ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

В результаті освоєння глави 9 бакалавр повинен:

знати

• підходи до аналізу стану виробництва і показниками його економічної ефективності;

вміти

• оптимізувати набір природоохоронних заходів;

володіти

• формуванням природоохоронної програми, аналізом її чутливості і економічної ефективності.

Екологічний аналіз стану виробництва

Аналіз діяльності підприємства

У світовій практиці аналіз на виробничих підприємствах прийнято поділяти на дві великі складові частини: фінансовий і управлінський. Ділення це не є абсолютним, і чіткої межі між ними немає, проте, існують досить обгрунтовані критерії такого поділу. Результати фінансового аналізу розраховані переважно на зовнішнього користувача з точки зору перспектив інвестицій, а управлінський аналіз є внутрішньою справою кожного підприємства [9]. Така робота виконується або у зв'язку з передбачуваним інвестуванням великих проектів, або при передачі підприємства в інші форми власності. Мета такого аналізу - в ході підготовки бізнес-плану переконатися в перспективності проекту або взагалі від нього відмовитися. Залежно від розміру передбачуваних інвестицій аналіз може проводитися за повною або за скороченою схемою.

На рис. 9.1 приведена повна схема аналізу господарської діяльності підприємства, що включає управленчес-

Складові елементи екологічного аналізу виробництва

Мал. 9.1. Складові елементи екологічного аналізу виробництва

кий, фінансовий аналіз виробництва (технологій) і спеціалізований аналіз.

Залишаючи за рамками нашої дисципліни перші три види аналізу звернемося до його спеціалізованому увазі, що включає інші різновиди аналізу (рис. 9.2). На цьому рівні аналізу є система взаємопов'язаних і взаємообумовлених виробничих елементів, діяльність яких тісно пов'язана з вихідними екологічними параметрами.

Схема аналізу діяльності підприємства

Мал. 9.2. Схема аналізу діяльності підприємства

Спеціалізований виробничий аналіз

Мал. 9.3. Спеціалізований виробничий аналіз

Аналіз технологій проводиться з позицій відповідності ГОСТам та іншим нормативним документам.

Аналіз систем якості заснований на стандартах ISO 9000. Ці документи регламентують організацію виробничих процесів, життєвий цикл продукції і т.д.

Наступні два види спеціалізованого аналізу, які пов'язані з матеріальними та енергетичними потоками та їх балансами, є досить оригінальними і заслуговують окремого розгляду.

Аналіз екологічної діяльності підприємства

Відповідно до практики, що склалася екологічний аналіз (рис. 9.1) включає виробничий екологічний контроль (моніторинг впливу підприємства на навколишнє середовище, регулювання і контроль фізичних і хімічних впливів) і аналіз споживання матеріальних і енергетичних ресурсів (аналіз безвідходності виробництва). Велика складова частина системи екологічного аналізу виробництва - зовнішній і внутрішній аналіз фінансових і економічних показників діяльності підприємства. З точки зору охорони навколишнього середовища, безумовно, найбільший інтерес представляють природоохоронні витрати виробництва - капітальні та експлуатаційні витрати на охорону атмосферного повітря, водних об'єктів, земельних ресурсів, платежі підприємства за забруднення навколишнього середовища, амортизаційні відрахування, споживання ресурсів і т.д. Однак найбільший інтерес представляє розгляд цих показників не самих по собі, а у взаємозв'язку з показниками інших сфер діяльності підприємства, в тому числі з можливими збитками навколишньому середовищу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >