Фактори, що визначають якість аналізу

Точність аналізу балансу банків в чималому ступені залежить від якості аналітичних процедур. Важливою складовою цих процедур є методичне забезпечення. При всьому різноманітті існуючих методик аналізу вони мають схожі основні елементи і проблеми, що виникають при їх використанні.

Серед чинників, здатних надати найбільший вплив па рівень достовірності результатів аналізу, виділяються наступні: складність прогнозу поведінки клієнтів, характеристики аналізованої інформації (достовірність, актуальність, рівень деталізації, динаміка вихідних даних).

Вплив достовірності інформації, що аналізується на кінцевий результат очевидно. Наприклад, якщо в звітності банку значно завищений показник його капіталу, висновок про достатність капіталу банку початково вже не може виявитися вірним.

Вимоги але актуальності аналізованої інформації пов'язані перш за все з високою швидкістю і несподіванкою змін, що відбуваються в діяльності комерційних банків. Якщо остання звітна дата відстоїть від дати аналізу на кілька тижнів, а ще гірше - місяців, ймовірність невідповідності даних значно зростає.

Рівень деталізації визначає можливість найбільш однозначної інтерпретації результатів аналізу. Наприклад, якщо аналізувати якість кредитного портфеля банку, то аналіз на основі даних кредитних досьє виявиться на порядок якісніше, ніж аналіз на основі балансових рахунків.

Аналіз динаміки показників дозволяє виявити існуючі тенденції їх зміни і наочно простежити взаємозв'язки окремих показників.

Вплив адекватності використовуваної аналітичної моделі оцінюваного реального процесу на точність результатів аналізу пов'язано з тим, що будь-яке моделювання складних процесів, до яких відноситься і банківська діяльність, неможливо описати точно. Обов'язково буде існувати деяка розбіжність між моделлю і оригіналом. Чим складніший процес і простіше використовувана модель, тим більша ймовірність виникнення похибки і її величина.

Не останню роль відіграє рівень кваліфікації аналітиків. На жаль, технічні помилки зустрічаються досить часто і є серйозною загрозою для якості проведеного аналізу.

Методика аналізу основних показників бухгалтерського балансу комерційного банку, проведеного Банком Росії.

Пропоновані даною методикою підходи базуються на оцінці ризиків, регульованих Банком Росії, і націлені на проведення комплексного аналізу економічного стану банку на основі звітності, а також інших джерел офіційної інформації про його діяльність.

Крім оборотної відомості по рахунках бухгалтерського балансу використовуються і інші форми звітності, що дозволяють зробити аналіз стану банку більш достовірним. До них відносяться:

 • - Інформація про фактичні значення нормативів діяльності кредитної організації, розрахованих відповідно до Інструкції Банку Росії № 110-І, і окремих елементах розрахунку обов'язкових нормативів;
 • - звіт про прибутки і збитки;
 • - Інформація про якість позичок, позикової і прирівняної до неї заборгованості;
 • - Відомості про активи та пасиви по строках зажадання й погашення;
 • - Розрахунок власних коштів (капіталу);
 • - Зведений звіт про розмір ринкового ризику;
 • - Відомості про кредити і заборгованість але кредитами, наданими позичальникам різних регіонів, і розмірі залучених депозитів;
 • - Відомості про міжбанківські кредити і депозити;
 • - Відомості про відкриті кореспондентські рахунки й залишки коштів на них;
 • - Звіт про відкриті валютні позиції;
 • - Дані інспекційних та аудиторських перевірок банку.

Кінцева мета проведення аналізу полягає у виявленні

у банку проблем на якомога більш ранніх стадіях їх формування.

Безпосередньо в рамках аналізу вирішується задача отримання достовірної картини поточного економічного стану банку, існуючих тенденцій його зміни і прогнозу на перспективу до одного року, в тому числі при можливому несприятливому зміні зовнішніх умов.

Аналіз заснований:

 • - На використанні системи показників, що характеризують діяльність байка і види ризиків, що приймаються з виявленням взаємозв'язку між показниками;
 • - Вивченні факторів зміни цих показників і величин прийнятих ризиків;
 • - Порівнянні отриманих показників із середніми показниками по групі однорідних банків. За основу розподілу банків на групи однорідних, виходячи з універсального характеру їх діяльності, взята величина активів (нетто).

Система показників, що використовуються в рамках даної методики, згрупована в аналітичні пакети по напрямках аналізу.

 • 1. Структурний аналіз балансового звіту.
 • 2. Структурний аналіз звіту про прибутки і збитки.
 • 3. Аналіз достатності капіталу.
 • 4. Аналіз кредитного ризику.
 • 5. Аналіз ринкового ризику.
 • 6. Аналіз ризику ліквідності.

Кожен аналітичний пакет містить таблиці аналітичних показників, що дозволяють виявити тенденції і зробити висновки за відповідним напрямом аналізу, а також графіки, що характеризують динаміку показників, і діаграми, що відображають структурні характеристики. Аналіз банку передбачає також визначення відповідності роботи конкретного банку встановленим нормам, а також тенденціям однорідної групи банків (особливо при оцінці рентабельності роботи, структури балансового звіту і достатності капіталу).

Структурний аналіз проводиться з метою виявлення ризиків, обумовлених характером активів, пасивів і позабалансових позицій банку. Його рекомендується проводити з використанням наступних таблиць.

 • 1. Загальна структура балансового звіту.
 • 2. Структура активів.
 • 2.1. Структура активів в рублях і іноземній валюті.
 • 2.2. Структура активів і їх прибутковість.
 • 2.3. Структура активів, що приносять прямий дохід.
 • 3. Структура пасивів.
 • 3.1. Структура пасивів в рублях і іноземній валюті.
 • 3.2. Структура зобов'язань.
 • 3.3. Структура зобов'язань по терміновості.
 • 4. Структура позабалансових зобов'язань.
 • 4.1. Структура коштів в довірчому управлінні.

Аналітичні показники, передбачені таблицями, являють собою угруповання активів за видами вкладень і характером доходу, а пасивів - за видами та строками (в тому числі по валютах). При цьому проводиться розрахунок показників питомої ваги (частки) окремих видів вкладень і залучених коштів банку.

Оцінка показників, наведених в даних таблицях, дозволяє:

 • - Виділити області ринку, де зосереджені основні операції банку, і визначити тенденції в його діяльності;
 • - Визначити ризики, обумовлені змінами структури активних, пасивних і забалансових операцій банку.

Для визначення ефективності діяльності банку використовуються наступні таблиці.

 • 1. Прибутки і збитки - загальні дані.
 • 2. Прибутки і збитки в процентах до активів.
 • 3. Структура доходів.
 • 4. Структура витрат.
 • 5. Структура фінансового результату.
 • 6. Рентабельність окремих операцій банку.
 • 7. Рентабельність роботи банку.
 • 8. Аналіз прибутковості.
 • 9. Рівень процентної маржі.
 • 10. Рівень витрат.
 • 11. Адміністративно-управлінські витрати.
 • 12. Використання прибутку.

Аналіз показників, наведених в таблицях, дозволяє:

 • - Визначити основні джерела доходів і види витрат кредитної організації;
 • - Визначити комерційну ефективність діяльності банку і тенденції її зміни;
 • - Визначити комерційну ефективність окремих операцій банку і відповідні тенденції;
 • - Провести факторний аналіз результатів роботи банку (визначення операцій, що роблять найбільший вплив на зміну фінансового результату, залежність рентабельності банку від окремих доходів за їх видами);
 • - Попередньо оцінити (з урахуванням даних про результати аналізу балансового звіту і звіту про прибутки і збитки) ефективність структури активів і пасивів;
 • - Визначити ефективність роботи банку в тимчасовому періоді (використовується при оцінці якості управління, в тому числі в ході оцінки здатності управлінського персоналу банку планувати динаміку розвитку і існувати в конкурентному середовищі, забезпечуючи належний контроль над витратами).

Аналіз достатності власних коштів (капіталу) проводиться з метою виявлення ступеня стійкості капітальної бази банку і достатності капіталу для покриття втрат від прийнятих банками ризиків.

Для проведення аналізу достатності власних коштів використовуються наступні таблиці.

 • 1. Рівень достатності капіталу.
 • 2. Визначення надлишку (нестачі) капіталу.
 • 3. Структура капіталу кредитної організації.
 • 4. Структура основного капіталу.
 • 5. Структура додаткового капіталу.
 • 6. Активи, зважені з урахуванням прийнятого ризику.

Аналіз показників, наведених в даних таблицях, дозволяє:

 • - Визначити тенденції в зміні показника достатності капіталу;
 • - Визначити основні чинники, що впливають на зміну показника достатності капіталу;
 • - Оцінити зміну якості активів з точки зору достатності капіталу;
 • - Зробити прогноз стану достатності капіталу на перспективу.

За результатами аналізу економічного стану банку складається висновок , який містить узагальнюючі висновки по кожному розділу аналізу. Підготовка підсумкового висновку грунтується на експертній оцінці всієї системи аналізованих показників, а також на макроекономічної інформації, інформації про стан найважливіших секторів економіки, фінансових ринків. Висновок містить:

 • - Загальну оцінку стану банку, включаючи оцінку основних тенденцій розвитку за аналізований період і ступінь схильності банку різним ризикам на момент проведення аналізу, прогноз на найближчу перспективу (один рік);
 • - Висновок про ступінь фінансової стійкості банку, що включає рекомендації щодо поліпшення його діяльності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >