Варіанти організації проектної діяльності

Аналізуючи досвід проектної діяльності в установах соціального захисту, можна виділити різні підходи і моделі організації соціальних проектів. Кожна модель визначається декількома факторами: середовищем, складом учасників, доступними ресурсами і т.д. Варіант організації проектної діяльності представлений в табл. 8.

Таблиця 8

Структурування проектної діяльності через відповіді на питання

найважливіші аспекти

Питання для структурування проектної діяльності

Визначення цілей, завдань, контексту і цільової групи учасників

В якому середовищі передбачається реалізувати проект? Які зміни спричинить реалізація проекту? Для чого потрібен цей проект? Який очікуваний результат? На кого розрахований проект?

зміст проекту

Яка тема і зміст проекту? Які дії передбачає реалізація проекту? Що необхідно для того, щоб проект почав працювати?

Де і коли

Де планується реалізувати проект? Як довго він триватиме? Які терміни початку і закінчення?

практичні питання

Яке обладнання для реалізації проекту? Які практичні питання необхідно вирішити?

фінансування

Яка загальна сума витрат (включаючи планування, реалізацію, оцінку)? Які джерела фінансування?

партнери

Хто виступає в ролі партнерів? Яка їхня роль? Які умови співпраці?

засоби реалізації

Чи може проект розраховувати на фінансову допомогу? Чи можна використовувати наявні можливості (умови)?

комунікація

Внутрішня комунікація: яким чином поширюється інформація серед команди проекту? Зовнішня комунікація: чи потребує проект в підтримці з боку ЗМІ (чому, як, в якій мірі)?

Оцінка і наслідки

Як і коли потрібно оцінювати проект? Які аспекти, чому, до яких наслідків плануються?

Результативне виконання проекту протягом всього часу його існування здійснюється за допомогою процесів управління проектом. Процеси управління проектом визначаються основними етапами життєвого циклу проекту: виникнення ідеї - аналіз ситуації - планування і формулювання проекту (оформлення заявки) - фандрайзинг - реалізація і моніторинг - завершення проекту і оцінка.

Алгоритм оформлення тексту проекту включає в себе кілька важливих елементів.

1. Постановка проблеми. Розділ повинен містити опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект і її аналіз. При формулюванні проблеми необхідно звернути увагу на те, що проблеми - це відсутність чогось, щось негативне, що приносить шкоду, то, що вимагає зміни. Дуже важливо на даному етапі не плутати поняття "соціальна проблема" і її видимі наслідки (наприклад, неприбране сміття в населеному пункті, це лише наслідок, а проблема може полягати і в низькому рівні загальної культури населення даного населеного пункту, і у відсутності програми екологічного виховання в системі шкільної та позашкільної освіти і т.д.).

Виклад проблеми передбачає не просте опис, а стислий аналіз її причин. Аналіз факторів повинен бути підтверджений кількісними показниками, заснованими на проведених дослідженнях (необхідно використовувати достовірні джерела інформації). У добре побудованому проекті обов'язково присутні вихідні дані - індикатори, тобто кількісні та якісні показники, які є точкою відліку для вимірювання ефективності проекту.

Саме в цьому розділі потрібно описати категорію благоотримувачів - цільову групу, на яку спрямована діяльність за проектом і чиє життя якимось чином покращиться в результаті реалізації проекту.

Проблема, над якою ви збираєтеся працювати, повинна бути визначена настільки конкретно, наскільки це можливо.

2. Постановка мети діяльності та конкретних, вимірюваних, досяжних завдань. Мета проекту - це відповідь на питання: що ви збираєтеся зробити для вирішення соціальної проблеми в рамках свого соціального проекту? Це опис образу бажаного майбутнього. Мета повинна бути дуже чіткою, конкретною і досяжною.

Важливо диференціювати поняття "мета" і "завдання". Завдання - конкретний опис того, що буде виконано і досягнуто, приватні результати, етапи на шляху до досягнення наміченого результату. З точки зору оформлення тексту проекту завдання краще формулювати і перераховувати у вигляді списку, а не викладати і описувати в оповідної формі. Завдання формулюються як твердження про дії, орієнтованих на результат, які засновані на ефективності роботи і піддаються вимірюванню в термінах. Якщо в проекті перерахований ряд завдань, то обов'язковою умовою виступає їх зв'язок між собою і оптимальність для досягнення мети проекту.

З цілей і завдань має бути ясно, що вийде в результаті виконання проекту, які зміни відбудуться в існуючій ситуації.

 • 3. Зміст і механізм реалізації (план конкретних дій) - один з найбільш об'ємних і докладних розділів проекту, він містить опис того, яким чином буде здійснюватися проект. Що передбачає докладний опис напрямків, характеру, послідовності заходів, отримання результатів. Щоб розібратися, можна все зміст спочатку представити у вигляді схеми, так як це дозволяє легше уявити "що", "де", "в якій послідовності" буде проводитися при реалізації проекту.
 • 4. Календарний план - це докладний опис всіх видів діяльності і заходів із зазначенням термінів. При розробці цього розділу слід звернути увагу на наступні моменти.

A. План формулюється в чітких і ясних виразах із зазначенням точних цифр і дат.

Б. План повинен бути досяжним, тобто реальним для вашої команди і здійсненним за термінами. Не варто писати про посадку декількох тисяч дерев, якщо вас лише троє або четверо людей.

B. По кожному пункту плану необхідно вказати всі, що необхідно для його реалізації (матеріальні, фінансові, людські ресурси). Це вкрай важливо, інакше план перетворюється на такий собі "прожект" ( "а чи не побудувати нам міст через цю річку").

Г. Слід чітко розписати, що і як потрібно зробити, щоб вирішити заявлені проблеми: які кроки, коли і в яку логіку зробити; кого і як залучити до своєї роботи, які будуть їх обов'язки, права, відповідальність; хто, коли і як буде контролювати і оцінювати досягнення запланованих результатів; хто і як буде звітувати про виконану роботу; як довести ефективність своєї діяльності.

5. Передбачувані результати. Ефективність проекту оцінюється по його результативності. Результати проекту - це те, що передбачається досягти, втіливши проект в життя.

У цьому розділі надати кількісні та якісні показники оцінки очікуваних результатів реалізації проекту, описати, яким чином буде здійснюватися зворотний зв'язок з цільовою групою проекту, яке передбачається взаємодія із засобами масової інформації з метою інформування населення про хід та результати проекту.

За обсягом розділ лаконічний, тому що по суті результатом кожного грамотного, обґрунтованого проекту є його цілі і завдання. Нагадаємо, що мета - це образ передбачуваного результату.

При описі результатів слід керуватися вимогами до формулювання блоку цілей і завдань: конкретність, реальність, досяжність.

6. Ресурси, необхідні для реалізації проекту. Бюджет проекту. Бюджет повинен бути прямим чином пов'язаний з діяльністю за проектом (заходами). Цей розділ містить список всіх ресурсів, необхідних для проведення планованих заходів (інформаційні, людські, адміністративні, матеріальні, фінансові та ін.).

Для фінансування проектної діяльності в соціальній сфері використовуються наступні джерела: гранти (конкурсні кошти державних структур і громадських фондів; бюджетні надходження; приватні пожертвування і внески, кошти засновників; спонсорські відрахування; доходи від дозволеної законом діяльності; добровольчий працю).

7. Механізм оцінки результатів. Цей розділ повинен містити відповіді на наступні питання:

A. Яким чином буде оцінюватися ефективність проекту в цілому?

Б. Хто оцінюватиме досягнення поставлених завдань і намічених результатів в ході виконання проекту і по його закінченні? (Описати процедуру оцінки.)

B. Які критерії оцінки ефективності проекту?

Можливо, вказати конкретних осіб, які повинні оцінювати результати проекту, наприклад, глави управ, керівники місцевого або відомчого управління, громадськість та ін.

8. Перспективи розвитку проекту. У двох-трьох абзацах цього розділу потрібно описати можливі шляхи розвитку проекту. Наприклад, розширення географії проекту, освоєння нових видів діяльності.

А також яким чином передбачається зберегти і розширити досягнення даного проекту.

 • 9. Додатки - це все матеріали, які не ввійшли в опис проекту. У додатках можуть міститися:
  • - Статті з газет і журналів про актуальність порушеної проблеми;
  • - Резюме основних учасників проекту (П.І.Б., посада в проекті, реальна посаду і місце роботи або навчання);
  • - Листи підтримки;
  • - Фотографії;
  • - Історія організації і опис поточної діяльності, досягнення організації.
 • 10. Список використаних джерел. При написанні проекту обов'язкові посилання на використані джерела. Список літератури повинен бути оформлений в єдиному форматі: спочатку вказується номер посилання, потім автори (ініціали перед прізвищем), назва статті (обов'язково), назву журналу, номер тому, сторінки, рік видання.

Результатом соціального проектування в установі соціального захисту стає не тільки сам соціальний проект, а й відповідна соціально-культурна інфраструктура, що забезпечує його розробку і реалізацію, яка включає цільову групу проекту, соціальні інститути, замовника, виконавців, споживачів, представників органів влади, засоби масової інформації . Основною кінцевою стратегічною метою соціального проекту є створення оптимальної спільності організації колективних відносин з урахуванням об'єктивних умов і життєдіяльності різних соціальних груп.

Приступаючи до соціального проектування необхідно проаналізувати можливість практичного вирішення проблеми, також потрібно розуміти, що в разі якщо члени проектної групи нс є професіоналами в області соціальної роботи, є небезпека перетворення соціального проекту в прожект. Щоб цього не сталося, необхідно соціально компетентно бачити конкретну ситуацію, яка повинна бути поліпшена, конкретні методи та кроки щодо її реалізації. Персонал для виконання проекту може набиратися як із співробітників самої організації, в якій здійснюється проект, так і зі співробітників будь-якої зовнішньої організації. Також проект може виконуватися командою з представників виконавця і замовника проекту. При цьому виконавець і замовник спільно формують команду з управління проектом, яка несе відповідальність за його успіх.

Соціально-політична значимість проекту визначається підрахунком числа і попередньої оцінкою якості змін в соціальній, економічній і політичній сферах, вироблених в результаті конкретного проекту. Кожному з передбачуваних змін присвоюються умовні бали, які показують, наскільки важливим є вплив цього проекту на відповідний (соціальний, економічний чи політичний) аспект життя.

До числа можливих змін можуть належати:

 • 1) соціальна користь - поліпшені управлінські та технічні навички, полегшений доступ до громадських служб, покращена якість життя, збільшена згуртованість спільноти і т.д .;
 • 2) економічна користь - збільшується і стійка продуктивність, збільшена стійкість організації, збільшена зайнятість населення і т.д .;
 • 3) політична користь - поліпшена національна політика з якихось питань, вплив на регіональне товарне виробництво, вплив на інституційну політику і т.д.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >