Інвестиції

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВА ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ Економічна природа капіталу Основні підходи до формування капіталу Середньозважена і гранична вартість (ціна) капіталуНайважливіші аспекти використання показника вартості капіталу підприємстваПринцип попередньої поелементної оцінки вартості капіталуПринцип інтегральної (узагальнюючої) оцінки вартості капіталуПринцип сумісності власного і позикового капіталуПринцип динамічної оцінки вартості капіталуПринцип взаємозв'язку оцінки поточної, майбутньої вартості та середньозваженої вартості капіталуПринцип визначення кордону ефективності використання додаткового залученого капіталу Критерієм тут є гранична ефективність капіталу (ПЕК): Моделі розрахунку оптимальної структури капіталу Економічна природа, склад і структура основного капіталу Загальна характеристика оборотного капіталу УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ І ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ Принципи та методи управління основним капіталом Методи оцінки вартості основного капіталу Управління оновленням основного капіталу Управління оборотним капіталом в процесі виробничого і фінансового циклів Вибір стратегії фінансування оборотних активів Визначення політики комплексного оперативного управління оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ Інвестиції як економічна категорія Види і форми інвестицій Класифікація довгострокових інвестицій в основний капітал Оцінка і планування (прогнозування) розвитку ринку інвестиційних товарів Інвестиційна політика організації (підприємства) Правове регулювання діяльності організацій (підприємств), які здійснюють інвестиційну діяльність у формі капітальних вкладень БАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ Економічна природа банківських інвестицій Види інвестиційної діяльності банків Проектне кредитування як напрямок інвестиційної діяльності банків ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ Особливості формування фінансових ресурсів організацій (підприємств) на цілі інвестування Загальна характеристика джерел фінансування довгострокових інвестицій в основний капітал Склад капітальних витрат федерального і регіональних бюджетів Оптимізація джерел формування інвестиційних ресурсів АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Зміст, мета і завдання управління портфелем реальних інвестицій Правила інвестування Поняття і класифікація інвестиційних проектів Зміст інвестиційного плану (бізнес-плану) інвестиційного проекту Основні принципи прийняття довгострокових інвестиційних рішень Критерії ефективності інвестиційних рішень Основні параметри оцінки одиничного інвестиційного проекту Грошові потоки інвестиційного проекту Дисконтування грошових потоків Інтегральні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів Порівняльний аналіз фінансової спроможності інвестиційних проектів Аналіз і оцінка проектних ризиків Оперативне управління портфелем реальних інвестицій ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДРЯДНИХ ВІДНОСИН В БУДІВНИЦТВІ Роль капітального будівництва в реалізації капітальних вкладень Склад і порядок розробки проектносметной документації Технологія визначення вартості будівельної продукції Договірні (ринкові) ціни на продукцію будівництва Договірні відносини в будівництві Формування підрядного ринку ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ Методи фінансування капітальних вкладень Практика фінансування капітальних вкладень в Російській Федерації Довгострокове кредитування капітальних вкладень Інвестиційний податковий кредит Фінансування ремонту основних засобів Фінансування інвестицій в нематеріальні активи ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Характерні особливості фінансових інвестицій (вкладень) Характеристика основних інструментів ринку цінних паперів Оцінка вартості фінансових вкладень Інвестиційні якості емісійних цінних паперів і показники їх оцінки Форми рейтингової оцінки емісійних цінних паперів ФОРМУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ (ФОНДОВИМ) ПОРТФЕЛЕМ Поняття і типи інвестиційного портфеля Принципи та етапи формування інвестиційного (фондового) портфеля Технологія управління фондовим портфелем організації Оцінки прибутковості портфеля цінних паперів Моніторинг фондового портфеля Види і методи зниження ризику портфеля цінних паперів НОВІ ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ Фінансова оренда (лізинг) як метод фінансування капітальних вкладень Проектне фінансування як форма інвестування Фінансування довгострокових інвестицій на основі емісії облігацій Інновації та венчурне фінансування Організація державно-приватного партнерства ІНВЕСТИЦІЙНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ Інвестиційне планування в системі бюджетування організації Необхідність і можливість впровадження системи бюджетного управління в організації Мета і завдання інвестиційного бюджетування Інформаційна база для складання інвестиційного бюджету Зміст інвестиційного плану (бюджету) підприємства
 
Наст >