Аналіз якості активів банку

Для оцінки якості активів банку використовуються наступні показники.

Коефіцієнт працездатності активів , який показує, яку частку в загальній сумі активів становлять активи, що приносять дохід.

Формула для розрахунку:

Кд1 = Активи, що приносять дохід / Загальна сума активів.

До активів, що приносять дохід, належать: позики, міжбанківські кредити, враховані векселі, цінні папери, залишки на кореспондентських рахунках в інших банках.

Оптимальним вважається значення КА1 в діапазоні 65-75%.

Коефіцієнт диверсифікації активів . Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш диверсифіковані ризики по активних операціях і, отже, тим нижче ризик втрати активів банку.

Формула для розрахунку:

КА2 = 1 - Однорідні активи / Активи, що приносять дохід.

Активи, що приносять дохід, групуються в економічно однорідні групи, тобто в групу кредитів включаться всі видані клієнтам позички (як юридичним, так і фізичним особам), в групу цінних паперів включаються всі види ланцюгових паперів (державні, муніципальні, комерційні папери).

Коефіцієнт інвестиційної активності показує частку кредитів клієнтам у загальній сумі активів, що приносять дохід. Високий рівень коефіцієнта характеризує спрямованість банку на інвестиції в реальний сектор економіки, низьке значення коефіцієнта свідчить про те, банк направляє кошти не в кредити, а на інші операції (міжбанківські кредити, спекуляції з цінними паперами та іноземною валютою).

Формула для розрахунку:

КА3 = Кредити клієнтам / Активи, що приносять дохід.

Коефіцієнт якості позик характеризує якість позик, включаючи кредити клієнтам, міжбанківські кредити, враховані векселі. Низьке значення коефіцієнта свідчить про те, що в позиках значне місце займають прострочені позики.

Формула для розрахунку:

КА4 = 1 - Прострочена заборгованість / Загальна сума позичкової заборгованості (включаючи прострочену).

Аналіз ризикованості активів

Після ознайомлення із загальною структурою актинон комерційного банку перейдемо до наступного етапу аналізу їх якості - вивчення та оцінки активів з точки зору властивого їм ризику.

Ступінь ризику активів - це результат впливу різних чинників, специфічних для кожного їх виду:

 • а) для кредитних вкладень - це кредитоспроможність позичальника, якість забезпечення, обсяг позик, порядок видачі та погашення кредиту і т.д.
 • б) для вкладень в цінні папери - фінансова стійкість емітента, умови випуску та обігу цінних паперів, їх що котируються на фондовій біржі та ін.

Класифікація активів за групами ризику має принципове значення:

 • - Для оцінки достатності банківського капіталу (згідно з Інструкцією Банку Росії № 110-І). Для розрахунку нормативу достатності капіталу активи діляться на п'ять груп;
 • - Визначення резервів на можливі втрати по позиках. Згідно з Положенням Банку Росії від 26 березня 2004 № 254-П "Про порядок формування резерву на можливі втрати але позиках, по позичкової і прирівняної до неї заборгованості" (далі - Положення Банку Росії № 254-П) також виділяють 5 груп ризику ( стандартні, нестандартні, сумнівні, проблемні, безнадійні);
 • - Визначення резервів під інші види активів відповідно до Положення Банку Росії від 20 березня 2006 № 283-П "Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати" (далі - Положення Банку Росії № 283-11). Ці резерви коректують активи, за якими існує ризик понесення втрат (кошти, розміщені на кореспондентських рахунках; вимоги за іншими операціями; інші фінансово-господарські операції, а позостале участь). Рівень резервів у вартості зазначених активів характеризує рівень їх якості. Резерви, створювані під основну заборгованість банку, позичкову, будуть детально розглянуті нижче.

Банківська діяльність в цілому набагато більше, ніж інші види бізнесу, схильна до всіляких ризиків - кредитному, процентному, валютному, фондовому і т.д.

Кредитні ризики являють собою потенційні втрати при повному або частковому неповерненні основної суми боргу і відсотків але нього в терміни, встановлені умовами договору (тобто ризики неповернення позичальниками виданих їм позичок).

Необхідність управління кредитними ризиками спочатку була прийнята Базельської угоди ще в 1989 р Активи зважували з урахуванням даного виду ризику для цілей визначення достатньої величини капіталу банку. Банк Росії, котра дотримується у своїй політиці основних принципів Базельських угод, при розробці методики визначення якості активів комерційних банків, також спирається на зазначені принципи класифікації активів і розрахунку їх зваженої величини. Відповідно до Інструкції Банку Росії № 110-І при розрахунку нормативу достатності капіталу банків їхні активи, в залежності від ступеня ризику, поділяються на 5 груп: з ризиком 0 (2), 10; 20; 50 і 100%.

Перша група активів з ризиком 0 (2)% включає: кошти па рахунках в Банку Росії; кошти па рахунках в розрахункових центрах ОРЦБ; обов'язкові резерви, перераховані в Банк Росії; кошти банків, депоновані для розрахунків чеками; готівкова валюта і платіжні документи; дорогоцінні метали і камені в сховищах і в дорозі; вкладення в державні боргові зобов'язання країн з числа "групи розвинених країн", вкладення в облігації Банку Росії.

Дана група практично по всіх позиціях має кульової ризик і не бере участі в розрахунку показника достатності капіталу. При цьому позиції "готівкова валюта", "дорогоцінні метали і камені в сховищах і в шляху" оцінюються Банком Росії з ризиком в 2%, хоча ймовірність втрати банком вартості його наявних коштів ненабагато вище, ніж від можливих втрат вартості інших активів, оцінених з ризиком в 0%.

Другу групу активів, оцінену з ризиком в 10%, представляють: кредитні вимоги до позичальників (позики і прирівняна до позичкової заборгованість), гарантовані урядом РФ і урядами країн з числа "групи розвинених країн"; позички під заставу дорогоцінних металів в злитках; вкладення в боргові зобов'язання РФ; вкладення в державні боргові зобов'язання країн, що не входять в число "групи розвинених країн"; позики та інші засоби, надані банком Мінфіну Росії; враховані векселі, емітовані, акцептовані і авальовані федеральними органами виконавчої влади.

У третю групу ризику (20%) входять вкладення в боргові зобов'язання суб'єктів РФ і місцевих органів влади і позики під заставу цінних паперів, емітованих даними суб'єктами; вимоги до банків країн з числа "групи розвинених країн" на термін до 90 днів; кредити банку під гарантії, отримані від материнських банків, що мають інвестиційний рейтинг не нижче категорії В В В; кредити банку під гарантії, отримані від міжнародних банків розвитку, вимоги до міжнародних банків розвитку; кошти на кореспондентських рахунках в кредитних організаціях - нерезидентах країн з числа "групи розвинених країн"; кошти на рахунках учасників розрахунків у розрахункових небанківських кредитних організаціях; позики, видані органам державної влади суб'єктів РФ і під поручительство цих органів; позички під заставу боргових зобов'язань суб'єктів РФ і місцевих органів самоврядування; кредити, надані страховим компаніям країн з числа "трупи розвинених країн".

До четвертої групи відносяться: кошти на рахунках в банках - резидентах РФ і нерезидентах країн, що не входять в число "групи розвинених країн"; кредити та депозити (в тому числі в дорогоцінних металах) і інші засоби, розміщені в банках - резидентах терміном розміщення до 30 календарних днів і в банках країн з числа "групи розвинених країн" терміном понад 90 днів; вкладення в цінні папери торгового портфеля.

Рівень ризику по четвертій групі активів (50%) знижений в даний час на 20 процентних пунктів (замість 70%, прийнятих після кризи 1998 р), але як і раніше залишається досить високим. Це свідчить про поки ще невисокою оцінкою Банком Росії стану вітчизняного міжбанківського ринку і банківської системи Росії в цілому. Для порівняння - кошти, розміщені па рахунках в банках своєї країни і аналогічні активи, Базельської угоди встановлені на рівні 20%.

Активи банку, що не знайшли відображення в 1-4-й групах ризику, відносяться до п'ятої групи - групі 100% -ного ризику.

Оцінка якості активів банку з точки зору властивого їм кредитного ризику може здійснюватися на основі наступного узагальнюючого показника:

RAA = ΣКрi (Аi -Рki)

де RAA - сумарні активи банку, зважені з урахуванням їх ризику; Крi- - коефіцієнт ризику i-го активу; Аi- - і-й актив банку; Pki- величина резерву на можливі втрати або резерву на можливі втрати по позиках, але позичкової і прирівняної до неї заборгованості / -го активу.

В умовах значних темпів зростання кредитного портфеля, його наростаючою частки в активах і високої чутливості фінансового результату до якості кредитного портфеля банки приділяють особливу увагу контролю і якості управління кредитним ризиком. З цією метою в банках розробляється політика але управління кредитними ризиками, яка визначає: порядок ідентифікації, аналізу та оцінки кредитних ризиків: заходи але їх обмежити, знизити і попередження; моніторинг дотримання встановлених процедур і прийнятих рішень; складання та аналіз звітності про прийнятих банком ризики.

У процесі аналізу кредитного ризику в банку проводиться класифікація позичок:

 • а) за видами розміщення;
 • б) строками погашення;
 • в) галузевій структурі позичкового портфеля;
 • г) оцінці взаємозв'язку якості кредитного портфеля і сто прибутковості;
 • д) питомою вагою великих кредитних ризиків в загальній позичкової заборгованості;
 • е) оцінці ризику інвестицій банку в частки (акції) інших юридичних осіб.

Дані показники містять інформацію про структуру позичкової заборгованості в розрізі груп позичальників, терміни погашення, видах валют, показниках якості виданих позичок, концентрації кредитних ризиків, коефіцієнтах ризику і покриття позичкової заборгованості. Вони дозволяють:

 • - Визначити напрями (ступеня) концентрації кредитного ризику;
 • - Оцінити тенденції змін показників, що характеризують кредитний ризик, в тому числі:
  • а) якості позичкової заборгованості;
  • б) кредитного ризику але позабалансових операцій і операцій на терміновому ринку;
 • - Оцінити виконання вимог Банку Росії але створення резервів на можливі втрати по позиках;
 • - Оцінити якість кредитної політики банку;
 • - Зробити попередню оцінку достовірності відображення в звітності банку якості кредитного портфеля на основі зіставлення результатів аналізу змін якості кредитного портфеля і прибутковості позичкових операцій.

При цьому ступінь ризику вкладень визначається не тільки відповідною групою кредитного ризику, а й такими факторами, як можливості їх гарантування, страхування, інших методів регулювання і регламентування.

Активи підвищеного ризику (активи, передані в лізинг, торговельні цінні папери, факторинг, позики з груп зі середнім і високим ступенем ризику, згідно з класифікацією Банку Росії) в ході аналізу потребують найбільшої уваги. Коефіцієнти, що показують їх ризикованість, можуть обчислюватися шляхом зіставлення високоризикових активів з базовими показниками діяльності банку: з акціонерним капіталом, власним капіталом, залученими ресурсами, активами, які приносять дохід.

Іншим способом оцінки активів з позицій притаманного їм кредитного ризику є їх класифікація в процесі формування резервів на можливі втрати по позиках та за іншими операціями. Такі втрати виникають у банків в тих випадках, коли:

 • а) контрагенти не виконують свої зобов'язання;
 • б) знижується ринкова ціна банківських активів;
 • в) збільшуються зобов'язання або витрати банку в порівнянні з раніше відображеними в бухгалтерському обліку.

Чим гірше якість активів, тим більше величина створюваних під них резервів і тим вище ризик. Найбільш характерним показником, який пророкує погіршення якості банківських активів, є високий темп їх зростання. Кредитний портфель повинен нарощуватися в відповідності зі стратегічними цілями банку, а супутні його діяльності ризики повинні бути мінімальними. Незважаючи на те що одним з критеріїв гарної роботи банку є приріст активів, його не можна розглядати окремо від їх якості. Якщо активи ростуть швидко, необхідно особливо ретельно розглянути взаємини, що складаються між банком і позичальниками, про існуючі між ними ділових, майнових і фінансових зв'язках.

Крім кредитного ризику в банках ведеться робота з управління ринковим ризиком.

Під ринковим ризиком розуміють ризик виникнення у кредитної організації фінансових втрат внаслідок несприятливих змін ринкової вартості фінансових інструментів або курсів іноземних валют.

Ринковий ризик включає:

 • - Процентний ризик (обумовлений зміною процентних ставок за окремими видами активів і пасивів через зміну ринкової кон'юнктури);
 • - Фондовий ризик (обумовлений зміною ситуації на фондових ринках);
 • - Валютний ризик (внаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют);
 • - Ризик ліквідності.

Робота з управління ринковим ризиком в комерційному банку передбачає реалізацію системного підходу, заснованого на таких критеріях: принципі обізнаності про ризик; розмежування повноважень з оцінки та прийняття ризику

між різними підрозділами банку; єдиного підходу до оцінки і до встановлення лімітів та обмежень па окремі види активів; контролю прийнятого ризику.

З цією метою визначаються:

 • а) загальний обсяг ринкового ризику;
 • б) структура вкладень в цінні папери за видами вкладень;
 • в) структура вкладень в цінні папери за програмними цілями їх придбання;
 • г) структура вкладень в цінні папери за видами валют;
 • д) структура вкладень в акції по портфелях;
 • е) структура інвестиційного портфеля за видами вкладень;
 • ж) структура торгового портфеля за видами вкладень;
 • з) позиції банку на терміновому ринку;

і) валютні позиції банку;

 • к) порушення сукупної балансової позиції;
 • л) порушення сукупної позабалансової позиції;
 • м) порушення відкритої валютної позиції.

Такий аналіз дозволяє вивчити склад ринкового ризику, визначеного нормативними документами Банку Росії, структурні показники торговельного та інвестиційного портфеля банку, позицій банку на терміновому ринку, показники ризику знецінення цінних паперів.

У свою чергу, зазначені показники дають можливість:

 • - Виявити тенденції зміни ринкового ризику (валютного, відсоткового та фондового ризиків);
 • - Оцінити вплив величини ринкового ризику на оцінку його достатності;
 • - Визначити тенденції зміни портфеля цінних паперів банку і порівняти динаміку складових портфеля цінних паперів і прибутковість за операціями з цінними паперами;
 • - Визначити тенденції операцій банку на терміновому ринку;
 • - Оцінити вплив па капітал і ліквідність банку зміни цінових тенденцій фондового ринку;
 • - Визначити відповідність валютної структури вимог і зобов'язань банку за балансовими і позабалансових операцій станом ринку і його тенденцій і оцінити їх вплив на капітал банку.

Для обмеження процентного ризику внаслідок зміни вартості боргових цінних паперів банк встановлює ліміти:

 • - На обсяги вкладень в державні, корпоративні та субфедеральних облігації;
 • - Обсяг вкладень в один випуск облігацій;
 • - Ліміти максимальних втрат для операцій з корпоративними і субфедеральними облігаціями.

Основний процентний ризик банк несе але торговому портфелю ОФЗ.

Для обмеження фондового ризику комерційний банк встановлює ліміти:

 • - На перелік емітентів, в акції яких можливі вкладення коштів (в даний час в даний перелік включені "блакитні фішки");
 • - Сукупний обсяг вкладень в акції;
 • - Обсяг вкладень в акції окремого емітента;
 • - Максимальних втрат за сукупним портфелю і в розрізі емітентів.

Для обмеження валютного ризику внаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют і цін на дорогоцінні метали вводяться ліміти:

 • - Сумарною відкритої валютної позиції;
 • - Па здійснення конверсійних арбітражних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринку;
 • - На здійснення арбітражних операцій з дорогоцінними металами;
 • - Максимальних втрат на арбітражні операції.

Аналіз ризику нестачі коштів для виконання прийнятих

на себе зобов'язань

(Ризику ліквідності) проводиться на основі політики банку в сфері управління і контролю за станом ліквідності, розробленої відповідно до рекомендацій Банку Росії і Базельського комітету з банківського нагляду.

З цією метою вивчається:

 • - Структура залучених коштів кредитної організації;
 • - Стан миттєвої, поточної та довгострокової ліквідності;
 • - Структура активів і пасивів за термінами запитання і погашення;
 • - Збалансованість строків погашення залучених коштів і активів;
 • - Стан засобів на рахунках НОСТРО і в касі банку;
 • - Стан розрахунків;
 • - Стан зобов'язань банку перед банками - нерезидентами і фінансовими організаціями - нерезидентами;
 • - Стан власних вексельних зобов'язань.

Дані показники відображають ліквідність банку, структуру

його ліквідних активів і залучених коштів, стан розрахунків (індикатори платоспроможності), співвідношення позикових і власних коштів, стійкість коштів на розрахункових і поточних рахунках клієнтів, рівень стабільності ресурсів.

Результати даного аналізу дозволяють:

 • - Оцінити стан якості управління ліквідністю;
 • - Провести факторний аналіз динаміки показників ліквідності (структури і зміни високоліквідних, ліквідних активів, сумарних активів, зобов'язань банку);
 • - Оцінити стабільність ресурсної бази банку;
 • - Визначити залежність банку від залучення коштів великих вкладників та іноземних кредиторів;
 • - Виявити тенденції в стані розрахунків;
 • - Зробити прогноз стану ліквідності банку на перспективу.

Для управління і контролю над станом ліквідності в комерційному банку проводиться класифікація активів і пасивів відповідно до фактичних термінами погашення, які по ряду інструментів значно відрізняються від договірних термінів погашення. Па кожному терміні до погашення розраховуються коефіцієнти ліквідності - відношення активів, які можуть бути погашені протягом даного терміну, до пасивів, які будуть на цьому терміні затребувані.

Для управління миттєвою і короткострокової (до трьох місяців) ліквідністю банку в валюті РФ та іноземній валюті застосовуються адаптивні багатофакторні математичні моделі прогнозування руху грошових коштів клієнтів банку (фізичних і юридичних осіб), що враховують різні сезонні фактори і гнучко реагують па зміна основних макроекономічних параметрів. Прогнозована динаміка ресурсної бази банку і інформація про плановані власних активних і пасивних операціях банку є основою щодня складається перспективного балансу руху грошових коштів банку (на термін до трьох місяців), що має сценарний характер.

Дані прогнозованого балансу руху грошових коштів використовуються для визначення поточної і короткострокової ліквідної позиції банку. В рамках діяльності з регулювання рівня готівковій та безготівковій ліквідності банк керується принципом мінімізації витрат від додаткового залучення ресурсів і максимізації доходу від додаткового розміщення грошових коштів в активні інструменти при дотриманні встановлених обмежень на ризик ліквідності.

Класифікація активів з точки зору властивих їм ризиків розглядається в офіційній звітності як основний спосіб оцінки їх якості. Однак даний підхід не може бути єдиним, бо активи, що володіють низьким рівнем ризику, але не приносять доходів або приносять нестабільний і незначний дохід, навряд чи можна вважати якісними. У зв'язку з цим до числа інших найважливіших ознак якості активів слід віднести їх прибутковість (рентабельність).

Важливим способом зниження ризику втрат але активів є формування резерву на можливі втрати по іншим видам активів відповідно до Положення Банку Росії № 283-П. Воно регулює утворення резерву:

 • а) за операціями з цінними паперами;
 • б) засобів, разметенним на кореспондентських рахунках;
 • в) вимогам кредитних організацій але іншими операціями і ін.

Виділяють п'ять класифікаційних груп (за категоріями якості).

До першої групи (категорії якості) відносяться активи, за якими аналіз діяльності контрагента або функціонування ринку не виявив потенційної загрози втрат і можна вважати, що контрагент повністю і своєчасно виконає свої зобов'язання. Такі активи оцінюють із нульовим ризиком втрат.

До другої групи (категорії якості) відносяться активи, за якими є певні передумови для виникнення втрат (наприклад, кредитної організації стало відомо про наявність в діяльності контрагента недоліків в управлінні, системі внутрішнього контролю або інших негативних аспектів і (або) прогнозується несприятливий розвиток ситуації на ринках, на яких працює контрагент). Розмір резерву від 1 до 20% суми кожного активу.

До третьої групи (категорії якості) відносять активи, за якими є серйозна потенційна або помірна реальна загроза втрат (наприклад, кризовий стан ринків або погіршення фінансового стану контрагента). Розмір резерву по цій групі - від 21 до 50% суми кожного активу.

До четвертої групи (категорії якості) відносять активи, за якими рівень ризику є досить високим (наприклад, є труднощі у виконанні контрагентом своїх зобов'язань). Розмір резерву - від 51 до 100% величини ризикового активу.

До п'ятої групи (категорії якості) відносяться активи, за якими є підстави вважати, що контрагент не зможе виконати договірні зобов'язання, і втрати але яким очевидні (наприклад, якщо акціонери великих підприємств нав'язують банку протекціоністську політику в області кредитування і змушують вкладати кошти в галузі з високим ризиком). Розмір даного резерву - 100% суми активу.

Для обмеження цих ризиків використовуються нормативи, встановлені Банком Росії в Інструкції № 110-І (максимального ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників;

максимального ризику великих кредитів; максимального розміру кредитів, гарантій, поручительств, наданих банком своїм учасникам, і т.д.).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >