Облік амортизації основних засобів

Основні засоби в процесі експлуатації зношуються, і їх сума поступово згідно з чинними в установленому порядку норм амортизації включається в собівартість продукції (робіт, послуг).

Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку "Витрати організації" ПБУ 10/99, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 № 33н (далі - ПБО 10/99), відшкодування вартості основних засобів, нематеріальних, а також інших активів, що амортизуються, здійснюване в вигляді амортизаційних відрахувань, прирівнюється до витрат по звичайних видах діяльності. Тим самим визнається, що амортизація є частиною поточних витрат організації, що формуються в результаті поступового відшкодування зносу основних засобів у вартісному вираженні при одночасному акумулюванні коштів на їх відтворення після закінчення терміну служби.

Амортизація нараховується з 1-го числа місяця прийняття на баланс конкретного об'єкта. Нарахування амортизаційних відрахувань не припиняється протягом усього строку корисного використання відповідного об'єкта. Винятком з цього правила є переклад активу на консервацію па термін більше трьох місяців або період відновлення об'єкта, тривалість якого перевищує 12 місяців. Підставою перекладу є наказ керівника організації.

У розмірі 100%, як уже зазначалося, дозволяється списувати на витрати об'єкти вартістю до 40 000 руб. за одиницю в момент їх відпуску у виробництво або експлуатацію як в бухгалтерському обліку, гак і для цілей оподаткування. Амортизація за такими об'єктами не нараховується. Отже, вона нараховується тільки по об'єкту, вартість якого перевищує 40 000 руб., Тобто коли об'єкт підлягає включенню до складу основних засобів. Причому, як уже зазначалося, дана норма поширюється і на об'єкти, які підлягають державній реєстрації (будівлі та ін.) Незалежно ні від факту їх державної реєстрації, ні від факту подачі документів на реєстрацію.

Якщо в результаті модернізації і реконструкції строк корисного використання даного об'єкта не змінився, то амортизація по ньому повинна нараховуватися виходячи з строку його використання.

У тому випадку, коли після введення в експлуатацію строк корисного використання такого об'єкта може бути збільшений, залишкову вартість (включаючи вартість виробленої реконструкції, модернізації або технічного переозброєння) слід продовжувати амортизувати за нормами, які визначені з урахуванням що збільшився строку корисного використання, але не виходячи за межі терміну, встановленого для тієї амортизаційної групи, в яку раніше було включено даний об'єкт. У ситуації, коли термін корисного використання об'єкта зменшився, при нарахуванні амортизації слід продовжувати застосовувати норми, які були визначені під час введення в експлуатацію даного основного засобу.

Витрати, пов'язані з їх демонтажем, приймаються до обліку в складі інших витрат за рахунком 91 "Інші доходи і витрати" в кореспонденції е кредитом рахунків 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і ін.

Після проведення зазначених робіт по відновленню амортизація по таких об'єктах продовжує нараховуватися у порядку, що діяв до початку цих робіт. При цьому строк корисного використання по таких об'єктах може переглядатися в сторону збільшення, а може і нс переглядатися.

В останньому випадку зберігається порядок нарахування амортизації виходячи з строку використання даного об'єкта, визначеного при первинному введенні його в експлуатацію.

ПРИКЛАД 6.2

Строк корисного використання об'єкта - 38 міс. Первісна його вартість - 50 000 руб. До початку проведення модернізації фактичний термін служби становив 24 місяці, а сума амортизації 31 579 руб. (50 000 руб .: 38 міс. × 24 міс.). Витрати на модернізацію об'єкта склали 13 000 руб.

В такому випадку щомісячна сума амортизації об'єкта після модернізації буде дорівнює 1657,90 руб. ((50 000 руб. + + 13 000 руб.): 38 міс.), А амортизаційний період погашення залишкової вартості складе 19 місяців, виходячи з наступного розрахунку.

Залишкова вартість об'єкта після модернізації - 31 421 руб. (50 000 - 31 579 + 13 000).

Амортизаційний період погашення залишкової вартості - 18,95 міс. (31 421 1657,90).

Якщо в період проведення реконструкції об'єкта основних засобів він продовжував експлуатуватися, то амортизація по даному об'єкту нараховується виходячи з його зміненої первісної вартості з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, на який припадає дата зміни його первісної вартості.

Простий основних засобів, викликаний технологічним процесом, тобто обгрунтований об'єктивними причинами, не зупиняє нарахування амортизації по експлуатованих об'єкту.

За вибулим основних засобів нарахування амортизації припиняється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем їх вибуття.

У разі передачі об'єкта в безоплатне користування для цілей бухгалтерського обліку нарахування амортизації по такому об'єкту не припиняється. Нарахування амортизації з моменту вибуття не проводиться тільки для цілей податкового обліку.

У податковому обліку з 1 січня 2009 р при обчисленні податку на прибуток амортизируемим майном визнаються капітальні вкладення в основні засоби, представлені платнику податку за договором безоплатного користування у формі невіддільних поліпшень, проведених організацією-ссудополучателем за згодою позикодавця.

Амортизації підлягають об'єкти основних засобів, що знаходяться в організації на праві власності, господарського відання або оперативного управління.

Не підлягають амортизації наступні основні засоби:

 • • поставлені на баланс безоплатно в процесі приватизації житлового фонду. За цим об'єктам проводиться нарахування зносу в кінці року за нормами, затвердженими постановою Уряду РФ від 1 січня 2002 № 1 "Про Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи" (далі - Класифікація основних засобів). Сума зносу відбивається на позабалансовому рахунку 010 "Знос основних засобів" [1] ;
 • • майно, отримане в рамках цільового фінансування;
 • • меліоративні та інші об'єкти сільськогосподарського призначення, побудовані за рахунок бюджетних коштів;
 • • багаторічні насадження, які досягли експлуатаційного віку, тобто враховуються у складі оборотних коштів;
 • • мобілізаційні потужності, якщо інше не передбачено законодавством РФ;
 • • експонати музеїв і тваринного світу в зоопарках;
 • • сценічно-постановочні засоби;
 • • об'єкти, що відносяться до фільмофонду;
 • • об'єкти, що знаходяться за розпорядженням керівника фірми на відновленні, період якого перевищує 12 місяців. Відновлення об'єкта може здійснюватися за допомогою ремонту, модернізації або реконструкції.

Припиняється нарахування амортизації по експлуатованих об'єктів, повністю погасили свою вартість в оцінці, в якій вони відбивалися в поточному обліку.

Не підлягають амортизації основні засоби некомерційних організацій. Однак, на думку податкових органів, починаючи з 1 січня 2000 р амортизація за основними засобами повинна нараховуватися на ті з них, які придбані після зазначеної дати за рахунок коштів, отриманих від підприємницької діяльності.

Для порівняння зазначимо, що в податковому звіті, на відміну від фінансового, не підлягають амортизації основні засоби:

 • • але яким джерелом придбання або створення з'явилися бюджетні кошти цільового характеру (об'єктів, отриманих в процесі приватизації);
 • • отримані безоплатно від засновника, частка якого в статутному капіталі організації становить не менше нiж 50%, або отримані від дочірнього суспільства;
 • • прийняті до обліку в рамках цільового фінансування для використання за призначенням, яке визначило юридична або фізична особа - джерело даного цільового фінансування;
 • • передані (отримані) за договорами в безоплатне користування;
 • • виявлені за результатами інвентаризації та які стосуються амортизационному майну. Амортизація по ним не нараховується, оскільки спочатку в податковому обліку немає первісна вартість цих об'єктів.

Об'єкти, придбані організацією після 1 січня 1998 р за рахунок бюджетних коштів або за договором дарування з подальшими власними її витратами, пов'язаними з доставкою і установкою, підлягають амортизації тільки на суму коштів, витрачених організацією.

Амортизація об'єктів основних засобів для цілей бухгалтерського обліку проводиться шляхом нарахування амортизаційних відрахувань одним з таких методів:

 • • лінійним;
 • • виробничим;
 • • кумулятивним;
 • • зменшуваногозалишку.

Кожен із зазначених методів організація має право застосовувати в межах групи однорідних об'єктів протягом усього строку корисного використання об'єктів, що входять в цю групу. Тим самим стає можливим чітко відслідковувати термін корисного використання конкретних об'єктів, об'єднаних в відповідну групу з однорідним техніко-економічним і експлуатаційним ознаками.

У податковому обліку (п. 1 ст. 259 НК РФ) з 1 січня 2009 р обраний метод амортизації застосовується до всіх основних засобів. Міняти обраний метод амортизації платник податків має право тільки з початку чергового податкового періоду, тобто з 1 січня наступного календарного року.

Всі наведені методи нарахування амортизації (крім лінійного) в податковому обліку об'єднані в нелінійний метод. Переходити на лінійний метод можна не частіше одного разу на п'ять років.

При застосуванні в податковому обліку лінійного методу амортизацію можна нараховувати окремо по кожному об'єкту, а при нелінійному методі - по всіх об'єктах, що входять в одну і ту ж амортизаційну групу.

Розглянемо специфіку застосовуваних методів нарахування амортизації у бухгалтерському обліку.

Сутність лінійного методу полягає в тому, що погашення первісної (історичної) оцінки об'єкта визначається терміном його служби незалежно від ефективності використання. Це пасивний метод амортизації. Він скоріше застосуємо для пасивної частини основних засобів - будівель і споруд. Особливістю даного методу є також рівномірний збільшення накопиченого зносу по роках служби. Ця ж тенденція, але протилежного змісту характерна для залишкової вартості об'єкта, яка зменшується рівномірно, поки не досягне ліквідаційної.

Разом з тим чинним законодавством визначено, що рівномірний (лінійний) метод може використовуватися учасниками договору лізингу як вихідна база для застосування прискорених методів нарахування амортизації предметів лізингу. З цією метою затверджена в установленому порядку лінійна норма амортизаційних відрахувань збільшується на коефіцієнт прискорення в розмірі нс вище 3.

Чинними є норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення, розроблені організацією виходячи з терміну корисного використання конкретного об'єкта. Даний термін організація встановлює самостійно і відображає в обліковій політиці.

Виробничий метод прямо протилежний попередньому. В його основі - коефіцієнт ефективності експлуатованого майна в складі основних засобів, в першу чергу їх активної частини - машин і обладнання. Термін служби в умовах застосування виробничого методу не має ніякого значення. Навпаки, чим цей термін менше, тим більша передбачається віддача від експлуатованого об'єкта.

ПРИКЛАД 6.3

Підприємство придбало прес для виготовлення силікатної цегли, технологічні характеристики якого розраховані на виробництво 1 000 000 шт. Первісна вартість преса - 100 500 руб. Очікувані корисні відходи після закінчення терміну служби - 500 руб.

Амортизаційні відрахування на 1000 шт. цегли складуть:

(100 500 руб. - 500 руб.): 1 000 000 шт. × 1000 шт. = 100 руб.

Запланований випуск цегли (тис. Шт.):

 • • перший рік експлуатації - 240;
 • • другий рік експлуатації - 280;
 • • третій рік експлуатації - 260;
 • • четвертий рік експлуатації - 220.

Суми нарахованих амортизаційних відрахувань по роках експлуатації преса наведені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Амортизаційні відрахування по роках експлуатації преса, руб.

показники

Первісна вартість

Випуск цегли, тис. Шт.

Річна сума амортизації

Накопичена сума амортизації

Залишкова вартість, руб-

Дата постановки на баланс

100 500

-

-

-

100 500

Кінець 1-го року

100 500

240

24 000

24 000

76 500

Кінець 2-го року

100 500

280

28 000

52 000

48 500

Кінець 3-го року

100 500

260

26 000

78 000

22 500

Кінець 4-го року

100 500

220

22 000

100 000

500

Кумулятивний метод і метод зменшуваного залишку є прискорені методи нарахування амортизації. Характер використання діючих основних засобів закладено, якщо так можна висловитися, в самій природі цих коштів: новий об'єкт в перші роки його експлуатації здатний на велику віддачу. Отже, логічно на даному етапі списувати і більшу частину їх вартості на витрати виробництва. Науково-технічний прогрес з часом дозволить створити нове, більш продуктивне обладнання, а чинне морально застаріє. Накопичена за нього до цього часу сума амортизації дасть можливість замінити обладнання значно раніше, ніж воно фізично прийде в непридатність.

Іншою перевагою використання прискорених методів служить той аргумент, що витрати на окремі види ремонту обернено пропорційні ступеня його використання: в перші роки вони незначні, а в кінці терміну служби зростають. Загальний висновок: в середньому зазначені витрати залишаються постійними протягом декількох років.

Таким чином, прискорені методи амортизації, по суті, являють собою варіант облікової політики, яка має кінцеву мету створити за короткий період часу джерело фінансування, за рахунок якого можна буде оновити постійний капітал.

Цікава у зв'язку з цим методика нарахування амортизації за кумулятивним методом. Його інакше називають ще методом списання вартості за сумою чисел, або методом падаючих чисел. Спочатку обчислюється сума терміну служби (X) певного об'єкта але формулою [2]

X = N × (N + 1): 2,

де N - кількість років передбачуваного терміну служби даного об'єкта.

Річна сума амортизаційних відрахувань (Гс) буде визначена за формулою

Гс = ((Пс - Лс) XN): X,

де Пс - первісна вартість; Лс - ліквідаційна вартість об'єкта.

ПРИКЛАД 6.4

Запланований термін експлуатації токарно-фрезерного верстата - 6 років, його первісна вартість - 100 000 руб., Ліквідаційна вартість - 500 руб.

Термін служби верстата при обчисленні річної суми амортизації складе 21 рік ((6 × (6 + 1): 2).

Цей результат показується в знаменнику протягом всього терміну експлуатації верстата. У чисельнику відображається кількість років, що залишився до кінця терміну служби даного обладнання, тобто застосовується зворотний рахунок в послідовності 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Виходячи з первісної вартості верстата за вирахуванням його ліквідаційної вартості, визначаємо щорічну суму амортизаційних відрахувань. Для першого року вона складе:

Гс = (100 000 руб. - 500 руб.) × 6 років): 21 рік = 28 428,60 руб.

Суми амортизаційних відрахувань по роках терміну служби представлені в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Амортизаційні відрахування по роках експлуатації верстата, руб.

показники

Первісна вартість

Річна сума амортизації

Накопичена сума амортизації

Залишкова вартість, руб •

Дата постановки па баланс

100 000

-

-

100 000

Кінець 1-го року

100 000

28 428,60 (99 500 × 6:21)

28 428,60

71 571,40

Кінець 2-го року

100 000

23 690,50 (99500 × 5: 21)

52 119,10

47 880,90

Кінець 3-го року

100 000

18 952,40 (99 500 × 4: 21)

71 071,50

28 928,50

Кінець 4-го року

100 000

14 214,30 (99 500 × 3:21)

85 285,80

14 714,20

Кінець 5-го року

100 000

 • 9476,20
 • (99 500 × 2:21)

94 762

5368

Кінець 6-го року

100 000

 • 4738
 • (99 500 × 1: 21)

99 500

0

З розглянутого прикладу бачимо: річна сума амортизації знижується, що в принципі відповідає самій природі експлуатації основних засобів, які втрачають згодом свої якісні показники зважаючи фізичного і морального старіння. У той час як їх споживчі властивості зменшуються, сума накопиченої амортизації продовжує рости, досягаючи до кінця шостого року функціонування початкової (стартової) вартістю за вирахуванням корисних відходів.

Метод зменшуваного залишку як варіант прискореної амортизації передбачає застосування подвоєною ставки річної норми амортизації, що використовується при лінійному методі, по відношенню до залишкової вартості об'єкта за кожним роком експлуатації. Залишкова вартість береться до уваги за останнім році експлуатації, коли щорічна сума амортизації обмежується розміром, який не повинен перевищувати ліквідаційну вартість.

ПРИКЛАД 6.5

Скористаємося умовами попереднього прикладу, але припустимо, що той же токарно-фрезерний верстат експлуатувався з погашенням вартості методом зменшуваного залишку.

Річна норма амортизаційних відрахувань складе 16,666% (100%: 6 років). Подвоєна норма амортизації - 33,33%. Нарахування амортизації за методом зменшуваного залишку буде мати наступний вигляд (табл. 6.3).

Таблиця 63

Нарахування амортизації але методом зменшуваного залишку, руб.

показники

Первісна вартість

Головая сума амортизації

Накопичена сума амортизації

Залишкова вартість, руб.

Дата постановки на баланс

100 000

-

-

100 000

Кінець 1-го року

100 000

 • 33 330
 • (33,33% × 100 000)

33 330

66 670

Кінець 2-го року

100 000

22 221,10 (33,33% × 66 670)

55 551,10

44 448,90

Кінець 3-го року

100 000

 • 14 814,80
 • (33,33% × 44 448,90)

70 365,90

29 634,10

Кінець 4-го року

100 000

 • 9877
 • (33,33% × 29 634,10)

80 242,90

19 757,10

Кінець 5-го року

100 000

 • 6585
 • (33,33% × 19 757,10)

86 827,90

13 172,10

Кінець 6-го року

100 000

12 672,10

99 500

500

На кінець п'ятого року експлуатації недоамортизированная вартість об'єкта становила 13 172,10 руб., А з урахуванням очікуваних корисних відходів на 500 руб. менше, тобто 12 672,10 руб.

Ця сума повинна бути врахована як річна сума амортизаційних відрахувань за останнім, шостому, році експлуатації даного об'єкта, незважаючи на те що згідно з розрахунком вона дорівнює 4386 руб. (33,33% × 13 172,10 руб.).

Висновок: метод зменшуваного залишку має багато спільного з кумулятивним методом, бо в їх основі лежить один і той же принцип - поступова втрата об'єктом своїх корисних якостей у міру експлуатації. Пропорційно зменшенню цих якостей скорочується і абсолютна річна сума амортизаційних відрахувань.

У всіх варіантах нарахування амортизації, крім лінійного, сума оподатковуваного прибутку повинна бути скоригована.

Розрахунок амортизації по одному з наведених методів проводиться в межах групи однорідних об'єктів протягом усього строку корисного використання.

Обліковим регістром по нарахуванню амортизації служить спеціальна розроблена таблица "Розрахунок амортизації основних засобів" або при автоматизованому обліку окрема машинограмма.

Сума амортизації, нарахованої при лінійному методі за звітний місяць, складається з амортизації, нарахованої за попередній місяць, скоригованої в бік збільшення на суму амортизації по котрі вступили основних засобів в межах відповідної групи об'єктів, по якій застосовується даний метод, і віднімання суми амортизації по вибулим основним засобам в даній групі.

Нарахування амортизації по об'єктах із застосуванням інших методів проводиться за відповідною методикою.

Певні особливості має порядок нарахування амортизації, яка обліковується для цілей оподаткування, на придбані основні засоби, що були в експлуатації. Вони виникають у нового власника і складаються в обчисленні строку корисного використання.

ПРИКЛАД 6.6

Організація придбала ручну апаратуру для кисневого різання металів за 45 000 руб. За Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи, даний вид основних засобів віднесено до другої групи (код за ОКОФ 142922284). Строк корисного використання даного обладнання від 2 до 3 років. Організація планує використовувати його протягом півтора років, враховуючи, що дане обладнання у колишнього власника перебувало в експлуатації 1,3 року. При цьому терміні експлуатації за час знаходження об'єкта у нового власника розмірамортизації повинен скласти 53,1%, або в абсолютній сумі 23 895 руб.

По першому році експлуатації сума амортизації у покупця складе 15 930 руб. (23 895 руб .: 18 міс. × 12 міс.).

Аналогічна методика нарахування амортизації для цілей оподаткування прийнята і за основними засобами, отриманими в якості внеску до статутного капіталу організації.

У синтетичному обліку амортизація відображається на пасивному рахунку 02 "Амортизація основних засобів".

На суму нарахованої за звітний місяць амортизації за підсумком разработочной таблиці в обліку складається бухгалтерська проводка:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати" та ін.

КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів".

Сума амортизації збільшується також у разі викупу лізингоодержувачем майна, якщо воно враховувалося на балансі лізингодавця:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби"

КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів" субрахунок "Амортизація власних основних засобів".

Одночасно слід відобразити в обліку і списання даного об'єкта з позабалансового рахунку 001 "Орендовані основні засоби".

З 1 січня 1998 р амортизаційні відрахування, нараховані на повне відновлення прискореним методом, організації мають право використовувати на будь-які цілі, що створить правову основу переливу капіталу в інші сфери застосування і знижує ризик інвестицій.

У той же час слід мати на увазі, що при застосуванні будь-якого варіанту для нарахування амортизації за основними засобами, обраного організацією в якості варіанту облікової політики, вона повинна виходити з цілей бухгалтерського обліку. Для цілей ж оподаткування організація повинна коригувати суму амортизаційних відрахувань, нарахованих виходячи з лінійного (рівномірного) методу.

Виконання договору довірчого управління майном, коли предметом договору є основні засоби, вимагає поряд з прийняттям таких об'єктів на баланс відображення в обліку приймаючої сторони суми нарахованої амортизації за період експлуатації даного об'єкта у сторони, яка передає.

На суму прийнятої амортизації в обліку складається запис:

ДЕБЕТ 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок 79-3 "Розрахунки за договором довірчого управління майном"

КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів".

Коли організація є засновником за даним договором, то при поверненні їй майна довірчим керуючим воно підлягає включенню до ту ж амортизаційну групу із застосуванням тих же норм амортизації.

Списання сум нарахованої амортизації відображається в обліку за дебетом рахунка 02 "Амортизація основних засобів" [3] в кореспонденції з кредитом рахунку 01 "Основні засоби". Такий запис робиться в обліку незалежно від причини вибуття основних засобів (продаж, безоплатна передача тощо).

З 1 жовтня 1998 р зняті граничні обмеження (до 0,5) на понижуючі коефіцієнти до норм амортизаційних відрахувань. Ця та інші заходи підвищують ефективність амортизаційної політики, яка розробляється кожним підприємством виходячи зі свого фінансового становища.

Якщо балансова вартість окремих об'єктів за основними засобами перевищує їх ринкову ціну, організація має право провести переоцінку (уцінку) таких об'єктів одним із способів:

 • • шляхом прямого перерахунку цих об'єктів, починаючи з кварталу, наступного за кварталом, в якому була проведена їх переоцінка;
 • • але документально підтвердженими ринковими цінами.

ПРИКЛАД 6.7

Вартість об'єкта за даними обліку на 1 січня 2014 року - 22 000 руб. Сума нарахованої амортизації на цю дату - 1800 руб., А за три місяці 2014 року - 1100 руб. Всього на 1 квітня 2014 року - 2900 руб. (1800 + 1100).

Ринкова ціна об'єкта - 20 800 руб. Коефіцієнт перерахунку - 13% ((2900 руб .: 22 000 руб.) × 100%). Сума амортизації за результатами переоцінки склала 2704 руб. (20 800 руб. × 13%).

В обліку сума уцінки даного об'єкта визначена в розмірі 1200 руб. (22 000- 20 800):

ДЕБЕТ 83 "Додатковий капітал"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби" -

1200 руб.

Відповідно, повинна бути зменшена на 196 руб. і сума раніше нарахованої амортизації (2900 - 2704):

ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів"

КРЕДИТ 83 "Додатковий капітал" -

196 руб.

З моменту передачі основних засобів в безоплатне користування іншій організації нарахування амортизації для цілей бухгалтерського обліку може тривати з віднесенням її суми не на рахунки витрат по основній діяльності, а на інші витрати:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-2 "Інші витрати"

КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів".

Для цілей податкового обліку по даній операції нарахування амортизації припиняється.

Надалі, після 1 січня 2013 року, амортизація по такому об'єкту повинна нараховуватися виходячи з відновної вартості 20 800 руб.

Амортизируемим майном визнається майно зі строком корисного використання понад 12 місяців і первісною вартістю більше 40 000 руб. Всі амортизується майно для зазначених цілей об'єднується в наступні 10 амортизаційних груп:

 • • перша група - все майно з терміном корисної служби від 1 року до 2 років включно. Це так зване недовговічне майно;
 • • друга група - майно з терміном корисної дії понад 2 років до 3 років включно;
 • • третя група - майно з терміном корисного використання понад 3 років до 5 років включно;
 • • четверта група - майно з терміном корисної дії понад 5 років до 7 років включно;
 • • п'ята група - майно з терміном експлуатації понад 7 років до 10 років включно;
 • • шоста група - майно з терміном корисного використання понад 10 років до 15 років включно;
 • • сьома група - майно з терміном корисної служби понад 15 років до 20 років включно;
 • • восьма група - майно з терміном корисної дії понад 20 років до 25 років включно;
 • • дев'ята група - майно з терміном корисної служби понад 25 років до 30 років включно;
 • • десята група - майно з терміном корисного використання понад 30 років.

ПРИКЛАД 6.8

Розглянемо класифікацію основних засобів організації, виходячи з вимог формування амортизаційних груп (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Класифікація груп основних засобів ЗАТ "Веселка", що включаються в амортизаційні групи на 1 січня 2014 р

код ОКОФ

Найменування

Примітка

Друга група (понад 2 років до 3 років включно)

Машини та обладнання

14 2924302

Перфоратор ТЕ-6

14 2947120

Паяльник "Екопласт"

Третя група (понад 3 років до 5 років включно)

транспорт

153410010

Автомобіль ВАЗ-2106

Інвентар виробничий і господарський

14 3020000

АРМ-1

14 3020000

АРМ-2

14 3020000

АРМ-3

14 3020000

АРМ-4

14 3020000

АРМ-6

14 3020000

АРМ-7

14 3020000

АРМ-8

14 3020000

принтер EPSON

14 3020000

Розмножувальний апарат "Рікон"

14 2915251

люлька підвісна

14 2915251

Ліси будівельні

14 2947010

Перфоратор ТЕ-55

14 2947010

штукатурна станція

14 2947010

бетонозмішувач СБР

Дата введення 31.10.2006

14 2947010

бетонозмішувач СБР

Дата введення 31.07.2006

14 2947010

Відбійний молоток

Четверта група (понад 5 років до 7 включно)

транспорт

15 3410020

МАЗ 236 самоскид

15 3410020

ЗІЛ мм3 4502 самоскид

15 3410020

ЗІЛ мм3 45065 самоскид

15 3410020 Автомобіль-фургон ЗИЛ 5301

Машини та обладнання

14 2922060

Генератор зварювальний автономний

14 2915020 Крап ДЕК-251

будівлі

110000000 Вагончик побутовий

П'ята група (понад 7 років до 10 років включно)

Машини та обладнання

14 2924020 Екскаватор ЕО

Десята група (понад 30 років)

будівлі

110000000

будівля офісу

110000000

Приміщення охорони і техобслуговування

11 0000000 Гараж-бокс

житла

13 0000000

Квартири житлового будинку

Класифікація основних засобів, що включаються в зазначені 10 амортизаційних груп, визначається Урядом РФ. З 1 лютого 2002 року вона введена в дію і використовується для цілей як податкового, так і бухгалтерського обліку. У ній в межах кожної з амортизованих груп наведено дев'ятизначний код відповідного об'єкта за ЄДРПОУ основних фондів (ОКОФ).

З 1 січня 2007 р до Класифікації основних засобів внесені деякі зміни. За своїм змістом вони передбачають перенесення позицій основних засобів в групи з більш тривалим або з меншим терміном корисного використання, внесення нових позицій або зміна описів позицій. У загальному висновку зміст цих змін направлено на зменшення строків корисного використання основних засобів. У машинобудуванні, наприклад, це стосується технологічної оснастки, металообробних і металорізальних верстатів та ін. Ці зміни викликають необхідність перерахунку нарахованої амортизації за відповідними об'єктами основних засобів.

З 1 січня 2009 р платники податків при придбанні або створенні основних засобів, які належать до третьої - сьомої амортизаційних групах, має право застосувати амортизаційну премію, розмір якої збільшено з 10 до 30% (п. 9 ст. 258 НК РФ).

З 1 січня 2011 р до Класифікації основних засобів внесені поправки, які торкнулися шість амортизаційних груп (з п'ятої по десяту) і пов'язані з коригуванням термінів корисного використання деяких видів судів (суховантажних, наливних і ін.), Які обслуговують річковий флот.

Платники податків нараховують амортизацію для цілей оподаткування по кожному об'єкту амортизується майна протягом усього строку корисного використання одним з таких методів: лінійним або нелінійним.

Лінійний метод нарахування амортизації - це той же метод нарахування, який застосовується з метою бухгалтерського обліку. Він також поширюється на пасивну частину основних засобів - будівлі, споруди і т.п. Даний метод поширюється на амортизується майно, що входить до восьмої-десяту амортизаційні групи незалежно від терміну введення в експлуатацію цих об'єктів.

По інших видах майна, що амортизується організація має право вибрати будь-який із зазначених методів нарахування амортизації.

Відповідно до вимог ст. 258 НК РФ і на підставі Класифікації основних засобів розрахуємо річну суму амортизації по конкретному об'єкту.

ПРИКЛАД 6.9

Піч електросталеплавильна за Класифікацією віднесена до п'ятої групи (код по ОКОФ - 12 4521424). Згідно п. 3 ст. 258 НК РФ даний об'єкт для цілей амортизації включений до п'ятої групи амортизується майна. Строк корисного використання майна, віднесеного до п'ятої групи, встановлено в інтервалі понад 7 років до 10 років включно. Організація в обліковій політиці цей термін визначила в 8 років. Первісна вартість об'єкта - 420 000 руб. Очікувані корисні відходи після закінчення терміну корисного використання визначено в сумі 20 000 руб.

Отже, вартість, яка амортизується печі дорівнює 400 000 руб., А річна сума амортизації - 50 000 руб. (400 000 руб .: 8 років).

Звідси місячна сума амортизації відрахувань складе 4166,67 руб. (50 000 руб .: 12 міс.).

Якщо об'єкт експлуатується в агресивному середовищі або в умовах підвищеної змінності, то до основної норми амортизації можна застосовувати спеціальний коефіцієнт, але не вище 2. Цей коефіцієнт можна застосовувати по основних засобів, які в зимовий час в умовах низьких температур, а також в умовах відсутності автомобільних доріг.

З 2008 р в два рази збільшена нижня межа первісної вартості легкових автомобілів (більше 600 тис. Руб.) І пасажирських мікроавтобусів (більше 800 тис. Руб.), Амортизація за якими нараховується з урахуванням понижуючого коефіцієнта 0,5.

По об'єктах, що є предметом фінансової оренди (лізингу), до основної норми амортизації можна застосовувати спеціальний коефіцієнт, але не вище 3. Зокрема, даний коефіцієнт застосовується, якщо предметом лізингу є завод. В такому випадку він застосовується по відношенню до кожного об'єкта, що амортизується основних засобів, що входить в даний майновий комплекс, крім основних засобів першої, другої і третьої амортизаційних груп, тобто з терміном корисного використання об'єктів до 5 років.

Такий же коефіцієнт має право застосовувати організації, що займаються науково-технічною діяльністю. При цьому повинно бути виконано одну умову, а саме: зазначений коефіцієнт повинен застосовуватися тільки у відношенні тих об'єктів основних засобів, які використовуються виключно для зазначеної діяльності.

При нарахуванні амортизації для цілей оподаткування нелінійним методом наведене вище умова не може застосовуватися до об'єктів, що належать за термінами експлуатації до 5 років включно, тобто які належать до першої, другої і третьої амортизаційних групах.

З 1 січня 2009 г. змінений графік порядок нарахування амортизації нелінійним методом (ст. 259.2 НК РФ):

 • • норма амортизації застосовується не по кожному об'єкту, а по всіх об'єктах основних засобів і нематеріальних активів, віднесених до однієї амортизаційної групі;
 • • організація має право змінювати метод нарахування амортизації протягом строку корисного використання конкретного об'єкта;
 • • нові норми амортизації при переході організації на нелінійний метод з 1-го числа будь-якого календарного року можуть застосовуватися не до первісної, а до залишкової вартості об'єкта.

Введено нове поняття - "сумарний баланс". Їм визнається сумарна вартість всіх об'єктів майна, що підлягає амортизації, віднесеного до даної амортизаційної групі (підгрупі) при переході з лінійного на нелінійний метод нарахування амортизації. При цьому треба враховувати термін їх корисного використання при введенні в експлуатацію, на 1-е число податкового періоду, з початку якого облікової політики для цілей оподаткування встановлено нелінійний метод.

Винятком можуть бути тільки будівлі, споруди, передавальні пристрої, нематеріальні активи, які входять у восьму-десяту амортизаційні групи, незалежно від терміну їх введення в експлуатацію.

Перехід з нелінійного методу на лінійний організація має право здійснювати не частіше ніж один раз на 5 років.

Основні засоби, прийняті до обліку до 1 січня 2002 р, підлягають включенню в відповідну амортизаційну групу за первісною (відновлювальною) вартістю за умови, що в обліковій політиці організація прийняла лінійний метод нарахування амортизації.

Об'єкти, поставлені на облік після зазначеної дати і включені до відповідної амортизаційну групу, визнаються в оцінці по залишковій вартості для цілей амортизації по нелінійному методу.

Сума нарахованої за місяць амортизації щодо конкретного об'єкта при даному методі обчислюється як добуток його залишкової вартості і норми амортизації. Остання розраховується виходячи з строку корисного використання відповідного об'єкта, що амортизується.

Нелінійний метод по своїй суті має деякі спільні риси з способом зменшуваного залишку, раніше розглянутим при нарахуванні амортизації для цілей бухгалтерського обліку.

Норма амортизації при цьому методі обчислюється за формулою

На = (2: n ) × 100%,

де На - норма амортизації до залишкової вартості конкретного об'єкта в складі майна, що амортизується,%; п - строк корисного використання даного об'єкта, міс.

Організації мають право формувати одинадцяту групу основних засобів по нарахуванню амортизації в цілях оподаткування. Склад її повинен включати в себе ті найменування основних засобів, фактичний термін використання яких перевищив термін їх корисного використання.

Основні засоби, що підлягають державній реєстрації, включаються до складу відповідної амортизаційної групи з дати документально підтвердженого факту подачі документів на реєстрацію.

Якщо об'єкт піддавався реконструкції, модернізації або технічного переозброєння, що сприяло збільшенню його терміну корисного використання, організація має право збільшити цей строк, відбивши це у своїй обліковій політиці.

У тому випадку, коли організація-підрядник виконує роботи на одному і тому ж обладнанні для різних замовників, його слід амортизувати в загальному порядку, так як ст. 259 НК РФ не передбачає нарахування амортизації пропорційно відпрацьованому часу основного засобу через його використання в рамках відповідних договорів з різними особами.

Основні кошти, переказані за рішенням адміністрації фірми на консервацію тривалістю понад три місяці, як вже зазначалося раніше, повинні бути виключені зі складу майна, що амортизується як в цілях податкового, так і бухгалтерського обліку.

Після розконсервації об'єкта основних засобів амортизація по такому об'єкту повинна нараховуватися у порядку, що діяв до моменту його консервації.

Сума податку на додану вартість з залишкової вартості об'єкта, переведеного на консервацію протягом цього періоду, не проводиться.

У тому випадку, якщо такі основні засоби після зняття їх з консервації нс будуть використовуватися на відповідних операціях, які є об'єктом оподаткування ПДВ, то сума даного податку в розмірі, пропорційному залишкової (балансової) вартості без урахування переоцінки, підлягає відновленню.

Деякі особливості мають місце в обліку щодо амортизації капітальних вкладень в орендоване майно.

У даній ситуації амортизируемим майном визнаються капітальні вкладення у надані в оренду відповідні об'єкти основних засобів у формі невіддільних поліпшень, здійснених орендарем за згодою орендодавця. При відшкодуванні останнім орендарю вартості здійснених ним капітальних вкладень такі об'єкти амортизуються орендодавцем в порядку, визначеному гл. 25 "Податок на прибуток організацій" НК РФ.

Якщо зазначена вартість капітальних вкладень нс відшкодовується орендарю орендодавцем, то орендар амортизує її сам протягом терміну дії договору оренди. За основу розрахунків погашення суми амортизації подібного об'єкта береться термін його корисного використання, який визначається для орендованих об'єктів основних засобів відповідно до Класифікації основних засобів.

З 2009 р при будь-якому способі амортизації коефіцієнт прискореної амортизації (не більше 3) щодо основних засобів, що є предметом лізингу, застосовується тільки до об'єктів, що входять в четверту - десяту амортизаційні групи.

Після закінчення терміну договору оренди орендар зобов'язаний припинити нарахування амортизації по даному об'єкту у вигляді капітальних вкладень за умови, що вони виконані у формі невіддільних його поліпшень.

При цьому не виключається варіант, який передбачає пролонгацію довгострокового договору оренди. В такому випадку орендар має право продовжувати нарахування амортизації в установленому порядку.

Суми амортизації за основними засобами, які організація використовує поперемінно щоб уникнути зриву термінів виконання прийнятих на себе зобов'язань, можуть бути нею включені до складу витрат при визначенні податкової бази по податку на прибуток. Такий варіант повинен бути організацією передбачений в її наказі по обліковій політиці.

 • [1] Об'єкти житлового фонду, експлуатовані з метою отримання організацією доходу і обліковуються на рахунку обліку дохідних вкладень в майно, амортизуються в загальновстановленому порядку.
 • [2] Див .: Ніддлз Б. Принципи бухгалтерського обліку / Б. Ніддлз, X. Андерсон, Д. Колдуелл. М .: ФиС, 1993.
 • [3] За дебетом рахунку 02 "Амортизація основних засобів" субрахунок 02-1 "Амортизація майна, зданого в лізинг" списується сума нарахованої лізингоодержувачем амортизації за період експлуатації об'єкта при поверненні його лізингодавцю після внесення всієї суми лізингових платежів згідно з договором фінансової оренди. У даній ситуації лізингове майно враховувалося на балансі лізингоодержувача.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >