Передмова

Історія соціології являє собою необхідний і найважливіший джерело соціологічного знання. При вивченні історії соціології можуть бути використані два підходи. Перший - вивчення процесу розвитку соціологічної думки, починаючи з поглядів видатних мислителів і вчених минулих епох про пристрій і функціонування суспільства, про процеси життєдіяльності людей в ньому. Другий - вивчення розвитку соціологічних концепцій з того моменту, коли соціологія виникла як самостійна наука. При написанні більшості підручників і навчальних посібників використовується другий підхід. Відмінною особливістю даного підручника є те, що його структура дає можливість досить широко показати становлення і розвиток соціології як цілісного історичного процесу.

Автори підручника вважають, що доцільніше представити студентам більш широку ретроспективу розвитку соціологічної думки і звернути увагу на актуальність соціологічних ідей не тільки в ті часи, коли ці ідеї були включені в найрізноманітніший спектр аналізу суспільного життя, але і в даний час. Знання соціологічних ідей і теорій минулого допоможе правильному розумінню сучасних процесів функціонування суспільства в нашій країні і за кордоном. Підручник буде корисний тим, хто вивчає теоретичний курс соціології, оскільки надає можливість дізнатися, як у минулому трактувалися ті проблеми, які розглядаються сьогодні в соціології.

Зміст підручника відповідає вимогам Федерального державного загальноосвітнього стандарту для підготовки бакалаврів за курсом "Історія соціології". У ньому дано комплексне виклад виникнення і розвитку зарубіжної та вітчизняної соціології до середини XX ст., Представлені основні персоналії, течії і школи, що відображають теоретікометодологіческое стан соціологічної науки на даний історичний період. Підручник не претендує на повноту викладу поглядів того чи іншого мислителя. Бажають більш детально познайомитися з соціологічними поглядами і концепціями окремих мислителів можуть це зробити, звернувшись до літератури, рекомендованої для самостійного вивчення. У підручнику не ставилося завдання дати оцінку соціологічних поглядів, маючи на увазі, що студенти зможуть це зробити на практичних заняттях.

Автори будуть вдячні тим, хто висловить свою думку, побажання та зауваження щодо матеріалу підручника, його змісту і форми викладу.

* * *

Мета освоєння даної дисципліни - дати студентам систематичне знання про становлення і розвиток зарубіжної та вітчизняної соціології.

При вивченні "Історії соціології" бакалавр повинен:

 • o отримати знання про основні етапи розвитку соціологічної думки і процесах інституціалізації соціології;
 • o сформувати уявлення про еволюцію основних напрямків теоретичної та емпіричної соціології;
 • o освоїти основні концепції класиків зарубіжної і вітчизняної соціології;
 • o виробити практику роботи з першоджерелами по досліджуваному курсу.

У результаті освоєння навчальної дисципліни студент повинен:

знати

o передумови виникнення, процес становлення і розвитку соціології як науки; основні напрямки зарубіжної та вітчизняної соціологічної теорії;

вміти

o аналізувати і порівнювати концепції представників різних напрямів і шкіл соціологічної науки;

володіти

 • 1) загальнокультурними компетенціями (ОК):
  • o основними методами, способами і засобами одержання, зберігання, переробки інформації, навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією (ОК-13);
  • o навичками роботи з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах (ОК-14);
  • o іноземною мовою на рівні, достатньому для розмовного спілкування, а також для пошуку та аналізу іноземних джерел інформації (ОК-15);
 • 2) професійними компетенціями (ПК):
  • o базовими та професійно-профільованими знаннями з основ соціологічної теорії і методам соціологічного дослідження (ПК-1);
  • o теоретичними знаннями, практичними навичками і вміннями для участі в наукових і науково-прикладних дослідженнях (ПК-10);
  • o умінням застосовувати отримані знання у викладанні соціологічних дисциплін (ПК-12).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >