Бухгалтерський, фінансовий облік

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ВСТУП СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Бухгалтерський облік як один з видів господарського обліку Предмет, об'єкт, цілі та концепції фінансового обліку Базові принципи бухгалтерського (фінансового) обліку Організаційно-правові особливості підприємств і їх вплив на постановку фінансового обліку Інформаційні облікові системи Облікова політика організації та її складові частини Користувачі бухгалтерської інформації ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ Поняття про фінансові вкладення і цінні папери. Методи оцінки цінних паперів Види акцій і організація їх обліку Сутність векселів. Їх види та організація обліку Процедури випуску, обігу облігацій і їх облік Процедури емісії, обігу та погашення інших видів цінних паперів. Організація їх обліку Фінансові вкладення як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності ОБЛІК "РОБОЧОГО КАПІТАЛУ" Завдання і принципи обліку грошових коштів Облік касової готівки Облік грошових коштів на розрахункових рахунках Облік операцій по валютному рахунку Облік операцій по іншим рахунках в банках Облік грошових документів і перекладів в дорозі Грошові кошти як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Облік розрахунків з бюджетом Облік розрахунків з покупцями і постачальниками Облік розрахунків з засновниками та акціонерами за вкладами і дивідендами Облік операцій зі спільної діяльності Облік операцій з довірчого управління активами Облік зобов'язань за кредитами і позиками Облік розрахунків з підзвітними особами Облік невиконаних зобов'язань Інвентаризація поточних зобов'язань і відображення її результатів в обліку Поточні зобов'язання як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ Класифікація та оцінка запасів, завдання їх обліку Документальне оформлення та облік надходження матеріалів Документальне оформлення використання матеріалів Організація оперативно-бухгалтерського методу обліку матеріально-виробничих запасів Синтетичний облік витрачання матеріально-виробничих запасів Облік інвентаря та господарського приладдя Особливості обліку коштів праці спеціального призначення Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів. Відображення їх результатів в обліку Матеріально-виробничі запаси як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Основні засоби як об'єкт обліку. Їх класифікація і оцінка Первинна облікова документація і організація обліку надходження основних засобів Організація обліку основних засобів в умовах орендних відносин Облік амортизації основних засобів Організація обліку витрат на ремонт основних засобів Облік вибуття основних засобів Інвентаризація та переоцінка основних засобів. Відображення їх результатів в обліку Основні засоби як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності
 
Наст >