Історія, філософія і методологія психології та педагогіки

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВАРОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ УСТРІЙ НАУКИ Концепти: змінні, закони, принципи Теорія: концептуальна трансдукция Проблемні ряди теорій. Проблематізація як інтертеоретіческій метод Інтерпретаційний ряд теорій. Критична інтерпретація як інтертеоретіческій метод Інтернаучние методи пізнання, міждисциплінарний моделювання Критерії і чинники науковості теорій Місце психології і педагогіки в системі наук Важка доля ціннісних концептів Принципи, цілі та пояснення Істинність як метод Абстракції, ідеалізації та апроксимації Зведення методів і підходів ФІЛОСОФСЬКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОЕКТИ Неопозитивістський проект Аналітичний проектЕтапи розвитку аналітичної філософії Критико-раціоналістичний проект Феноменологічний проект Екзистенціальний проект Герменевтичний проект Діалектико-матеріалістичний проект Деконструктивістський проект Способи роботи з філософськими проектамиРОЗДІЛ II. ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЇ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Асоціативна психологія. Структуралізм і функціоналізм Психоаналіз Біхевіоризм Діяльнісна психологія Культурно-історичний напрямок Гештальтпсихология Гуманістична психологія Когнітивна психологія Концепція втіленого свідомості Синтез психологічних напрямків Історія світової психології і місце в ній російської психології КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ УСТРІЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ Предмет і специфіка психології Концептуальна трансдукция в психології Перемикання уявлень Раціональність проти ірраціональності Интенциональность, відображення і концептуальний ізоморфізм уявлень психології Мотиви та принципи психологічної теорії Психологічний факт Психологічний закон Психологічний час ІНТЕРНАУКОВІ ЗВ'ЯЗКИ ПСИХОЛОГІЇ Психофізіологічна проблемаКонцепція ідентичностіБихевиористская концепціяМарксистська концепція Нативізм і модульність в психології Два типу інтернаучних зв'язків психології Психологія і філософія Психологічна етика Про уявний методологічну кризу в психологіїРОЗДІЛ III. ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІКИ ФІЛОСОФІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ДИДАКТИКИ Природа і предмет педагогіки Переклад теорії на мову педагога і учняПриклад дидактичної критики Про сенсі дидактичного дискурсу Три типу педагогічного дискурсу Структура дидактичного дискурсу і його рівні Дискусійні питання процесу пізнання Метод спрощень Принцип наукового актуализма і боротьба з примітивізмом Про засади дидактики Про наукові та евристичних методах педагогіки ПРОБЛЕМНО-ІСТОРИЧНИЙ РЯД ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕОРІЙ Діалектико-ідеалістична теорія Платона Аподиктической-формалістична теорія Аристотеля Теолого-схоластична теорія Фоми Аквінського Теолого-гуманітарна теорія Еразма Роттердамського Пансофическая теорія Я. А. Коменського Емпіріцістско-абстрактна теорія Дж. Локка Соціально-критична теорія Ж.-Ж. Руссо Природосообразно теорія І. Песталоцці Теорія інтересосообразной ідентифікації особистості І. Гербарта Гуманістична теорія В. фон Гумбольдта "Сферними" теорія Ф. Фребеля Соціально-прогресивна теорія А. ДістервегаПравила навчання учня Антропологічна теорія К. Д. Ушинського Педагогіка ненасильства Л. М. Толстого Автодідактіческіе теорія М. Монтессорі Антропософська теорія Р. Штейнера Педаметріческая теорія А. Біне Інструментально-прагматична теорія Дж. Дьюї Теорія експериментального намацування С. Френе Теорія трудової школи Г. Кершенштейнера Морально-коллективистская теорія А. С. Макаренка Речемислітельная теорія Л. С. Виготського Епістемологична теорія Ж. Піаже Радикально-фрейдистське теорія А. Нейла Радикально-політична теорія П. Фрейре Когнітивно-таксономічна теорія Б. Блума Теорія стадій інтелектуального розвитку студентів У. Перрі Словесно-чуттєва дидактична теорія Л. В. Занкова Абстрактно-діалектична теорія В. В. Давидова Критико-конструктивістські теорія В. Клафкі Метанаучной педагогічна теорія: авторська позиція Ряди теорій і педагогічні напрямки АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ РЯДІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕОРІЙ Аналіз проблемного ряду етіческі- орієнтованих педагогічних теорій Аналіз проблемного ряду педагогічних теорій гуманістичної спрямованості Аналіз проблемного ряду теорій політичної спрямованості Аналіз педагогічних теорій психологічної спрямованості Аналіз педагогічних теорій дидактичної спрямованості Аналіз педагогічних теорій сенситивной спрямованості Аналіз педагогічних теорій раціоналістичної і емпіричної спрямованості Аналіз педагогічних теорій мовної спрямованості Аналіз педагогічних теорій діяльнісної спрямованості Аналіз педагогічних теорій особистісної та колективістської спрямованості ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОЕКТИ Феноменологічний проект в педагогіці Аналітично-прагматичний проект в педагогіці Критико-раціоналістичний і неопозитивістський проекти в педагогіці Критико-герменевтичний проект в педагогіці Конструктивістський проект в педагогіці Проект діфферанной педагогіки Філософський трансдісціплінарізм і педагогіка ОСВІТА: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ Розвиток педагогіки і освіти в Античності і в Середні віки Розвиток педагогіки і освіти в Новий час і в XX ст. Розвиток педагогіки і освіти в Росії Педагогіка та освіта в сучасному світі: відповіді на викликиВИСНОВОКГЛОСАРІЙ
 
Наст >