Метод логіко-смислового моделювання проблем

Процедура виявлення проблем включає формування каталогу проблем і його структуризацію. Найбільш складно формування каталогу проблем (відредагованого, але невпорядкованого по відношенню "причина - наслідок" переліку проблем). Існує навіть стійке твердження, що якщо проблема правильно сформульована, то можна вважати її частково вирішеною. Виявлення і коректне формулювання проблеми - це творчий процес, який навряд чи може бути формалізований. В основу цього процесу кладеться експертний метод, застосовуваний для складання списку проблем і їх експертизи. До експертного опитування залучаються керівники та фахівці, глибоко знають вивчаються проблеми. У додатку 1 наводиться запитальник для виявлення проблем вдосконалення організації маркетингу.

Вихідний список проблем, виявлених в результаті проведення експертного опитування, складається співробітниками робочої групи. Заповнені і закодовані анкети піддаються експертизі і обробляються. З них послідовно виписуються формулювання проблем і коди анкет, в яких вони висловлені. Проблеми в списку нумеруються в порядку черговості розгляду анкет. Якщо в черговий анкеті зустрічається формулювання, вже наявна в списку, то в нього вноситься тільки код цієї анкети.

Експертиза вихідного списку проблем передбачає виключення зі списку проблем, однакових за змістом, але відрізняються формулюваннями, і заміну їх проблемою з узагальненої формулюванням.

Зв'язок проблем найчастіше підпорядковується діалектиці взаємини "причина - наслідок".

Виходячи з викладеного можна сформулювати таку послідовність процедур реалізації розглянутого методу виявлення базових, першопричиною проблем, здійснюваних "вручну", без використання спеціальних програмних засобів.

1. Виявлення проблем і формування повного переліку (каталогу) проблем на підставі експертного опитування.

Проблема повинна бути сформульована досить конкретно. Не можна допускати узагальнюючих формулювань проблем, що перекривають практично повністю зміст відповідної функції управління. Наприклад, недоцільно допускати формулювання типу: "Організаційна структура маркетингу не відповідає сучасним поглядам на організацію управління". Таке формулювання проблеми, перекриваючи зміст всіх проблем організації маркетингу, свідомо стає базовою, кардинальною проблемою. У той же час вона носить занадто загальний характер.

2. Проводиться попарне порівняння всіх проблем каталогу по відношенню "причина - наслідок".

Проблемі-причини ставиться у відповідність одиниця, проблеми-слідству - нуль, не пов'язані цим ставленням проблеми отримують по нулю. Дані оцінки представляються у вигляді турнірній таблиці (табл. 2.2).

3. Проводяться аналіз заповненої таблиці проблем і її коригування з можливим поверненням до виконання процедур 1-2, тобто можливі уточнення каталогу проблем, коригування результатів вимірювання відносин, розрив циклів проблем.

Слід зазначити можливість виникнення труднощів заповнення таблиці проблем за один цикл. Ймовірно, цей процес носить ітеративний характер. Так, можливе виникнення петель (циклів) проблем через нетранзитивність типу: А є причиною Б, Б є причиною В, і в той же час експерт зазначив, що В є причиною А. Необхідно повторне звернення до експертів для ліквідації виниклих петель.

4. Виявляються і аналізуються проблеми, які набрали найбільшу суму "одиничок" в стовпці "Сума", тобто найбільш важливі, базові проблеми вдосконалення організації маркетингу.

Таблиця 2.2. Проблеми вдосконалення організації маркетингу

проблема

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

сума

1. Оргструктура маркетингу не охоплює всі напрямки продуктовориночной діяльності організації

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2. Існує надмірна централізація управління маркетингом

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

3. Співробітники служби маркетингу перевантажені роботою

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

4. Відсутність гнучкості з точки зору оперативного перемикання на рішення нових завдань

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

5. Повільно приймаються і реалізуються маркетингові рішення

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6. Не здійснюється залучення співробітників інших підрозділів в маркетингову діяльність

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

4

7. Недостатня кваліфікація співробітників служби маркетингу

0

1

1

]

1

1

0

0

1

0

6

8. Існують інформаційно-ділові бар'єри між окремими підрозділами служби маркетингу

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

8

9. Не проводяться заходи щодо підвищення маркетингової грамотності співробітників організації

0

1

1

1

1

1

1

0

0

6

10. Слабка вмотивованість співробітників маркетингової служби

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

7

11. Не створені умови для підвищення кваліфікації співробітників маркетингової служби

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

У нашому прикладі самої базової є проблема 11 (не створені умови для підвищення кваліфікації співробітників маркетингової служби). Далі слід проблема 8 (існують інформаційно-ділові бар'єри між окремими підрозділами служби маркетингу). Слід також виділити проблему 10 (слабка вмотивованість співробітників маркетингової служби). З трохи меншим рівнем базових можна також назвати проблеми 7 (недостатня кваліфікація співробітників служби маркетингу) і 9 (не проводяться заходи щодо підвищення маркетингової грамотності співробітників організації). Решта проблем є чітко вираженими проблемами-наслідками.

Проведене таким чином виявлення проблем, визначення їх взаємного впливу дозволяють створити необхідні передумови для розробки і аналізу шляхів (способів, засобів) їх рішення.

До достоїнств даного методу слід віднести:

  • 1) відносні простоту і швидкість його реалізації;
  • 2) виділення базових, кардинальних проблем дає можливість сконцентрувати зусилля і ресурси на вирішенні дійсно найбільш важливих проблем;
  • 3) упорядкування проблем дає можливість провести аналіз причин виникнення проблем, оцінити їх актуальність і терміновість, визначити взаємозв'язку даної проблеми з іншими проблемами.

До числа основних недоліків даного методу відноситься наступне:

  • 1) труднощі оцінки ступеня повноти і достовірності інформації, поданої експертами. Немає повної впевненості в тому, що експерти виявили дійсно всі основні проблеми і правильно визначили взаємовідносини між ними, хоча відсутність в початковому каталозі, на чийсь погляд, якийсь необхідної проблеми ще не означає, що експерти допустили помилку. Можливо, що для даного об'єкта дослідження ця проблема не має принципового значення;
  • 2) відсутність в явному вигляді аналітичного обґрунтування виявлених проблем, хоча кваліфіковані експерти, формулюючи та аналізуючи проблеми, можуть користуватися такою аналітичною інформацією;
  • 3) відсутність у окремих експертів бажання виявити всі проблеми. При чіткому формулюванню проблеми, можливо, виявляться і "винуватці" її виникнення, помилки і недостатня компетентність особи, яка прийняла відповідне рішення;
  • 4) ймовірність прояву орієнтації експертів на традиційні підходи до проблем організації маркетингу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >