Навігація
Головна
 
Головна arrow Екологія arrow Економіка природокористування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка лісових ресурсів

Оцінка вартості лісових ресурсів може проводитися в різних цілях, основними з яких є:

 • - Визначення плати за використання лісових ресурсів;
 • - Визначення ціпи угоди з продажу у власність лісових земель (зараз така процедура не передбачена, але можливо незабаром продаж лісу в приватну власність стане можливою);
 • - Встановлення плати за отримання права оренди або концесії ділянок лісового фонду;
 • - Визначення ефективності проектів використання лісових земель і ефективності систем ведення лісового господарства;
 • - Визначення ефективності проектів заготовки та переробки лісу;
 • - Оцінка екологічних збитків і ефективності природоохоронних проектів;
 • - Визначення обороту рубки.

В силу багатоцільового характеру використання лісових земель число цілей і завдань визначення вартості лісових ресурсів та лісових земель може бути значно більше, ніж в наведеному переліку.

Особливості оцінки лісових ресурсів

В основі оцінки лісових ресурсів, так само як і землі, лежить теорія факторів виробництва, згідно з якою виробничі фактори (праця, капітал, природні ресурси), з'єднуючись разом, утворюють процес виробництва, результатом якого є продукція, що реалізується на ринку. Рента є чистим доходом, які приписуються природних ресурсів і визначальним величину їх вартісної оцінки.

При оцінці лісових ресурсів виділяють два поняття ренти:

 • - Лісова рента, або чистий дохід, що припадає на одиницю використовуваного ресурсу, наприклад на 1 м3 деревини;
 • - Земельна рента, або чистий дохід, що припадає на одиницю площі лісової землі, наприклад на 1 га.

Між земельної R 3 і лісової R л рентою існує співвідношення R 3 = f (R лQ), де Q - запас деревини на оцінюваної площі лісових земель. Так, земельна рента, що виникає при використанні лісових земель, визначається запасом деревини і доходом, а саме в кожен кубічний метр цього запасу. Наприклад, на одному гектарі росте 300 м3 деревини. Дохід від продажу 1 м3 деревини становить 20 дол. Відповідно дохід від використання 1 га лісової землі складе 600 дол.

Ліс, або деревина, в процесі використання переробляється в різну продукцію кінцевого споживання - круглий ліс, пиломатеріали, деревно-стружкові і деревно-волокнисті плити, целюлозу, папір, картон. Лісова рента формується на різних стадіях отримання лісової продукції кінцевого споживання:

Rл1 - лісова рента, що утворюється на стадії продажу лісу на корені, зазвичай дорівнює ціні лісу, яка встановлюється на лісових аукціонах;

R л2 - лісова рента, що утворюється на стадії продажу зрубаного круглого лісу, розраховується як різниця між валовим доходом від продажу круглого лісу, витратами на заготівлю і транспортування лісу і прибутком підприємця;

R л3 - лісова рента, що утворюється на стадії продажу продукції кінцевого споживання, відповідає чистому доходу від продажу лісової продукції, віднесеній на одиницю вихідної сировини (круглого лісу). Чистий дохід визначається як різниця між валовим доходом від продажу продукції лісопереробки, витратами на її отримання і прибутком підприємця.

В ідеальних ринкових умовах лісова рента, що утворюється на різних стадіях переробки лісу, повинна бути однаковою. На практиці, в вітчизняних умовах, на кінцевих стадіях переробки лісу акумулюється велика частина лісової ренти, яка і присвоюється виробниками вторинної лісової продукції.

Оцінка вартості лісових земель та пов'язаних з ними лісових ресурсів може проводитися з використанням загальних принципів оцінки вартості земельних ділянок, що застосовуються з урахуванням особливостей лісових земель.

До особливостей, які необхідно враховувати при проведенні оцінки лісових земель, належать:

 • - Тривалий виробничий цикл створення стиглого лісу як товарного продукту - ліс досягає віку стиглості через 40-120 років після його посадки;
 • - Визначальна роль вартості наявного в даний момент часу деревостану в оцінці лісових земель - через зменшення вартості грошей у часі справжня вартість лісу, який виросте через 100 років після вирубки, буде зневажливо мала в порівнянні з вартістю лісу, який придатний до рубки в даний час;
 • - Циклічні коливання вартості лісових земель, що збігаються з періодом обігу рубки (період за який ліс досягає зрілості), - вартість землі досягає максимального значення в момент рубки лісу;
 • - Залежність вартості деревостану від якісних характеристик лісових насаджень (породний склад, діаметр стовбура, вік і сорт) - вартість лісу визначається цінами на лісову продукцію, які в свою чергу залежать від товарних якостей деревини;
 • - Економічна доступність лісових ресурсів або її відсутність - ліси, так само як і інші природні ресурси, ділять на три категорії: доступні (доходи від заготівлі перевищують витрати), граничні (доходи можуть бути і вище, і нижче витрат), недоступні (витрати перевищують доходи від заготівлі);
 • - Багатоцільове призначення лісових ресурсів, використання яких може носити конкуруючий характер - ліси можуть використовуватися для різних цілей одночасно (полювання, заготівля грибів, заготівля деревини, що проводиться вибірково) або тільки для однієї з них (тільки вирубка лісу, тільки організація відпочинку або проведення полювання, тільки виконання природоохоронних функцій);
 • - Відсутність обороту лісових земель на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Росії - продавати землі лісового фонду у власність заборонено, проте можливі оренда ділянок лісового фонду, в тому числі довгострокова, і концесія.

Основною відмінністю земельної ренти, одержуваної при використанні лісових земель, від земельної ренти, одержуваної при веденні сільського господарства або використанні землі в містах, є тривалий період часу, що проходить від моменту створення лісових насаджень до моменту отримання лісової продукції. Якщо в сільському господарстві врожаї отримують щороку, а в деяких країнах кілька разів на рік, то в лісовому господарстві період отримання лісового доходу коливається в середньому від 40 до 110 років. Вік, коли лісове насадження придатне до рубки, називається оборотом рубки.

Ліс має властивість протягом періоду зростання лісового насадження до віку стиглості щороку збільшувати свій запас в результаті природного приросту. При досягненні певного віку ліс зберігає свої товарні властивості, але з часом вони можуть погіршуватися внаслідок процесів старіння і загибелі перестійних старовозрастних насаджень. Відповідно ціна лісової землі повинна визначатися запасом лісу в щороку цього періоду, а також якістю деревини. Таким чином, чим більше запас деревини в лісі і чим краще якість цієї деревини, тим вище ціна на лісову продукцію. Якість деревини визначається діаметром стовбура, породним складом лісових насаджень, іншими характеристиками деревини.

Так як плата за зростаючий ліс може бути отримана тільки в майбутньому, то вартість такого лісу залежить не тільки від річного приросту деревини, але і від вартості грошей у часі та періоду досягнення максимального запасу деревини. Вартість лісу залежить від ставки дисконтування, за якої майбутні вартості наводяться до справжніх, і періоду досягнення лісом віку зрілості, або обороту рубки.

У зв'язку з тривалістю періоду отримання лісового доходу при оцінці лісових земель широко застосовують технології дисконтування і компондірованія. Компондірованіе доходів означає приведення їх до реальної вартості до майбутнього часу через норму прибутку на капітал. Вважається, що майбутня вартість грошей зростає щодо початкової суми на величину відсоткової ставки. Дисконтування - процес зворотний і являє собою приведення вартості майбутніх доходів на цей момент часу, тобто зменшення на процентну ставку.

На вартість лісу впливають два протилежних фактора - зростання її за рахунок природного приросту лісу і зниження за рахунок зменшення вартості грошей у часі при дисконтуванні. Приріст лісу залежить від природних факторів - продуктивності лісових земель і лісових насаджень і визначається за спеціальними таблицями зростання для різних типів деревних порід.

Ставка дисконтування залежить від економічних чинників і очікувань інвесторів, що здійснюють вкладення в лісові проекти. У зв'язку з великою тривалістю періоду відтворення лісу і відповідно інвестицій в лісове господарство результати оцінки лісових ресурсів чутливі до зміни ставки дисконтування. При високих ставках дисконтування вартість лісу може виявитися нульовою. Ставки дисконтування для лісогосподарської діяльності визначаються па основі переважної норми прибутку, скоригованої на ризик неотримання або зниження доходу. Якщо визначається інвестиційна вартість лісових земель (вартість по якій дані землі можуть бути придбані за умови задоволення вимог інвестора до прибутковості лісового проекту), то ставка дисконтування може розраховуватися виходячи з очікувань інвестора, внутрішньої норми прибутковості аналогічних і вже здійснених проектів. Можливі різні варіанти визначення ставки дисконтування, в тому числі враховують різні сценарії використання лісових земель і відповідно різні ризики отримання доходів, засновані на прогнозах імовірності отримання різних результатів.

Так само як і при оцінці нерухомості, ставки можуть застосовуватися в реальному (очищеному від інфляційної складової ризику) і номінальному (що включає інфляційну складову ризику) вираженні. У ряді країн, які традиційно займаються лісовим господарством (Швеція, Канада), це діяльність вважається надійною, тому при оцінці лісових земель використовуються низькі ставки дисконтування, рівні 2-5%.

Після рубки лісу або відтворюється сам, або його вирощують, а й в тому, і в іншому випадку це означає, що лісовий дохід може формуватися через певні часові інтервали протягом нескінченно довгого періоду часу.

Якщо припустити, що не існує виробничих витрат по вирощуванню лісу (витрат на посадку лісу і догляд за ним), то тоді вартість лісової землі Цл.з може бути визначена з виразу:

де Т - оборот рубки або інтервал часу, через який можна отримувати лісової дохід від вирубки лісу; ЦТ - вартість запасу лісу, одержуваного через кожні Т років; r - ставка дисконтування.

Ця формула застосовується при розрахунку сьогоднішньої вартості послідовно одержуваних лісових доходів, що мають вартість ЦТ і виникають в кінці кожного обороту рубки (приклад 4.3).

приклад 4.3

Визначення вартості лісової ділянки.

Відомо, що на ділянці лісової землі раз в 60 років (оборот рубки) можна вирубувати ліс з вартістю деревного запасу ЦТ рівний 100 000 дол. Ставка дисконтування визначена в 5%. Тоді сьогоднішня вартість лісової землі, на якій планується виростити ліс,

Якщо на ділянці лісової землі вже є ліс з вартістю деревного запасу в 100 000 дол., То тоді його вартість буде визначатися виразом

Якщо період отримання майбутніх доходів обмежений певною кількістю років, наприклад відомо, що на певній ділянці лісової землі щороку протягом ряду років може вирубувати певну кількість лісу, що є постійною величиною, то справжня вартість такої ділянки може визначатися за формулою

де Цл.з - справжня вартість потоку доходів за п років; ЦСР - очікувана середньорічна прибуток від продажу лісу; r - ставка дисконтування; п - період отримання доходів.

Припустимо, що ділянка лісу здається в оренду на 49 років. Щороку можна заготовлювати по 500 м3. Вартість 1 м3 лісу на корені становить 20 дол. Ставка дисконтування дорівнює 5%. Справжня вартість такої ділянки

Дана формула може застосовуватися для оцінки лісових земель з постійною величиною розрахункової лісосіки - щорічно вирубуваного запасу лісу, якщо відомий термін використання таких земель. Якщо термін не обмежений, а величина розрахункової лісосіки постійна, то застосовується традиційна формула капіталізації земельної ренти , і стосовно наприклад вартість лісової ділянки буде дорівнює 20 • 500 / 0,05 = 200 000 долл.

Сталий ведення лісового господарства пов'язано з вкладеннями в відтворення лісових ресурсів. Ці вкладення представляють періодичні витрати на посадку лісу і догляд за лісовими культурами, а також постійні поточні витрати, пов'язані з управлінням лісовим господарством і охороною лісів.

Тому при визначенні земельної ренти або чистого доходу, що припадає на лісову землю, з вартості деревного запасу, який може бути вирубаний, необхідно віднімати витрати, пов'язані з його отриманням, тобто витрати на створення лісового насадження і догляду за ним протягом усього його життя.

Для розрахунку вартості лісових земель, що враховує витрати на створення лісових насаджень, а також щорічні витрати, пов'язані з доглядом за лісовими культурами, охороною і захистом лісів, проведенням інших лісогосподарських заходів (витрати на управління і охорону лісів), застосовується формула Фаустмана:

де Цл.з - вартість лісової землі; Цл - вартість запасу лісу, одержуваного в кінці обороту рубки; п - оборот рубки (вік лісу, призначеного для рубки); ЗF - витрати на лісовідновлення (посадка або інше відновлення лісу), які здійснюються після кожної рубки; з - щорічні витрати на управління і охорону лісів; r - ставка дисконтування.

Наприклад, якщо вартість запасу стиглого лісу, який можна вирубувати па ділянці лісової землі з періодичністю в 60 років (оборот рубки) становить 100 000 дол., Витрати на лісовідновлення - 1000 дол., А щорічні витрати на охорону лісів складають 50 дол., То при ставці дисконтування в 5%, справжня вартість такої ділянки

Дана формула описує розрахунок вартості лісової землі без лісу. Якщо на ділянці є ліс вартістю 100 000 дол., Тоді

Наведена формула зазнає деякі видозміни при оцінці ділянок земель лісового фонду різної якості (землі, які не вкриті лісовою рослинністю, землі під стиглими насадженнями, землі під іншими насадженнями).

В економічному відношенні застосування цих формул означає, що ринкова вартість лісових земель, призначених для заготівлі деревини, визначається виключно вартістю зростаючого на них лісу. Дохід, який може бути отриманий від другої і наступних рубок, виявляється зневажливо малим після застосування дисконтування за період в 80 років.

Сільськогосподарська, міська і навіть лісова земля, передана для ведення мисливського господарства або рекреації, не втрачає своєї корисності і, отже, вартості в результаті збору врожаю або виробництва послуг, продукції, оскільки капітал укладений в самій землі або землі і будівлях. У випадку з лісовими землями ситуація інша. Та ділянка, на якому деревина заготовлена в цьому році, відразу втрачає свою вартість на 90% і більше, так як капітал був майже повністю укладено в зрубаної деревини на відміну, наприклад, від колосків пшениці, урожай яких збирають щороку.

Наведені вище формули стали основою для розрахунку кадастрової вартості ділянок лісового фонду, що приводиться в методиці державної кадастрової оцінки земель лісового фонду. Відмінність даної методики від вищевикладеної полягає в застосуванні знижених ставок дисконтування при розрахунку кадастрової вартості.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук