Поточні зобов'язання як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності

В оцінці фінансової стійкості організації важливе значення має стан її поточних зобов'язань.

У бухгалтерському балансі дебіторська заборгованість організації представлена в розділі II "Оборотні активи". Тут вона приведена за статтею "Дебіторська заборгованість", в якій відбивається як довгострокова, так і короткострокова дебіторська заборгованість.

Розшифровка дебіторської заборгованості в зазначеному розрізі наводиться в додатку № 3 до наказу Мінфіну Росії від 2 липня 2010 року № 66н "Про форми бухгалтерської звітності організацій" (далі - Наказ Мінфіну № 66н). Цю форму можна побачити в Додатку 2 до даної книги.

Кредиторська заборгованість в розгорнутому вигляді за довгостроковими і короткостроковими зобов'язаннями дана в самому бухгалтерському балансі (розділи 4 і 5), а в більш детальному вигляді - в зазначеному вище додатку, причому рівень деталізації показників організація визначає самостійно.

Заповнюються зазначені статті на підставі інформації, що міститься в аналітичному обліку до рахунків 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень", 63 "Резерви по сумнівним боргах", 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 75-1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та інших рахунках розрахунків.

Таким чином, в розкритті інформації за довгостроковими і короткостроковими зобов'язаннями організації беруть участь, по суті, всі рахунки розрахунків, відображені в розд. VI Плану рахунків.

Доповнюється ця інформація відомостями, що випливають з ряду позабалансових рахунків, представленими в довідці про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках до бухгалтерського балансу, і включає в себе, зокрема, рахунки:

 • • 007 "Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів". Аналітичний облік за цим рахунком ведеться за кожним боржником, чия заборгованість списана в збиток, і кожному списаному у збиток боргу. Ця заборгованість з дати прийняття до обліку повинна враховуватися за балансом протягом п'яти років з метою можливого її погашення в разі поліпшення фінансового становища боржників;
 • • 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані". Рахунок використовується в цілях узагальнення інформації про наявність та рух отриманих гарантій на забезпечення виконання непогашених зобов'язань, а також забезпечень, отриманих під товари, передані іншим організаціям або фізичним особам;
 • • 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані" - розкриває наявність та рух виданих гарантій на забезпечення невиконаних зобов'язань.

Деякі з перерахованих видів зобов'язань вимагають більш детального висвітлення в бухгалтерській звітності виходячи з нових вимог, що випливають з низки нормативних актів, прийнятих останнім часом.

Йдеться, перш за все, про розкриття зобов'язань перед бюджетом по податку на прибуток. Ці вимоги викладені в ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток".

У бухгалтерському балансі допускається відображати сальдований (згорнуту) суму відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання.

Підставою для цього є наявність двох умов:

 • • оновлене наявність в організації відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань;
 • • обидва ці показники враховуються при розрахунку податку на прибуток.

Відкладені податкові активи відображаються в бухгалтерському балансі в складі необоротних активів, а відкладені податкові зобов'язання - в складі довгострокових зобов'язань.

Постійні податкові зобов'язання (активи), відкладені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання і поточний податок на прибуток - ось ті показники, що мають відношення до формування податку на прибуток, які відображаються в звіті про фінансові результати.

Зазначені вище три показника (постійні податкові зобов'язання, відстрочені податкові активи і відкладені податкові зобов'язання), що впливають на величину умовного витрати (умовного доходу) з податку на прибуток, викликають необхідність окремого розкриття їх в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати у вигляді :

 • • умовного витрати (умовного доходу) з податку на прибуток;
 • • постійних і тимчасових різниць, що виникли у звітному періоді і які вплинули на суму умовного витрати (умовного доходу) з податку на прибуток з метою обчислення поточного податку на прибуток (поточного податкового збитку);
 • • цих же постійних і тимчасових різниць, що виникли в минулих звітних періодах, але які вплинули на величину умовного витрати (умовного доходу) з податку на прибуток вже звітного періоду;
 • • постійних і тимчасових різниць, які виникли за межами даного звітного періоду, але які спричинили коригування умовного витрати (умовного доходу) але податку на прибуток, що відноситься до цього поточного звітного періоду;
 • • суми постійного податкового зобов'язання, відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання;
 • • причини змін (якщо такі мали місце) застосовуваних ставок податку на прибуток в порівнянні з попереднім звітним періодом.

Нарешті, в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати повинна знайти відображення інформація про суми відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання, віднесених на рахунок 99 "Прибутки і збитки" у зв'язку з вибуттям конкретного об'єкта активу на умовах продажу, передачі на безоплатній основі (або ліквідації) або виду зобов'язання.

У звіті про фінансові результати, а також в податковій декларації з податку на прибуток відображається сума поточного податку па прибуток, розрахований в системі бухгалтерського обліку і підлягає сплаті до бюджету.

Поточні зобов'язання організації знаходять відображення і в інших формах бухгалтерської звітності, зокрема в формі "Звіт про рух грошових коштів", де узагальнюється інформація про направлення коштів на погашення організацією відповідних зобов'язань (на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, на оплату праці та т.п.).

Більш детальна інформація в цій частині повинна бути розкрита в пояснювальній записці до річного звіту.

Склад поточних зобов'язань, наведений в переліку розглянутих форм бухгалтерської звітності, в основному відповідає вимогам діючих нормативних актів, що стосуються формування інформації про ці зобов'язання. Так, згідно з ПБО 15/08 "Облік позик і кредитів і витрат з їх обслуговування" інформація в бухгалтерській звітності організації по даному виду зобов'язань повинна містити відомості:

 • • про наявність і зміну величини заборгованості за основними видами позик і кредитів;
 • • величиною, видах, термінах погашення виданих векселів і розміщених облігацій;
 • • терміни погашення основних видів позик, кредитів, інших позикових зобов'язань;
 • • суми витрат за позиками та кредитами, включених до інших витрат і в вартість інвестиційних активів;
 • • величиною середньозваженої ставки позик і кредитів (при її застосуванні).

У облікову політику організації по таким видам зобов'язань в складі інформації повинні як мінімум міститися такі дані:

 • • про переведення довгострокової заборгованості в короткострокову;
 • • склад та порядок зниження додаткових витрат на позики;
 • • виборі способу нарахування і розподілу належних доходів за позиковими зобов'язаннями;
 • • порядок обліку доходів від тимчасового вкладення позикових коштів.

В оцінці поточних зобов'язань організацій в її звітності повинна знайти відображення інформація про афілійованих, тобто взаємопов'язаних організаціях.

Склад такої інформації в розрізі окремих осіб повинен включати в себе:

 • • характер відносин;
 • • види операцій;
 • • обсяг операцій кожного виду (в абсолютному або відносному вираженні);
 • • вартісні показники по які завершеним па кінець звітного періоду операцій;
 • • використані методи визначення цін по кожному виду операцій.

Інформація про афілійованих осіб повинна бути розкрита в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності у вигляді окремого розділу. У той же час видається, що ряд з наведених вище показників (види операцій з афілійованими особами, їх обсяг за кожним з них, вартісні показники по незавершених на кінець звітного періоду окремих операціях і ін.) Міг би бути представлений самостійним розділом у додатку до бухгалтерського балансу.

Інформація про участь у спільній діяльності повинна бути розкрита в бухгалтерській звітності організацією, яка є учасником договору з цього виду діяльності, в такому розрізі:

 • • мета такої діяльності;
 • • сума вкладу організації і в якому вигляді він внесений для здійснення спільної діяльності;
 • • спосіб вилучення економічної вигоди або доходу (спільно здійснювані операції, спільно використовувані активи, спільна діяльність);
 • • класифікація звітного сегмента (операційний або географічний;
 • • вартість активів і зобов'язань, що відносяться до спільної діяльності;
 • • частка (в абсолютній сумі) в спільно понесені витрати і отримані доходи, прибутки та збитки.

Дана інформація може бути розширена з розкриттям її в пояснювальній записці. При цьому організація може керуватися правилами, встановленими Положенням але бухгалтерського обліку "Інформація за сегментами" (ПБУ 12/2010), затвердженим наказом Мінфіну Росії від 8 листопада 2010 року № 143н (далі - ПБО 12/2010).

Інформація по діяльності, що припиняється в річної бухгалтерської звітності повинна бути спрямована:

 • • на її опис;
 • • операційний або географічний сегмент, в рамках якого (яких) відбувається вказану подію;
 • • дату визнання діяльності припиненої;
 • • дату або період, які дають підстави очікувати завершення даної процедури, якщо вони відомі або визначені;
 • • вартість активів і зобов'язань організації, які в подальшому передбачаються до вибуття або погашення в зв'язку з очікуваним припиненням її діяльності;
 • • суми доходів, витрат, фінансового результату (прибутку або збитку) до оподаткування, а також суму нарахованого податку на прибуток, що мають відношення до діяльності, що припиняється;
 • • рух грошових коштів за сегментами формування і використання (поточної, інвестиційної та фінансової) діяльності протягом поточного звітного періоду, що відноситься до діяльності, що припиняється.

При цьому слід зазначити, що інформація, наведена в перших двох пунктах, розкривається організацією в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності, а інформацію з наступних двох пунктах рекомендується розкривати в звіті про фінансові результати та звіті про рух грошових коштів або в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності.

За тими зобов'язаннями, які випливають із змісту договору купівлі-продажу, організація повинна розкрити в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності дані про продажну ціну активу (після вирахування розрахункових витрат на вибуття), терміни надходження грошових коштів і відображається у бухгалтерському балансі сумі відповідних активів і зобов'язань .

Описувані події по діяльності, що припиняється повинні знайти відображення в звітності, починаючи зі звітного року, коли така діяльність прийнята уповноваженим органом організації, до звітного періоду (включаючи його), коли завершується припинення діяльності, хоча але нею можуть мати місце невиконані зобов'язання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >