УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ І ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

Після вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • • принципи управління основним капіталом;
 • • на які параметри господарської діяльності підприємства впливає вартість основного капіталу;
 • • приблизні етапи оцінки вартості активів (майна) підприємства;
 • • основні форми відтворення основного капіталу;
 • • послідовність розробки і прийняття управлінських рішень по забезпеченню відновлення основний капітал;
 • • основні фактори, що сприяють скороченню виробничого і фінансового циклів;
 • • зміст помірної моделі управління оборотним капіталом;
 • • що розуміється під комплексністю політики управління оборотними активами і короткостроковими пасивами;

вміти

 • • розкривати зміст кожного принципу управління основним капіталом;
 • • розраховувати найважливіші види грошової оцінки основного капіталу;
 • • використовувати основні підходи до оцінки вартості основного капіталу;
 • • сформулювати склад інвестицій (капіталовкладень) за характером відтворення;
 • • охарактеризувати операційний цикл підприємства;
 • • розкривати економічний зміст фінансового циклу;
 • • охарактеризувати чинники, що впливають на величину чистого оборотного капіталу;
 • • теоретично оцінювати тип політики управління оборотними активами;

володіти

 • • найбільш важливими методами управління основним капіталом;
 • • методами оцінки вартості основного капіталу;
 • • методами, використовуваними при управлінні оборотним капіталом;
 • • теоретичними знаннями для формування політики фінансування оборотних активів.

Принципи та методи управління основним капіталом

Управління основним капіталом - важлива ланка в системі фінансового менеджменту підприємства. У цьому процесі задіяні вищий управлінський персонал, виробничі, інвестиційні та фінансові менеджери. Управління основним капіталом включає сукупність принципів і методів розробки і виконання управлінських рішень, пов'язаних з формуванням і раціональним використанням даного капіталу в різних видах діяльності підприємств (корпорацій).

Ефективність управління основним капіталом на підприємстві і в корпорації забезпечується дотриманням ряду принципів:

 • • взаємозв'язок із загальною системою управління;
 • • комплексний характер прийняття і реалізації управлінських рішень;
 • • високий динамізм управління;
 • • варіативний підхід до розробки окремих рішень щодо формування та використання основного капіталу;
 • • відповідність стратегічним цілям розвитку.

Перший принцип полягає в тому, що ефективність

діяльності підприємства пов'язана з раціональним використанням основного капіталу (особливо його активної частини) за часом і продуктивності, зниженням обсягів незавершеного будівництва та невстановленого обладнання. Управління основним капіталом взаємодіє з іншими напрямками фінансового менеджменту - з виробничим, інвестиційним, інноваційним і т.д.

Другий принцип виражається в тому, що всі управлінські рішення в області формування і використання основного капіталу безпосередньо впливають на кінцеві фінансові результати діяльності підприємства (доходи, прибуток, рентабельність і платоспроможність). Тому управління основним капіталом слід розглядати як комплексну керуючу систему, спрямовану на досягнення кінцевих цілей, визначених установчими документами або інтересами власника підприємства.

Третій принцип полягає в тому, що найбільш вдалі управлінські рішення в сфері інвестування в основний капітал, прийняті та реалізовані в попередні роки, не завжди можуть бути використані в подальшому.

При прийнятті нових рішень в сфері реального інвестування слід враховувати вплив зовнішніх (екзогенних) факторів: зміна ділової ситуації на товарному і фінансовому ринках, новації в області податкового, митного, валютного та іншого макроекономічного регулювання національного господарства. Поряд із зовнішніми факторами змінюються і внутрішньо (ендогенні) умови діяльності підприємства на різних етапах його життєвого циклу, наприклад, при освоєнні нових видів техніки, технології та продукції.

Четвертий принцип полягає в тому, що при виборі варіантів реального інвестування необхідно враховувати певні критерії, наприклад, прибутковість, окупність, безпеку та інші параметри оцінки та реалізації інвестиційних проектів і програм. Дані критерії встановлюються власником або вищим менеджментом підприємства.

П'ятий принцип передбачає, що будь-які управлінські рішення в сфері формування і використання основного капіталу повинні узгоджуватися з ключовою метою (місією) діяльності підприємства (корпорації), тобто зі стратегічними напрямками його розвитку.

Ефективна система управління основним капіталом, яка узгоджується з зазначеними принципами, створює сприятливі умови для виробничого і науково-технічного розвитку підприємства (корпорації) на різних етапах його життєвого циклу.

До методичного інструментарію, що забезпечує управління основним капіталом, можна віднести:

 • • аналіз ефективності використання окремих елементів і всієї системи сукупності основного капіталу;
 • • планування;
 • • контроль;
 • • способи нарахування амортизації за основними засобами;
 • • методи оцінки вартості основного капіталу в часі;
 • • оцінку ступеня ризику в процесі реального інвестування (при реалізації інвестиційних проектів та ін.).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >