ПЕРЕДМОВА

Теоретичні дослідження і світовий практичний досвід господарювання підтверджують, що розвиток економіки будь-якої держави і конкретної підприємницької структури неможливо без відволікання значних фінансових, трудових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів на інвестиції. Розробка методології і методичного забезпечення інвестиційної діяльності та інвестиційного менеджменту, особливо в умовах глобалізації економіки, займає важливе місце в організації загального менеджменту. В рамках державного і міжнародного регулювання відносин професійні рекомендації на майбутнє в області державного управління економікою і діяльності підприємницьких структур повинні бути теоретично обгрунтовані і підкріплені розрахунками в тому числі і в області інвестиційної діяльності та інвестиційного менеджменту [1] .

Успіх роботи менеджера і економіста в значній мірі залежить від його ставлення до закономірності, економічних умовах і показниках, власних правах і обов'язках, а також від ступеня підготовленості з таких дисциплін, як загальний менеджмент, фінансовий менеджмент, інвестиційний менеджмент і т.д. Державні стандарти вищої професійної освіти визначають вимоги до структури та змісту навчальних програм і підручників з цих дисциплін. Завдання підручника - дати комплексне уявлення про сутність капіталу, інвестицій, джерел їх формування та розширення, традиційних і нових методах управління, а також можливі шляхи розвитку підприємницьких структур в рамках державного управління та регулювання інвестиційної діяльності в сучасній Росії.

Текст підручника відповідно до логіки викладу і стандартами спеціальностей розділений на 12 самостійних і в той же час взаємопов'язаних розділів, в яких розглядаються базові проблеми навчального курсу і конкретні питання фінансового та інвестиційного менеджменту, які вирішуються в підприємницьких структурах. У перших розділах розкриваються природа і економічний зміст капіталу і інвестицій, їх взаємозв'язок і взаємозумовленість, теоретичні основи інвестування і система управління інвестиціями в підприємницьких структурах в сучасних умовах державного регулювання.

У наступних розділах розглядаються питання теорії і практики управління реальними і фінансовими інвестиціями, забезпечення їх джерелами коштів. Зокрема висвітлюються питання управління основним і оборотним капіталом, портфелем реальних інвестиційних проектів, портфелем фінансових активів, формування і поповнення джерел інвестування та фінансування, специфіки банківських інвестицій. Докладно розглядаються управління грошовими потоками, управління ризиками та прибутковістю в системі фінансового та інвестиційного менеджменту підприємницьких структур, міжнародних аспектів розвитку інвестиційного менеджменту. Особливу увагу також приділено новим формам інвестування, структурі джерел фінансування та кредитування, зокрема лізингу, проектного фінансування та венчурного фінансування.

На початку кожного розділу наведено перелік компетенцій, одержуваних студентом в процесі вивчення параграфа, а в кінці кожного розділу - перелік контрольних питань і завдань для самостійної роботи та завдання для перевірки знань студентів.

В результаті поглибленого вивчення курсу студент повинен:

знати

 • • базові поняття та принципи, які використовуються в управлінні інвестиціями та інвестиційною діяльністю організацій;
 • • теоретичні концепції інвестицій, інвестиційної діяльності, інвестування;
 • • методи формування і використання доходів, витрат і прибутку корпорацій і корпоративних структур для формування інвестиційних ресурсів;
 • • технологію складання, аналізу та прогнозування звітності організацій (підприємств) про інвестиційну діяльність;
 • • методичний підхід до управління вартістю і структурою корпоративного капіталу;
 • • способи формування власного капіталу організації та політику залучення позикових коштів;
 • • технологію фінансування довгострокових інвестицій в основний капітал організацій;
 • • методи фінансування інвестицій в оборотний капітал організацій;
 • • методичний підхід до управління і оптимізації інвестиційних грошових потоків корпорацій;
 • • технологію управління портфелем фінансових інвестицій організацій;
 • • зміст і способи інвестиційного фінансового планування в корпоративних структурах;
 • • види, форми і методи організації фінансового контролю інвестиційної діяльності в організаціях;

вміти

 • • знаходити і оцінювати теоретичні та практичні матеріали, отримані зі спеціальної економічної літератури, що характеризують базові поняття та принципи, які використовуються в процесі управління інвестиціями та інвестиційною діяльністю;
 • • систематизувати та аналізувати дані фінансової звітності, що відображають фінансову стійкість, прибутковість, ділову репутацію і ринкову активність корпорацій з метою прийняття управлінських інвестиційних рішень;
 • • користуватися методичним інструментарієм, що дозволяє аналізувати і оцінювати вартість і фінансову структуру капіталу організацій з позиції знаходження оптимального управлінського інвестиційного рішення;
 • • вибирати і оцінювати найбільш раціональні способи фінансування інвестицій в основний і оборотний капітал організацій і корпорацій;
 • • оптимізувати грошові потоки по інвестиційної та фінансової діяльності корпорації з метою подолання дефіциту грошових коштів в окремі періоди (роки, періоду або програми);
 • • складати довгострокові, середньострокові, поточні та оперативні інвестиційні плани по організації в цілому і її структурним підрозділам (філіям);

володіти

 • • теоретичними прийомами, використовуваними в російській і зарубіжній теорії для формування обґрунтованих інвестиційних управлінських рішень;
 • • методами і способами збору, обробки, аналізу, планування і контролю критеріальних показників звітності по інвестиціям, інвестування та інвестиційної діяльності організацій;
 • • способами вибору найбільш доступних і надійних джерел залучення капіталу і фінансових ресурсів для фінансування інвестиційної діяльності корпорацій;
 • • методичним і математичним апаратом аналізу, оцінки, планування та контролю вартості, прибутковості і ризику інвестиційних і фінансових інструментів;
 • • концептуальними підходами, методами і прийомами управління портфелями цінних паперів корпорації;
 • • методиками розробки та контролю інвестиційних і фінансових бюджетів по корпорації в цілому і її підрозділам (філіям);
 • • навичками застосування програмних продуктів, використання комп'ютерної техніки і технологій для прийняття інвестиційних управлінських рішень.

Знання, набуті в результаті вивчення курсу "Інвестиції", дозволять в процесі подальшої самостійної роботи студентів в органах державного управління та контролю, організаціях (корпораціях) та інших організаційних структурах формувати кваліфіковані і оптимальні управлінські інвестиційні рішення.

 • [1] Далі слова "підприємство", "фірма", "організація", "корпорація", "компанія" будуть вживатися як синоніми.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >