ВСТУП

Навчальний посібник розкриває теоретичні основи бухгалтерського (фінансового) обліку та описує методики організації обліку різних об'єктів, складання бухгалтерських записів, доповнюючи їх численними прикладами на основі узагальнення практики діяльності комерційних організацій.

Сукупність принципів бухгалтерського обліку і їх зміст складають частину економічної павуки - бухгалтерську науку. На базі специфічних прийомів остання формує інформацію про майно підприємства, його капітал і господарські процеси у вигляді обчислення окремих показників, що має на меті прийняття управлінських рішень.

Становлення ринкової економіки розширює межі застосування бухгалтерського обліку, оскільки з'являються нові його об'єкти і як результат цього - нові користувачі облікової інформації.

У зв'язку з цим перед бухгалтерським обліком встають додаткові завдання щодо адаптації до сучасних умов. Постійне зростання обсягу облікової інформації викликає об'єктивну необхідність подальшого вдосконалення форм і методів бухгалтерського обліку, скорочення часу реєстрації та обробки первинних облікових даних шляхом застосування обчислювальної техніки.

Створюється управлінська інформаційна система, основу якої становить бухгалтерська підсистема. Її відмітні ознаки: повнота, документальна обгрунтованість, застосування грошового вимірника та деякі інші - дозволяють перетворювати облікову інформацію і доводити її до апарату управління і зовнішніх користувачів з будь-яким ступенем деталізації і узагальнення, тим самим створюючи у них чітке уявлення про господарську діяльність підприємства.

На основі бухгалтерської інформації стає можливим прогнозувати події, здійснювати функції контролю над мірою праці і мірою споживання.

Теорія бухгалтерського обліку, спираючись на діючі економічні закони і категорії, законодавчі та нормативні акти, дозволяє вивчати базові принципи бухгалтерського обліку, основні його методологічні прийоми стосовно до сучасних вимог управління.

Практика організації бухгалтерського обліку на базі наукової методології відображення об'єктів, що враховуються, узагальнення передового зарубіжного та вітчизняного досвіду, а також сучасних вимог у сфері управління надає зацікавленим користувачам інформацію по кожному економічному суб'єкту для прийняття необхідних управлінських рішень.

У процесі вивчення даної дисципліни студент повинен виходити, перш за все, з осмислення основних прийомів методу бухгалтерського обліку. І тільки по мірі пізнання їх сутності переходити до наступного етапу, що становить основу дедуктивного методу вивчення господарських явищ.

Визнання податкового обліку в якості самостійного виду звітності тягне за собою розробку та затвердження нових аналітичних регістрів, орієнтованих на потреби в першу чергу податкового обліку. Організації крім складання облікової політики для цілей бухгалтерського обліку зобов'язані готувати наказ по обліковій політиці і за податковим обліком.

Поглиблення методичних основ бухгалтерського обліку прямо пов'язане з введенням в дію нових положень (стандартів). Відповідно до Програми реформування бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації в 2010 р в основному завершено перехід російської системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів.

Все це вимагає від майбутніх фахівців за спеціальністю 080109 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" більш глибокого осмислення базових принципів бухгалтерського обліку, їх адаптації до сучасних вимог.

В результаті вивчення дисципліни "Бухгалтерський (фінансовий) облік" студент повинен:

знати

 • • основні поняття, категорії бухгалтерського обліку та оподаткування діяльності організації;
 • • методику обліку і аналізу показників, що відображають діяльність сучасних господарюючих суб'єктів;
 • • зміст і методи обліку всіх видів майна і зобов'язань організації;
 • • сутність, значення і склад бухгалтерської звітності організації;

вміти

 • • виявляти проблеми, що виникають при обліку конкретних активів і пасивів, пропонувати способи їх вирішення з урахуванням можливих наслідків;
 • • здійснювати збір, аналіз даних, необхідних для ведення бухгалтерського і податкового обліку;
 • • використовувати інформацію, отриману в результаті аналізу фінансової звітності для здійснення ефективних управлінських рішень;
 • • розробляти пропозиції щодо стратегії розвитку бухгалтерського обліку в організації;
 • • конструктивно використовувати вітчизняний і зарубіжний досвід організації облікової діяльності;
 • • формувати бухгалтерську звітність відповідно до РПБУ та МСФЗ;

володіти

 • • понятійним апаратом бухгалтерського і податкового обліку;
 • • навичками застосування сучасних інструментів бухгалтерського обліку для вирішення практичних завдань;
 • • сучасними методами збору, обробки, аналізу бухгалтерської інформації;
 • • методами реалізації основних облікових функцій;
 • • методами розробки та реалізації облікової політики.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >