ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ БАНКІВ

Лізингові операції

Лізингові операції є традиційним видом фінансових послуг, які можна розглядати як в широкому, так і у вузькому сенсі слова. У широкому сенсі лізинг (від англ, to lease - орендувати, брати в оренду) - це оренда обладнання, яка в залежності від терміну оренди ділиться па три види: короткострокова оренда (від одного дня до одного року) - рейтинг; середньострокова оренда (від року до трьох років) - хайринг і довгострокова оренда (від трьох до 20 років) - власне лізинг. Лізинг у вузькому сенсі - це довгострокова оренда машин і устаткування, куплених орендодавцем для орендаря з метою їх виробничого використання при збереженні права власності на них за орендодавцем на весь термін договору. При цьому орендодавець отримує орендну плату, а орендар - обладнання.

Сучасний лізинг з'явився в кінці XIX в. в США, коли компанія з виробництва телефонів вирішила їх не продавати, а здавати в оренду. Починаючи з цього моменту обсяг лізингових операцій надзвичайно зріс у всіх країнах, включаючи і Росію, де він з'явився в роки Великої вітчизняної війни, але подальший розвиток отримав тільки з 1990-х рр. У США питома вага лізингових операцій в загальних обсягах інвестицій до 1990-их рр. перевищив 30%, в Японії щорічний приріст обсягу лізингових операцій становить 25-40%, річний обсяг лізингових угод Китаю перевищив 1 млрд дол. З 1970-х рр. широке поширення отримав і міжнародний лізинг. Обсяг лізингових операцій по Об'єднанню європейських лізингових товариств (17 країн) перевищив до 1990-их рр. 58 млрд дол.

У Радянському Союзі лізинг розвивається не настільки високими темпами. Офіційне визнання лізингу як виду підприємницької діяльності відноситься до 1994 р що знайшло відображення в Указі Президента РФ "Про розвиток фінансового лізингу в інвестиційної діяльності" (хоча перші лізингові операції почали проводитися з 1990 р). За минулий час лізингові операції отримали подальший розвиток, зміцнилася їх законодавча база, зокрема діє Федеральний закон від 29 жовтня 1998 № 164-ФЗ "Про фінансову оренду (лізингу)", з'явилися нові лізингові компанії.

Лізинг є специфічною формою фінансування капітальних вкладень в основні фонди при посередництві лізингового відділу комерційного байка або спеціалізованої лізингової компанії, коли лізингодавець набуває для третьої особи майна і віддає йому в оренду на тривалий період. Тому в лізинговій операції зазвичай беруть участь три сторони. Власник майна (лізингодавець) фізична або юридична особа, яка придбаває за рахунок залучених чи власних коштів у власність майно і надає його за певну плату в оренду на певний термін на умовах лізингового договору. Друга сторона угоди - лізингоодержувач (йому передасться майно в користування і володіння); третя сторона - продавець майна, що продає лізингодавцю майно в обумовлений термін.

Механізм лізингової угоди досить простий. Зазвичай потенційний лізингоодержувач сам підбирає постачальника, що випускає необхідне обладнання. Лізингоодержувач, нс має можливості купити дане обладнання, звертається до банку або в лізингову компанію з проханням про його придбання. Байк або лізингова компанія виконує таке прохання і передає придбане обладнання у тимчасове користування лізингодавцю (рис. 11.1).

Лізингова угода може бути здійснена і іншим чином. Лізингодавець сам знаходить постачальника обладнання, набуває його і передає лізингоодержувачу. Або лізингоодержувач може домовитися про постачання устаткування, а набуває обладнання лізингодавець.

Схема проведення лізингової угоди

Рис . 11.1. Схема проведення лізингової угоди

При першому варіанті орендодавці часто не хочуть, щоб постачальник був повідомлений про переуступку, так як вони побоюються, що це може позначитися на їхніх взаєминах. При другому варіанті орендодавець повинен бути впевнений, що покупка зроблена правильно, тобто товар ніде не закладено, не обкладений комісіями тощо Орендодавець повинен бути впевнений, що, як тільки постачальник поставить товар, орендар буде готовий прийняти його, стежити за ним і платити за його оренду. Тому лізингова компанія особливо зацікавлена у тісній співпраці з орендарем і в ув'язненні так званих генеральних угод з ним. Протягом всього контракту лізингова компанія здійснює контроль за правильним використанням устаткування.

З правової точки зору лізинг - операція, що відрізняється досить складною організацією. У багатьох угодах мають місце як мінімум три договори:

 • • між орендарем та орендодавцем;
 • • між постачальником і орендодавцем;
 • • між орендодавцем і банком.

Зазвичай перед початком операції лізингодавець ретельно вивчає клієнта. Для цього здійснюється:

- Оцінка клієнта по його здатності виробляти орендні платежі і по його передбачуваним доходам від використання орендованого обладнання;

оцінка товарів (попит на них е точки зору можливого перепродажу).

При міжнародному лізингу особливо важливі: вибір валюти договору; оцінка ризику зміни курсу валюти; митний режим орендаря; податковий режим, застосовуваний до орендодавця; наявність угод про незастосування подвійного оподаткування між країнами, захист права власності іноземного орендодавця в країні орендаря.

При лізингу з додатковим залученням коштів гостро постають питання заставного права, страхування, різного роду гарантій (в тому числі технічних гарантій виробника).

Лізингодавець в період дії договору отримує лізингові платежі. Під лізинговими платежами розуміється загальна сума платежів за договором лізингу за весь термін його дії. Сюди входять відшкодування витрат лізингодавця, пов'язаних з придбанням і передачею предмета лізингу лізингоодержувачу, відшкодування витрат, пов'язаних з наданням додаткових послуг, а також дохід лізингодавця. До додаткових послуг відносять послуги будь-якого роду, що надаються лізингодавцем як до початку, так і в процесі користування предметом лізингу лізингоодержувачем (придбання ноу-хау і товарно-матеріальних цінностей для монтажу, здійснення монтажу, післягарантійне обслуговування, підготовка до демонтажу).

Лізинг може бути внутрішнім , коли учасники договору - резиденти, і міжнародним , коли один із суб'єктів є нерезидентом. Залежно від міжнародної спрямованості лізинг підрозділяється па експортний та імпортний. За тривалістю лізинг буває довгостроковим - від трьох років і вище, середньостроковим - від півтора до трьох років і короткостроковим - до півтора років.

Розрізняють такі види лізингу, як фінансовий і оперативний.

При фінансовий лізинг лізингодавець зобов'язаний набувати у власність вказане майно та передавати його у тимчасове володіння і користування з можливістю подальшого продажу цього обладнання за залишковою вартістю. Як правило, при такому виді лізингу термін лізингового договору передбачає повну окупність обладнання.

Оперативний лізинг передбачає, що лізингодавець купує майно за свій рахунок па свій страх і ризик і передає його лізингоодержувачу в якості предмета лізингу в тимчасове користування на короткий термін, як правило, менше терміну амортизації. При такому договорі майно не може бути передано у власність лізингоодержувачу, і орендарю надається право в будь-який час розірвати договір. Цей вид лізингу зручний підприємству, так як дозволяє йому удосконалювати технічну базу (при моральному старіння обладнання повертати його банку і набувати в оренду більш сучасне обладнання). Що стосується банку, то йому цей вид не зовсім вигідний, оскільки необхідно пристроювати вивільнені обладнання. Відмінності фінансового і оперативного лізингу представлені в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Відмінності фінансового і оперативного лізингу

критерії

Фінансовий

лізинг

оперативний лізинг

Ініціатива придбання лізингодавцем предмета лізингу

За вказівкою лізингоодержувача

Самостійно, на свій страх і ризик

Термін договору

Порівняємо з терміном повної амортизації або перевищує його

Значно менше терміну повної амортизації предмета лізингу

завершення договору

Предмет лізингу переходить у власність лізингоодержувача

Предмет лізингу повертається лізингодавцю. Перехід права власності можливий на підставі договору купівлі-продажу

Поступка лізингоодержувачем третій особі характер але договором лізингу, зокрема за договором сублізингу

допускається

Не допускається

Поступка лізингоодержувачем третій особі зобов'язань але договору лізингу

Не допускається

Не допускається

Різновидом фінансового лізингу виступає лізинг поворотний , або зворотний, при якому продавець може отримувати продане їм майно в користування і володіння. В цьому випадку у підприємства відбувається тимчасове вивільнення грошових коштів, що дозволяє йому вирішити нагальні проблеми. В останні роки набув поширення такий вид лізингу, як "допомогу у продажу", коли укладається угода між виробниками обладнання та лізинговими компаніями про реалізацію обладнання за допомогою лізингу. Подібні угоди зазвичай застосовуються для обладнання вартістю від 5 до 20 тис. Дол.

Якщо лізингової компанії не вистачає власних коштів для здійснення лізингових операцій, то вона може залучати позики. Така операція отримала назву лізингу з додатковим залученням коштів. Підраховано, що понад 85% всіх угод з лізингу є лізингом із залученням коштів. Часто лізинг здійснюється не безпосередньо, а через посередника, тоді му носить назву сублизинг.

Лізингові операції, по суті, прирівнюються до кредитних операцій, так як схожі з комерційним кредитом, іноді їх називають кредит-орендою . Однак лізинг має ряд переваг перед кредитом, зокрема:

 • - Лізинг передбачає 100% -ве кредитування, в той час як отримати кредит можна тільки на певну частину вартості обладнання (в межах 75%);
 • - При лізингу можна переносити дати платежів і підприємство може почати виплачувати гроші з моменту отримання прибутку, при кредиті платежі йдуть строго щомісяця;
 • - Дрібним і середнім компаніям простіше отримати лізинг, ніж кредит, через необхідність надання по ньому додаткової гарантії;
 • - Лізингова угода більш гнучка, ніж кредитне, оскільки дозволяє виробити зручну для покупців схему фінансування, яка полягає в термінах орендної плати, суми платежів і зниження оподатковуваного прибутку в орендаря. У той же час ризик старіння обладнання, перш за все морального, цілком лягає па орендодавця, орендар має можливість поступового оновлення парку обладнання;
 • - Лізинг передбачає податкові пільги в силу того, що платежі але лізингу на відміну від відсотків але кредиту зменшують оподатковуваний частина прибутку. При міжнародних лізингових операціях орендар отримує податкові пільги країни орендодавця (наприклад, прискорена амортизація і інвестиційна податкова пільга), а також додаткові послуги.

Однак у лізингу є і недоліки: орендар не виграє на підвищенні залишкової вартості устаткування; лізинг дорожче кредиту; при фінансовому лізингу навіть за застаріле обладнання доводиться платити до закінчення терміну договору.

У лізинговому договорі відбиваються всі основні аспекти угоди - суб'єкти, об'єкти лізингу, лізингові платежі, термін і вид лізингу. Договір лізингу передбачає його продовження.

Лізинговий договір повинен містити такі положення:

 • • точний опис предмета лізингу;
 • • обсяг переданих прав власності;
 • • найменування місця і вказівка порядку передачі предмета лізингу;
 • • зазначення терміну дії договору лізингу;
 • • порядок балансового обліку предмета лізингу;
 • • порядок утримання та ремонту предмета лізингу;
 • • перелік додаткових послуг, що надаються лізингодавцем на підставі договору комплексного лізингу;
 • • вказівка загальної суми договору лізингу та розміру винагороди лізингодавця;
 • • порядок розрахунків (графік платежів);
 • • визначення обов'язки лізингодавця або лізингоодержувача застрахувати предмет лізингу від пов'язаних з договором лізингу ризиків, якщо інше не передбачено договором.

У нашій країні лізинг все ще не отримав належного розвитку, тому законодавчо передбачені заходи державної підтримки лізингу. До них відносяться:

 • • Розробка та реалізація федеральної програми розвитку лізингової діяльності в РФ або в окремому регіоні як частини програми середньострокового і довгострокового соціально-економічного розвитку РФ або регіону;
 • • створення заставних фондів для забезпечення банківських інвестицій у лізинг з використанням державного майна;
 • • пайова участь державного капіталу в створенні інфраструктури лізингової діяльності в окремих цільових інвестиційно-лізингових проектах;
 • • заходи державного протекціонізму в сфері розробки, виробництва і використання наукомісткого високотехнологічного обладнання;
 • • фінансування з федерального бюджету і надання державних гарантій з метою реалізації лізингових проектів, в тому числі за участю фірм-нерезидентів;
 • • надання інвестиційних кредитів для реалізації лізингових проектів;
 • • надання банкам і іншим кредитним організаціям в порядку, встановленому законодавством РФ, звільнення від сплати податку па прибуток, отримувану ними від надання кредитів суб'єктам лізингу, на строк не менше нiж ніж три роки для реалізації договору лізингу;
 • • надання в законодавчому порядку податкових і кредитних пільг лізинговим компаніям з метою створення сприятливих економічних умов для їх діяльності;
 • • створення, розвиток, формування і вдосконалення нормативно-правової бази, що забезпечує захист правових та майнових інтересів учасників лізингової діяльності;
 • • надання лизингополучателям, провідним переробку або заготівлю сільськогосподарської продукції, права здійснювати лізингові платежі поставками продукції на умовах, передбачених договорами лізингу;
 • • віднесення при здійсненні лізингових операцій в агропромисловому комплексі до предмету лізингу племінних тварин;
 • • створення фонду державних гарантій з експорту при здійсненні міжнародного лізингу вітчизняних машин і устаткування.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >