СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА І СВОЄРІДНІСТЬ ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

  • знати , що являє собою сутність національної психіки;
  • вміти класифікувати зміст етнопсихологічних феноменів;
  • володіти стійкими уявленнями про прояві властивостей національної психіки.

Багато вчених давно сперечаються про те, що становить сутність і зміст психології нації. Дуже часто вони займають суперечливі позиції з цього питання. Тим часом існує реальна можливість знайти точки дотику на основі систематизації та класифікації наукових думок, наявних у представників різних областей знань.

Зміст психології нації

Психіка - це суб'єктивні образи об'єктивного світу, результат відображення в індивідуальній і суспільній свідомості людей дій предметів і явищ навколишнього світу, їх реальних зв'язків і відносин, взаємодії самих індивідів. Сприйняття об'єктивної дійсності зазвичай здійснюється не тільки на рівні психології (одну людину і груп людей) в формі почуттів, спонукань, настроїв, взаємовпливу і традицій, а й на рівні ідеології (одну людину і груп людей) у вигляді ідей, теорій, понять, світоглядів , що розглядають суспільне буття через призму корінних соціальних інтересів суспільства.

Психологія та ідеологія - дві складові частини (рівня) свідомості як окремої людини, так і груп людей.

У психології однієї людини втілюються його внутрішній світ і індивідуальне сприйняття навколишньої дійсності. В громадської же психології груп людей проявляються їх безпосередні реакції на події повсякденного життя, в ній формуються і закріплюються уявлення, думки, настрої, взаємини між особистостями.

Суспільна психологія містить не тільки те спільне, що притаманне повсякденної свідомості всього людства, а й те, що характерно для тієї чи іншої групи людей залежно від роду їх занять, рівня освіти, національної чи конфесійної приналежності, статі, віку та інших особливостей. У цьому сенсі кожна нація, кожен клас, кожна професія, вікова група, сім'я і т.д. мають свої психологічні особливості. Суспільна психологія, в свою чергу, включає психологію нації, класу, професії, віку, статі, сім'ї.

Психологія нації як реально існуюче явище за змістом являє собою компонент суспільної свідомості, точніше, суспільної психології. Вона має свою матеріальну базу, своїх конкретних носіїв і відображає те спільне, що є у представників етнічної спільності в світосприйнятті, стійких формах поведінки, рисах психологічного образу, реакціях, мови і мовою, відносинах до інших людей і природі. Психологія нації є результатом історичного розвитку, в ході якого економічні і соціально-політичні умови життя і діяльності людей визначали формування рис їх суспільної психіки.

Психологія нації має свою структуру і проявляється у формі національно-психологічних особливостей. Структура національної психології включає системоутворюючі (статичні) і динамічні (функціональні) компоненти (сторони).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >