Дослідження конкурентоспроможності продуктів і маркетингової діяльності

Конкурентоспроможність товару - це ступінь реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби у порівнянні з аналогічними продуктами, представленими на даному ринку. Конкурентоспроможність визначає здатність продукту витримувати конкуренцію в порівнянні з аналогічними продуктами на даному ринку.

Нижче пропонується методика оцінки конкурентоспроможності продукту і маркетингової діяльності на основі багатокритеріального підходу. Збирається інформацію про конкурентів доцільно представити у вигляді таблиці (табл. 3.23) (верхній її розділ - "Продукт" відображає оцінку конкурентоспроможності товарів). Порівняльну оцінку ефективності маркетингової діяльності організацій-конкурентів можна проводити як в цілому по сукупності діяльності на всіх ринках, так і щодо окремих ринкових сегментів. В якості оціночних критеріїв в даному випадку пропонується використовувати атрибути, згруповані по окремих елементах комплексу маркетингу. Залежно від типу продукту і особливостей маркетингу набір цих атрибутів повинен варіюватися. Неможливо уявити якийсь універсальний набір атрибутів, які можна застосувати для всіх продуктів, організацій та їх напрямків діяльності. Кількість аналізованих атрибутів залежить від глибини дослідження, що проводиться конкурентоспроможності. Вибір атрибутів багато в чому носить суб'єктивний характер, і різні фахівці можуть запропонувати відмінні набори атрибутів. При науковому підході до вибору набору атрибутів треба проводити, як зазначалося вище, розрахункові експерименти з метою визначення впливу числа атрибутів на підсумкові оцінки конкурентоспроможності.

Зважування окремих груп атрибутів і самих атрибутів всередині кожної атрибутного групи не передбачено з наступних причин. Головним змістом аналізу конкурентоспроможності, на наш погляд, є вироблення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності на основі аналізу сильних і слабких сторін досліджуваних продуктів (маркетингової діяльності, організації в цілому), а не виявлення "переможців" і "переможених". Тому видається, що за винятком випадків використання в якихось подальших розрахунках кількісного інтегрального показника конкурентоспроможності (наприклад, в матрицях стратегічного аналізу, коли по одній з осей наводиться показник конкурентоспроможності) або проведення конкурсів продуктів (наприклад, виявлення 100 кращих товарів року), порівняльний , змістовний аналіз за окремими атрибутами конкуруючих продуктів є набагато більш корисним, ніж розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності. Порівняльний аналіз дає можливість організації побачити сильні і слабкі свого продукту за окремими атрибутами і виробити конкретні заходи щодо підвищення його конкурентоспроможності. Те ж стосується оцінок за іншими розділами табл. 3.23 і в цілому по всій таблиці.

Таблиця 3.23. Порівняльний аналіз ефективності маркетингової діяльності конкурентів

Перелік атрибутів маркетингу

значення атрибутів

наша організація

конкурент 1

конкурент 2

конкурент N

продукт

Ціна

Доведення продукту до споживача

просування

продукту

Маркетингові дослідження і стратегічний маркетинговий аналіз

Перелік основних атрибутів конкурентоспроможності продукту і маркетингової діяльності наводиться нижче. Цей перелік, перш за все, орієнтований на продукцію виробничо-технічного призначення і складні споживчі товари тривалого користування. Для простих споживчих продуктів даний перелік, особливо характеристик продукту, буде значно коротшим.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >