Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

КОНСОЛІДОВАНА ТА ОКРЕМА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ (МСФЗ 27)

Мета і сфера застосування

Контроль - здатність управляти фінансовою та операційною політикою компанії з метою отримання вигод від її діяльності.

 • 17.1. Користувачам фінансових звітів материнської компанії потрібна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому становищі групи в цілому. Даний стандарт визначає наступні позиції:
  • • процедури для підготовки та подання зведених фінансових звітів;
  • • порядок обліку дочірніх компаній в окремих фінансових звітах материнської компанії.
 • 17.2. Даний стандарт застосовують в материнській компанії і її дочірніх компаніях в групі, яка знаходиться під контролем материнської компанії.

Дочірня компанія - компанія, яка перебуває під контролем іншої (материнської) компанії.

 • 17.3. Про існування контролю свідчить наявність однієї з таких чинників:
  • • власність - материнська компанія володіє (прямо чи опосередковано) через дочірні компанії більше 50% голосуючого потенціалу;
  • • право голосу - потенціал, що становить більше 50% голосуючих акцій, за рахунок угоди з іншими інвесторами;
  • • політика - можливість керувати фінансової та операційної політикою компанії за статутом або угодою;
  • • рада директорів - можливість призначати або звільняти більшість членів ради директорів;
  • • голосують права директорів - можливість збирати більшість голосів на зборах ради директорів.

Порядок обліку

Подання зведеної фінансової звітності

Материнська компанія - компанія, що має одну або кілька дочірніх компаній.

17.4. Материнська компанія повинна представити зведені фінансові звіти таким чином, як ніби група є єдиним підприємством.

Група - материнська компанія з усіма дочірніми компаніями.

17.5. Материнська компанія, яка, в свою чергу, є дочірньою компанією, що знаходиться в повній власності або фактично знаходиться в повній власності іншої компанії, не повинна представляти зведену фінансову звітність.

Сфера застосування зведеної фінансової звітності

 • 17.6. Материнська компанія повинна зводити звітність всіх дочірніх компаній, зарубіжних і місцевих, за винятком дочірніх компаній:
  • • придбаних і утримуваних з метою їх подальшого продажу в найближчому майбутньому;
  • • діють в рамках жорстких довгострокових обмежень, які значно знижують її можливості переводити кошти. Такі дочірні компанії враховуються в якості інвестицій відповідно до вимог МСФЗ 25.

Процедури відомості звітності

 • 17.7. Основний підхід до підготовки пакета зведених фінансових звітів полягає в тому, щоб об'єднати фінансові звіти материнської і дочірніх компаній на порядкової основі за допомогою додавання таких аналогічних статей, як активи, зобов'язання, капітал, доходи і витрати. Решта основні процедури припускають наступне:
  • • нереалізовані прибутки (збитки) елімінуються;
  • • частка меншості в прибутках (збитках) дочірніх компаній за період ідентифікується і повинна бути представлена в звіті про прибутки і збитки окремо. Цей показник коригується проти прибутків (збитків) всієї групи для визначення чистого прибутку (збитків), що належать власникам материнської компанії;
  • • облік податків здійснюється відповідно до МСФЗ 12;
  • • консолідований прибуток коригується на кумулятивний дивіденд по привілейованих акціях дочірньої компанії незалежно від того, були дивіденди оголошені чи ні;
  • • інвестицію слід враховувати відповідно до МСФЗ 25, починаючи з тієї дати, коли вона припинила бути дочірньою компанією і не стала асоційованою компанією;
  • • збитки, застосовні до частки меншості, можуть перевищувати її частку в капіталі дочірньої компанії. Перевищення ж нараховується проти частки більшості в тій мірі, в якій за часткою меншості існують необхідне до використання зобов'язання і здатність покрити збитки.
 • 17.8. Решта процедури відомості припускають наступне:
  • • потрібно використовувати однакову облікову політику;
  • • якщо звітні дати материнської і дочірніх компаній не збігаються, потрібно зробити коригування на значні операції або події, що відбулися в період між цими датами. Такий період не повинен перевищувати трьох місяців.

Облік інвестицій в дочірні компанії в окремих фінансових звітах материнської компанії

17.9. В окремих фінансових звітах материнської компанії інвестиції в дочірні компанії, включені в власні фінансові звіти, слід враховувати як капітал, який відображається відповідно до МСФЗ 28, або відображаються за собівартістю з урахуванням переоцінки відповідно до МСФЗ 25.

Розкриття інформації

Зведені фінансові звіти

Зведена фінансова звітність - фінансова звітність групи, подані як фінансові звіти єдиної компанії.

 • 17.10. Компанії необхідно розкривати таку інформацію:
  • • вказати найбільш значні дочірні компанії:
   • - Повне фірмове найменування;
   • - Країну розташування компанії;
   • - Пропорційну частку володіння або голосуючого потенціалу;
  • • причини того, чому показники дочірньої компанії не увійшли в звітність;
  • • характер відносин з материнською компанією, якщо їй не належить (прямо чи опосередковано) більше 50% голосуючого потенціалу;
  • • повне фірмове найменування компанії, в якій понад 50% голосуючого потенціалу належить (прямо чи опосередковано) компанії, але при цьому дана компанія через відсутність контролю не є дочірньою компанією;
  • • економічний ефект від придбання або відчуження дочірніх компаній, що впливає на фінансове становище, результати за звітний період і порівняльні показники;
  • • якщо материнська компанія знаходиться в повній власності, потрібно вказати:
   • - Підстави, за якими зведені фінансові звіти не були підготовлені;
   • - Основу, на якій дані дочірніх компаній відбивалися в її власних фінансових звітах;
   • - Повне фірмове найменування її материнської компанії;
  • • в разі застосування різної облікової політики:
  • - Відобразити даний факт;
  • - Вказати частки статей, на які даний факт вплинув.

Власні фінансові звіти материнської компанії

17.11. Необхідно розкрити методи, які використовувалися для обліку даних дочірніх компаній.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук