Міжнародні стандарти по завданнях, що забезпечує впевненість (ISAE) (3000-3699)

Завдання, що забезпечують впевненість (що гарантують достовірність), відмінні від аудитів або оглядових перевірок ретроспективної фінансової інформації (3000)

Аудитор повинен виконувати етичні вимоги, встановлені частинами "А" і "Б" Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ.

Кодекс забезпечує концептуальну основу принципів, якими повинні керуватися члени групи, яка виконує завдання із забезпечення впевненості, фірми та афілійовані особи при визначенні загроз незалежності, оцінці значущості цих загроз, а в разі, якщо загрози не є явно незначними - при визначенні та застосуванні запобіжних заходів для усунення таких загроз або зниження їх значущості до прийнятного рівня, так щоб незалежність мислення і поведінки була скомпрометована.

Відповідно до МСКЯ "Контроль якості для фірм, які проводять аудит, оглядові перевірки звітної фінансової інформації та інші завдання щодо забезпечення впевненості та супутніх послуг" аудитор повинен виконати процедури контролю якості стосовно до кожного завдання. Аудиторська фірма зобов'язана встановити систему контролю якості, розроблену для забезпечення розумної гарантії того, що фірма і її персонал слідують професійним стандартам, нормативним і законодавчим вимогам, а звіт за завданням, що забезпечує впевненість, відображає всі обставини завдання. Процедури контролю якості для кожного завдання повинні бути реалізовані в частині керівництва проведенням завдання, дотримання етичних вимог, прийняття та збереження відносин з клієнтом, прийняття конкретних завдань, призначення робочих груп на завдання, виконання завдання і моніторингу.

Аудитор має право прийняти або продовжити завдання, що забезпечує впевненість, відмінне від аудиту або оглядових перевірок, тільки в наступних випадках:

 • 1) якщо відповідальна сторона відмовляється надати заяви, які аудитор вважає необхідними, то він повинен вирішити:
  • - Приймати чи завдання (при цьому завдання може бути прийнято, якщо відповідальність передбачена законодавчими вимогами або умовами договору);
  • - Розкривати чи ця обставина в ув'язненні за підсумками завдання (у разі якщо завдання прийнято);
 • 2) якщо попередня інформація про обставини завдання свідчить про те, що в ході його виконання будуть дотримані необхідні етичні вимоги, включаючи вимогу про професійну компетентність. Завдання не може бути прийнято, якщо воно не відповідає всім необхідним вимогам, передбаченим міжнародними принципами. У разі якщо сторона, яка приваблює аудитора (ініціатор завдання), не є відповідальною стороною, аудитору слід оцінити вплив даного обставини на можливість доступу до бухгалтерських записів, документації та іншої інформації, необхідної для виконання завдання;
 • 3) якщо аудитор переконався в тому, що особи, які відповідають за завдання, володіють необхідною професійною кваліфікацією.

Аудитору і ініціатору завдання необхідно досягти згоди за умовами завдання. Узгоджені умови повинні бути відображені в листі про проведення завдання або в договорі.

Ініціатор завдання, не є відповідальною стороною, може зажадати змінити характер і зміст листа про проведення завдання або договору.

У разі якщо аудитора до завершення виконання завдання попросять замінити завдання, що забезпечує впевненість, на завдання, яке не забезпечувало б впевненості, або замінити завдання, що забезпечує розумну впевненість, на завдання, що забезпечує обмежену впевненість, він повинен розглянути обгрунтованість такої вимоги. Аудитор не має права без розумних на те підстав погодитися на зміну умов завдання. Підставою можуть служити обставини, що змінили вимоги передбачуваних користувачів, або нерозуміння характеру завдання. Якщо аудитор погодився на зміну умов завдання, то він не повинен ігнорувати докази, отримані до того, як відбулася зміна.

Аудитор повинен планувати завдання таким чином, щоб воно було виконано ефективно. Планування означає розробку загальної стратегії, яка визначає обсяг, важливі області, тимчасові рамки і керівництво по виконанню завдання, а також плану завдання з описом детального підходу до очікуваних характеру, термінам і обсягу процедур, що виконуються для одержання доказів, і підстави вибору таких процедур.

Адекватне планування дозволяє упевнитися в тому, що важливим областям завдання приділяється належна увага, своєчасно виявляються потенційні проблеми, організація роботи та керівництво здійснюватись належним чином, ефективно і оперативно. Планування допомагає правильно розподіляти роботу серед членів групи, яка виконує завдання, координувати роботу інших практиків і експертів, керувати і управляти завданням, проводити огляд виконаної роботи. Характер і обсяг планування змінюються в залежності від обставин завдання (розміру суб'єкта, складності завдання, досвіду роботи з даним суб'єктом).

При розробці загальної стратегії і плану виконання завдання аудитору необхідно брати до уваги наступні питання:

 • • умови домовленостей про проведення завдання;
 • • характеристики предмета вивчення і встановлені критерії, на основі яких оцінюється і вимірюється предмет вивчення;
 • • процес виконання завдання і можливі джерела отримання доказів;
 • • розуміння діяльності суб'єкта і його середовища, в тому числі ризиків суттєвого викривлення інформації про предмет вивчення;
 • • встановлення можливих користувачів і їх інформаційних потреб, рівня суттєвості та компонентів ризику завдання, забезпечує впевненість;
 • • склад персоналу, потреба в залученні експертів, а також характер і ступінь їх залучення.

Планування здійснюється безперервно протягом усього терміну виконання завдання. При виникненні несподіваних подій, зміну умов або у зв'язку з результатами процедур, виконаних для отримання доказів, аудитор повинен переглянути загальну стратегію і план завдання і скорегувати характер, терміни і обсяг подальших процедур.

При плануванні і виконанні завдання аудитор повинен дотримуватися професійним скептицизмом, усвідомлюючи, що можуть існувати обставини, які спричинять суттєве спотворення інформації про предмет вивчення.

Аудитор повинен отримати уявлення про предмет вивчення і інших обставин завдання, достатню для виявлення та оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації про предмет вивчення, а також для розробки і виконання процедур по збору доказів. При цьому аудитор зазвичай володіє меншим обсягом знань, ніж відповідальна сторона.

Отримання уявлення про предмет вивчення і інших обставин завдання - невід'ємна частина планування і виконання завдання, що забезпечує впевненість. Знання про предмет вивчення дозволяють аудитору висловити професійне судження в ході:

 • • розгляду характеристик досліджуваного предмета;
 • • оцінки придатності критеріїв;
 • • виявлення випадків, в яких необхідно спеціальне розгляд;
 • • встановлення та оцінки рівня суттєвості з точки зору кількісних і якісних факторів;
 • • використання прогнозних оцінок при виконанні аналітичних процедур;
 • • розробки та виконання процедур по збору доказів з метою зменшення до прийнятного рівня ризику завдання, забезпечує впевненість;
 • • оцінки доказів, включаючи достовірність усних і письмових подань відповідальної сторони.

При плануванні і виконанні завдання аудитор повинен:

 • • оцінити предмет вивчення з точки зору його належного характеру;
 • • розглянути доречність критеріїв, на основі яких оцінюється і вимірюється предмет вивчення;
 • • оцінити рівні суттєвості і ризику завдання, забезпечує впевненість;
 • • розробити і виконати процедури, необхідні для зниження даного ризику до прийнятно низького рівня.

Якщо в ході збору та оцінки доказів використовується робота експерта, аудитор і експерт повинні мати достатні знання і навички щодо предмета вивчення, а також критеріїв його оцінки та вимірювання, для того щоб зробити висновок, що отримані достатні належні докази.

Аудитор повинен розуміти використовувані експертом допущення і методи роботи в обсязі, достатньому для прийняття відповідальності за формування висновків щодо досліджуваного предмета, і отримати достатні належні докази того, що робота експерта відповідає цілям завдання.

При оцінці достатності та доречності доказів, отриманих в результаті роботи експерта, необхідно оцінити:

 • - Професійну компетентність експерта, включаючи його досвід і об'єктивність;
 • - Розумність припущень і методів, а також джерела, використовувані для отримання інформації;
 • - Розумність і значимість отриманих результатів щодо обставин завдання і висновків аудитора.

Аудитор повинен отримати достатні належні докази з метою формулювання обгрунтованих висновків.

При виконанні завдання слід брати до уваги вплив на висновок за підсумками завдання подій, що відбуваються до дати такого висновку.

Аудитор повинен задокументувати значущі питання, щоб забезпечити докази, необхідні для складання висновку за підсумками завдання, забезпечує впевненість, а також докази того, що завдання було виконано відповідно до міжнародних стандартів за завданнями, що забезпечує впевненість.

У робочих документах міститься обгрунтування всіх значущих питань, за якими аудитору необхідно висловити свою думку і прийти до певного висновку. У випадках, коли потрібно розглянути складні принципові питання або винести судження, в робочі документи слід включати відповідні факти, які були відомі аудитору на момент формування висновків.

Оскільки документувати кожен розглянуте питання недоцільно, обсяг робочих документів залежить від професійного судження аудитора. При визначенні необхідного обсягу робочих документів аудитору корисно продумати, що може знадобитися іншому аудитору, які раніше не виконував таке завдання, для того щоб отримати уявлення про виконану роботу і причини прийняття принципових рішень, але не про деталі аудиту. Інший виконавець зможе отримати уявлення про деталі завдання в процесі обговорення їх з аудитором, які підготували робочі документи.

Аудитор оцінює, чи були отримані достатні належні докази, що дозволяють робити висновок у висновку за підсумками завдання. Необхідно розглянути всі отримані доречні докази незалежно від того, підтверджують вони інформацію про предмет вивчення або суперечать їй.

Висновок за підсумками завдання передбачає чітко сформульовані в письмовому вигляді висновки щодо інформації про предмет вивчення. Форма висновку повинна відповідати обставинам завдання і сприяти розумінню представленої в ув'язненні інформації передбачуваними користувачами. Висновок може бути представлено у скороченій або повній формі. Висновок, складений в скороченій формі, включає в себе тільки основні елементи. У висновку, підготовленому в повному варіанті, докладно описуються умови домовленості про завдання, критерії, які були використані при оцінці або вимірі предмета вивчення, відомості про питання, які потребують особливої уваги, рекомендації (в деяких завданнях), а також основні елементи ув'язнення. Рекомендації, що містяться у висновку, повинні бути чітко відокремлені від висновків аудитора щодо інформації про предмет вивчення.

Висновок за підсумками завдання, забезпечує впевненість, має складатися з таких основних елементів:

 • • назва - "Висновок про незалежне проведенні завдання, забезпечує впевненість";
 • • найменування адресата - сторони, якій надсилається висновок;
 • • інформація про предмет вивчення;
 • • критерії, за допомогою яких було здійснено оцінка і вимір предмета вивчення;
 • • опис будь-якого істотного внутрішнього обмеження, пов'язаного з оцінкою або вимірюванням критеріїв;
 • • інформація про те, що використання висновку обмежена тільки певними користувачами або в певних цілях;
 • • інформація про обов'язки відповідальної сторони і аудитора;
 • • інформація про те, що завдання було виконано відповідно до Міжнародних стандартів завдань, що забезпечують впевненість;
 • • обсяг виконаної роботи;
 • • висновки аудитора;
 • • дата укладення за підсумками завдання, забезпечує впевненість;
 • • найменування та адреса аудиторської фірми або прізвище та адресу аудитора.

За підсумками виконання завдання аудитор може висловити безумовно позитивну думку, умовно позитивну думку, негативну думку або відмовитися від висловлення думки. Обставини, що впливають на форму вираження думки, описані в Міжнародних принципах аудиту.

Аудитору слід проаналізувати, чи повинен він повідомити про питання, що мають значення для управління, які привернули його увагу при виконанні завдання, особам, які відповідають за управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >