МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • об'єкти, що підлягають дослідженню при перевірці операцій, пов'язаних з формуванням фінансових результатів і використанням прибутку;
 • • нормативні, планові і Позаоблікове документи, які використовуються для оформлення операцій по фінансових результатах діяльності економічного суб'єкта;
 • • основні напрямки документальної перевірки операцій, пов'язаних з формуванням фінансових результатів і використанням прибутку;
 • • методичні прийоми дослідження операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку;

вміти

 • • використовувати аналітичні процедури при дослідженні операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку;
 • • застосовувати документальні методи перевірки при виявленні спотворень в операціях з матеріально-виробничими запасами;
 • • виявляти ознаки спотворень на основних рахунках, використовуваних для фіксацій фінансових результатів і прибутку економічного суб'єкта;

володіти

 • • прийомами виявлення спотворень бухгалтерського балансу;
 • • навичками використання арифметичної перевірки для виявлення невідповідностей при формуванні фінансових результатів господарської діяльності економічного суб'єкта.

Стандарт експертного дослідження операцій з формування фінансових результатів і використання прибутку

Фінансовий результат є найважливішим показником діяльності економічного суб'єкта, що відображає зміну вартості власного капіталу за звітний період в результаті виробничо-комерційної діяльності. При позитивних результатах досягається прибуток і збільшення власного капіталу, при отриманні збитку від господарської діяльності, відповідно, - зменшення власного капіталу підприємства. Експертне дослідження даних результатів і їх ефективності істотно відрізняється від дослідження інших статей активів і зобов'язань підприємства за звітний період.

Одним з істотних і кінцевих показників фінансових результатів роботи підприємства є отримання прибутку, яка виступає показовим джерелом його фінансування і основою його подальшого розвитку.

Прибуток - це різниця між доходами (виручкою від реалізації товарів, послуг) і витратами на виробництво або придбання та збут цих товарів і послуг.

Прибуток є економічною категорією, що відбиває чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва. Вона характеризує кінцеві результати торгово-виробничого, фінансового процесу і є показником фінансового стану підприємства. При цьому вона виконує наступні функції: а) характеризує економічний ефект діяльності підприємства; б) стимулює господарську діяльність і дозволяє розширювати виробництво, соціальну сферу, матеріальні виплати та ін .; в) є джерелом формування бюджетів різних рівнів у вигляді податкових відрахувань.

Судово-бухгалтерська експертиза фінансових результатів може здійснюватися з різних питань, поставлених органами попереднього слідства і судом, які пов'язані з перевіркою законності фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта, формуванням витрат і доходів за видами, чистого прибутку організації, прийняттям рішень та виплатою дивідендів, доходів засновникам , учасникам господарських операцій.

Мета судово-бухгалтерської експертизи операцій з формування фінансових результатів і використання прибутку - формування думки експерта про достовірність кінцевого фінансового результату, законності формування фінансового результату та його основних елементів (доходів і витрат).

Завданням експертного дослідження є перевірка правильності та законності:

 • - Формування фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг); продажу товарів, основних засобів та інших активів;
 • - Обліку позареалізаційних доходів і витрат;
 • - Обліку використання прибутку (витрати за рахунок власних коштів, фонди та резерви, дивіденди).

Об'єктами судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів є:

 • - Виконання показників виробництва, продажу і собівартості реалізації продукції, продажу товарів, витрат і доходів організації;
 • - Дисципліна поставок за обсягами, термінами, асортименту та якості продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
 • - Калькулювання собівартості продукції або ціноутворення, дотримання норм, нормативів, кошторисів витрат;
 • - Незавершене виробництво, його залишки і комплектність;
 • - Витрати на будівельно-монтажні роботи, в тому числі для будівельних організацій;
 • - Збереження продукції або товарів при транспортуванні, виробництві і продажу;
 • - Бухгалтерський прибуток (збиток), що представляє собою кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій організації;
 • - Інші витрати і доходи організації;
 • - Бухгалтерський облік операцій з формування доходів і витрат, фінансового результату та його використання;
 • - Недостача продукції, шлюб, приписки і розмір заподіяної шкоди, їх обґрунтованість, відповідальні особи;
 • - Чистий прибуток і дивідендна політика та ін.

Джерелами інформації для дослідження операцій

з фінансовими результатами і прибутком є:

 • 1) федеральні нормативні правові акти;
 • 2) первинні документи, регістри бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності;
 • 3) планова інформація;
 • 4) Позаоблікове інформація (накази, договори, заяви та ін.).

До федеральним нормативним правовим актам ставляться ГК РФ, НК РФ (гл. 25), Закон № 402, Федеральний закон від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства"; наказ Мінфіну Росії від 2 липня 2010 р № 66н "Про форми бухгалтерської звітності організацій".

Положення з бухгалтерського обліку (ПБО):

 • - "Облікова політика організації" (ПБО 1/2008), затв. наказом Мінфіну Росії від 6 жовтня 2008 року № 106н;
 • - "Події після звітної дати" (ПБО 7/98), затв. наказом Мінфіну Росії від 25 листопада 1998 № 56н;
 • - "Інформація за сегментами" (ПБУ 12/2010), затв. наказом Мінфіну РФ від 8 листопада 2010 року № 143н;
 • - "Облік державної допомоги" (ПБО 13/2000), затв. наказом Мінфіну Росії від 16 жовтня 2000 № 92н;
 • - "Облік нематеріальних активів" (ПБУ 14/2007), затв. наказом Мінфіну Росії від 27 грудня 2007 р № 153н;
 • - "Облік витрат за позиками та кредитами" (ПБУ 15/2008), затв. наказом Мінфіну Росії від 6 жовтня 2008 року № 107н;
 • - "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій" (ПБО 18/02), затв. наказом Мінфіну Росії від 19 листопада 2002 № 114н.

До первинних документів, якими оформляються основні операції з фінансовими результатами і прибутком, відносяться документи, пов'язані з доходами і витратами: накладні (ф. М-12, М-13); рахунки-фактури; авансові звіти (ф. АТ-1); виписки банку з рахунку; платіжні відомості (ф. Т-53)

Облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку включають в себе журнал-ордер № 15. Обороти по дебету і кредиту в журналі-ордері записуються як за звітний місяць, так і з початку року наростаючим підсумком в розрізі статей аналітичного обліку. Після закінчення року показники журналу-ордера служать підставою для заповнення відповідних форм бухгалтерської (фінансової) звітності. Крім того, можуть піддаватися аналізу журнали-ордера № 11 і 16.

Для фіксації фінансових результатів і прибутку використовуються рахунки: 20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 28 "Брак у виробництві", 29 "Обслуговування виробництва і господарства", 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ", 90" Продажі ", 91" Інші доходи і витрати ", 96" Резерви майбутніх витрат ", 97" Резерви майбутніх періодів ", 99" прибутки і збитки "і ін.

Бухгалтерська (фінансова) звітність являє собою бухгалтерський баланс; звіт про фінансові результати і додатки до них, що включають відповідно до наказу Мінфіну Росії від 2 липня 2010 року № 66н "Звіт про зміну капіталу", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про цільове використання отриманих коштів".

Відмінною особливістю суб'єктів малого підприємництва є формування бухгалтерської (фінансової) звітності за спрощеною системою:

 • - Бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки включають в себе показники тільки по групах статей (без деталізації показників за статтями);
 • - В додатку до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки наводиться тільки найбільш важлива інформація, не повідомляючи якої неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності [1] .

Звіт про прибутки і збитки являє собою таблицю, яка відображає загальну тенденцію розподілу функцій бухгалтерського обліку для подальшого складання бухгалтерської та фінансової звітності.

Планова інформація є всі види планових і нормативних даних: фінансовий план, бізнес-план, кошториси, проектні завдання, норми витрат окремих видів ресурсів.

Позаоблікове інформація включає в себе різні документи, що регулюють господарську діяльність економічного суб'єкта. Вона міститься в наступних джерелах: а) господарсько-правових документах (договори, угоди, рекламації, рішення арбітражного суду); б) рішеннях загальних зборів (трудового колективу, акціонерів); в) наказах і розпорядженнях керівника; г) вказівках вищестоящих організацій; д) внутрішньогосподарських службових, пояснювальних і доповідних записках; е) листуванні з податковими та наглядовими органами; ж) актах перевірок податкових органів і результати аудиторських перевірок; з) статуті підприємства, де фіксуються загальні положення розподілу і використання прибутку і ін.

Дослідження перерахованих джерел інформації в процесі проведення економічного аналізу і правильне її поєднання з документальною інформацією дозволяє всебічно досліджувати господарську діяльність підприємства і виявити резерви його економічного розвитку.

У число методичних прийомів дослідження при проведенні судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов'язаних з фінансовими результатами і прибутком підприємства, входять: 1) розрахунково-аналітичні прийоми (економічний аналіз, статистичні та арифметичні розрахунки); 2) документальні прийоми перевірки, включно з перевіркою бухгалтерських документів (формальну, нормативну, арифметичну); зустрічна перевірка взаємопов'язаних документів; взаємний контроль. Крім цього експертом-бухгалтером можуть використовуватися результати опитування і інформація, що міститься в офіційних запитах в інші організації.

При дослідженні операцій з фінансовими результатами і прибутком економічного суб'єкта можуть використовуватися можливості інших видів економічних експертиз (фінансово-економічної, податкової, фінансово-аналітичної). Результати цих експертиз дозволяють отримати розширену облікову інформацію про фінансові відносини економічного суб'єкта з бюджетами різних рівнів, виконання договірних зобов'язань, фінансових показниках, виконанні податкових зобов'язань, фінансовий стан підприємства і його внутрішніх резервах.

 • [1] Див .: п. 4 наказу Мінфіну Росії від 2 липня 2010 р № 66н.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >