Зведена фінансова звітність

 • 18.5. Облік асоційованих компаній зазвичай проводиться за допомогою зведеної фінансової звітності відповідно до методу обліку по пайовій участі. Метод обліку за собівартістю застосовується:
  • • коли інвестиція купується і утримується з метою реалізації в найближчому майбутньому або
  • • коли діють жорсткі довгострокові обмеження.

Окремі форми фінансової звітності інвестора

18.6. В окремо що накопичується фінансової звітності інвестор веде фінансовий облік асоційованої компанії, застосовуючи метод, який використовується у зведеній фінансовій звітності, або за собівартістю, або за переоціненим сумами в якості довгострокових інвестицій (див. МСФЗ 25).

Застосування методу обліку по пайовій участі

 • 18.7. При застосуванні методу обліку по пайовій участі необхідно дотримуватися таких принципів:
  • • облік участі ведеться з тієї дати, з якої об'єкт капіталовкладення почне відповідати визначенню асоційованої компанії;
  • • облік участі припиняється, коли:
   • - Інвестор втрачає значний вплив, однак зберігає повністю або частково інвестицію;
   • - Асоційована компанія діє в умовах жорстких довгострокових обмежень, які значно підривають її можливості перераховувати кошти;
  • • порядок обліку багато в чому схожий з процедурами відомості, такими як:
  • - Виключення нереалізованих прибутків (збитків) від операцій між інвестором і об'єктом капіталовкладення;
  • - Визначення і вказівка частки в закупівельній ціні, що припадає на ділову репутацію;
  • - Амортизація ділової репутації;
  • - Коригування з урахуванням амортизації активів, що амортизуються на основі справедливої вартості;
  • - Коригування з урахуванням ефекту перехресного володіння;
  • - Використання єдиної облікової політики;
  • • для обліку використовується остання фінансова звітність асоційованої компанії;
  • • якщо дати в звітності розрізняються, потрібно провести коригування по визначним подіям після звітної дати асоційованої компанії;
  • • інвестор розраховує свою частку в прибутках і збитках після проведення коригування з урахуванням кумулятивних дивідендів за привілейованими акціями і незалежно від того, були дивіденди оголошені чи ні;
  • • інвестор визнає збитки асоційованої компанії до тих пір, поки інвестиції не будуть зведені до нуля. Подальші збитки зараховуються лише в розмірі даних інвестором гарантій;
  • • балансова вартість зменшується на суму постійного зниження вартості інвестицій за кожним видом інвестицій в окремо.

Податки на прибуток

18.8. Податки на прибуток враховуються відповідно до МСФЗ 12.

Розкриття інформації

 • 18.9. Необхідно розкрити наступну інформацію.
 • 1. Облікова політика (метод, який використовується для ведення обліку):
  • • в асоційованих компаніях;
  • • ділова репутація і негативна ділова репутація;
  • • амортизаційний період ділової репутації.
 • 2. Звіт про прибутки і збитки та примітки.

Частка інвестора:

 • • в прибутках і збитках за звітний період;
 • • в результатах надзвичайних обставин;
 • • в результатах попереднього звітного періоду.
 • 3. Бухгалтерський баланс та примітки:
  • • інвестиції в асоційовану компанію або компанії повинні бути представлені окремою статтею в бухгалтерському балансі і враховані як довгострокові;
  • • необхідно дати відповідний перелік і опис суттєвих асоційованих компаній, включаючи:
   • - Повне фірмове найменування;
   • - види діяльності;
   • - Частку володіння або права голосу (якщо вона відрізняється від частки володіння);
  • • якщо інвестор не уявляє зведену фінансову звітність і не веде облік інвестицій за методом участі, то при розкритті інформації слід вказати результат, який був би отриманий при використанні методу участі;
  • • якщо асоційовані компанії використовують іншу облікову політику, ніж інвестор, то цей факт повинен бути розкритий.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >