БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Банківський менеджмент

Банківський менеджмент - це система управління функціонуванням комерційного банку в умовах ринкової економіки.

У порівнянні з менеджментом в інших галузях і сферах економіки банківський менеджмент відрізняється особливостями, які проявляються в наступному:

 • • отримання прибутку банком здійснюється переважно за рахунок використання позикових ресурсів;
 • • зростаюча роль регулювання основних аспектів банківської діяльності;
 • • специфіка банківських продуктів і послуг;
 • • високий рівень ризиків банківських операцій та зростання конкуренції па банківському ринку.

Основні завдання банківського менеджменту в сучасних умовах такі.

 • 1. Забезпечення прибутковості банку при допустимому рівні ризику, що передбачає організацію ефективної системи управління доходами та витратами банку, прибутком, обсягом і структурою пасивних і активних операцій.
 • 2. Підтримка ліквідності при оптимізації обсягу прибутку, включаючи управління грошовими потоками, розвиток і поліпшення якісної структури пасивів, контроль за станом високоліквідних активів.
 • 3. Управління ризиками, що передбачає організацію прогнозування загальних параметрів економіки, оцінку різних банківських ризиків, а також прогноз ліквідності на найближче майбутнє.
 • 4. Забезпечення ефективної діяльності персоналу банку, включаючи його навчання, оплату праці та матеріальне стимулювання, внутрішній контроль.

Ефективний банківський менеджмент повинен грунтуватися на наступних принципах [1]

 • • орієнтація комерційних байків па попит і потреба ринку, на запити клієнтів і організацію таких банківських продуктів і послуг, які користуються попитом і можуть принести банку плановану прибуток;
 • • підвищення ефективності банківської діяльності з метою зниження витрат і отримання високих і стабільних результатів;
 • • коригування цілей, завдань і програм банку залежно від стану різних сегментів ринку (кредитного, депозитного, валютного, ринку цінних паперів);
 • • облік остаточного результату роботи банку і його відділень (філій) в процесі функціонування на ринку;
 • • використання сучасної інформаційної бази і інновацій в банківській діяльності.

Функціями банківського менеджменту є:

 • • визначення та втілення стратегії розвитку банківської діяльності;
 • • формування стратегічних і тактичних цілей діяльності банку, координація всіх елементів управління і факторів, що впливають на функціонування банку;
 • • організація та управління технологічним циклом банківської діяльності (виконання банківських операцій і всіх видів розрахунків, технічне обслуговування операцій, постачання банківської діяльності всіма видами ресурсів, забезпечення необхідного рівня якості банківських продуктів і послуг, забезпечення персоналом, підтримання необхідної ліквідності).

У банківському менеджменті використовується поняття банківського механізму, яке включає три взаємопов'язаних функціональних ланки: внутрішньобанківське управління, управління

операціями, управління персоналом. Використання даного механізму спрямоване на вирішення конкретних завдань, що виникають в процесі господарської діяльності комерційних банків і орієнтованих на отримання прибутку.

До основних напрямів банківського менеджменту відносяться:

 • • управління ліквідністю;
 • • управління активами;
 • • управління пасивами;
 • • управління персоналом банку.

Питання управління ліквідністю ми докладно розглянули в попередньому розділі.

 • [1] Банківський менеджмент / за ред. Е. Ф. Жукова. М .: ЮНИТИ-ДАНА 2009.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >