ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД РІЗНИХ ВИДІВ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

В результаті вивчення глави бакалавр повинен:

  • знати назву законів, що регулюють охорону навколишнього середовища від окремих видів негативного впливу; зміст вимог, що пред'являються до охорони навколишнього середовища від фізичного, радіаційного, біологічного та інших видів негативного впливу; правозастосовчу практику з питань охорони навколишнього середовища від різних видів негативного впливу;
  • вміти правильно тлумачити норми права, що регулюють питання охорони навколишнього середовища від різних видів негативного впливу; грамотно застосовувати правові норми, що регулюють питання охорони навколишнього середовища від різних видів негативного впливу;
  • володіти навичками проведення консультацій громадян і юридичних осіб з питань охорони навколишнього середовища від різних видів негативного впливу.

Охорона навколишнього середовища від фізичного впливу

Під негативним загрозою фізичної розправи розуміється шкідливий вплив шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання, температурного та інших фізичних факторів, що змінюють температурні, енергетичні, хвильові, радіаційні та інші фізичні властивості, головним чином, атмосферного повітря на здоров'я людини і навколишнє середовище.

Актуальність даної проблеми обумовлена необхідністю обмеження такого впливу, оскільки в на варте час більше 20% жителів розвинених країн, в тому числі і Росії, страждає від підвищеного шуму, інфразвуку, ультразвуку, тривала дія якого викликає серйозні захворювання. Ще близько 45% населення постійно відчувають почуття дискомфорту від дії підвищеного шуму, інфразвуку, ультразвуку. У Москві і Санкт-Петербурзі в зоні підвищеного акустичного забруднення проживає понад 30% населення цих міст. В цілому по Російської Федерації в різних регіонах під дією наднормативного акустичного забруднення знаходиться від 30 до 50% населення. На робочих місцях в промисловості і сільському господарстві дії підвищеного шуму, інфразвуку, ультразвуку та вібрації піддаються не менше 20 млн чоловік. Істотної шкоди будівлям і спорудам завдає вібрація, джерелом якої є як промислові підприємства, так і автомобільний і залізничний транспорт.

В даний час в Російській Федерації відсутня закон прямої дії, який регулює питання захисту населення і територій від шуму, інфразвуку, ультразвуку та вібрації. Наявне в країні законодавство, включаючи Закон про охорону навколишнього середовища в частині регулювання акустичного середовища і захисту від шуму, інфразвуку, ультразвуку та вібрації, мають декларативний характер і фактично не є законами прямої дії.

У той же час Російська Федерація має цілком сучасної нормативною базою в області шуму, інфразвуку, ультразвуку та вібрації.

До основних з чинними нормативними документами слід віднести ряд державних стандартів, наприклад, ССБТ ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие требования безопасности"; ССБТ ГОСТ 12.1.012-90 "Вібраційна безпека. Загальні вимоги"; СНиП II-12-77 "Норми проектування. Захист від шуму" і т.д. Загальна кількість нормативних документів, що регламентують параметри шуму, інфразвуку, ультразвуку та вібрації, перевищує 300 найменувань. Тому продовжує залишатися актуальною розробка та прийняття закону, який би логічно завершував піраміду нормативно-правових актів, що регламентують захист населення і територій від шумових, інфразвукових, ультразвукових і вібраційних впливів.

Передбачені ст. 55 Закону про охорону навколишнього середовища обов'язки органів державної влади та місцевого самоврядування щодо попередження та усунення впливу негативних фізичних впливів на навколишнє середовище кореспондують передбаченому Конституцією і федеральними законами праву громадян на сприятливе навколишнє середовище, чинники якої не повинні мати шкідливий вплив на здоров'я населення.

З метою реалізації даного права громадяни мають можливість вимагати надання інформації про стан чинників довкілля, включаючи дані про рівень негативного фізичного впливу на неї, здійснювати громадський екологічний контроль, вимагати відшкодування в повному обсязі шкоди, заподіяної здоров'ю або майну порушенням санітарного законодавства в частині захисту населення і територій від шумових, інфразвукових, ультразвукових і вібраційних впливів і т.д. При цьому екологічне законодавство не обмежується встановленням обов'язків щодо запобігання факторів негативного фізичного впливу тільки на здоров'я громадян, передбачаючи і заходи щодо запобігання такого впливу і на об'єкти тваринного світу, місця їх проживання, природні екологічні системи і природні ландшафти.

Особливої актуальності виконання природоохоронних заходів щодо запобігання фізичного впливу має в місцях найбільш компактного проживання населення - міських і сільських населених пунктах.

Відповідно до п. 1 ст. 23 Закону про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення житлові приміщення за площею, плануванням, освітленості, інсоляції, мікроклімату, повітрообміну, рівнями шуму, вібрації, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань повинні відповідати санітарно-епідеміологічним вимогам з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов проживання незалежно від його терміну . Даний закон в ст. 27 встановлює санітарно-епідеміологічні вимоги і до умов роботи з джерелами фізичних факторів впливу на людину (машини, механізми, установки, пристрої і т.д.), які є джерелами фізичних факторів впливу на людину (шуму, вібрації, ультразвукових, інфразвукових впливів, теплового, іонізуючого, неіонізуючого та іншого випромінювання), і нс повинні мати шкідливий вплив на людину.

Зазначені заходи не завжди дотримуються на практиці.

Типовим прикладом порушення санітарних та екологічних прав і законних інтересів громадян є установка без їх згоди на дахах їх багатоквартирних житлових будинків приймально-передавальних антен (наприклад, для обслуговування стільникового зв'язку). Подібні дії нерідко ведуть до перевищення рівня електромагнітного випромінювання і погіршення здоров'я мешканців прилеглих від антен квартир.

Особливу увагу екологічне законодавство приділяє обов'язковості врахування екологічного чинника при плануванні і забудові з метою забезпечення сталого розвитку населених пунктів, сприятливих умов проживання населення, в тому числі передбачає обмеження шкідливого впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище. Для запобігання шкідливого впливу споруд і комунікацій транспорту, зв'язку, інженерного обладнання на навколишнє середовище забезпечується дотримання необхідних відстаней від таких об'єктів до територій житлових, громадсько-ділових і рекреаційних зон та інших вимог відповідно до містобудівних регламентів і санітарними нормативами і правилами.

Найбільш істотна у фізичному забрудненні навколишнього середовища роль транспорту, що є одним з основних джерел шуму в містах і вносить значний вклад в теплове забруднення навколишнього середовища.

На даний момент основними завданнями, які вимагають рішення в природоохоронному аспекті, є: визначення екологічно раціональної стратегії розвитку і забезпечення функціонування дорожньої мережі; раціональна організація руху транспорту і перевезень; забезпечення застосування альтернативних видів палива (стиснений природний і зріджений нафтовий газ, етанол, рослинні масла), електрики; забезпечення екологічної сертифікації продукції (транспортні засоби, паливо-мастильні та експлуатаційні матеріали, вузли та агрегати); створення спеціальної системи моніторингу за забрудненням від транспорту, баз даних про потенційних інвентаризацію викидів забруднюючих речовин і т.д.

Головне місце серед заходів щодо зниження впливу негативних фізичних факторів на навколишнє середовище грає встановлення санітарно-захисних зон для об'єктів, їх окремих будівель і споруд з технологічними процесами, які є джерелами впливу на довкілля й здоров'я людини, в залежності від потужності, умов експлуатації, характеру і кількості що виділяються в навколишнє середовище токсичних та інших речовин, створюваного шуму, вібрації та інших шкідливих фізичних факторів, а також з урахуванням передбачених заходів щодо зменшення несприятливого впливу їх на довкілля й здоров'я людини.

Для забезпечення дотримання вимог гігієнічних нормативів відповідно до санітарної класифікацією підприємств, виробництв і об'єктів встановлюються наступні мінімальні розміри СЗЗ: підприємства першого класу - 1000 м; підприємства другого класу - 500 м; підприємства третього класу - 300 м; підприємства четвертого класу - 100 м; підприємства п'ятого класу - 50 м. Для об'єктів, які не включені в санітарну класифікацію, а також з новими, недостатньо вивченими технологіями, які не мають аналогів в країні і за кордоном, ширина СЗЗ встановлюється в кожному конкретному випадку рішенням Головного державного санітарного лікаря РФ або його заступника .

Для автомагістралей, ліній залізничного транспорту і метрополітену встановлюються санітарні розриви.

Санітарний розрив визначається мінімальною відстанню від джерела шкідливого впливу до межі житлової забудови, ландшафтно-рекреаційної зони, зони відпочинку, курорту. Санітарний розрив має режим СЗЗ, але не вимагає розробки проекту його організації. Величина розриву встановлюється в кожному конкретному випадку на підставі розрахунків розсіювання забруднень атмосферного повітря і фізичних факторів (шуму, вібрації та ін.).

Для магістральних трубопроводів вуглеводневої сировини, компресорних установок, створюються санітарні смуги відчуження. Мінімальні відстані враховують ступінь вибухо-пожежонебезпеки при аварійних ситуаціях і диференційовані в залежності від виду населених пунктів, типу будівель, призначення об'єктів з урахуванням діаметра трубопроводів.

Достатність ширини СЗЗ за прийнятою класифікацією повинна бути підтверджена виконаними за узгодженими і затвердженими в установленому порядку методам розрахунку поширення шуму, вібрації та електромагнітних полів з урахуванням фонового забруднення довкілля на кожному з факторів за рахунок вкладу діючих, намічених до будівництва або проектованих підприємств, а також даними натурних спостережень для діючих підприємств.

Розміри СЗЗ можуть бути зменшені при об'єктивному доказі стабільного досягнення рівня техногенного впливу на межі СЗЗ і за її межами в рамках і нижче нормативних вимог за матеріалами систематичних (не менше ніж річних) лабораторних спостережень і вимірів, що підтверджують зниження рівнів шуму та інших фізичних факторів в межах житлової забудови нижче гігієнічних нормативів; зменшенні потужності, зміні складу, перепрофілювання підприємства і пов'язаних з цим зміною класу небезпеки.

Розмір СЗЗ повинен бути збільшений в порівнянні з класифікацією при неможливості забезпечення сучасними технічними і технологічними засобами нормативних рівнів по будь-якого фактора впливу, отриманих розрахунковим шляхом і (або) за результатами лабораторного контролю. Розміщення спортивних споруд, парків, освітніх та дитячих закладів, лікувально-профілактичного та оздоровчих закладів загального користування на території СЗЗ нс допускається, так само як і розміщення об'єктів для проживання людей.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >