Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відтворювальна функція

Ця функція показує роль доходів у процесі відтворення населення. У складі доходів населення основну роль у виконанні даної функції грала заробітна плата, але в умовах переходу до ринку її частка в структурі доходів населення різко знизилася. І тепер поряд із заробітною платою важливу роль у процесі забезпечення потреб людей грають доходи від особистого підсобного господарства та підприємницької діяльності, тобто. Е. Саме всі види доходів стають основним джерелом забезпечення нормального рівня життя населення.

Статусна функція

Місце індивіда в суспільстві і ступінь задоволення його основних потреб визначається його доходом. Як писав П. Самуельсон, "про людину судять по доходу", тобто на основі доходу індивіда можна скласти приблизне уявлення про його смаки і освіту, про віці і навіть тривалості життя. Порівнюючи свої доходи з доходами інших членів суспільства, людина визначає своє положення в соціальній структурі суспільства, що дає йому мотивацію для поліпшення свого статусу по відношенню до інших. Доходи є основним показником, який визначає соціальне становище людей не тільки при їх порівнянні всередині країни, але також і при міждержавних порівняннях рівня життя.

Стимулююча функція

Ця функція спрямована на стимулювання поліпшення здібностей людей в процесі їх діяльності. В умовах ринкової економіки доходи виступають як матеріальних стимулів для носіїв економічних інтересів (робітників, власників капіталів, землі та інтелектуального продукту), а також для людей, зайнятих в інших сферах. Якісні зміни навичок людей в будь-якому виді діяльності призводять до збільшення доходів і відповідно підвищують їхній життєвий рівень. Тому отримання доходів повинно бути взаємопов'язане з кінцевими результатами роботи й забезпечити мотивацію людей у підвищенні своїх доходів.

Функція фактора підвищення добробуту

Доходи населення є основою задоволення найважливіших потреб людей, які в кінцевому підсумку визначають рівень суспільного добробуту. Добробут як економічна категорія визначається ступенем задоволення основних потреб населення і залежить від доходів членів суспільства, і чим вони вище у окремого індивіда, тим вище його добробут. Доходи використовуються не тільки для задоволення матеріальних потреб, але і є основою поліпшення якісних характеристик життєдіяльності людей, тобто використовуються для підвищення рівня освіти, поліпшення здоров'я, збільшення часу і якості відпочинку, оздоровлення екологічної обстановки в суспільстві та ін. Отже, доходи виступають важливим чинником підвищення добробуту населення і матеріальної їх характеристики.

Сутність доходу за допомогою його форм пов'язана з утриманням, що складається із сукупності грошових виплат, натуральних засобів, нерухомості і безкоштовних послуг населенню за певний проміжок часу, які використовуються на споживання і заощадження. Грошові і натуральні надходження складаються з різних форм доходів, які на різних етапах розвитку економіки країни мають різний питому вагу.

В умовах ринкової економіки відбулися певні зміни в структурі доходів населення:

по-перше, змінилися форми доходів, тобто до традиційних (заробітна плата, пенсія, стипендія та ін.) додалися доходи від підприємницької діяльності, власності, нерухомості, цінних паперів, іноземної валюти;

по-друге, модифікувалися кількісна та якісна складові доходів, з'явилися такі характеристики, як реально наявні доходи, коефіцієнт концентрації та диференціації, дефіцит доходу, прожитковий мінімум, рівень бідності, купівельна спроможність грошових доходів населення і т.д .;

по-третє, додалися нові напрями використання доходів: обов'язкові платежі та внески, витрати на купівлю іноземної валюти, цінних паперів, особистої нерухомості, вклади в комерційні банки та ін.

В умовах ринкової економіки істотно змінюється структура доходів населення. Перетворення відносин власності, формування нових форм господарювання та ринків праці і капіталу внесли відповідні зміни в структуру доходів населення. У структурі доходів населення виділяються такі його форми, як оплата праці та дохід від підприємницької діяльності, дохід від особистого підсобного господарства, пенсії, допомоги і стипендії, дивіденди і надходження від продажу акцій та інших цінних паперів та іноземної валюти, надходження від кредитів, позичок, страхування, а також інші надходження.

Для більш детального аналізу доходів населення, на нашу думку, необхідно провести їх класифікацію за певними ознаками з тим, щоб повніше розглядати існуючі їх різновиди. Доходи населення можна вивчати за найрізноманітнішими ознаками (табл. 7.1).

Таблиця 7.1. Класифікація доходів населення

Ознаки

Види доходів

1. За формою вираження

Грошові і натуральні

2. За характером отримання

Трудові та нетрудові

3. По законності отримання

Законні та незаконні

4. За ступенем реальності

Номінальний і реальний

5. По ймовірності отримання

Перманентні і тимчасові

6. За формами власності

Заробітна плата, рента, відсоток і прибуток

7. За ступенем мобільності

Мобільні та іммобільності

8. По регулярності надходження

Систематичні і епізодичні

9. По суб'єктам присвоєння

Фізичні особи та домогосподарства

10. За принципами розподілу

За кількістю, якістю та результатами праці, з власності, за принципом соціальної справедливості, привласнення особисто виконавцем

11. За варіантами використання

Той, хто йде на споживання різних благ і послуг та йде на накопичення

12. Залежно від впливу оподаткування

Загальні і розташовувані

Натуральні доходи - це в основному продукція, вироблена домашніми господарствами для власного споживання (від особистого підсобного або фермерського господарства), а також натуральні надходження і безкоштовні послуги, одержувані за рахунок коштів державного бюджету, фондів підприємств і різної благодійної допомоги.

Залежно від характеру отримання доходи населення поділяються на:

  • а) трудові, основою яких виступають трудова діяльність у виробництві і підприємництво. До трудових належать також доходи від особистого підсобного та домашнього господарства, індивідуальної трудової діяльності;
  • б) нетрудові, але отримані законним шляхом (доходи від власності, соціальні трансферти та ін.).

Разом з тим в сучасних умовах має сенс з точки зору закону поділяти доходи на законні і незаконні. Якщо перші отримують в повній відповідності з існуючими нормами, то другі - домогосподарствами з порушенням чинного в країні законодавства - переважно в сфері тіньової і кримінальної економіки. За критерієм ймовірності отримання доходи діляться на перманентні і тимчасові.

Перманентний (постійний) дохід М. Фрідмен визначає як дохід, який споживач сподівається отримувати протягом досить тривалого часу. Його значення залежить від горизонту споживання індивідуума, величини накопиченого капіталу, а також від місця проживання, віку, професії, освіти, раси та національності.

Горизонт споживання - це мінімальний часовий інтервал, протягом якого дохід залишається на незмінному рівні і розглядається споживачем як перманентний.

Тимчасовий, або випадковий дохід відображає вплив всіх "інших" чинників, які людина відносить до випадкових, хоча вони можуть бути, з іншої точки зору, передбачуваними результатами дії таких сил, як, наприклад, циклічні зміни у діловій активності. Джерело тимчасового доходу може бути самий різний: від несподіваного спадщини до виграшу в карти.

Важливим представляється також підрозділ доходів на загальні та розташовувані. Загальні доходи характеризують брутто сукупних мобільних доходів населення до сплати з них відповідних податків та обов'язкових платежів. Частина, що залишилася (розташовувані особисті доходи населення) характеризує ту максимально можливу суму мобільних доходів - коштів, які визначають обсяги кінцевого споживання товарів і послуг без використання накопичень.

Іншу групу складають умовно звані доходи від заощаджень, в неї входять дивіденди, відсотки за вкладами в різні фінансові установи, доходи від власності, в тому числі і від здається в оренду житла, та інші складові.

На величину доходів населення, крім внутрішньосистемних відносин з приводу формування і регулювання доходів, також впливають екзогенні відносини, що виникають в таких областях, як демографічна, політична, правова та ін.

Відносини з приводу розподілу доходів, створених у виробництві, реалізуються за допомогою ринкового механізму регулювання доходів. При цьому кожен власник фактора виробництва отримує право на частину нової вартості, відповідну вкладу його фактора в кінцеві результати діяльності фірми. При розподілі утворюються такі форми факторних доходів, як заробітна плата, прибуток, рента і підприємницький дохід. Важливу роль при перерозподілі доходів грає держава, яка за допомогою фіскальної політики акумулює грошові кошти в державному бюджеті. Ці доходи держави використовуються для оплати праці працівників бюджетної сфери, виплати соціальних трансфертів та надання соціальних послуг населенню.

На "виході" системи освіти та регулювання доходів населення формуються різні форми доходів, належать окремим індивідам і домогосподарствам, які забезпечують зростання добробуту суспільства.

Системна парадигма, використана при розгляді доходів населення, дозволяє:

  • o з'ясувати їх зміст - як взаємодія основних суб'єктів з приводу привласнення, розподілу і перерозподілу частини нової вартості;
  • o визначити механізм регулювання - як результат використання його основних ланок, заснованих на відносинах власності і представляють внутрішньофірмовий, державний і ринковий механізми регулювання доходів населення.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук