Принцип попередньої поелементної оцінки вартості капіталу

За тривалістю функціонування активи і пасиви підприємства оброблять на короткострокові та довгострокові. Мобілізація того або іншого елемента пасивів (джерел коштів) для фінансування активів пов'язана з певними витратами:

  • • акціонерам необхідно виплачувати дивіденди;
  • • власникам корпоративних облігацій - відсотки;
  • • банкам - відсотки за надані ними кредити тощо.

Структура даних джерел істотно розрізняється за видами підприємств і сфер підприємницької діяльності.

Неоднакова також ціна кожного джерела коштів, тому ціну капіталу зазвичай визначають за формулою середньої арифметичної зваженої. Для деяких джерел коштів ціну капіталу можна встановити досить точно (ціна акціонерного капіталу і банківського кредиту). За іншими джерелами виконати такі розрахунки складніше (наприклад, за статтями накопиченого прибутку).

В ідеальному випадку передбачається, що оборотні активи фінансують за рахунок короткострокових зобов'язань, а необоротні - за рахунок довгострокових зобов'язань і власного капіталу. Так оптимізується загальна сума витрат на залучення коштів з різних джерел. Знаючи навіть орієнтовну ціну капіталу, можна здійснювати порівняльний аналіз ефективності вкладених в активи підприємства коштів, включаючи оцінку ефективності інвестиційних проектів.

Принцип інтегральної (узагальнюючої) оцінки вартості капіталу

Узагальнюючим показником служить середньозважена вартість капіталу ( Weighted Average Cost of Capital, WACC). Середньозважена вартість капіталу представляє собою мінімальну норму прибутку, яку очікують інвестори від своїх вкладень. Вибрані для реалізації проекти повинні забезпечити хоча б не меншу рентабельність, ніж середньозважена вартість капіталу. Розраховують її як середньозважену величину індивідуальних вартостей (цін), в які обходиться підприємству залучення різних видів джерел засобів:

  • • акціонерного капіталу;
  • • облігаційних позик;
  • • банківських кредитів;
  • • кредиторської заборгованості;
  • • нерозподіленого прибутку.

На відміну від зовнішніх джерел пайової і боргового фінансування нерозподілений прибуток є внутрішнім джерелом. На перший погляд здається, що це безкоштовний джерело, не пов'язаний з фінансовим ринком. Нерозподілений прибуток належить власникам (акціонерам) підприємства. Саме вони вирішують - вкласти чи грошові кошти у виробництво або направити їх на виплату дивідендів. Нерозподілений прибуток слід розглядати як джерело капіталу, коли власники (акціонери), вкладаючи кошти в розвиток, бажали б отримати додатковий дохід (прибуток). Тому вартість нерозподіленого прибутку збігається з вартістю капіталу, отриманого від розміщення звичайних акцій. Підприємство змушене нести додаткові витрати, пов'язані з розміщенням нового випуску акцій. При мобілізації внутрішніх джерел фінансування (нерозподіленого прибутку) ці витрати відсутні.

Стандартна формула розрахунку середньозваженої вартості капіталу (ССК, WACC ):

де - ціна i-го джерела коштів,%; - питома вага i -го джерела коштів у загальному обсязі, частки одиниці; п - кількість джерел коштів ( i = 1, 2, 3, ..., n).

З точки зору ризику ССК визначають як безризикову частина норми прибутку на вкладений капітал (звичайно дорівнює середній нормі прибутковості за державними цінними паперами).

Концепція середньозваженої вартості капіталу пов'язана з численними розрахунками. У повсякденній практиці можливий експрес-метод, в якому за середньозважену вартість капіталу приймають середню ставку банківського відсотка (по рублевих або валютними кредитами і депозитами). Подібний підхід цілком логічний, так як при виборі варіанта інвестування очікувана рентабельність інвестицій (Рі) повинна бути вище середньої процентної ставки (СП) за кредит (Рі СП).

Середньозважену вартість капіталу використовують в інвестиційному аналізі при відборі проектів до реалізації:

  • • для дисконтування грошових потоків в процесі приведення їх майбутньої вартості до теперішнього та визначення чистого приведеного ефекту (ЧПЕ - NPV). Якщо ця різниця більше 0, проект допускається до подальшого розгляду;
  • • при зіставленні середньозваженої вартості капіталу з внутрішньою нормою прибутковості (ВИД) проекту. Якщо ВНД більше ССК, проект може бути схвалений як забезпечує інтереси інвесторів і кредиторів. При ВНД = ССК інвестор байдужий до даного проекту. Коли ВНД менше ССК, проект відкидається.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >