БАНКІВСЬКА ЛІКВІДНІСТЬ І МЕТОДИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Поняття ліквідності

Під ліквідністю розуміють здатність банку забезпечити своєчасне і повне виконання своїх грошових та інших зобов'язань, що випливають з угод з використанням фінансових інструментів. Іншими словами, ліквідність банку означає здатність трансформувати свої активи в грошові або інші платіжні засоби для оплати пропонованих йому зобов'язань. Засоби для цього можуть накопичуватися заздалегідь або набуватися шляхом продажу певних активів або покупки пасивів. При цьому ступінь можливих втрат обумовлюється рівнем ризику активів.

Оцінка ліквідності грунтується на використанні великої кількості показників з точки зору: стану ліквідності балансу; якості залучених ресурсів; забезпеченості позичок відповідними ресурсами; виконання вимог перед кредиторами і вкладниками, а також перед Банком Росії з формування обов'язкових резервів; пов'язаності активів і пасивів за сумами в межах визначених термінів; рівня ризику залучених ресурсів і покриття загального обсягу зобов'язань банку та інших.

Фінансова криза 2008-2009 рр. виник спочатку як криза ліквідності банків, поступово охоплюючи всі сфери банківського бізнесу. Через кризу ліквідності на російському банківському ринку деякі фінансові організації в вересні - жовтні 2008 р почали затримувати виплати за вкладами. Це дізнався відтік коштів з банків, так як населення побоювалося за збереження своїх заощаджень. За вересень - жовтень 2008 р р вкладники вилучили з банківської системи країни вкладів на суму 354 млрд руб. В результаті великі банки втратили десяту частину вкладів за місяць, були визнані банкрутами 11 банків. Втративши основних джерел поповнення ліквідності, в тому числі за рахунок ресурсів населення, банки почали згортати свої кредитні програми, скорочувати портфелі споживчих кредитів.

Для подолання наслідків кризи і зняття соціальної напруженості в суспільстві Уряд РФ і Банк Росії вжили заходів з підтримки ліквідності банків з тим, щоб зберегти ставки за більшістю продуктів на поточному рівні в сегменті кредитування фізичних осіб, заморозити виплати по кредиту, а також відсотків по ньому для осіб, які втратили роботу і стали на облік в службах зайнятості, реструктурувати заборгованість в іпотечному кредитуванні.

Ліквідність банку може бути оцінена:

 • - Як запас його грошових коштів, зіставлений з потребами в них, що є досить вузьким підходом;
 • - Потік , при розрахунку якого приймаються можливості звернення менш ліквідних активів у більш ліквідні і приплив додаткових коштів у вигляді позик і отриманих доходів від операційної діяльності банку.

У той же час поняття ліквідність банку (і як запас, і як потік) значно вужче (так як в більшій мірі це внутрішня характеристика банку) поняття платоспроможності.

Під платоспроможністю розуміють взаємини банку з його контрагентами. Вона являє собою здатність банку виконувати свої зобов'язання перед клієнтами в повній мірі і в належні терміни. Зауважимо, що ліквідність є необхідною умовою платоспроможності.

Ліквідність дозволяє банку: підтримувати свою репутацію надійного контрагента; залучати ресурси на більш довгий термін і під більш низький відсоток; своєчасно і повно виконувати зобов'язання за залученими коштами; надавати кошти клієнтам за пріоритетними для банку напрямів; уникати неприбутковою продажу активів.

Основними функціями банківської ліквідності є:

 • • задоволення попиту на кредити;
 • • задоволення побажань вкладників вилучити депозити;
 • • забезпечення довіри до банку у існуючих і потенційних клієнтів.

Стосовно до балансу банку ліквідність означає здатність активів перетворюватися в грошові кошти. Банк вважається ліквідним, якщо суми його наявних коштів і інших ліквідних активів, а також можливості швидко мобілізувати кошти з інших джерел достатні для своєчасного погашення боргових і фінансових зобов'язань. Статті активів комерційного банку розташовуються в балансі в порядку убування ліквідності, тобто можливості їх звернення в готівку для здійснення платежів.

Зобов'язання банку складаються з реальних і умовних. Реальні зобов'язання відображені в балансі банку у вигляді депозитів до запитання, строкових депозитів, залучених міжбанківських кредитів, коштів кредиторів. Умовні зобов'язання виражені позабалансовими пасивними інструментами (гарантії і поручительства, видані банком) і позабалансовими активними операціями (невикористані кредитні лінії і виставлені акредитиви).

Комерційний банк виконує свої зобов'язання, використовуючи такі ліквідні кошти:

 • • готівку, виражену в залишках грошей в касі і на кореспондентських рахунках в Банку Росії та інших комерційних банках:
 • • активи, які можна швидко перетворити в готівку;
 • • міжбанківські кредити, які при необхідності можна отримати з міжбанківського ринку або від Банку Росії;
 • • інші залучені кошти, наприклад випуск депозитних сертифікатів і банківських векселів.

Однією з основних характеристик стану ліквідності є ризик ліквідності, під яким розуміють можливість невиконання банком платежів за своїми зобов'язаннями в зв'язку з розбіжністю потоків надходжень і відрахувань коштів за термінами і в розрізі валют.

На практиці ризик ліквідності поділяють на такі компоненти:

 • ризик незбалансованої ліквідності - можливість недоотримання доходу або зменшення вартості активів банку, що виникає в зв'язку з нездатністю банку вчасно і з найменшими витратами задовольнити потреби в грошових коштах;
 • ризик втрати платоспроможності - можливість невиконання банком своїх поточних зобов'язань, що виникають внаслідок розбалансування пасивів до запитання і високоліквідних активів;
 • ризик надлишкової ліквідності - можливість зниження прибутковості активів через надлишок високоліквідних активів, зосереджених в низькодохідних і не приносять дохід банку інструментах.

Як джерела виникнення ризику ліквідності розглядають наступні:

 • • структурні джерела - пов'язані з фактичною структурою активів і пасивів в розрізі термінів;
 • • ризик відтоку залучених коштів;
 • • ризик непостачання або неповернення активу, пов'язаний з реалізацією кредитного ризику;
 • • ризик ліквідності, пов'язаний з закриттям для банку джерел покупної ліквідності, наприклад, в закритті на банк лімітів на міжбанківському ринку;
 • • ризик втрати ліквідності, пов'язаний з реалізацією операційного ризику, тобто помилок в процедурах чи операційних збоїв в процесах, що забезпечують безперебійне здійснення платежів банку.

Результатами реалізації джерел ризику ліквідності є такі показники:

 • • недоотриманий дохід за рахунок збереження резервів готівки в низькодохідних високоліквідних активах;
 • • збільшення витрат, пов'язаних із залученням покупної ліквідності для закриття утворюються дефіцитів ліквідності;
 • • зменшення власних коштів банку, що виникає через фіксацію збитків у зв'язку з вимушеною реалізацією частини активів за нижчою ціною для закриття утворюються дефіцитів ліквідності.

В якості заходів по відновленню ліквідності па випадок непередбаченого розвитку подій банками можуть бути розглянуті наступні операції:

 • • збільшення статутного капіталу;
 • • отримання субординованих позик;
 • • реструктуризації зобов'язань;
 • • залучення короткострокових кредитів (депозитів);
 • • залучення довгострокових кредитів (депозитів);
 • • обмеження (припинення) кредитування на певний термін;
 • • реструктуризація активів, в тому числі продаж їх частини;
 • • скорочення або призупинення проведення витрат, в тому числі управлінських, включаючи (частково) заробітну плату співробітників.

Підтримка ліквідності на необхідному рівні має здійснюватися кредитною організацією за допомогою проведення обґрунтованої політики в галузі управління активними і пасивними операціями, що виробляється з урахуванням конкретних умов грошового ринку, специфіки клієнтської бази, розвитку банківських послуг. Для запобігання ризику ліквідності в кредитній організації повинна формуватися оптимальна структура балансу, при якій у міру запитання пасивів активи можуть, не втрачаючи своєї вартості, своєчасно перетворюватися в грошові кошти.

Кожен комерційний банк стикається з проблемою ліквідності щонайменше двічі. По-перше, в якості технічного виконавця своєї ролі на грошовому ринку, здійснюючи платежі учасників ринку один одному. По-друге, в якості самостійного суб'єкта фінансово-кредитної сфери, що одержує прибуток або збитки від своєї діяльності, банк стикається з ліквідністю свого власного товару - банківських послуг. Отже, ліквідність комерційного банку пов'язана, з одного боку, із забезпеченням готівкового і безготівкового грошового обороту за рахунками своїх клієнтів, а звідси з підтриманням відповідності між активними і пасивними операціями по термінах закінчення зобов'язань, а з іншого - із забезпеченням стабільного мінімуму прибутковості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >