Аналіз основних показників бухгалтерського балансу банку

Моделі комплексної оцінки фінансової стійкості банків

Визначення фінансової стійкості банку може здійснюватися:

  • - Рейтинговими агентствами;
  • - Наглядовими органами;
  • - В процесі внутрішнього контролю банками на основі самостійно розроблених методик для цілей внутрішнього аудиту.

Рейтингові агентства проводять вивчення фінансового стану банків, щоб порівняти показники їх діяльності з показниками першокласних банків за кордоном. У процесі класифікації банків рейтингові агентства формалізують результати оцінки у вигляді присвоєння фінансової стійкості конкретного банку певного числового значення. Виведення рейтингу проводиться за спеціальною методикою, в якій враховуються показники фінансової стійкості, порівнюються їх фактичні і нормативні значення, диференційовані за ступенем якості ваговим коефіцієнтом. Рейтингова система не передбачає проведення глибокого факторного аналізу, в ній рейтинг одних показників пов'язане з рейтингом інших показників.

Наглядові органи застосовують деталізовану оцінку діяльності банків, що дозволяє більш чітко висловити основні ознаки фінансової стійкості конкретного банку для вжиття заходів наглядового реагування. Присвоєння певного класу але категоріям якості відбувається на основі вивчення безлічі чинників, що впливають на стан того чи іншого показника, але певною методикою, яка застосовується центральними банками різних країн. У ряді країн наглядовими органами застосовується також експертна система оцінки фінансової стійкості банків, заснована на неформалізованих критерії оцінки. Вона спирається на мотивоване судження аналітика, що приймає до уваги суттєві факти і тенденції.

У Росії використовується змішана система оцінки фінансової стійкості банку, що поєднує в собі елементи вищеназваних систем. У ній, з одного боку, присутній формалізація результатів оцінки шляхом виведення балів, які присвоюються кожному з показників, з іншого боку, враховуються фактори, які можуть порушити фінансову стійкість банків, наприклад недотримання законодавства країни.

Крім зазначених вище систем, в банку обов'язково застосовуються власні методики внутрішнього контролю та аудиту, які доповнюють методики наглядових органів з оцінки фінансового і економічного становища банків.

Найбільшого поширення в світовій банківській практиці мають:

  • - Модель комплексної оцінки фінансової стійкості банків - система CAMELS , заснована на дотриманні певних норм і правил банківської діяльності. Її основні принципи реалізовані в інших методиках аналізу фінансової стійкості кредитних організацій, наприклад, у Франції та в Росії;
  • - Ризикоорієнтована модель RATE , в якій акцент зроблений па характер відхилень від встановлених норм і правил, що характеризує ступінь схильності банку до ризиків. Дана модель застосовується Банком Англії.

У першому випадку об'єктом вивчення і оцінки виступають якісні показники оцінки фінансової стійкості банку, такі як: рівень прибутковості, стан ліквідності, якість активів, достатність капіталу і резервів, ефективність управління банком. Зазначені показники визначають критерії фінансової стійкості банків, які поруч зарубіжних рейтингових агентств можуть доповнюватися аналізом і оцінкою макроекономічних чинників (політичних, економічних), розходженням правових основ функціонування банків в окремих країнах.

У другому випадку більш детально вивчається ступінь схильності банку різного роду ризиків, які притаманні банкам. Па основі цього аналізу робиться висновок про фінансову стійкість банку в цілому.

Застосування американської системи оцінки CAMELS. Вихідна інформація підлаштовується під американську систему показників. Одночасно ведеться пошук заміни рекомендацій по експертній оцінці характеристик економічного стану банку (що є основою американського підходу до аналізу банку) на набір формалізованих коефіцієнтів і пошук критеріїв їх оцінки, які могли б виявитися найбільш прийнятними в російських умовах.

До зазначених показників відносяться наступні: З - оцінка достатності капіталу; А - оцінка якості активів; М - оцінка менеджменту банку; Е - оцінка прибутковості (рентабельності) банку; L - оцінка ліквідності банку; 5 - оцінка чутливості до ризиків.

Оцінка достатності капіталу містить розрахунок достатності власного капіталу з урахуванням якості активів. За даною методикою банки повинні здійснювати оцінку двох основних показників: основного і додаткового капіталу. В основний капітал включають прості акції з урахуванням перевищення їх курсової вартості над номінальною, безстрокові привілейовані акції, резерви, сформовані на основі чинного законодавства, і інші резерви, створені за рахунок капіталізації частини нерозподіленого прибутку, доходів від продажу акцій, за ціною вище номінальної (емісійний дохід), що публікується результат нерозподіленого прибутку. З величини основного капіталу віднімаються величина нематеріальних активів, що беруть участь у формуванні акціонерного капіталу, а також сума викуплених у акціонерів власних акцій. Додатковий капітал включає: субординований кредит, середньострокові і безстрокові привілейовані акції, різні резерви для покриття збитків в майбутньому та ін. Співвідношення основного і додаткового капіталу має становити 1: 1.

Коефіцієнт достатності основного капіталу розраховується за формулою

Його мінімальне значення дорівнює 4%.

Коефіцієнт достатності сукупного капіталу дорівнює

Його мінімальне значення становить 8%.

Оцінка достатності капіталу проводиться на основі порівняння фактичних рівнів коефіцієнтів з прийнятими в країні критеріальними показниками; оцінки динаміки фактичних рівнів додаткових показників (в першу чергу коефіцієнта левериджу, що розраховується як відношення основного капіталу до середньої суми активів по балансу банку; відносини основного капіталу за вирахуванням нематеріальних активів до середньої суми активів; коефіцієнта ризикових активів і ін.); оцінки якості активів банку.

Виведення зведеної оцінки достатності капіталу здійснюється за п'ятибальною шкалою з присвоєнням рейтингу: 1 (вищий) - 5 (незадовільний), з коефіцієнтом достатності основного капіталу 4% і вище; коефіцієнтом достатності сукупного капіталу 8% і вище.

Оцінка якості активів проводиться з урахуванням виконання банком двох основних показників: відношення сукупного ризику активів до капіталу банку і прибутковості. Для розрахунку величини сукупного ризику активів по системі CAMELS всі активи, що володіють ризиком, поділяються на п'ять груп: хороші, особливо згадані, нестандартні, сумнівні, збиткові.

Хороші активи - активи, що володіють чистою вартістю або високою якістю забезпечення (заставою, гарантією, страховим полісом і ін.). Особливо згадані активи - активи, які захищені в даний момент, але мають деякі відхилення від обережною і розумної політики банку (можуть принести потенційні втрати в зв'язку з недостатньою кваліфікацією кредитних інспекторів при заповненні кредитних договорів, є можливі негативні перспективи щодо повернення позик та ін.) нестандартні активи - активи, недостатньо захищені чистою вартістю і запропонованим забезпеченням позичальника. Сумнівні активи - активи з високою можливістю збитків, по нині ще не класифіковані по деяких обставинах як збиткові. Збиткові активи - активи, що мають низьку ймовірність повернення боргу і відсотків за позикою.

Оцінка якості активів проводиться при ретельному аналізі кредитного портфеля банку, виявляються фактори, що впливають на ступінь ризику кожної позики. До останніх

можуть бути віднесені: обсяг і термін позики, кредитоспроможність позичальника, рівень менеджменту і забезпечення, галузева приналежність і ін.

Оцінка ризику здійснюється шляхом віднесення позики в зазначені вище групи, за якими встановлені відповідні коефіцієнти ризику, від 0 до 100%. За таким же принципом проводиться класифікація інших видів активів: валюти, операцій з цінними паперами, вкладень в основні засоби та ін. Під кожен вид активу в банку повинні бути сформовані відповідні резерви, за рахунок яких в разі несприятливого розвитку подій цей ризик може бути відшкодована.

Абсолютна величина сукупного ризику активів розраховується як добуток обсягу активів, які зазнали негативного ранжирування, на стандартні величини ступеня ризику по перерахованих вище груп:

Основний показник якості активів визначається через відношення абсолютної величини ризику по всіх активів і позабалансових рахунках до суми основного капіталу банку і резервів для покриття втрат.

Остаточний висновок про якість активів робиться після додаткового аналізу показників кредитного портфеля: частки великих кредитів і угод з інсайдерами; стану високоризикованих активів; рівня активів, що не приносять дохід; ступеня захищеності активів від кредитного ризику за рахунок створених резервів і ін.

Для оцінки рівня прибутковості банку в якості основного показника був обраний коефіцієнт прибутковості:

Нормативний рівень коефіцієнта прибутковості розраховується по групах банків, що розрізняються за обсягом активів. Всі банки діляться на п'ять груп залежно від вартості активів. По кожній з виділених груп і кожному банку однієї групи розраховується середня величина коефіцієнта прибутковості на основі фактичних даних за три роки. Далі порівнюється регресний ряд фактичних середніх значень названого коефіцієнта за три роки по банкам кожної групи. Норматив прибутковості вищого рейтингу (1) відповідає

середній величині найвищих коефіцієнтів початку ряду, кількість яких становить 15% від загальної кількості банків даної групи. Середнє значення таких коефіцієнтів в кількості 50% є нормативним рівнем для задовільного рейтингу (2); 20% - посереднього рівня (3) і 15% - критичного рівня (4). При збитки присвоюється рейтинг (5) - незадовільний.

Рейтингова система оцінки ліквідності в США не використовує критеріальних значень, а визначається па основі висновків про якість управління ліквідністю. Ці висновки базуються на базі вивчення фактичних показників за ряд років і порівнюються з середніми по однорідний групі. Рейтинг 1 (вищий) означає високий рівень ліквідності, який означає достатній обсяг активів банку або можливий вільний доступ до зовнішніх джерел її поповнення. Рейтинг 2 (задовільний) присвоюється банкам зі знижується ліквідністю і збільшуються позиковими коштами, рівень яких має тенденцію до більшого підвищення, ніж в середньому по однорідний групі. Рейтинг 3 (посередній) присвоюється банкам, у яких обсяг ліквідних активів є недостатнім для покриття попиту за зобов'язаннями і відповідного задоволення кредитних запитів клієнтів без збільшення позикових коштів. Рейтинг 4 (критичний) отримують банки, у яких показники ліквідності значно нижче прийнятих норм; обсяг ліквідних коштів незначний. Рейтинг 5 (незадовільний) означає, що банк нс володіє ліквідністю, потрібно прийняття відповідних заходів з надання фінансової підтримки з боку держави для виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками і кредиторами.

При оцінці рівня менеджменту банку аналізується компетентність вищого керівництва банку в прийнятті відповідних рішень, дотримання правил ведення банківського бізнесу і права, можливість приймаючи на себе ризики і відповідальність, реагувати на рекомендації аудиторів та наглядових органів. Враховується також адекватність внутрішнього і зовнішнього аудиту повноти та достовірності звітності, що подається регулятивним органам. Рейтинг 1 (вищий) присвоюється банку, керівництво якого ефективно виконує свої обов'язки, своєчасно реагує і вживає заходів щодо запобігання різного роду ризиків і проблем в діяльності банку. Рейтинг 2 (задовільний) означає, що керівництво банку залишається компетентним і здатним управляти банком розумно і обережно, грунтуючись на банківських правилах і діючих нормах, але є окремі недоліки. Рейтинг 3 (посередній) отримують банки, керівництво яких недостатньо ховаю справляється зі своїми обов'язками, неадекватно оцінює прийняті ризики, не здатна своєчасно вжити заходів щодо виправлення допущених промахів. Рейтинг 4 (критичний) є індикатором керівництва, яке в цілому не виконує покладених на нього обов'язків, що проявляється в низькому рівні капіталу банку, якості активів, доходу, критичних рівнях ліквідності і прибутковості. Рейтинг 5 (незадовільний) присвоюється в тих випадках, коли виявляється повна некомпетентність керівництва банку у виконанні прийнятих зобов'язань, є серйозні порушення законодавства і нормативного регулювання. У таких випадках слід повністю замінити керівництво.

Оцінка чутливості до ризиків була введена в систему CAMELS з 1 січня 1997 г. Вона призначена для оцінки впливу ринкових ризиків на прибутковість і капітал банку на основі: оцінки рівня ринкових ризиків (процентного, валютного, фондового); оцінки системи управління ризиками. Рейтинг 1 відображає ситуацію, коли ринковий ризик добре виявляється і контролюється з боку кредитної організації і коли існує лише мінімальна ймовірність несприятливого впливу на прибутковість і капітал банку. Рейтинг 2 свідчить про те, що ринковий ризик задовільно контролюється керівництвом банку і існує невелика ймовірність погіршення показників прибутковості і капіталу. Рейтинг 3 показує, що контроль за ринковим ризиком є недостатнім, ризик може мати негативний вплив на прибутковість та капітал банку, а заходи, що вживаються менеджментом банку, є недостатніми для захисту від ринкових ризиків. Рейтинг 4 відображає ситуацію високу ймовірність негативного впливу ринкового ризику на прибутковість і капітал банку. Дії керівництва банку мають серйозні недоліки, що створюють серйозну загрозу капіталу і прибутку. Рейтинг 5 показує незадовільний стан контролю за рівнем ринкових ризиків, практика управління ними неадекватна розміру і специфіці діяльності банку.

На заключному етапі робиться зведена оцінка фінансової стійкості банку і виявляється необхідність прийняття термінової підтримки з боку акціонерів та інших зацікавлених осіб. У даного підходу досить високий потенціал з точки зору проведення на його основі якісного аналізу. Однак в основі CAMELS -методу лежать моделі роботи американських банків в умовах, в багатьох аспектах не збігаються з російськими. Крім того, методика CAMELS працює на базі дуже великого обсягу аналітичної і позасистемної інформації про банк і середовищі його діяльності.

Другий підхід - використання ризикоорієнтованої системи оцінки фінансової стійкості банку RATE, використовуваної з 1997 року Банком Англії. Тут якість аналізу фінансової стійкості банку залежить, перш за все, від повноти відображення основних аспектів діяльності банку з урахуванням впливу на неї різного роду ризиків і ефективності наглядових органів за їх дотриманням. Система RATE включає три основних елементи: оцінку ризику; оцінку інструментів нагляду; оцінку ефективності застосування інструментів нагляду.

Центральним елементом цієї системи є оцінка ризику, яка здійснюється але дев'яти основних напрямах: капітал, якість активів, ринковий ризик, прибутковість, ліквідність, бізнес, внутрішній контроль, організаційна структура, управління. Аналіз за вказаним напрямком здійснюється на основі вивчення звітів банків, тенденцій зміни ключових фінансових коефіцієнтів, стратегічних планів розвитку банку та інших показників. Тут проявляється активна роль Банку Англії, інформацію про стан аналізованих банків яких він отримує на основі проведення попереднього контролю профілю ризиків па базі фінансової звітності та інспекційних перевірок на місцях.

Процедура оцінки ризиків складається з декількох етапів Це визначення ключових підрозділів, пов'язаних з виникненням і управлінням відповідними ризиками; отримання попередньої інформації про ризики, на які наражається банк; проведення попереднього аналізу профілю ризиків; проведення інспекції па місцях; підведення остаточних підсумків аналізу профілю ризиків. На основі цього аналізу виробляється привласнення числового рейтингу оцінки впливу кожного фактора і виявлення зведеного рейтингу. Даний рейтинг є виключно внутрішнім інструментом оцінки Банком Англії для зіставлення банків за рівнем ризиків і прийнятих наглядовими органами заходів щодо контролю за станом банків.

Другим елементом ризикоорієнтованої системи RATE є розробка індивідуальних для кожного банку інструментів нагляду з метою ефективного спостереження за станом фінансової стійкості банку. До них відносяться: звіти про стан внутрішнього контролю, перевірки банку, що проводяться представниками департаменту грошового обігу і кредитного департаменту Банку Англії, взаємодія з представниками наглядових органів інших країн (на території яких можуть знаходитися філії або представництва даного банку за межами Англії), консультації з керівниками підрозділів банку, пов'язаних з найбільш ризикованими профілями роботи банку, та ін.

Третім елементом системи є оцінка ефективності застосування інструментів нагляду , яка здійснюється фахівцями Банку Англії протягом усього наглядового періоду. Робляться висновки про результати застосування наглядовими органами заходів щодо поліпшення фінансового стану банків, виявляються найбільш проблемні напрямки, оцінюються заходи банків щодо подолання виявлених недоліків, які застосовуються процедур в рамках нагляду.

Розглянуті методики оцінки фінансової стійкості кредитних організацій знаходять широке застосування в методиках аналізу діяльності кредитних організацій різних країн і доповнюються новими напрямками, пов'язаними з використанням складного математичного, перш за все статистичного, апарату. Найбільш ефективно за допомогою статистики можна відстежувати стандартні або масові операції. Наприклад, для банку, який проводить тисячі кредитних операцій і має десятки тисяч позичальників, можна статистичними методами досить точно визначити рівень неповернення кредитів і на цій основі прогнозувати якість кредитного портфеля для інших (аналогічних за обсягом кредитного портфеля і кількості позичальників) банків.

Серйозним недоліком діючих методик оцінки економічного стану банку є або повна відсутність порядку розрахунку рекомендованих показників, або розрахунок показників на основі балансових рахунків другого порядку і символів звіту про прибутки і збитки, що не дає необхідного результату для вирішення більшості внутрішніх аналітичних задач в банку.

Інтерпретація результатів аналізу являє собою найбільш відповідальний елемент методики.

Результати аналізу повинні бути представлені в наочній формі - у вигляді графіків і таблиць. Група показників, що включається в одну таблицю або графік, повинна:

  • - Описувати певну характеристику чи взаємозв'язок досліджуваного процесу;
  • - Відповідає вимозі системності, тобто давати максимально цілісне уявлення про розглянутої характеристиці або взаємозв'язку;
  • - Бути не надто об'ємною.

Якщо для опису будь-якої характеристики банківської діяльності (наприклад, структури операцій великого універсального банку) потрібно безліч показників, які складно звести в одну таблицю, проводиться покрокове агрегування цих показників. Наприклад, перший рівень - укрупнена структура основних активних операцій: грошові кошти, кредити, цінні папери, основні засоби, інші активи. Далі розкривається кожне з цих напрямків. Наприклад, кредити діляться па міжбанківські, корпоративним клієнтам, фізичним особам, враховані векселі. Останні, в свою чергу, можуть також бути розділені на векселі до запитання, векселі враховані на термін, опротестовані векселі.

Для більш глибокого аналізу можуть використовуватися різні ознаки класифікації показників. Скажімо, та ж структура балансу може бути побудована по тимчасовому ознакою, за видами операцій, по тинаму контрагентів банківських операцій, але ступеня ліквідності і т.д.

Найбільш ефективним є застосування таблиць і графіків, в яких представляється взаємозв'язок декількох розглянутих характеристик. Наприклад, для вивчення структурних змін в балансі банку можна скласти кілька таблиць (структура активів банку в рублях, структура активів банку у валюті; зміна структури активів за період), а потім на основі отриманих результатів провести порівняльний аналіз.

Майже всі аналітичні завдання вимагають прогнозування. Оцінка економічного становища банку - теж багато в чому прогноз здатності байка своєчасно відповідати за своїми зобов'язаннями, прогноз достатності капіталу, прогноз стійкості ресурсної бази. Зауважимо, втім, що результати прогнозу, як правило, мають певну похибку розрахунку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >