СТАТИСТИКА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ

Склад фонду заробітної плати і показники середнього рівня оплати праці

Заробітна плата являє собою регулярно нараховується як в грошовій, так і в натуральній формі винагороду за вироблену продукцію (надані послуги) або за відпрацьований час, а також оплату відпусток, святкових днів і іншого невідпрацьованого часу, який сплачується згідно з трудовим законодавством і колективними трудовими договорами, а також компенсації, пов'язані з умовами праці.

До складу фонду заробітної плати включаються нараховані підприємством суми оплати праці в грошовій і натуральній формах за відпрацьоване і невідпрацьований час, стимулюючі доплати і надбавки, компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, премії й одноразові заохочувальні виплати, а також виплати на харчування, житло, паливо, що носять регулярний характер.

Оплата за відпрацьований час складається з наступних виплат.

 • 1. Заробітна плата, нарахована працівникам за тарифними ставками і окладами за відпрацьований час, за відрядними розцінками у відсотках від виручки від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг).
 • 2. Вартість продукції, виданої в порядку натуральної оплати.
 • 3. Премії та винагороди (включаючи натуральні), що носять регулярний чи періодичний характер, незалежно від джерел їх виплати.
 • 4. Щомісячні або щоквартальні винагороди (надбавки) за вислугу років, стаж роботи.
 • 5. Компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці (виплати, пов'язані з кліматичними умовами праці, доплати за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, за роботу в нічний час, вихідні та святкові дні, оплата понаднормових робіт і т.д.) .

Оплата за нсотработаннос час включає наступні виплати.

 • 1. Оплата щорічних і додаткових відпусток.
 • 2. Оплата додатково наданих за колективним договором (понад передбачених законодавством) відпусток працівникам.
 • 3. Оплата пільгових годин підліткам.
 • 4. Оплата навчальних відпусток і відпусток, що надаються працівникам для професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації або отримання другої професії.
 • 5. Оплата праці працівникам, які залучаються до виконання державних обов'язків.
 • 6. Суми, виплачені за рахунок коштів підприємства, за невідпрацьований час працівникам, які вимушено працювали неповний робочий час з ініціативи адміністрації.
 • 7. Оплата простоїв не з вини працівника; і т.д.

До одноразових заохочувальних виплат відносяться одноразові разові премії незалежно від джерела їх виплати; винагороди за підсумками роботи за рік; матеріальна допомога, додаткові виплати при наданні щорічної відпустки; грошова компенсація за невикористану відпустку; вартість безкоштовно видаються працівникам у якості заохочення акцій чи пільг з їх придбання.

Виплати на харчування, житло, паливо включають вартість безоплатно наданих працівникам продуктів харчування; оплату (понад передбачену законодавством) вартості харчування; вартість безкоштовно наданого відповідно до законодавства житла і комунальних послуг; вартість безкоштовно наданого палива.

Поряд з виплатами, що включаються до фонду заробітної плати, в статистиці праці виділяють виплати соціального характеру , які не включаються до заробітної плати, але формують дохід працівників. До складу цих виплат включаються: а) надбавки до пенсій працюючим і одноразові виплати йдуть за рахунок пенсій працівникам; б) страхові внески за рахунок коштів підприємства; в) витрати по оплаті послуг закладам охорони здоров'я; г) оплата путівок, абонементів, занять в спортивних групах і секціях, відшкодування плати за перебування дітей в дошкільних установах; д) вихідну допомогу при припиненні трудового договору; с) матеріальна допомога у зв'язку із сімейними обставинами та інші аналогічні виплати.

Фонд заробітної плати обчислюється за місяць, квартал, рік. На макрорівні дані про фонд заробітної плати необхідних для визначення витрат на робочу силу, побудови рахунків освіти і розподілу доходів, визначення ВВП розподільчим методом, для оцінки рівня життя населення країни.

На основі визначення фонду заробітної плати обчислюються показники середньої заробітної плати як для окремих підприємств, так і галузей і економіки в цілому. При вивченні нарахованої заробітної плати визначаються показники середньої годинної, середньої денної та середньої місячної плати.

Середня годинна заробітна плата ( ) - середній рівень оплати праці за один відпрацьований людино-годину - розраховується діленням годинного фонду заробітної плати працівників, нарахованого за звітний період, на кількість відпрацьованих ними людино-годин.

де - годинний фонд заробітної плати; - загальне число відпрацьованих людино-годин.

Часовий фонд заробітної плати включає нараховану оплату за всі відпрацьовані людино-години: відрядну і погодинну заробітну плату, всі види доплат (умови праці, нічний час, святкові дні і т.д.), крім оплати понаднормових робіт, а також премії відповідно до положеннями про преміювання, затвердженими наказами на підприємствах.

Середня денна заробітна плата ( ) представляє собою середній рівень оплати праці за відпрацьований людино-день і визначається діленням денного фонду заробітної плати на кількість відпрацьованих людино-днів.

де - денний фонд заробітної плати; - загальне число відпрацьованих людино-днів.

Денний фонд заробітної плати - це заробітна плата, нарахована за відпрацьовані в звітному періоді людино-дні. Денний фонд заробітної плати включає в себе годинний фонд, а також оплату годин внутрізмінних простоїв, пільгових годин підлітків, внутрізмінних перерв в встановлених законом випадках, тобто всіх невідпрацьованих годин, що враховуються в складі відпрацьованих людино-днів. Крім того, в складі денного фонду заробітної плати враховується оплата понаднормових робіт.

Середня місячна (квартальна , річна) заробітна плата ( ) характеризує середній рівень оплати праці одного працівника за місяць (квартал, рік). Розрахунок середньомісячної (квартальної, річний) заробітної плати здійснюється діленням загального фонду заробітної плати на середню Облікова чисельність працівників.

де - загальний (повний) фонд заробітної плати; - середня спискова чисельність працівників.

Показники середньої заробітної плати пов'язані між собою. Дана взаємозв'язок може бути представлена наступною моделлю:

де - середня тривалість робочого дня; - коефіцієнт доплат за невідпрацьовані людино-години, що характеризує збільшення денного фонду заробітної плати в порівнянні з годинниковим;

де - середнє число днів роботи (середня тривалість робочого

періоду в днях); - коефіцієнт доплат за невідпрацьовані человекодней, що характеризує збільшення загального фонду заробітної плати в порівнянні з денним.

Загальний (повний) фонд заробітної плати (рис. 6.1) включає денний фонд заробітної плати і виплати за невідпрацьовані людино-дні (оплата чергових, навчальних відпусток, цілоденних простоїв, перерв в роботі відповідно до законодавства і т.д.), виплату вихідної посібників і винагород за вислугу років, винагороди за підсумками роботи за рік і т.д.

Вплив різних факторів на загальний фонд заробітної плати може бути проаналізовано з використанням наступної моделі:

Використання наведеної моделі дозволяє проаналізувати зміна загального фонду заробітної плати працівників під впливом наступних факторів:

 • • середньої годинної, денної і місячної (квартальної, річний) заробітної плати;
 • • ступеня використання робочого часу (середньої тривалості робочого дня і середнього числа днів роботи);
 • • складу і структури фонду заробітної плати, що виражається коефіцієнтами співвідношення фондів заробітної плати ( );
 • • чисельності персоналу підприємства.

Склад загального фонду заробітної плати працівників

Мал. 6.1. Склад загального фонду заробітної плати працівників

Вивчення впливу факторів на формування і зміну величини фонду заробітної плати дозволяє не тільки виявити фактори, які надають найбільший вплив, а й оптимізувати його величину, а отже, і величину витрат на робочу силу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >