Початковий етап інституціалізації соціології в Росії

В історії російської соціології процес її інституціалізації залишається маловивченим, особливо з точки зору документальних джерел. Окремі фрагменти зафіксовані в роботах І.А. Голосенко, В.В. Козловського, Є.І. Кукушкіної, Г.В. Осипова, С.С. Новікової, Л.Н. Москвичева, Б.М. Фірсова.

Інституціалізація соціології в Росії почалася в другій половині XIX століття. Однак у 1920-і рр. огляду на те, що ідеологи марксизму проголосили соціологію буржуазною наукою і замінили її історичним матеріалізмом, процес інституціалізації соціології перервався. Повторно процес соціології в СРСР поновився в 1950-і рр. У процесі інституціалізації соціології в Росії можна умовно виділити чотири тимчасові періоди: перший, початковий період - з 1860-х рр. до соціалістичної революції 1917 року, другий - у роки становлення радянської влади з 1918 по 1923 р третій, відновний період, - з середини 1950-х рр. до 1984 р, четвертий, заключний період, - з 1985 до 2000 р

Серед особливостей початкового періоду становлення соціології в Росії слід зазначити, по-перше, позитивний вплив відбувалися в Західній Європі і США процесів інституціалізації соціології. По-друге, активну участь у процесах інституціалізації західній соціології тих, хто закладав фундамент російської соціології. Перебуваючи за кордоном, вони публікували там свої роботи, читали в університетах лекції з соціології, були членами зарубіжних соціологічних асоціацій, виступали на соціологічних форумах.

Як приклад можна привести найбільш активну участь у процесі інституціалізації соціології на Заході Максима Максимовича Ковалевського. За кордоном він читав лекції з соціології в паризькому "College libre des sociale", в Оксфордському, Новому Брюссельському і Стокгольмському університетах, в університетах Чикаго і Сан-Франциско, встановив наукові контакти з провідними західними соціологами Г. Спенсером, Е. Дюркгеймом, Р. Вормс, К. Марксом і Ф. Енгельсом, плідно співпрацював з іноземними журналами і видавництвами. Так, у журналі "Огляд міжнародної соціології" (1893) він опублікував статтю, присвячену питанням викладання соціології. За кордоном їм були написані і опубліковані такі роботи, як "Соціологія і порівняльна історія права" (1902) і "Етнографія і соціологія" (1904). М.М. Ковалевський був одним з організаторів та учасників Першого всесвітнього конгресу Міжнародного інституту соціології. Він також був членом паризького "Товариства соціологів", а в 1907 був обраний президентом Міжнародного інституту соціології.

По-третє, в силу того, що серед перших російських соціологів більшість була опозиційно і революційно налаштованих мислителів, офіційні влади, використовуючи заборонні заходи, всіляко утруднювали процеси інституціалізації російської соціології. Наприклад, було введено заборону на ввезення до Росії літератури соціологічного змісту. Видання робіт О. Конта тривалий час було заборонено цензурою з огляду на те, що його твори "руйнують панівні вірування". Микола I заборонив офіційне використання термінів "суспільство", "революція", "прогрес". Як зазначає Є.І. Кукушкіна, при монархічному режимі саме слово "соціологія" було на нелегальному становищі. Значна частина російських соціологів піддавалася політичним репресіям (звільнення, посилання, вимушена еміграція, тюремне ув'язнення). Серед соціологів, які піддалися гонінням з боку царського уряду, були М.А. Бакунін, А.І. Герцен, Б.А. Кістяківський, М.М. Ковалевський, П.А. Кропоткін, П.Л. Лавров, Л.І. Мечников, Я.А. Новиков, Л.І Петражицький, Г.В. Плеханов, Є.В. Де Роберті, П.А. Сорокін, А.І. Стронін, В.І. Ульянов (Ленін), Н.Г. Чернишевський, С.Н. Южаков.

По-четверте, якщо в Західній Європі і США інституціалізація соціології відбувалася, головним чином, в рамках одного - позитивістського напрямку, то в Росії - за наявності плюралізму соціологічних напрямків. Незважаючи на те, що основним соціологічним напрямком, в рамках якого відбувалася інституціалізація соціології в Росії, було позитивістський, брали участь в ній і представники інших соціологічних напрямків. П. А. Сорокін у статті "Російська соціологія в XX столітті" (1927) зазначав, що до початку XX ст. в Росії склалися основні соціологічні школи - марксистська, суб'єктивна, психологічна, бихевиористская, формальна, механічна, юридична та історична. І.А. Голосенко і В.В. Козловський в числі основних напрямків російської соціології другої половини XIX - початку XX ст. виділяють суб'єктивну школу, історичну школу, географічний напрямок, генетичну соціологію і марксистську соціологію, а С.С. Новікова - соціологічні теорії народників, суб'єктивну школу, натуралістичне напрям, психологічний напрям, плюралістичну школу, ортодоксальний і легальний марксизм, неокантіанство і неопозитивізм.

Відправною точкою інституціалізації соціології в Росії умовно можна вважати введення в російський науково-публіцистичний лексикон терміну "соціологія". Першим, хто познайомив російського читача з терміном "соціологія", був

В. Н. Майков, що опублікував в 1845 р статтю "Суспільні науки в Росії". Однак у цій статті він виступав проти вживання контовского терміну "соціологія", відстоюючи термін "соціальна філософія".

Інституціалізація соціології в Росії почалася з видання перекладів робіт зарубіжних соціологів. Незважаючи на цензурні труднощі, на російську мову були перекладені і прокоментовані праці основоположників соціології та відомих західних соціологів О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, Р. Вормса, К. Маркса і Ф. Енгельса, Г. Тарда, Г. Лебона , М. Вебера, Г. Зіммеля, Ф. Тенісу, Ф. Гиддингса, Л. Уорда та ін.

У 1866 р було розпочато видання "Зібрання творів" Г. Спенсера в семи томах. У 1873 р в журналі "Знання" (№ 2, 4, 9) була опублікована його робота "Вивчення соціології", а в 1880 р І.В. Лучицький переклав і видав у Києві "Початки соціології" Г. Спенсера. У 1887 р в журналі "Наукове огляд" (№ 7, 9-12) була опублікована робота Ф. Гиддингса "Основи соціології", а в 1898 р окремим виданням вийшла його робота "Принципи соціології". У 1891 р почалося видання роботи Л. Уорда "Динамічна соціологія", але гак як вона друкувалася без попередньої цензури, то перший том в кількості близько 1200 примірників був вилучений з торгівлі і спалений. Однак в 1901 р робота Л. Уорда "Нариси соціології" стала доступна російському читачеві.

У 1892 р був опублікований російський переклад роботи Г. Тарда "Закони наслідування: Соціологічний етюд". Основна праця О. Конта "Курс позитивної філософії" видавався в Санкт-Петербурзі в 1899-1900-х рр. В цей же час були опубліковані російською мовою і роботи Е. Дюркгейма "Метод соціології" і "Поділ суспільної праці".

Першими вітчизняними публікаціями, в заголовку яких був використаний термін "соціологія", статі роботи П. Л. Лаврова "Соціологи - позитивісти" (1872) і "Про метод в соціології" (1874), І. В. Лучицького "Описова соціологія, або Групи соціологічних факторів, класифіковані та розподілені Г. Спенсером "(1878), Є. В. Де Роберті" Соціологія: Основне завдання її та методологічні особливості, місце в ряду наук, поділ і зв'язок з біології і психології "(1880), Л. І. Мечникова "Школа боротьби в соціології" (1884), С.Н. Южакова "Соціологічні етюди" (в 2 т., 1891), Н.І. Кареева "Історико-філософські та соціологічні етюди" (1896) і "Вступ до вивчення соціології: лекції" (1897, 1907, 1913). Як зазначав М. І. Карєєв, з появою робіт

П.Л. Лаврова в Росії почався розвиток соціологічної літератури. У бібліографії до роботи "Введення у вивченні соціології" (1897) Н.І. Карєєв наводить список 260 робіт вітчизняних авторів по соціології.

У початковий період інституціалізації соціології в Росії журнали "Вісник знання" і "Вісник психології" мали постійну рубрику: "Соціологія". У 1901 - 1902-х рр. С.І. Гальперін зробив спробу видавати альманах за типом "Щорічника соціології" Е. Дюркгейма. Були видані дві збірки, присвячені огляду світової соціології. У 1910-1913-х рр. були видані п'ять випусків серії "Родоначальники позитивізму". У 1913 р М. М. Ковалевський робить спробу видання першого в Росії періодичного збірника "Нові ідеї в соціології". Всього вийшло чотири збірки, в яких були опубліковані статті відомих вітчизняних та зарубіжних соціологів. "Нові ідеї в соціології", на думку П.А. Сорокіна, "замінювали собою соціологічний журнал".

З точки зору істориків вітчизняної соціології, в Росії початком соціологічного освіти слід вважати кінець 1870-х - початок 1880-х рр., Коли соціологія як необов'язковий спецкурсу читалася в університетах Москви, Варшави та Харкова. П. А. Сорокін в автобіографічному романі "Довгий шлях" писав: "Незважаючи на відсутність офіційного визнання соціології як науки, багато соціологічні проблеми докладно розглядалися в лекційних курсах, присвячених праву, економіці, теорії та філософії історії, політичних наук, кримінології, етнографії та т.д. ". Вперше систематичний курс лекцій з соціології був прочитаний Н.І. Кареєва в середині 1890-х рр. в Санкт-Петербурзькому університеті. У 1895 р їм була складена програма вивчення соціології. У цьому ж році С.Н. Южаков опублікував у журналі "Російське багатство" свій план викладання соціології.

У 1901 р в Парижі була організована "Російська група міжнародної асоціації для розвитку наук, мистецтв і виховання", яка спільно з Російським студентським товариством в Парижі організувала проведення циклів лекцій з суспільних наук, а також провела організаційну роботу по відкриттю в Парижі Руській Вищої школи суспільних наук. Як відзначають А.О. Бороноев і Н.Г. Скворцов у статті "Соціологія і соціологічну освіту в Санкт-Петербурзькому університеті: традиції і сучасність" (2005), відкриття 14 листопада 1901 в Парижі Руській Вищої школи суспільних наук можна вважати "першим вітчизняним досвідом навчання соціології, прообразом соціологічного факультету".

Провідним напрямом навчання в Руській Вищій школі суспільних наук було соціологічну освіту, застосування соціології до економічних, політичних і духовних процесів в Росії. Керівниками школи стали М.М. Ковалевський та Е.В. Де Роберті, а її директором - колишній міністр освіти Франції Л. Буржуа. Лекторами школи виступали як її організатори, так і відомі російські - Н. І. Карєєв, Г.В. Плеханов, В.І. Ульянов (Ленін), і французькі - Р. Вормс, Е. Дюркгейм, Г. Тард, соціологи.

На думку М.М. Ковалевського, соціологія в Руській Вищій школі суспільних павук повинна "викладатися більше з точки зору її методу і наукових завдань". Слухачами Руській Вищої школи суспільних наук в основному були російські емігранти, які не мають можливість отримати вищу освіту у себе на батьківщині. Приймався будь, який подав прохання; навчання було безкоштовним. Серед слухачів був постійний контингент (360 чоловік) і відвідувачі окремих лекцій (до 500 осіб). Професорсько-викладацький склад Російської Вищої школи суспільних наук налічував 50 чоловік. Лекції в основному читалися російською мовою. Навчальний план передбачав широке коло суспільних дисциплін, які, як зазначав М. М. Ковалевський, "в одному фокусі" об'єднують науки, складові фундамент розвитку соціології. У Російській Вищій школі суспільних наук М. М. Ковалевський читав курс "Історія соціальних класів в Росії", Є.В. Де Роберті - курс "Загальної соціології", Н.І. Карєєв - курси "Соціологія в Росії" і "Роль особистості в історії". За час існування Російської Вищої школи суспільних наук її слухачами були понад 2000 осіб. Однак, незважаючи на популярність і успіхи Російської Вищої школи суспільних наук, в 1905 р вона була закрита, а М. М. Ковалевському та Є.В. Де Роберті під загрозою позбавлення російського підданства було "рекомендовано" повернутися на батьківщину.

Повернувшись в 1905 р з еміграції, М. М. Ковалевський спільно з П.Ф. Лесгафтом - основоположником наукової системи фізичного виховання, відкрили в Петербурзі Вищу вільну школу, яка, за їх задумом, повинна була продовжити традиції Паризької Руській Вищої школи суспільних наук. У Вищій вільної школі вперше в Росії було введено викладання соціології як обов'язкового предмета. Але царський уряд незабаром закрило це приватний навчальний заклад.

Згідно з архівними даними, перша кафедра соціології в Росії була утворена в 1907 р з ініціативи М.М. Ковалевського та видатного російського психолога В.М. Бехтерева в заснованому 9 червня 1907 приватному Санкт-Петербурзькому психоневрологічному інституті. Незважаючи на заборону міністра народної освіти, В. М. Бехтереву вдалося отримати у Миколи II дозвіл викладати соціологію у своєму інституті. 1 жовтня 1907 М.М. Ковалевський був обраний професором психоневрологічного інституту по кафедрі соціології, а з лютого 1908 приступив до читання лекцій. На Урочистому засіданні з приводу початку навчального процесу в психоневрологічному інституті 3 лютого 1908 М. М. Ковалевський виступив з промовою "Завдання порівняльної історії установ", а Є.В. Де Роберті - "Завдання соціології". З моменту організації кафедри соціології в психоневрологічному інституті, на думку Г. В. Осипова, можна вважати, що інституціалізація соціології в Росії відбулася.

М.М. Ковалевський протягом перших двох років очолював кафедру соціології психоневрологічного інституту. Крім цього він читав лекції з соціології на Вищих курсах при лабораторії П.Ф. Лесгафта і в народному університеті імені А.І. Лагутіна. До викладання соціології М.М. Ковалевський привернув своїх соратників і учнів Є.В. Де Роберті, К.М. Тахтарева і П.О. Сорокіна, які згодом очолювали кафедру соціології в психоневрологічному інституті.

У журналі "Вісник виховання" (1912) була опублікована програма курсу "Загальна соціологія", читаного Є.В. Де Роберті в психоневрологічному інституті на загальноосвітньому факультеті. У 1916 р К.М. Тахтарев опублікував роботу "Соціологія як наука про закономірності суспільного життя: Введення в загальний курс соціології, читаний слухачам і слухачкам психоневрологічного інституту та Вищих курсів П.Ф. Лесгафта". Зміст лекцій з соціології, які читалися М.М. Ковалевським за кордоном і в Росії, було представлено в його роботах "Сучасні соціологи" (1905), "Нарис розвитку соціологічних навчань" (1906), "Соціологія" (в 2 т., 1910), "Сучасні французькі соціологи" (1913) , "Розвиток соціології на Заході і в Росії" (1913), "Нарис розвитку соціології наприкінці XIX - початку XX століття" (1914). Там же в психоневрологічному інституті під керівництвом П. А. Сорокіна була організована перша в Росії соціологічна лабораторія "Рефлексологія соціальних груп".

У процесі інституціалізації соціології велике значення мало об'єднання тих, хто спеціально займався соціологією або цікавився даною наукою. У кінці XIX ст. в університетах Росії створювалися "студентські соціологічні гуртки", якими керували І.В. Лучицький, А.С. Лаппо-Данилевський, Л.І. Петражицький, Є.В. Де Роберті. У 1910-1911-х рр. під керівництвом Є.В. Де Роберті в психоневрологічному інституті функціонував соціологічний семінар. У 1911 р при Московському університеті було створено Наукове товариство імені В.І. Чупрова для розробки суспільних наук, на засіданнях якого обговорювалися соціологічні проблеми.

У 1912 р з ініціативи М.М. Ковалевського при Історичному товаристві Петербурзького університету була утворена соціологічна секція. З цього приводу П. А. Сорокін написав невелику статтю «До обґрунтування соціологічної секції Історичного товариства при Санкт-Петербурзькому університеті", опубліковану в журналі "Запити життя" (1912). У тому ж році М.М. Ковалевський разом з Є.В. Де Роберті, Н.І. Кареєва і К.М. Тахтарева роблять спробу створити російське наукове соціологічне суспільство. На квартирі М.М. Ковалевського було проведено установчі збори, на жаль, на цьому все й закінчилося.

Але ідея про створення російського соціологічного суспільства була втілена соратниками та учнями М.М. Ковалевського. На другий день після його похорону, 26 березня 1916, відбулися перші збори Російського соціологічного товариства імені М.М. Ковалевського. На установчих зборах був прийнятий статут товариства, головою обрано академіка А.С. Лаппо-Данилевський, а секретарем - П.А. Сорокін. Спочатку членами суспільства стали 62 відомих вчених і громадських діячів Петрограда.

Русское соціологічне товариство імені М.М. Ковалевського проіснувало до 1922 р У 1993 р з ініціативи декана соціологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету А.О. Бороноева і зусиллями викладачів і студентів факультету Русское соціологічне товариство імені М.М. Ковалевського було відновлено.

Як згадував П.А. Сорокін, до лютневої революції 1917 р в Петроградському університеті не було ні факультету соціології, ні будь-яких подібних курсів. Користуючись своїм становищем секретаря А. Ф. Керенського з питань науки, П.А. Сорокін сприяв тому, щоб соціологія була введена як предмет вивчення не тільки у вищих, але і в середніх навчальних закладах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >