Поняття і значення сучасного виконавчого провадження

Кожна демократична держава встановлює у своїх основних законах право кожного громадянина на судовий захист. Не є в цьому плані винятком і Російська Федерація, в Конституції якої існує ч. 1 ст. 46: "Кожному гарантується судовий захист його прав і свобод".

Очевидно, що Основні закони європейських держав походять від п. 1 ст. 6 Конвенції Ради Європи від 4 листопада 1950 г. "Про захист прав людини та основних свобод", що закріплює за кожним право звертатися до суду у разі будь-якого спору щодо його цивільних прав та обов'язків. Тим часом право на суд, на думку суддів Європейського Суду з прав людини, "було б ілюзорним, якби правова система держави-учасниці Європейської Конвенції допускала, щоб судове рішення, яке набрало законної сили і обов'язкове до виконання, залишалося б не чинним відносно одного боку на шкоду її інтересам. Немислимо, - вважає Європейський Суд у своїй постанові по суті справи Бурдов проти Росії (Скарга № 59498/00) і у відношенні справедливої компенсації 7 травня 2002, - що п. 1 ст. 6 Конвенції, детально описуючи процесуальні гарантії сторін - справедливий, публічний і проведене в розумний строк розгляд, - не передбачав би захисту процесу виконання судових рішень ". Применшення значення исполнимости веде до дискредитації гарантії державного захисту прав і свобод громадян, закріпленої в ч. 1 ст. 45 Конституції РФ.

Разом з тим судове право, процесуальні кодекси Росії в пострадянський період відмовилися від безпосереднього регулювання виконавчих правовідносин, відсилаючи до Федерального закону про виконавче провадження 1997 У Росії в 1997 р відносно виконавчого провадження остаточно були розмежовані повноваження виконавчої та судової влади в рамках встановленої Конституцією РФ самостійності органів законодавчої, виконавчої та судової влади (ст. 10 Конституції РФ).

Однак, зауважимо, що реформування виконавчого процесу, що проводиться в Росії в 1261,1649,1864,1918,1923, 1964, 1997 гг. і, нарешті, в 2007 р, як правило, завжди починалося з ідей необхідності докорінної перебудови всієї системи примусового виконання, але в підсумку змінювало лише ступінь контролю суду за діями органів виконання - від безпосереднього підпорядкування виконавчих служб судові до можливості звернення в судову інстанцію лише у спеціально визначених випадках конфліктних ситуацій у сфері виконання. Думається, це багато в чому було пов'язано з тією притаманною російському менталітету особливістю, в силу якої у громадян сформувався дуже своєрідне ставлення до реформування будь-яких областей соціального життя: з одного боку, бажанням влади на початку реформаторського процесу перебудувати все швидко і докорінно і, з іншого боку, неприйняттям населенням, боязню змін взагалі.

Отже, конституційне право на судовий захист може бути реалізоване в остаточному вигляді тільки тоді, коли громадянин або організація, які звернулися до компетентну інстанцію за захистом порушеного або оскарженого права, дійсно отримали присуджене їм юрисдикційних органах. Ефективність судового захисту та авторитет державної влади залежать не тільки від того, наскільки грамотні, законні і обгрунтовані судові акти, які виходять від суду та інших державних органів, а й від того, наскільки швидко і реально відбудеться їх виконання, втілення в життя. Здійснення права на захист не досягне своєї мети до тих пір, поки особа, яка звернулася за допомогою до влади, фактично не реалізує своє суб'єктивне право.

Саме виконавче провадження покликане не тільки служити реальному здійсненню встановлених і підтверджених судовими рішеннями та іншими актами, які підлягають примусовому виконанню, порушених чи оскаржених суб'єктивних цивільних прав, а й сприяти зміцненню законності в області цивільних (в широкому сенсі) правовідносин. Виконавчий процес відбувається у встановленій законом процесуальній формі, з наданням певних процесуальних прав беруть участь у ньому зацікавленим особам.

Проблемам виконавчого провадження приділяють пильну увагу все більше вчених - фахівців в області процесуального, адміністративного, конституційного та інших галузей російського права. Слідом за М. К. Юкова, вперше в російській правовій науці обосновавшим самостійний галузевий характер виконавчих правовідносин, різні аспекти виконавчого провадження отримали свій розвиток в роботах В. М. Шерстюка, В. В. Яркова, І. В. Решетниковой та ін. Підкреслимо , що саме М. К. Юков є родоначальником ідеї про самостійність виконавчого провадження. За влучним зауваженням А. Т. Боннера, М. К. Юков близько 30 років тому "вніс" смуту "в уми російських і радянських процесуалістів", прийшовши до висновку, що сукупність норм, регулюючих відносини по виконанню рішень юрисдикційних органів, являє собою самостійну галузь.

Віддаючи данину першовідкривачу, проте не можна погодитися з ототожненням Юкова понять галузі виконавчого права і виконавчого законодавства. Ці поняття хоч і володіють загальною спрямованістю, але не зливаються один з одним, а те, що регулюючі виконавчий процес норми розкидані по різних джерелах права, є недолік виконавчого права, але не ознака його комплексного характеру. Законодавчі акти не можна змішувати зі структурними одиницями права, галузева приналежність яких може не збігатися за назвою з найменуванням законодавчих актів (Д. А. Фурсов).

Виконавче провадження в Російській Федерації являє собою предмет регулювання однією з наймолодших галузей російського права, що проходить в даний час період активного формування. Цей період особливо важливий, оскільки закладені на даному етапі в законодавство, що регулює виконавче провадження, основні принципи і аксіоми будуть впливати на всі наступні перетворення правової надбудови російського суспільства.

Слід обмовитися, що виконавче провадження є саме предмет виконавчого права, а не самостійна галузь, як вважають деякі процесуалісти (наприклад, Д. X. Валєєв), але що галузь права є сукупність юридичних норм, об'єднаних специфічним предметом і методом правового регулювання, що характеризується власними принципами правового регулювання. Тому виконавче провадження не може бути галуззю права, як не є галуззю права і саме цивільне судочинство. У цьому сенсі виконавче провадження і виконавче право - поняття різнорівневі, і їх співвідношення схоже співвідношенню цивільного судочинства і цивільного процесуального права.

Не є процес виконання і галуззю судової діяльності, тому що в противному випадку нам довелося б саму судову діяльність позначити у вигляді якоїсь надотраслі, але навіть у цьому випадку за межами позначеної надотраслі виявляться основні елементи виконавчих правовідносин. Отже, галуззю права буде не виконавче провадження, а "виконавче право" як сукупність норм, що регулюють виконання юрисдикційних актів. Ототожнювати виконавче провадження і виконавче право ("виробництво" складається не з норм права, як галузь, а з "процесу" і "результату"), як і прирівнювати останнім до адміністративного права або адміністративному процесу, неприпустимо. Однак такі спроби в сучасній правовій теорії нерідкі.

Розвиток виконавчого провадження в даний час відбувається за наступними напрямками:

 • - Прийнятий Федеральний закон про виконавче провадження;
 • - Сформульовані загальні вимоги до виконавчого законодавству РФ: структурність, несуперечність, доступність для правоприменителя та учасників виконавчого провадження, відповідність економічному базису сучасного російського суспільства;
 • - Робочою групою під керівництвом В. М. Шерстюка розроблено проект Виконавчого кодексу РФ.

Розпорядженням міністра юстиції РФ від 24.01.2006 № 2 "Про створення міжвідомчої робочої групи з розробки проекту Виконавчого кодексу Російської Федерації" визначена перспектива ухвалення Виконавчого кодексу РФ.

Виконавче провадження забезпечує досягнення матеріально-правової мети юрисдикційної діяльності, саме по ньому можна судити про ефективність і дієвості правового захисту в цілому. Помилки, допущені в ході виконавчого провадження, можуть звести нанівець всю правоохоронну діяльність по захисту конкретних прав і привести до протилежного результату - порушення суб'єктивних матеріальних прав і охоронюваних законом інтересів суб'єктів правовідносин.

Таким чином, виконавче провадження являє собою діяльність судових приставів-виконавців та інших учасників правовідносин, що складаються в процесі реалізації судових виконавчих листів та інших виконавчих документів, зазначених у ст. 12 Федерального закону про виконавче провадження за допомогою державного примусу, а саме:

 • - Виконавчих листів, що видаються судами загальної юрисдикції та арбітражними судами на підставі прийнятих ними судових актів;
 • - Судових наказів;
 • - Нотаріально засвідчених угод про сплату аліментів;
 • - Посвідчень, які видаються комісіями по трудових спорах;
 • - Актів органів, що здійснюють контрольні функції, про стягнення грошових коштів з наданням документів, що містять позначки банків та інших кредитних організацій, в яких відкриті розрахункові та інші рахунки боржника, про повне або часткове невиконання вимог зазначених органів у зв'язку з відсутністю на рахунках боржника грошових коштів , достатніх для задоволення цих вимог;
 • - Судових актів, актів інших органів і посадових осіб у справах про адміністративні правопорушення;
 • - Постанов судового пристава-виконавця;
 • - Виконавчого напису нотаріуса за наявності угоди про позасудовий порядок звернення стягнення на заставлене майно, укладеного у вигляді окремого договору або включеного в договір про заставу;
 • - Актів інших органів у випадках, передбачених федеральним законом.

Завдання виконавчого провадження визначаються завданнями правосуддя у цивільних справах, але не збігаються з ними. Головним завданням виконавчого провадження є правильне і своєчасне виконання судових актів, актів інших органів і посадових осіб, а у передбачених законодавством РФ випадках - виконання інших документів з метою захисту порушених прав, свобод і законних інтересів громадян і організацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >