Оптимізація джерел формування інвестиційних ресурсів

На практиці застосовують різні методи вибору адекватного джерела фінансування інвестиційного проекту. Використання цих методів в організації (на підприємстві) може залежати від багатьох факторів. До цих факторів, зокрема, відносять характер діяльності організації, специфіку його роботи на конкретному сегменті ринку, масштаб і рівень складності інвестиційного проекту, кваліфікацію фахівців, досвід роботи з контрагентами та кредиторами та ін.

При прийнятті рішення про прийнятність того чи іншого джерела фінансування інвестиційного проекту переслідують три основні цілі:

  • 1) максимізація прибутку, що генерується інвестиційним проектом;
  • 2) мінімізація витрат на здійснення інвестиційного проекту і по залученню певного джерела (або поєднання джерел) на його фінансування;
  • 3) зниження ризиків, супутніх реалізації конкретного інвестиційного проекту.

Таким чином, будь-яка організація (підприємство) - проектоустроітель, виходячи зі свого ставлення до ризику в залученні інвестиційних ресурсів, орієнтується на відповідну норму прибутковості інвестиційного проекту.

У реальних економічних умовах організація (підприємство), яка планує реалізувати інвестиційний проект, повинна визначити, які витрати на неї чекатиме, якщо залучить кошти з того чи іншого джерела. Для цього можна скористатися моделлю розрахунку середньозваженої вартості капіталу (ССК).

Всі джерела з вартістю залучення вище, ніж ССК, інвестор відкидає як неприйнятні:

де - ціна залучення конкретного інвестиційного ресурсу,%; ССК- середньозважена вартість капіталу, залученого для реалізації інвестиційного проекту, %.

Загальна сума джерел коштів для фінансування інвестиційного проекту:

Необхідність визначення середньозваженої вартості (ціни) капіталу, що залучається для реалізації інвестиційного проекту, пояснюється рядом причин:

  • • використання різних способів фінансування інвестиційних проектів, які передбачають різні схеми погашення і обслуговування боргу перед кредиторами;
  • • застосування порівняльного аналізу цін залучення капіталу з різних джерел, що вимагає вибору універсального показника (ставки відсотка) для будь-якої схеми фінансового забезпечення інвестиційного проекту.

Для оптимізації джерел формування інвестиційних ресурсів можна використовувати і інші параметри: коефіцієнти фінансової залежності (заборгованості), рентабельності власного капіталу, прибутковості інвестиційного капіталу та ін.

Даний набір показників застосовують для оцінки впливу структури джерел коштів на рівень ефективності (прибутковості, прибутковості) конкретного інвестиційного проекту.

Зазначені показники обчислюють за такими формулами:

де - коефіцієнт фінансової залежності, частки одиниці; ЗК - позиковий капітал, який притягається для реалізації інвестиційного проекту; СК - власний капітал; - рентабельність власного капіталу, частки одиниці або%; - проектна прибуток; - рентабельність інвестиційного проекту, частки одиниці або%; І - сума інвестицій (капіталовкладень) в даний інвестиційний проект (СК + ЗК).

Параметр чистої рентабельності власного капіталу ЧРСК, визначеної з використанням показника чистого прибутку, встановлюють за формулою

де - чиста рентабельність власного капіталу, частки одиниці або%; - проектна прибуток; - середня процентна ставка за позиковими коштами, частки одиниці; ЗК - сума позикового капіталу; - ставка податку на прибуток та інших податків, що сплачуються з прибутку, частки одиниці; СК - власний капітал.

Для визначення ступеня впливу структури інвестиційних розрахунків на рівень ефективності кредиту в якості критерію їх оптимізації можна використовувати показник ефекту фінансового левериджу (важеля). Даний показник розраховують за такою формулою:

де ЕФЛ - ефект фінансового левериджу,%; - ставка податку на прибуток, частки одиниці; рентабельність (прибутковість) інвестиційного проекту,%; - середня розрахункова ставка відсотка за кредит,%; ЗК - позиковий капітал, використаний для фінансування інвестиційного проекту; СК - власний капітал, використаний для фінансування інвестиційного проекту.

Перша складова ефекту - податковий коректор показує, в якому ступені виявляється ефект фінансового важеля при різних рівнях оподаткування. Він не залежить від діяльності організації (підприємства), так як ставку податку на прибуток стверджують в законодавчому порядку.

Друга складова ефекту - диференціал служить основним фактором, що формує позитивне значення ефекту фінансового левериджу.

Основна умова використання формули: Ріп> СП.

Чим вище позитивне значення диференціала (Ріп - СП), тим вище за інших рівних умов значення ефекту фінансового левериджу. Негативна величина диференціала призводить до зниження прибутковості власного капіталу, що робить його використання неефективним.

Третя складова ефекту - коефіцієнт фінансової залежності характеризує силу впливу фінансового левериджу. Коефіцієнт фінансової залежності є мультиплікатором, який визначає позитивне чи негативне значення диференціала. При позитивному значенні останнього будь-який приріст коефіцієнта фінансової залежності буде приводити до все більшого приросту рентабельності власного капіталу. При від'ємному значенні диференціала приріст коефіцієнта залежно призводитиме до ще більшого падіння рентабельності власного капіталу.

Отже, при стабільному диференціалі коефіцієнт фінансової залежності є головним фактором, що впливає на величину прибутковості власного капіталу, так як він генерує фінансовий ризик. Аналогічно, при незмінній величині коефіцієнта фінансової залежності позитивне або негативне значення диференціала генерує як збільшення суми і рівня прибутку на власний капітал, так і фінансовий ризик її втрати.

Послідовність розрахунку узагальнюючих показників рентабельності, ризику і структури капіталу інвестиційного проекту представлена в табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Розрахунок оптимальної структури капіталу інвестиційного проекту при різних значеннях норми прибутковості і коефіцієнта фінансової залежності (заборгованості)

п / п

показники

Структура капіталу (ЗК: СК),%

0/100

20/80

40/60

50/50

60/40

80/20

100/0

1.

Потреба в капіталі з усіх джерел фінансування, млн руб.

100

100

100

100

100

100

100

2.

Величина власного капіталу, спрямованого на фінансування інвестиційного проекту, млн руб.

20

40

50

60

80

100

3.

Величина позикового капіталу, спрямованого на фінансування інвестиційного проекту, млн руб.

100

80

60

50

40

20

4.

Мінімальна ставка прибутковості інвестицій, прийнята на фінансовому ринку, частки одиниці

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

5.

Середня процентна ставка за позиковими коштами, частки одиниці

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

6.

Річна сума проектної прибутку до оподаткування, млн руб.

30

30

30

30

30

30

30

7.

Ставка податку на прибуток, частки одиниці

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

8.

Рентабельність власного капіталу, частки одиниці [(стор. 6 - стор. 5 х стор. 3) - (стор. 6 х стор. 7)]: стор. 2

0,93

0,50

0,41

0,35

0,29

0,24

9.

Приріст рентабельності власного капіталу, частки одиниці

18,6

20,0

20,5

21,0

22,4

24,0

10.

Рентабельність інвестиційного проекту, частки одиниці (стор. 6: стор. 1)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

11.

Ефект фінансового левериджу (важеля), частки одиниці [(стор. 1 - стор. 7) х (стор. 10 - р. 5) х стор. 3]: стор. 2

0,74

0,28

0,18

0,12

0,05

12.

Рівень фінансового ризику інвестиційного проекту, частки одиниці (стор. 5 - стор. 4) х (стор. 3: стор. 1)

0,04

0,015

0,01

0,0067

0,0025

13.

Параметр "дохідність- ризик" (коефіцієнт) (стор. 8: стор. 12)

23,25

33,3

41,0

52,2

112,0

14.

Період окупності інвестиційного проекту, років

стр. 1: [(стор. 6 - стор. 5 х стор. 3) - (стор. 6 х стор. 7)]

7,08

6,48

6,12

5,88

5,64

5,30

4,99

Виходячи з даних цієї таблиці, оптимальної вважають таку структуру капіталу інвестиційного проекту, при якій досягається максимальний приріст рентабельності власного капіталу (стор. 9), максимальне позитивне значення ефекту фінансового левериджу (стор. 11), найбільшого значення показника "прибутковість - ризик" (стор . 13), мінімальний період окупності інвестиційного проекту (стр. 14).

При виборі остаточної структури інвестиційних ресурсів в даний інвестиційний проект необхідно брати до уваги таку обставину: власники організації (підприємства) -застройщіка, які прагнуть максимізувати прибутковість своїх вкладень за рахунок додаткового залучення позикового капіталу, повинні бути готові до суттєвого зростання терміну повернення інвестованого в інвестиційний проект капіталу . У такій ситуації виявляється протиріччя між прагненням власників збільшити свій особистий дохід і необхідністю збереження стабільності і фінансової гнучкості організації (підприємства) - забудовника, проектоустроітеля.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >