Середньозважена і гранична вартість (ціна) капіталу

Управління капіталом здійснюється за допомогою оцінки його вартості. Вартість капіталу виражає ціну, яку підприємство сплачує за його залучення з різних джерел. Концепція такої оцінки виходить з того, що капітал як один з ключових чинників виробництва має певну вартість, яка суттєво впливає на рівень поточних ( операційних) та інвестиційних витрат.

Найважливіші аспекти використання показника вартості капіталу підприємства

Вартість капіталу використовують як показник прибутковості поточної діяльності. Оскільки вартість капіталу виражає частину прибутку (нерозподіленого прибутку), яка повинна бути сплачена за залучення нового капіталу, даний показник є мінімальною нормою її формування від всіх видів діяльності.

Показник вартості капіталу використовують як критерій у процесі здійснення реального інвестування. Рівень вартості (ціни) капіталу використовують як дисконтну ставку, за якою суму майбутнього грошового потоку призводять до справжньої вартості в процесі оцінки реального інвестиційного проекту. Крім того, він служить базою для порівняння з внутрішньою нормою прибутковості (ВНД) по кожному проекту. Якщо внутрішня норма прибутковості нижче, ніж показник вартості капіталу, проект не приймають до реалізації.

Вартість капіталу виступає базовим критерієм виміру ефективності фінансових інвестицій. При оцінці прибутковості окремих фінансових інструментів (акцій і корпоративних облігацій) базою порівняння виступає вартість капіталу. Індикатор вартості капіталу дозволяє не тільки оцінити реальну ринкову вартість і прибутковість окремих видів емісійних цінних паперів, а й визначити найбільш ефективні напрямки фінансового інвестування.

Крім того, даний показник є мірою оцінки прибутковості утвореного інвестиційного портфеля в цілому. Наприклад, для оцінки поточної дійсної вартості акцій широко використовують формулу М. Гордона

де СА - дійсна вартість звичайної акції; Д0 - сума дивіденду, отриманого по акції в попередньому році; Р - необхідний інвестором рівень прибутковості акції, частки одиниці; К - передбачуваний щорічне зростання дивіденду, частки одиниці.

Можна зіставити дійсну вартість акції з її ринковою вартістю і зробити відповідний висновок.

Вартість окремих елементів капіталу (власного і позикового) використовують в процесі управління його структурою за допомогою коефіцієнтів заборгованості та фінансування:

де вкінці - коефіцієнт заборгованості; ЗК - позиковий капітал; СК - власний капітал.

де - коефіцієнт фінансування; СК - власний капітал; ЗК - позиковий капітал.

При коефіцієнті заборгованості більше 1,0 і коефіцієнті фінансування менше 1,0 (100%) підприємство втрачає фінансову незалежність і несе витрати по обслуговуванню боргу в формі процентних платежів.

Вартість капіталу виступає критерієм ефективності лізингових операцій, тобто вибору між одноразової оплатою придбаного устаткування або його довгостроковою орендою з правом подальшого викупу (фінансовий лізинг). Якщо вартість обслуговування лізингу перевищує ціну капіталу підприємства, застосування фінансового лізингу стає невигідним. Краще в цьому випадку провести одноразову оплату придбаного устаткування.

Вартість капіталу є показником рівня ринкової ціни підприємства. Зниження ціни капіталу призводить до зростання ринкової вартості підприємства і навпаки. Особливо наочно ця залежність відбивається в діяльності акціонерного товариства, ціна акцій якого підвищується або знижується на фондовому ринку, що впливає на вартість капіталу товариства.

Вартість капіталу особливо важлива при регулюванні тарифів життєзабезпечуючих галузей економіки - енергетики, транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та ін.

Отже, управління вартістю капіталу - необхідна умова підвищення ринкової ціни підприємства ( корпорації). При управлінні вартістю капіталу рекомендують дотримуватися таких основних принципів (правила).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >