Інформаційні облікові системи

Ринкова економіка розширила коло користувачів економічної інформації взагалі і облікової зокрема. Різні інтереси користувачів такої інформації зажадали і організацію відповідних видів бухгалтерського обліку: фінансового, управлінського і податкового. На рівні організації економічна інформація може бути представлена у вигляді схеми (рис. 1.5).

В силу переваг, зазначених раніше, бухгалтерська інформація є пріоритетною по відношенню до оперативної і статистичної. У свою чергу, первинний облік є основою для подальшого узагальнення та необхідної угруповання інших видів обліку і перш за все управлінського і фінансового. У той же час первинний облік може бути основним джерелом для різних податкових розрахунків.

Розробка положень (стандартів) з бухгалтерського обліку (на 1 січня 2013 року їх 25) обумовлена необхідністю переходу на міжнародні стандарти, зокрема на їх європейський варіант IAS. Міжнародними ж стандартами передбачено поділ на фінансовий і управлінський (виробничий) облік.

Фінансовий облік призначений для формування облікової інформації, орієнтованої на інтереси зовнішніх користувачів: потенційних інвесторів (в тому числі засновників, банків), податкових органів, страхових компаній, постачальників, покупців та ін. В зв'язку з цим фінансова звітність підлягає публікації в тій частині, яка не представляє комерційної таємниці організації.

Фінансовий облік здійснюється відповідно до законодавства та базується на Плані рахунків бухгалтерського

Склад економічної інформації організації

Мал. 1.5. Склад економічної інформації організації

обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкції щодо його застосування, положеннях (стандартах) але бухгалтерського обліку, інших нормативних документах. Він збирає інформацію про фінансово-господарської діяльності в поелементному розрізі без узагальнення поточної інформації в розрізі структурних підрозділів, видів продукції і т.п. Поелементний склад поточних витрат включає в себе витрати, що утворюють собівартість продукції (робіт, послуг), відповідно до їх економічного змісту:

  • • матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів);
  • • витрати на оплату праці;
  • • відрахування на соціальні потреби;
  • • Амортизація основних засобів;
  • • Інші витрати.

Збір та обробка облікової інформації по структурним підрозділам, видам продукції (робіт, послуг), центрам витрат і центрам відповідальності здійснюються персоналом виробничої бухгалтерії в системі управлінського обліку. Об'єктивно ця інформація орієнтована на потреби внутрішніх користувачів (апарат управління різних рівнів, власники). Основне призначення управлінського обліку - аналіз внутрішніх виробничих і господарських операцій. Висновки, отримані в процесі аналізу, в подальшому використовуються керівниками різних рівнів для вироблення оперативних управлінських рішень і координації проблем стратегії розвитку підприємства.

Реформування нормативної бази облікової системи, виходячи з нових умов господарювання, об'єктивно зумовило пошук визначення місця податкового обліку в системі господарського обліку.

З прийняттям Закону України від 27 грудня 1991 № 2118-1 "Про основи податкової системи в Російській Федерації" (втратив чинність) і Податкового кодексу РФ була закладена правова база підстави виникнення (зміни, припинення) та порядку виконання обов'язків по сплаті податків і (або) зборів платниками податків різних рівнів. Завдяки цьому з'явилася можливість сформувати загальні принципи системи оподаткування в країні. У той же час перед бухгалтерським обліком постали нові завдання з підготовки додаткової інформації, пов'язаної з обчисленням оподатковуваної бази. Складність полягає не стільки в підготовці такої інформації, скільки в тому, що на кінцевому етапі складання податкової звітності відповідні її показники виявилися не зістикованими з даними бухгалтерської звітності і в першу чергу бухгалтерського балансу. Така невідповідність має місце при визначенні виручки від продажу продукції (робіт, послуг) з оплати, коли, для того щоб використовувати облікову інформацію при складанні бухгалтерської звітності і для розрахунку податкових платежів, слід провести ряд технічних розрахунків, що забезпечують розмежування сплаченої та несплаченої продукції по кожному счету- фактурі. Подібна процедура забезпечує правильне обчислення оподатковуваного фінансового результату, але здорожує формування облікової інформації.

Мабуть, слід шукати шляхи виведення бухгалтерського обліку з підпорядкованості його цілям оподаткування, оскільки при нині існуючій підході можна визначити реальну картину фінансово-економічного стану організації. Ця система спотворює співвідношення її доходів і витрат, призводить до обкладання податками фіктивної прибутку, одержуваної при продажу продукції за ціною нижче собівартості, і т.п. Тому що застосовується в діючих нормативних актах поняття "для цілей оподаткування" слід розглядати як тенденцію реформування інформаційної облікової системи в напрямку виділення з неї самостійного податкового обліку.

Швидше за все така самостійність повинна мати місце тільки в частині оформлення заключного етапу - розрахунку бази оподаткування, оскільки спочатку збір інформації здійснюється на основі первинних документів, що визначають зміст первинного бухгалтерського обліку. Видається обгрунтованим збереження пріоритетного значення бухгалтерського обліку над податковим, а отже, і збереження тісного зв'язку між цими видами обліку. Такий висновок випливає зі змісту ст. 54 ПК РФ. У ній вказується, що за підсумками кожного податкового періоду платники податків-організації обчислюють податкову базу на основі даних регістрів бухгалтерського обліку. Тим самим визнається, що бухгалтерський облік в найширшому сенсі є вихідною базою як для фінансового, управлінського, так і для податкового обліку.

Розрахунок оподатковуваної бази відповідного об'єкта обліку здійснюється різними методами, що визначають по суті відмінні ознаки податкового обліку.

Суттєвою перешкодою у вирішенні проблеми постановки податкового обліку є також те, що обчислення оподатковуваної бази окремих об'єктів обліку в даний час носить позасистемний характер, оскільки відсутні необхідні облікові регістри, призначені для накопичення та систематизації даних, орієнтовані на облік податкових операцій. Розбіжність методології бухгалтерського (фінансового) та податкового обліку порушує раціональність застосування основних правил ведення бухгалтерського обліку. В даний час така диспропорція усунена Законом про бухгалтерський облік. У випадках, коли правила бухгалтерського обліку не застосовуються, оскільки вони не в змозі відобразити достовірні економічні події, що впливають па майновий стан і фінансові результати діяльності організації, такі факти повинні бути обгрунтовані в пояснювальній записці до річного звіту. Такий відступ від норм бухгалтерського обліку прийнятий в країнах з розвиненою ринковою економікою. У зв'язку з цим практика постановки податкового обліку в інформаційній обліковій системі вирішується різними способами: застосуванням додаткових синтетичних і аналітичних рахунків, використанням позабалансових рахунків з додатковим виділенням аналітичних рахунків.

Останнім часом в систему податкового обліку впроваджуються спеціалізовані податкові облікові регістри. Застосування цих способів породжує багаторівневий і багатомірний аналітичний облік в розрізі балансових рахунків, що об'єктивно вимагає автоматизованої обробки облікових даних. Для виключення дублювання господарських записів у бухгалтерському та податковому обліку, здійснення розрахунків, пов'язаних із закриттям звітного періоду, обчисленням податків і заповненням необхідних звітних податкових форм за окремими видами податків організації аналітичного обліку за розрахунками з бюджетом в частині штрафів, пені тощо, більш широке застосування повинні знайти позабалансові рахунки. У той же час при використанні різної методології формування облікової інформації для цілей первинного обліку та його похідних (управлінського, фінансового та податкового обліку) виникає необхідність роздільного зберігання первинної та вторинної інформації в паралельних планах рахунків або виділення всередині чинного плану рахунків самостійних розділів, що відбивають специфіку формування інформації. При цьому зміна облікової політики організації на якій-небудь ділянці фінансово-господарської діяльності не зажадає переробки алгоритмів обробки інформації в інших підсистемах обліку і не торкнеться структуру зберігання первинної інформації.

Створювані тенденції у відокремленому розмежування окремих видів обліку вже визначили інші методологічні визначення складу поточних витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг). З 1 січня 2002 р формування собівартості продукції здійснюється з урахуванням вимог гл. 25 "Податок на прибуток організацій" НК РФ, дотримання яких викликає більше запитань, ніж відповідей.

У зв'язку з цим методологічні аспекти дотримання базових принципів бухгалтерського обліку можуть бути забезпечені тільки з урахуванням ретельно продуманих підходів у виборі збалансованої підготовки відповідної інформації для конкретних користувачів.

Особливості формування окремих видів обліку (фінансового, управлінського і податкового) знайшли відображення в розробленому Мінфіном Росії Плані рахунків. Тим часом реалізація підходів до формування на базі бухгалтерського обліку роздільних видів обліку вимагає особливої обережності і ретельного зважування всіх факторів і не в останню чергу національних традицій. Вони багато в чому співзвучні з континентальної моделлю бухгалтерського обліку, в якій встановлено єдиний підхід обчислення прибутку як для бухгалтерської, так і для податкової звітності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >