Аналіз основних форм звітності, що використовуються комерційними банками

Методика Банку Росії відрізняється комплексністю аналізу. У той же час вона заснована на аналізі даних форм звітності, що надаються комерційними банками, що значно впливає на якість і об'єктивність аналізу.

Для аналізу комерційними банків економічного стану своїх контрагентів практично неможливо отримати від своїх партнерів всі перераховані вище форми звітності.

Для внутрішнього аналізу банками свого економічного становища раціонально користуватися не тільки даними звітних форм, а й оперативними даними про всі угоди і операціях банку. При цьому для зовнішнього аналізу в якості інформаційної бази можна використовувати стандартні форми звітності, а для внутрішнього - бази даних про угоди банку, які оновлюються в оперативному режимі.

Розглянемо, як здійснюється внутрішній аналіз структури і динаміки балансу банку.

Аналіз пасивів

Такий аналіз здійснюється по вертикалі і горизонталі. При аналізі по вертикаль основну увагу звертають на питому вагу кожної статті у загальному обсязі пасивів банку, наприклад, яку частку у відсотках займають депозитні рахунки до запитання в загальній сумі пасивів, і т.д. Подібний аналіз допомагає визначити пропорції між рахунками, виявити тенденції в їх зміні і простежити, як і в якій мірі ці зміни вплинуть на загальний обсяг прибутку банку.

Мета даного виду аналізу - звузити численні об'єкти дослідження до основних, найбільшим чином впливають на прибутковість банку, щоб надалі піддати їх ретельнішого вивчення.

Внутрішнім фактором, що має важливе значення у формуванні ресурсної бази банку, є спеціалізація його діяльності або її універсалізація.

В аналізі по горизонталі розглядаються зміни по кожній статті пасиву балансу, для чого фактичні дані відносяться з даними попереднього періоду. Відхилення значень виражаються в процентах. При цьому зазвичай вибираються рахунки, за якими виявлені значні відхилення. Саме ці статті, як правило, і піддаються поглибленого аналізу з метою виявлення причин відхилень. Далі проводиться розрахунок впливу зміни за цими статтями на прибуток банку.

Велике значення при аналізі структури пасиву має визначення розміру власних коштів комерційного банку. Необхідно розрізняти власні кошти-брутто і власні кошти-нетто.

Власні кошти-брутто включають іммобілізовані власні кошти та власні кошти-нетто, які можуть бути використані для кредитування. Сума іммобілізації виступає як негативний фактор банківської діяльності. Чим вона більше, тим нижче рівень прибутковості банківських операцій. Крім того, іммобілізація коштів негативно позначається і на показниках платоспроможності банку. Скорочення суми іммобілізації веде до зростання доходів та підвищення ліквідності банку. Тому правильне визначення показника власних коштів грає першорядну роль в структурному аналізі балансу.

У банку може і не бути власних коштів-нетто, вміст яких не приносить дохід. Це відбувається в разі, якщо сума іммобілізованих коштів перевищить величину власних коштів-брутто. В цьому випадку па покриття власних витрат спрямовуються залучені кошти, що є симптомом неефективної роботи банку.

В ході аналізу власних коштів необхідно:

 • - Оцінити структуру власних коштів і її зміна за період;
 • - Визначити співвідношення власних і залучених коштів;
 • - Проаналізувати динаміку даного співвідношення.

В ході аналізу ресурсної бази банку в першу чергу необхідно розрахувати обсяг кожного виду залучених засобу визначити їх питомі ваги, оцінити значимість в кредитному потенціалі банку кожного виду ресурсів, динаміку змін обсягів залучених коштів.

Оскільки від характеру залучення ресурсів залежать їх подальше використання та ефективність діяльності банку, в процесі аналізу ресурсної бази банку необхідно виходити з такого:

 • - Висока частка великих депозитів знижує стабільність ресурсної бази банку;
 • - Зростання частки ресурсів, залучених від клієнтів (крім банків) "в цілому сприяє зростанню прибутковості банківських операцій; якщо ж цього не відбувається, то витрати банку занадто високі;
 • - Найбільш дорогими ресурсами для банків є міжбанківські кредити, строкові депозити, депозитні сертифікати і термінові власні векселі; значно дешевше обходяться банку залишки коштів на розрахункових рахунках клієнтів (в деяких випадках це безкоштовні для банку кошти); депозити фізичних осіб обходяться дорожче, ніж юридичних, так як залучення приватних осіб є одним з найбільш трудомістких видів банківських операцій, особливо при незначних масштабах діяльності, так як необхідні реклама, великий штат операційних і технічних працівників, філіальна мережа, інкасація;
 • - Підвищення частки термінових депозитів в загальній сумі мобілізуються коштів має оцінюватися позитивно, оскільки строкові депозити найчастіше виявляються найбільш стабільною складовою залучених ресурсів, що, з одного боку, підвищує ліквідність банку, а з іншого - дозволяє здійснювати кредитування на більш тривалі терміни і під більш високий відсоток;
 • - Хоча збільшення питомої ваги залишків коштів на поточних рахунках і рахунках до запитання веде до зниження витрат банку і підвищення прибутковості його операцій, проте найдешевші і безкоштовні ресурси для банку (кошти на рахунках клієнтів, кошти в розрахунках та інші кредитори) є і самими непередбачуваними, що ослабляють його ліквідність. Оптимальним вважається рівень частки коштів на розрахункових рахунках в ресурсній базі до 30%.

Аналіз динаміки середніх залишків безкоштовних засобів і середніх залишків строкових депозитів проводиться як з точки зору визначення абсолютного зміни їх величини за певні періоди часу (наприклад, місяці або роки), так і з точки зору питомої ваги в зобов'язаннях банку. Позитивно оцінюється ритмічність їх приросту.

Аналізувати залучені ресурси необхідно але групам, що характеризує основні джерела їх залучення:

 • - Залишки на розрахункових рахунках клієнтів;
 • - Залишки на кореспондентських рахунках банків, в тому числі банків-резидентів і банків-нерезидентів;
 • - Міжбанківські кредити, залучені в тому числі від Банку Росії, банків-резидентів, банків-нерезидентів;
 • - Депозити юридичних осіб;
 • - Депозити фізичних осіб;
 • - Випущені боргові зобов'язання (облігації, векселі, депозитні і ощадні сертифікати);
 • - Бюджетні кошти;
 • - Міжфіліальні розрахунки;
 • - Кошти в розрахунках, в тому числі розрахунки з біржами, розрахунки за конверсійними операціями, інші кошти в розрахунках, інші кредитори.
 • - У процесі аналізу необхідно:
 • - Розрахувати питому вагу кожної групи в валюті балансу;
 • - Розрахувати зміна кожної статті в абсолютних величинах;
 • - Розрахувати темпи зростання кожної статті до попереднього періоду (в%);
 • - Оцінити структуру залучених ресурсів з точки зору термінів повернення, а також з точки зору вартості ресурсів;
 • - Проаналізувати динаміку залучених ресурсів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >