Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • об'єкти, що підлягають дослідженню при перевірці операцій, пов'язаних з формуванням фінансових результатів і використанням прибутку;
 • • нормативні, планові і Позаоблікове документи, які використовуються для оформлення операцій по фінансових результатах діяльності економічного суб'єкта;
 • • основні напрямки документальної перевірки операцій, пов'язаних з формуванням фінансових результатів і використанням прибутку;
 • • методичні прийоми дослідження операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку;

вміти

 • • використовувати аналітичні процедури при дослідженні операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку;
 • • застосовувати документальні методи перевірки при виявленні спотворень в операціях з матеріально-виробничими запасами;
 • • виявляти ознаки спотворень на основних рахунках, використовуваних для фіксацій фінансових результатів і прибутку економічного суб'єкта;

володіти

 • • прийомами виявлення спотворень бухгалтерського балансу;
 • • навичками використання арифметичної перевірки для виявлення невідповідностей при формуванні фінансових результатів господарської діяльності економічного суб'єкта.

Стандарт експертного дослідження операцій з формування фінансових результатів і використання прибутку

Фінансовий результат є найважливішим показником діяльності економічного суб'єкта, що відображає зміну вартості власного капіталу за звітний період в результаті виробничо-комерційної діяльності. При позитивних результатах досягається прибуток і збільшення власного капіталу, при отриманні збитку від господарської діяльності, відповідно, - зменшення власного капіталу підприємства. Експертне дослідження даних результатів і їх ефективності істотно відрізняється від дослідження інших статей активів і зобов'язань підприємства за звітний період.

Одним з істотних і кінцевих показників фінансових результатів роботи підприємства є отримання прибутку, яка виступає показовим джерелом його фінансування і основою його подальшого розвитку.

Прибуток - це різниця між доходами (виручкою від реалізації товарів, послуг) і витратами на виробництво або придбання та збут цих товарів і послуг.

Прибуток є економічною категорією, що відбиває чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва. Вона характеризує кінцеві результати торгово-виробничого, фінансового процесу і є показником фінансового стану підприємства. При цьому вона виконує наступні функції: а) характеризує економічний ефект діяльності підприємства; б) стимулює господарську діяльність і дозволяє розширювати виробництво, соціальну сферу, матеріальні виплати та ін .; в) є джерелом формування бюджетів різних рівнів у вигляді податкових відрахувань.

Судово-бухгалтерська експертиза фінансових результатів може здійснюватися з різних питань, поставлених органами попереднього слідства і судом, які пов'язані з перевіркою законності фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта, формуванням витрат і доходів за видами, чистого прибутку організації, прийняттям рішень та виплатою дивідендів, доходів засновникам , учасникам господарських операцій.

Мета судово-бухгалтерської експертизи операцій з формування фінансових результатів і використання прибутку - формування думки експерта про достовірність кінцевого фінансового результату, законності формування фінансового результату та його основних елементів (доходів і витрат).

Завданням експертного дослідження є перевірка правильності та законності:

 • - Формування фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг); продажу товарів, основних засобів та інших активів;
 • - Обліку позареалізаційних доходів і витрат;
 • - Обліку використання прибутку (витрати за рахунок власних коштів, фонди та резерви, дивіденди).

Об'єктами судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів є:

 • - Виконання показників виробництва, продажу і собівартості реалізації продукції, продажу товарів, витрат і доходів організації;
 • - Дисципліна поставок за обсягами, термінами, асортименту та якості продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
 • - Калькулювання собівартості продукції або ціноутворення, дотримання норм, нормативів, кошторисів витрат;
 • - Незавершене виробництво, його залишки і комплектність;
 • - Витрати на будівельно-монтажні роботи, в тому числі для будівельних організацій;
 • - Збереження продукції або товарів при транспортуванні, виробництві і продажу;
 • - Бухгалтерський прибуток (збиток), що представляє собою кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій організації;
 • - Інші витрати і доходи організації;
 • - Бухгалтерський облік операцій з формування доходів і витрат, фінансового результату та його використання;
 • - Недостача продукції, шлюб, приписки і розмір заподіяної шкоди, їх обґрунтованість, відповідальні особи;
 • - Чистий прибуток і дивідендна політика та ін.

Джерелами інформації для дослідження операцій

з фінансовими результатами і прибутком є:

 • 1) федеральні нормативні правові акти;
 • 2) первинні документи, регістри бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності;
 • 3) планова інформація;
 • 4) Позаоблікове інформація (накази, договори, заяви та ін.).

До федеральним нормативним правовим актам ставляться ГК РФ, НК РФ (гл. 25), Закон № 402, Федеральний закон від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства"; наказ Мінфіну Росії від 2 липня 2010 р № 66н "Про форми бухгалтерської звітності організацій".

Положення з бухгалтерського обліку (ПБО):

 • - "Облікова політика організації" (ПБО 1/2008), затв. наказом Мінфіну Росії від 6 жовтня 2008 року № 106н;
 • - "Події після звітної дати" (ПБО 7/98), затв. наказом Мінфіну Росії від 25 листопада 1998 № 56н;
 • - "Інформація за сегментами" (ПБУ 12/2010), затв. наказом Мінфіну РФ від 8 листопада 2010 року № 143н;
 • - "Облік державної допомоги" (ПБО 13/2000), затв. наказом Мінфіну Росії від 16 жовтня 2000 № 92н;
 • - "Облік нематеріальних активів" (ПБУ 14/2007), затв. наказом Мінфіну Росії від 27 грудня 2007 р № 153н;
 • - "Облік витрат за позиками та кредитами" (ПБУ 15/2008), затв. наказом Мінфіну Росії від 6 жовтня 2008 року № 107н;
 • - "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій" (ПБО 18/02), затв. наказом Мінфіну Росії від 19 листопада 2002 № 114н.

До первинних документів, якими оформляються основні операції з фінансовими результатами і прибутком, відносяться документи, пов'язані з доходами і витратами: накладні (ф. М-12, М-13); рахунки-фактури; авансові звіти (ф. АТ-1); виписки банку з рахунку; платіжні відомості (ф. Т-53)

Облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку включають в себе журнал-ордер № 15. Обороти по дебету і кредиту в журналі-ордері записуються як за звітний місяць, так і з початку року наростаючим підсумком в розрізі статей аналітичного обліку. Після закінчення року показники журналу-ордера служать підставою для заповнення відповідних форм бухгалтерської (фінансової) звітності. Крім того, можуть піддаватися аналізу журнали-ордера № 11 і 16.

Для фіксації фінансових результатів і прибутку використовуються рахунки: 20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 28 "Брак у виробництві", 29 "Обслуговування виробництва і господарства", 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ", 90" Продажі ", 91" Інші доходи і витрати ", 96" Резерви майбутніх витрат ", 97" Резерви майбутніх періодів ", 99" прибутки і збитки "і ін.

Бухгалтерська (фінансова) звітність являє собою бухгалтерський баланс; звіт про фінансові результати і додатки до них, що включають відповідно до наказу Мінфіну Росії від 2 липня 2010 року № 66н "Звіт про зміну капіталу", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про цільове використання отриманих коштів".

Відмінною особливістю суб'єктів малого підприємництва є формування бухгалтерської (фінансової) звітності за спрощеною системою:

 • - Бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки включають в себе показники тільки по групах статей (без деталізації показників за статтями);
 • - В додатку до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки наводиться тільки найбільш важлива інформація, не повідомляючи якої неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності [1] .

Звіт про прибутки і збитки являє собою таблицю, яка відображає загальну тенденцію розподілу функцій бухгалтерського обліку для подальшого складання бухгалтерської та фінансової звітності.

Планова інформація є всі види планових і нормативних даних: фінансовий план, бізнес-план, кошториси, проектні завдання, норми витрат окремих видів ресурсів.

Позаоблікове інформація включає в себе різні документи, що регулюють господарську діяльність економічного суб'єкта. Вона міститься в наступних джерелах: а) господарсько-правових документах (договори, угоди, рекламації, рішення арбітражного суду); б) рішеннях загальних зборів (трудового колективу, акціонерів); в) наказах і розпорядженнях керівника; г) вказівках вищестоящих організацій; д) внутрішньогосподарських службових, пояснювальних і доповідних записках; е) листуванні з податковими та наглядовими органами; ж) актах перевірок податкових органів і результати аудиторських перевірок; з) статуті підприємства, де фіксуються загальні положення розподілу і використання прибутку і ін.

Дослідження перерахованих джерел інформації в процесі проведення економічного аналізу і правильне її поєднання з документальною інформацією дозволяє всебічно досліджувати господарську діяльність підприємства і виявити резерви його економічного розвитку.

У число методичних прийомів дослідження при проведенні судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов'язаних з фінансовими результатами і прибутком підприємства, входять: 1) розрахунково-аналітичні прийоми (економічний аналіз, статистичні та арифметичні розрахунки); 2) документальні прийоми перевірки, включно з перевіркою бухгалтерських документів (формальну, нормативну, арифметичну); зустрічна перевірка взаємопов'язаних документів; взаємний контроль. Крім цього експертом-бухгалтером можуть використовуватися результати опитування і інформація, що міститься в офіційних запитах в інші організації.

При дослідженні операцій з фінансовими результатами і прибутком економічного суб'єкта можуть використовуватися можливості інших видів економічних експертиз (фінансово-економічної, податкової, фінансово-аналітичної). Результати цих експертиз дозволяють отримати розширену облікову інформацію про фінансові відносини економічного суб'єкта з бюджетами різних рівнів, виконання договірних зобов'язань, фінансових показниках, виконанні податкових зобов'язань, фінансовий стан підприємства і його внутрішніх резервах.

 • [1] Див .: п. 4 наказу Мінфіну Росії від 2 липня 2010 р № 66н.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук