ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МІСЬКИХ І СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

В результаті вивчення глави бакалавр повинен:

  • знати назву законів, що регулюють охорону навколишнього середовища в населених пунктах; зміст екологічних вимог, що пред'являються до охорони навколишнього середовища населених пунктів;
  • вміти правильно тлумачити норми права, що регулюють охорону навколишнього середовища в населених пунктах; грамотно застосовувати правові норми, що містять екологічні вимоги до охорони навколишнього середовища населених пунктів;
  • володіти навичками проведення консультацій громадян і юридичних осіб з питань охорони навколишнього середовища в населених пунктах.

Поняття і основні напрямки охорони навколишнього середовища міських і сільських населених пунктів

Невід'ємним елементом правового режиму земель населених пунктів є охорона навколишнього середовища можуть бути вирішені, і, в першу чергу, безпосередньо охорона земель як базового природного об'єкта. Таке завдання вирішується за допомогою як встановлення загального режиму охорони навколишнього середовища, так і шляхом встановлення особливих еколого-правових режимів для окремих частин міст (особливо охоронюваних і екологічно неблагополучних), природних об'єктів (зелених насаджень, водних об'єктів) та окремих видів екологічно значимої діяльності. Пріоритетність і зміст зазначених напрямків діяльності в конкретному місті залежить від стану навколишнього середовища на сто території, економічної ситуації, а також рівня еколого-правової культури відповідних посадових осіб.

Отже, першим напрямком є комплексна охорона екологічних систем населених пунктів (природних, трансформованих, модифікованих) містобудівної-правовими засобами.

Виділення даного напрямку обумовлено тим, що сукупні викиди і скиди в навколишнє середовище міських господарюючих суб'єктів, розміщення в межах міста побутових і виробничих відходів, забруднення міських природних ресурсів призводять до сукупного негативного ефекту. Певні види шкідливого впливу, будучи окремо малонебезпечними для навколишнього середовища, з'єднуючись з іншими, утворюють екологічно небезпечні речовини.

Цим і пояснюється необхідність охорони не тільки окремих частин території населеного пункту або дотримання екологічних вимог під час ведення господарської діяльності, а й розробка заходів щодо комплексної охорони території всього населеного пункту з урахуванням сукупного антропогенного впливу на міські екосистеми. Найбільш ефективним способом уникнути таких екологічних проблем є належне містобудівне планування забудови населених пунктів, екологічно безпечне розміщення небезпечних виробництв.

В якості другого напрямку природоохоронних заходів в населених пунктах слід розглядати забезпечення дотримання вимог з охорони навколишнього середовища в ході здійснення повсякденної господарської діяльності людини - розміщення відходів, будівництва, реконструкції житлової та промислової забудови, експлуатації промислових об'єктів і т.д.

Відповідні вимоги містяться здебільшого в СанПіН, на зміну яким поступово приходять технічні регламенти.

Третім напрямком охорони навколишнього середовища населених пунктів є охорона міських природних ресурсів - земель (ґрунтів), вод, надр, атмосферного повітря, тваринного світу, зелених насаджень (включаючи міські ліси).

Необхідність даного напрямку представляється очевидним, оскільки розташовані на території будь-якого населеного пункту всі види природних об'єктів тісно взаємопов'язані між собою. Погіршення якості одного з них неминуче тягне за собою певні наслідки для стану всіх інших елементів екологічної системи. Тому в законодавстві передбачається ряд заходів, спрямованих на охорону окремих видів природних об'єктів, що мають певну специфіку в рамках загальної задачі забезпечення сприятливого якості навколишнього середовища.

Нарешті, четвертим напрямком є охорона навколишнього середовища населених пунктів, в межах яких знаходяться особливо охоронювані природні території або зони екологічного лиха (або населений пункт повністю розташовується в межах таких територій і зон).

Така охорона обумовлена тим, що в межах населеного пункту можуть розташовуватися як повністю деградували екосистеми (або весь населений пункт є сукупністю таких), так і дивом збереглися ділянки незайманої природної природи. Такі об'єкти, перебуваючи в центрі господарської діяльності людини, знаходяться в найбільш уразливому становищі, піддаючись щодня впливу різноманітних факторів антропогенної діяльності. Це обумовлює особливий підхід до організації їх охорони.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >