Економічний аспект

Економічною основою інформаційного суспільства є галузі інформаційної індустрії (телекомунікаційна, комп'ютерна, електронна, аудіовізуальна), які переживають процес технологічної конвергенції і корпоративного злиття. Відбувається інтенсивний процес формування світової "інформаційної економіки", що полягає в глобалізації інформаційних, інформаційно-технологічних і телекомунікаційних ринків, виникненні світових лідерів інформаційної індустрії, перетворенні "електронної торгівлі" по телекомунікаціях в засіб ведення бізнесу.

На жаль, наша країна активно не бере участі в інформаційній індустрії, що багато в чому призводить до нав'язування західних стандартів в освіті.

Технічний аспект. В даний час створено та впроваджено досить велике число програмних і технічних розробок, що реалізують окремі інформаційні технології. Але при цьому використовуються різні методичні підходи, несумісні технічні та програмні засоби, що ускладнює тиражування, стає перепоною на шляху спілкування з інформаційними ресурсами та комп'ютерною технікою, призводить до розпорошення сил і засобів. Поряд з цим різний підхід до інформатизації на шкільному та інституційному рівнях викликає великі труднощі в учнів при переході з одного рівня навчання на інший, призводить до необхідності витрачання навчального часу на освоєння елементарних основ сучасних комп'ютерних технологій.

Відсутність єдиної політики в області оснащення технічними і програмними засобами на догоду миттєву вигоду ініціює використання застарілих інформаційних технологій, викликає труднощі при переході з одного рівня навчання на інший, є перешкодою для включення в світову освітню систему. Дуже серйозним моментом, пов'язаним з використанням низькосортної обчислювальної техніки, є ігнорування питань екологічної безпеки роботи з комп'ютерами. Цьому аспекту за кордоном приділяється серйозна увага і витрачаються значні кошти на проведення в цій області наукових досліджень і практичних заходів.

Тому необхідна інтеграція зусиль учасників освітнього процесу в рамках формування єдиного інформаційного простору загальноросійського та регіонального освіти на єдиних концептуальних, методологічних і технологічних принципах. У зв'язку з цим новизною даного проекту є розробка типової моделі інформатизації з усіма компонентами комп'ютеризації та видами забезпечення. Науково-технічний рівень сучасних базових інформаційних технологій освіти загалом, відповідає вимогам, що пред'являються прикладними інформаційними технологіями. Проблема полягає в недостатньому рівні опрацювання методологічних питань.

При цьому, як показує аналіз, величезні кошти витрачаються в усьому світі на розробку численних конкретних прикладних систем і приділяється зовсім недостатня увага методичних питань.

Технологічний аспект. Технологічною основою інформаційного суспільства є телекомунікаційні та інформаційні технології, які стали лідерами технологічного прогресу, невід'ємним елементом будь-яких сучасних технологій, вони породжують економічне зростання, створюють умови для вільного обігу в суспільстві великих масивів інформації і знань, призводять до суттєвих соціально-економічних перетворень і, в кінцевому рахунку, до становлення інформаційного суспільства.

Методичний аспект. Основні переваги сучасних інформаційних технологій (наочність, можливість використання комбінованих форм представлення інформації - дані, стереозвук, графічне зображення, анімація, обробка і зберігання великих обсягів інформації, доступ до світових інформаційних ресурсів) повинні стати основою підтримки процесу освіти.

Посилення ролі самостійної роботи учня дозволяє внести істотні зміни в структуру і організацію навчального процесу, підвищити ефективність і якість навчання, активізувати мотивацію пізнавальної діяльності в процесі навчання.

Основні фактори, що впливають на ефективність використання інформаційних ресурсів в освітньому процесі:

 • 1. Інформаційне перевантаження - це реальність. Надлишок даних спричиняє зниження якості мислення перш за все серед освічених членів сучасного суспільства;
 • 2. Впровадження сучасних інформаційних технологій доцільно в тому випадку, якщо це дозволяє створити додаткові можливості в таких напрямках:
  • • доступ до великого обсягу навчальної інформації;
  • • образна наочна форма подання матеріалу, що вивчається;
  • • підтримка активних методів навчання;
  • • можливість вкладеного модульного представлення інформації.
 • 3. Виконання наступних дидактичних вимог:
  • • доцільність подання навчального матеріалу;
  • • достатність, наочність, повнота, сучасність і структурованість навчального матеріалу;
  • • багатошаровість представлення навчального матеріалу за рівнем складності;
  • • своєчасність і повнота контрольних питань і тестів;
  • • протоколювання дій під час роботи;
  • • інтерактивність, можливість вибору режиму роботи з навчальним матеріалом;
  • • наявність в кожному предметі основний, інваріантної і варіативної частин, які можуть коригуватися.
 • 4. Комп'ютерна підтримка кожного досліджуваного предмета, і цей процес не можна підмінити вивченням єдиного курсу інформатики.

Позитивним при використанні інформаційних технологій в освіті є підвищення якості навчання за рахунок:

 • • більшої адаптації учня до навчального матеріалу з урахуванням власних можливостей і здібностей;
 • • можливості вибору більш підходящого для учня методу засвоєння предмета;
 • • регулювання інтенсивності навчання на різних етапах навчального процесу;
 • • самоконтролю;
 • • доступу до раніше недосяжним освітніх ресурсів російського і світового рівня;
 • • підтримки активних методів навчання;
 • • образної наочної форми подання матеріалу, що вивчається;
 • • модульного принципу побудови, що дозволяє тиражувати окремі складові частини інформаційної технології;
 • • розвитку самостійного навчання.

Негативними наслідками використання інформаційних технологій в освіті є наступні:

 • • психобиологические, що впливають на фізичний і психологічний стан учня, і, в тому числі, що формують світогляд, далеке національним інтересам країни;
 • • культурні, загрозливі самобутності учнів;
 • • соціально-економічні, створюють нерівні можливості отримання якісної освіти;
 • • політичні, сприяють руйнуванню громадянського суспільства в національних державах;
 • • етичні та правові, що призводять до безконтрольного копіювання та використання чужої інтелектуальної власності.

У цих умовах інформатизація освіти повинна бути керованою.

Найбільш важливим при використанні комп'ютерних технологій є наступні дидактичні вимоги:

 • • доцільність подання навчального матеріалу;
 • • достатність, наочність, повнота, сучасність і структурованість навчального матеріалу;
 • • багатошаровість представлення навчального матеріалу за рівнем складності;
 • • своєчасність і повнота контрольних питань;
 • • протоколювання дій під час роботи;
 • • інтерактивність, можливість вибору режиму роботи з навчальним матеріалом.

В даний час набули широкого застосування наступні напрямки використання інформаційних технологій:

 • 1. Комп'ютерні програми і навчальні системи, що представляють собою:
  • • комп'ютерні підручники, призначені для формування нових знань і навичок;
  • • діагностичні або тестові системи, призначені для діагностування, оцінювання та перевірки знань, здібностей і умінь;
  • • тренажери і імітаційні програми, що представляють той чи інший аспект реальності, що відображають його основні структурні та функціональні характеристики і призначені для формування практичних навичок;
  • • лабораторні комплекси, в основі яких лежать моделюють програми, які надають в розпорядження якого навчають можливості використання математичної моделі для дослідження певної реальності;
  • • експертні системи, призначені для навчання навичкам прийняття рішень на основі накопиченого досвіду і знань;
  • • бази даних і бази знань з різних галузей, що забезпечують доступ до накопичених знань;
  • • прикладні та інструментальні програмні засоби, що забезпечують виконання конкретних навчальних операцій (про

работку текстів, складання таблиць, редагування графічної інформації та ін.).

 • 2. Системи на базі мультимедіа-технології, побудовані із застосуванням відеотехніки, накопичувачів на CD-ROM.
 • 3. Інтелектуальні навчальні експертні системи, які спеціалізуються по конкретним областям застосування і мають практичне значення як в процесі навчання, так і в навчальних дослідженнях.
 • 4. Інформаційні середовища на основі баз даних та баз знань, що дозволяють здійснити як прямий, так і віддалений доступ до інформаційних ресурсів.
 • 5. Телекомунікаційні системи, що реалізують електронну пошту, телеконференції і т.д. і дозволяють здійснити вихід в світові комунікаційні мережі.
 • 6. Електронні настільні друкарні, що дозволяють в індивідуальному режимі з високою швидкістю здійснити випуск навчальних посібників і документів на різних носіях.
 • 7. Електронні бібліотеки як розподіленого, так і централізованого характеру, що дозволяють по-новому реалізувати доступ учнів до світових інформаційних ресурсів.
 • 8. Геоінформаційні системи, які базуються на технології об'єднання комп'ютерної картографії та систем управління базами даних. В результаті вдається створити багатошарові електронні карти, опорний шар яких описує базові явища або ситуації, а кожний наступний - задає один з аспектів, процесів або явищ.
 • 9. Системи захисту інформації різної орієнтації (від несанкціонованого доступу при зберіганні, від спотворень при передачі, від підслуховування і т.д.).

При створенні комп'ютерних навчальних засобів можуть бути використані різні базові інформаційні технології. Нові можливості, що відкриваються при впровадженні сучасних інформаційних технологій в освіті, можна проілюструвати на прикладі мультимедіа-технологій. З'явилася можливість створювати підручники, навчальні посібники та інші методичні матеріали на машинному носії. Вони можуть бути розділені на наступні групи:

 • 1. Підручники, що представляють собою текстове виклад матеріалу з великим числом ілюстрацій, які можуть бути встановлені на сервері і передані через мережу на домашній комп'ютер. При обмеженій кількості матеріалу такий підручник може бути реалізований в прямому доступі користувача до сервера.
 • 2. Підручники з високою динамікою ілюстративного матеріалу, виконані на CD-ROM. Поряд з основним матеріалом вони містять засоби інтерактивного доступу, анімації та мультиплікації, а також відеозображення, в динаміці демонструють принципи і способи реалізації окремих процесів і явищ. Такі підручники можуть мати не тільки освітнє, а й художнє призначення. Величезний обсяг пам'яті носія інформації дозволяє реалізовувати на одному оптичному диску енциклопедію, довідник, путівник і т.д.
 • 3. Сучасні комп'ютерні навчальні системи для проведення навчально-дослідних робіт. Вони реалізують моделювання як процесів, так і явищ, тобто створюють нову навчальну комп'ютерну середу, в якій той, якого навчають є активним учасником і може сам вести навчальний процес.
 • 4. Системи віртуальної реальності, в яких учень стає учасником комп'ютерної моделі, що відображає навколишній світ. Для грамотного використання мультимедіа-продуктів цього типу вкрай важливим є вивчення їх психологічних особливостей та негативних впливів на учня.
 • 5. Системи дистанційного навчання. У складних соціально-економічних умовах дистанційна освіта стає особливо актуальним для віддалених регіонів, для людей з малою рухливістю, а також при самоосвіті і самостійної роботи учнів. Ефективна реалізація дистанційного навчання можлива лише при цілеспрямованій програмі створення високоякісних мультимедійних продуктів навчального призначення з фундаментальних, природничих, загально-професійних і спеціальних дисциплін. На жаль, це вимагає значних фінансових коштів і поки не окупається на комерційній основі, необхідні суттєві бюджетні асигнування в цю область. Реалізація такої програми дозволить по-новому організувати навчальний процес, збільшивши навантаження на самостійну роботу учня.

В процесі інформатизації освіти необхідно мати на увазі, що головний принцип використання комп'ютера - це орієнтація на ті випадки, коли людина не може виконати поставлене педагогічне завдання. Наприклад, викладач не може наочно продемонструвати більшість фізичних процесів без комп'ютерного моделювання. З іншого боку, комп'ютер повинен допомагати розвитку творчих здібностей учнів, сприяти навчанню новим професійним навичкам і вмінням, розвитку логічного мислення. Процес навчання повинен бути спрямований не на вміння працювати з певними програмними засобами, а на технології роботи з різною інформацією: аудіо- та відео-, графічної, текстової, табличної.

Сучасні інструментальні засоби дозволяють реалізувати всю гаму комп'ютерних навчальних засобів. Однак їх використання вимагає досить високої кваліфікації користувача. Тому в даний час розроблені і широко використовуються спеціальні інструментальні засоби, характеристика яких представлена в табл. 6.3.

Таблиця 6.3

п / п

Назва ІС, фірма-розробник

призначення

можливості

відмінні

особливості

]

Адаптивна діалогова інформаційна система АДОНІС (ADONIC), НПФ

"Росфайл", м Зеленоград

Організація бібліотеки навчальних курсів (КК). Резервування КК в бібліотеці. Формування та коригування параметрів КК. Інтерпретація КК в режимі навчання

Резервування КК в бібліотеці, формування та коригування параметрів КК, інтерпретація КК в режимі навчання і контролю з аналізом вільно конструюються відповідей учня за допомогою розвиненого аналізатора відповідей і збором статистики результатів навчання, роздруківка вмісту курсу

Введено векторні шрифти і тривимірна графіка, розширені можливості текстового редактора, введені додаткові утиліти

2

Автоматизована навчальна система АосМикро (AOCMICRO), Московський інженерно-фізичний інститут (МІФІ)

Створення комп'ютерних навчальних програм

Зв'язок між собою основних блоків і блоку змінних, архівування файлів графічного матеріалу. Малюнки формуються за допомогою вбудованого графічного редактора

Зручний кнопковий інтерфейс користувача; розвинені можливості введення відповідей у формі чисел, текстового рядка, математичної формули, графіки, структурної схеми; підтримка одночасного руху на екрані до 15 графічних об'єктів з можливістю управління з клавіатури; висока ступінь упаковки кадрів

3

Універсальний редактор навчальних курсів УРОК (UROK), ТОО ДіСофт, Москва

Редактор навчальних курсів

Реєстрація КК; формування програм навчання; специфікація і зберігання результатів навчання; формування протоколу навчання. Є однокористувальницький і розрахований на багато користувачів варіанти для мережевої ОС Novell Netware

Розвинені засоби для анімації і моделювання динамічних процесів, наявність мережевого варіанту

4

СЦЕНАРІЙ (SCENARIO), Інститут імітаційних технологій,

Санкт-Петербург

Створення комп'ютерних навчальних програм

Формальний опис набору компонентів комп'ютерної програми, порядку і правил їх взаємодії. Версії під MS DOS і Windows

Наочна візуалізація створюваної програми у вигляді багаторівневої структурної схеми, кожен елемент якої може бути як окремим блоком, так і нової структурної схемою

5

Шарувата машина (STRATUM COMPUTER), Уральський центр "Транспортні технології", м Перм

Розробка прикладних систем в різних сферах: навчання; графічний дизайн, мультиплікація; моделювання алгоритмизация; маніпулювання даними та об'єктами

Фіксація неформальних зразків у вигляді креслень, картинок, текстів, графіків, каркасних тривимірних зображень, музичних фрагментів. Моделювання, синтезування і розрахунок всіх об'єктів, поведінка яких можна представити в математичному і алгоритмічній видах

6

Наставник (The Educator), Казанський науково-навчальний центр НВО ОТІ

Розробка навчальних, контролюючих, демонстраційних курсів, що тестують програм і рекламних "роликів" фахівцями-предметниками без використання програмування

Дозволяє створювати інформаційні компоненти (курси, меню), службовці для об'єднання в ієрархічну систему безлічі курсів, і глосарії, що дають можливість довільного доступу до інформації

7

Тамас (TAMAS) Тамбовський ЦНИТ р Тамбов

Створення електронного підручника на основі узагальнених сторінок і його використання на основі принципу Multi Media при виведенні різнорідних сторінок (графіка, текст, музика, мова)

Створення та редагування текстового файлу, графічного файлу в форматі PCX, музичного файлу з пятіголосного мелодією але нотах, звукового файлу формату Sound Digitizer і Sound Blaster, упакованої бази електронного підручника. Постранічний перегляд в режимі діалогу кадрів КК в довільному порядку

8

Учитель і учень (Teacher and Pupil), СП "Діалог" м Набережні Челни

Навчання і контроль знань

Для контролю знань використовується відповідь у формі текстового рядка або вибір одного із запропонованих відповідей. Ведеться статистика результатів контролю знань

9

СІМТЕХ (SIMTEX), АТ "СІМТЕХ", м Омськ

Забезпечує рішення прикладних задач

Реалізація та аналіз моделей і об'єктів різної фізичної природи, заснованих на структурному поданні елементів типу "вхід-вихід", розробка навчальних систем з різних технічних дисциплін, побудова тренажерів для оперативного персоналу і фахівців з автоматизації технологічних об'єктів, розробка систем автоматизації випробувань і технічної діагностики, збір, обробка та аналіз експериментальних даних

10

Комплекс автоматизованих дидактичних засобів КАДІС, Самарський аерокосмічний університет

Технологія дидактичного проектування, інструментальні засоби та навчальні комплекси з різних галузей знань

Перегляд теорії, тренінг по теорії, контроль за теорією, робота зі словником термінів і понять, вирішення завдань з використанням заспівати шалених моделюють або розрахункових програм. Заповнення бази даних комплексу текстової та графічної інформацією, вправами з вибірковими, числовими і конструюються відповідями, підключення мультиплікаційних вставок, демонстраційних, розрахункових і тренують програм

'11

Універсальний інструмент розробки навчальних програм COSTOC (Computer Supported Of Computer science), MMT "International" і НВО "Центрпрораммсістем"

Створення комп'ютерних навчальних програм

Створення підручників з будь-яким курсом навчання у вузі, технікумі, школі, управління навчанням і контроль за виконанням завдань

12

.

Кобра

(COBRA), Інститут точної механіки та оптики, Санкт-Петербург

підготовка

контролюючих

програм

Реєстрація та оцінка результатів роботи того, хто навчається, збір статистики по всім учням

Простота у використанні і висока швидкість підготовки навчального матеріалу, що досягаються за рахунок обмеження можливостей в порівнянні з універсальними системами завдяки наявності річних форматів для контролюючих кадрів різних типів. Робота з графічним редактором при відсутності "миші"

13

SHELP NOVEX Technology Lid, Москва

Створення інформаційно-довідкових систем, словників, довідників, тематичних HELP, демонстраційних і навчальних програм

Автономні і резидентні інформаційно-довідкові системи. Гіпертекст для текстових і графічних кадрів

Дозволяє здійснювати виклик довідника з прикладної програми

На жаль, велика частина навчальних програмних продуктів є аналоги існуючих підручників. Більш правильним є використання інформаційних технологій для вивчення процесів і явищ, які чинять спротив візуального дослідження і вивчення на основі існуючих освітніх технологій. Іншою сферою застосування інформаційних технологій є домашню освіту.

Одним з напрямків інформатизації сфери освіти, які пропонує компанія ІВІТА (Інтеграція та впровадження інформаційних технологій в освіту) є розробка і поставка комплексних рішень, що включають апаратне і програмне забезпечення, а також методичний супровід. У табл. 6.4 представлені програми, рекомендовані для вивчення комп'ютерних технологій в школі.

Таблиця 6.4

види технологій

Програмне забезпечення для Macintosh

Технології роботи з оперативною інформацією

 • 1. Graphic Converter, Stufllt Deluxe, DiskCopy, Chooser, Textar Convertor
 • 2. Adapted Toast, Camedia Master, Twinax Scanner
 • 3. Adapted Toast, Camedia Master, Twinax Scanner

Мережеві технології

L AppleShare, AirPort

 • 2. NetworkAssistaot
 • 3. Macintosh Manager, Net Boot

Технології роботи з операційними системами

 • 1. Mac OS 9.1
 • 2. Mac OS X, Windows 98
 • 3. Linux, Unix, Windows NT

видавничі технології

 • 1. SimpleTexi, Маестро, AppleWorks
 • 2. Adobe PegeMakcr, PaiterClassic
 • 3. QuarkXPress, Acrobat, Photoshop, Illustrator, Freehand

Технології роботи з табличною інформацією

 • 1. Apple Works
 • 2. MS Excel, FileMaker
 • 3. MS Excel, FileMaker

технології презентацій

 • 1. Apple Works
 • 2. PowerPoint
 • 3. OneApp SlideShope

Технології робота з аудиоинформацией

 • 1. SimpleSound, iTunes
 • 2. ProTools
 • 3. ProTools

Технології роботи з відеоінформацією

 • 1. iMovie
 • 2. QuickTime, QuickTime VR
 • 3. Final Cut Pro, Adobe Premiere

Технології створення мультимедійних продуктів

 • 1. KidPix, ЛогоМирах, HyperStudio
 • 2. Macromedia Flash, Electrifme, LiveStage
 • 3. Macromedia Director

Інтернет технології

 • 1. Internet Explorer, Netscape Communicator, Microsoft Outlook, BBEdit, Dreamweaver
 • 2. Adobe Go Live
 • 3. Adobe GoLive

технології програмування

 • 1. ПервоЛого, ЛогоМирах
 • 2. RealBasic, JavaScript
 • 3. AppleScript, JavaScript, Code Warrior Cold

Примітка: 1.2. 3 - початковий, середній, спеціалізований рівні вивчення інформаційних технологій.

Використання комп'ютерів Macintosh пов'язано з тим, що фірма Apple, одна з небагатьох орієнтують свою діяльність спеціально на освіту.

Великого поширення в сфері освіти отримав Інтернет. Ресурси Інтернету надзвичайно великі від комп'ютерних підручників, енциклопедій до шпаргалок. Діапазон застосування Інтернету простягається від самостійної роботи до дистанційної освіти, а коло користувачів включає і учнів, і вчителів. Більшість навчальних закладів має власні сайти.

Всі існуючі освітні сайти можна розділити на дві групи: "стихійні" і "організовані".

"Стихійні" сайти, які користуються великою популярністю, містять реферати, курсові, дипломи тощо Вони однотипні за своєю структурою, як правило, включають тематичні рубрики. Найбільш відомі з таких WEB-ресурсів наступні адреси: referat.ru; allreferats.narod / ru; referatov.net, km.ru/education.

"Організовані" сайти, мають певну структуру, спрямовану на вирішення низки освітніх завдань, і орієнтовані на більш широке коло користувачів (викладачів, учнів, батьків). Портал "Поколеніе.ru" (pokoIeniye.ru) включає розділи, які є повноцінними сайтами зі своєю структурою: "Учитель.ru", "Родітель.ru", "Пісатель.ru" і ін. Сайт all.edu.ru представляє офіційну інформацію Міносвіти РФ, Федерації освіти в Інтернеті, "Учительській газети" та інших організацій про освіту. Сайт emigrant.com.ru розповідає про можливості освіти в Інтернеті за кордоном. Слід зазначити, що дистанційна освіта в Інтернеті, є бурхливо розвиваються напрямком, що приносить великий прибуток. Основні переваги такого навчання: низька собівартість, велика пропускна здатність і інтеграція в світовий освітній простір.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >