Поняття і сутність виконавчого права

Виконавче право регулює правовідносини, що складаються в процесі виконавчого провадження, де суб'єктивне матеріальне право або охоронюваний законом інтерес, порушених чи оскаржених боржником і підтверджений юрисдикційним актом, отримує свою реалізацію через механізм державного примусу.

Єдності в теорії і системної концепції виконавчого права немає. Точки зору на місце виконавчого права і норм, його регулюючих, в системі російського права часто діаметрально протилежні: від обгрунтування комплексного характеру норм виконавчого законодавства (М. К. Юков), існування галузі виконавчого провадження (Д. X. Валєєв) до визначення виконавчого провадження як стадії цивільного судочинства і включення виконавчих норм в цивільне процесуальне право (Д. Я. Малешін).

Така різноплановість пов'язана з тим, що до набрання чинності 6 листопада 1997 федеральних законів про судових приставів і про виконавче провадження виконавче провадження регулювалось цивільним процесуальним законодавством (розд. V ЦПК РРФСР 1964 р) і було частиною цивільного процесу, його заключною стадією .

Зазначені закони, ЦПК, який набув чинності з 1 лютого 2003 року, а також Федеральний закон про виконавче провадження підірвали усталене за багато десятиліть в російській юридичній літературі положення про те, що виконання судових рішень та інших юрисдикційних актів - завершальна, заключна стадія цивільного процесу . Самі виконавчі органи у зв'язку з проведеною в 1997 р реформою виконавчого провадження були не тільки перейменовані, перетворившись із судових виконавців, підлеглих судам, в судових приставів-виконавців, судовий контроль за якими обмежується передбаченої законом можливістю заперечування в судовому порядку їх дій (як і дій будь-яких інших посадових осіб в нашій державі), а й отримали абсолютно нову якість.

На сучасному етапі російське виконавче право є система процесуальних правових норм, регулюючих встановлений законом порядок діяльності судових приставів-виконавців та інших органів по примусової реалізації актів, зазначених у ст. 12 Федерального закону про виконавче провадження. Виконавче право являє собою процесуальну галузь, тому що особливе значення при регулюванні виконавчих правовідносин законодавець надає формі, процесуальності. Термін "процес" розуміється як система, форма відносин, пов'язаних із застосуванням примусової сили держави. Взявши за критерій розподілу галузей на матеріальні і процесуальні предмет регулювання, буде зручно скористатися наступною схемою. Якщо матеріальне право регулює суспільні відносини, що існують поза (до і після) правозастосовчої діяльності органів держави і громадськості, то процесуальне право регламентує суспільні відносини з приводу правозастосовчої та правотворчої діяльності.

Процесуальне право як наука було насамперед наукою про форми, якій притаманна висока ступінь сталості. Практично будь порок цієї форми, порушення процедурних правил при виконанні юрисдикційних актів невідворотно призводить до нікчемності виконавчого дії.

Отже, виконавче право - системна цілісна сукупність норм, що регулюють виконання юрисдикційних актів некримінальних характеру, - є самостійною процесуальною галуззю російського права. Виконання судових актів, врегульоване нормами виконавчого права, є, по суті, тим кінцевим результатом, за яким можна судити про ефективність всієї правоохоронної діяльності.

Як і будь-яка інша галузь права, виконавче право має власний предмет правого регулювання, специфічний метод правового регулювання, свою нормативну базу. Виконавче право характеризується особливими принципами, складовими нормативно встановлені основні початку виконавчого провадження. Воно регулює діяльність спеціальних суб'єктів - учасників виконавчого провадження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >