МАРКЕТИНГ ЯК КОНЦЕПЦІЯ РИНКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Визначення поняття "маркетинг"

Зазвичай маркетинг розглядається в двох ракурсах, сферах застосування. Маркетинг, згідно його широкому громадському розумінню - це соціально-управлінський процес, за допомогою якого індивідууми і групи людей шляхом створення продуктів і їх обміну отримують те, чого вони потребують. Іншими словами, маркетинг - це така філософія управління, напрямок її реалізації, коли вирішення проблем споживачів (клієнтів) шляхом ефективного задоволення їх запитів веде до успіху організації і приносить користь суспільству.

На рівні окремих суб'єктів господарювання маркетинг визначається як цілісна система, призначена для планування асортименту і обсягу випущених продуктів, визначення цін, розподілу продуктів між обраними ринками і стимулювання їх збуту, щоб досягнуте при цьому розмаїтість благ приводило до задоволення інтересів як виробників, так і споживачів Дане визначення, в основу якого покладена концепція чотирьох "Р": product (товар), price (ціна), place (місце продажу), promotion (просування), має досить широкий зміст, тому що охоплює діяльність також і некомерційних організацій. Таким чином, маркетинг - це діяльність організації в інтересах її клієнтів.

Незважаючи на використання маркетингу в громадському секторі та в неприбуткових видах діяльності, в основному він застосовується у підприємницькій діяльності. Будучи функцією підприємництва, маркетинг іманентно властивий ринкових відносин, він невіддільний від ринку і адекватний йому (досить звернутися до етимології терміна "маркетинг" (англ, marketing - продаж, торгівля на ринку)).

У більш вузькому, підприємницькому сенсі для комерційних організацій під маркетингом може розумітися управління виробничо-збутовою діяльністю організації, спрямована на отримання бажаних фінансово-економічних результатів - ринкової вартості організації, обсягу продажів, частки ринку, прибутків - за допомогою обліку та активного впливу на ринкові умови і споживачів.

Всі ці визначення мають досить нечіткий характер і можуть допускати різні трактування. У той же час "знаходження єдиного визначення не може бути самоціллю, бо таке визначення могло б перешкодити подальшому розвитку даної дисципліни" [1] . Велику чіткість і строгість можна надати тільки визначень конкретних видів маркетингу. Чим ширшим є визначення, тим більше воно втрачає конкретність. Таким недоліком, наприклад, володіє наступне досить загальне визначення маркетингу: маркетинг - це вид людської діяльності по задоволенню попиту на матеріальні і нематеріальні, соціальні цінності за допомогою взаємовигідного обміну. Ще меншою конкретністю мають загальні визначення типу: маркетинг - це філософія управління, філософія ведення бізнесу.

Продовжуючи розгляд маркетингу як функції управління, зупинимося на його ролі у виробничо-збутової діяльності.

Усвідомлення ролі маркетингу в підвищенні ефективності бізнесу, успіх застосування даної концепції на практиці призвели до сприйняття маркетингу не тільки як заключного ланки виробничо-збутової діяльності, а й як організаційної функції, що пронизує всю цю діяльність.

Маркетинг використовується на всіх етапах проізводственносбитовой діяльності організації. Так, на етапі, що передує виробничої діяльності, шляхом проведення маркетингових досліджень та маркетингового аналізу здійснюється вибір напрямків цієї діяльності, виробляються рекомендації по розробці нових продуктів, вибору ринків збуту. У цю діяльність крім маркетологів включені також співробітники аналітичних, економічних, планових, науково-технічних та інших служб організації. У досить великих організаціях такі роботи очолює підрозділ стратегічного розвитку (воно може мати й іншу назву), а не маркетингові служби. Маркетологи проводять тільки маркетингові дослідження і маркетинговий аналіз, виробляючи свої рекомендації по вибору напрямків розвитку організації. На даному етапі рекомендації маркетологів використовуються при розробці планів стратегічного розвитку організації. Виявлення чітких функцій і ролі маркетингу в загальних завданнях стратегічного розвитку являє складну проблему, про яку існують різні судження.

На етапі підготовки нового продукту і його виробництва поряд з інженерно-технічної існує маркетингова розробка (вибір дизайну, торгової марки, упаковки, супровідної документації, передбачуваних цін і каналів збуту, методів просування і ін.). Очевидно, що маркетологи виконують тільки частина з зазначених робіт і формують свої пропозиції з інших. Зазначені види робіт виконуються не тільки маркетологами.

На етапі збуту (продажів) відбуваються практична реалізація цінової і розподільної політики, проведення комунікаційної кампанії. Очевидно, що вищевикладене, крім маркетологів, також здійснюють співробітники інших служб організації, перш за все збутових та інформаційних. Причому відокремити методи маркетингу від методів збуту (продажів) часто не представляється можливим.

Отже, маркетинг - це комплексне використання сукупності певних наукових методів і практичних прийомів розв'язання проблем встановлення взаємовигідних відносин між суб'єктами обмінних процесів в різних сферах діяльності суспільства, що сприяють досягненню цілей (рішення своїх проблем) всіх учасників даного процесу.

Маркетинг характеризується головним чином упорядкованим, логічно обгрунтованим практичним використанням різноманітних методів, багато з яких розроблені в рамках інших галузей знань. Маркетинг - це технологія узгодження попиту і пропозиції на окремих товарних ринках і на ринках суспільних благ.

  • [1] Хелен Гібсон і її співавтор. Цит. по: [Бейкер, с. 37].
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >