Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції

Зміст інвестиційного плану (бізнес-плану) інвестиційного проекту

На практиці багато організацій (підприємства) пов'язані з інвестиційною діяльністю. Однак рішення про інвестування капіталу в реальні активи залежить від багатьох чинників:

 • • вид інвестицій та вартість інвестиційного проекту;
 • • складність вибору інвестиційного проекту для реалізації;
 • • обмеженість фінансових ресурсів для капіталовкладень;
 • • ризики, супутні реалізації того чи іншого інвестиційного проекту, і ін.

Для визначення змісту і термінів здійснення різних заходів в рамках інвестиційної політики і забезпечення їх фінансовими ресурсами організації (підприємства) розробляють інвестиційні плани (бізнес-плани). Після експертизи вони затверджуються менеджментом (власником) і служать керівництвом для практичної діяльності.

В індустріально розвинених країнах інвестиційний план (бізнес-план) являє собою стандартний документ, в якому детально обґрунтовано концепцію реального інвестиційного проекту і наведені його основні параметри.

Цей документ є своєрідним програмним продуктом, що містить інформацію в зафіксованому вигляді і спеціально призначеним для передачі цієї інформації користувачам у часі і в просторі. Він призначений для доведення ділової інформації до всіх зацікавлених учасників інвестиційного проекту: потенційних інвесторів і кредиторів, експертів, місцевих органів управління і т.п. Специфіка такого плану як документа пов'язана також із закритістю всієї міститься в ньому інформації, що підтверджується відповідним записом відповідних осіб. Перш за все інвестиційний план (бізнес-план) використовують для обгрунтування довгострокових інвестиційних рішень, пов'язаних з мобілізацією зовнішніх джерел фінансування для здійснення випуску нової продукції за допомогою створення нових виробничих потужностей або збільшення обсягу її випуску на базі технічного переозброєння або реконструкції діючого виробництва. У такому плані дається обгрунтування інвестицій в реальні активи - будівлі, споруди, машини, обладнання та ін. При його розробці керуються принципами комплексності та системності.

Комплексність означає повноту міститься в плані інформації (економічної, технічної, маркетингової, правової, фінансової та ін.).

Системність передбачає виклад за певною схемою (системі, побудованої відповідно до внутрішньою логікою опису об'єкта і доказами ефективності його реалізації потенційним інвестором).

Слово "бізнес" в назві плану відображає той факт, що він враховує ринкове оточення організації (підприємства), що реалізує інвестиційний проект.

Сучасна практика свідчить про те, що для здійснення реального інвестування організація (підпри

ємство) повинна мати чітке уявлення про наступні ключові параметри:

 • • масштаб підприємницької (виробничої, комерційної і т.д.) діяльності;
 • • сировинне, технічне і кадрове забезпечення інвестиційного проекту;
 • • обсяги необхідних капітальних вкладень і терміни їх повернення;
 • • фінансові ресурси, залучені для реалізації інвестиційного проекту;
 • • ризики, пов'язані з даними інвестиційним проектом, і способи захисту від них.

Поряд з перерахованими показниками істотне значення для розробки бізнес-плану (інвестиційного плану) мають відомості про економічний оточенні проекту. До складу цих відомостей зазвичай включають:

 • • прогнозну оцінку загального індексу інфляції та прогноз абсолютного або відносного (по відношенню до загального індексу інфляції) зміни цін на окремі продукти (послуги) і ресурси на весь період реалізації проекту;
 • • прогноз зміни обмінного курсу валюти або індексу внутрішньої інфляції іноземної валюти на весь період реалізації проекту;
 • • відомості про систему оподаткування (оподатковуваний база, ставка податку на прибуток, періодичність сплати податків, розподіл податкових платежів між бюджетами різних рівнів і т.д.).

В інвестиційному проектуванні потреба в оцінці фінансового стану організацій (підприємств) виникає, коли:

 • • в проектних матеріалах необхідно відобразити стійке фінансове становище учасника проекту, його здатність виконати прийняті на себе фінансові зобов'язання;
 • • оцінюють ефективність проекту, що реалізується в діючій організації (підприємстві). В даному випадку аналізують організацію (підприємства) в цілому, щоб переконатися в тому, що реалізація інвестиційного проекту не погіршить її фінансовий стан.

Таку оцінку здійснюють за даними бухгалтерської звітності за попередній період за допомогою стандартних фінансових коефіцієнтів - ліквідності, платоспроможності, оборотності і рентабельності активів, власного капіталу та обсягу реалізації (продажу).

За результатами оцінки фінансово-економічного стану інші інвестори (кредитують банки, лізингодавці, органи державного управління і т.д.) приймають рішення про участь в інвестиційному проекті або фінансової підтримки його ініціатора. При оцінці фінансового стану враховують також його кредитну історію.

Якщо інвестиційний проект передбачає створення нової юридичної особи, необхідна попередня інформація про його акціонерів і розмірі планованого статутного капіталу.

Підходи до розробки і викладу бізнес-плану диференціюють виходячи з характеру інвестиційного проекту. Для великих інвестиційних проектів, які потребують значних обсягів капітальних вкладень, а також для проектів, пов'язаних з виробництвом і впровадженням на ринок принципово нової продукції, становлять розгорнутий бізнес-план. Для невеликих інвестиційних проектів досить розробки короткого варіанту цього документа (10-15 стор.).

У діловій практиці склалися певні вимоги до бізнес-плану, дотримання яких робить його наочним і зручним у застосуванні. До таких вимог можна віднести:

 • • цільову спрямованість (план повинен відображати кінцеву мету здійснення інвестиційного проекту);
 • • багатофункціональне призначення (інформацією можуть користуватися різні категорії зацікавлених осіб);
 • • стислість і логічність викладу інформаційного матеріалу (тексту, розрахунків, малюнків, графіків і таблиць);
 • • достовірність інформації, що приводиться (всі положення і висновки повинні базуватися на власних дослідженнях ініціатора інвестиційного проекту і зовнішніх інформаційних джерелах);
 • • сувору послідовність викладу матеріалу в формі розділів, кожен з яких характеризує різні аспекти інвестиційного проекту.

Бізнес-план інвестиційного проекту (інвестиційний план) може мати наступну зразкову структуру:

 • • титульна сторінка;
 • • вступна частина (резюме);
 • • огляд стану галузі, до якої належить організація (підприємство);
 • • виробничий план (план виробництва продукції, послуг та ін.);
 • • аналіз ринку і план маркетингу;
 • • організаційний план;
 • • оцінка ризиків і страхування інвестицій;
 • • фінансовий план;
 • • стратегія фінансування;
 • • оцінка економічної ефективності витрат і витрат, здійснених в ході реалізації інвестиційного проекту;
 • • додатки.

Фінансовий план - один з ключових розділів бізнес-плану інвестиційного проекту [1] . До його розробки слід підійти особливо ретельно, так як саме він допомагає відповісти на основні питання, що цікавлять інвесторів, в тому числі - коли і в яких формах буде забезпечено повернення інвестованого капіталу.

Фінансовий план відображає результати ряду розрахунків (кроків). Так, календарний план руху грошових потоків (графік надходження і витрачання грошових коштів в ході реалізації інвестиційного проекту) включає три блоки розрахунків, що відносяться до підприємницької, інвестиційної та фінансової діяльності організації (підприємства). Розрахунки по кожному блоку завершують певним сальдо припливу і відтоку грошових коштів, а саме:

 • • сальдо підприємницької (виробничо-збутової) діяльності - сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань по роках;
 • • сальдо інвестиційної діяльності - віднімання повного обсягу капіталовкладень з інвестованих власних коштів (крім реінвестованого чистого прибутку і амортизації);
 • • сальдо фінансової діяльності - різниця між сумою позикових коштів (включаючи продаж акцій, емітованих для реалізації інвестиційного проекту) і сумою грошових коштів, необхідних для погашення боргу, сплати відсотків кредиторам і виплати дивідендів акціонерам.

Умовою успіху інвестиційного проекту є позитивне значення загального сальдо грошового потоку, яке обчислюють підсумовуванням підсумкових сальдо по підприємницької, інвестиційної та фінансової діяльності.

Отже, для організації (підприємства), що здійснює інвестиційний проект, економічний ефект від його реалізації визначають сумою річних значень загального сальдо за конкретний період.

Порівнянність різночасних платежів і надходжень в період здійснення інвестиційної політики досягається за рахунок приведення їх до першого (базового) року, тобто на основі дисконтування. Дисконтування грошових потоків (платежів і надходжень) і визначення їх сальдо необхідно для більш обґрунтованої оцінки майбутнього ефекту реалізації інвестицій (у формі чистого дисконтованого доходу - ЧДД).

Стратегія фінансування інвестиційного проекту завершує виклад фінансового розділу бізнес-плану інвестиційного проекту. Реальні інвестиційні проекти в рамках інвестиційної політики організації (підприємства) доцільно погоджувати між собою за обсягами виділених фінансових ресурсів і термінів реалізації виходячи з критерію досягнення максимального загального економічного ефекту.

Власні кошти, що направляються на фінансування інвестиційної діяльності, можуть складатися з:

 • • вільних грошових коштів, що знаходяться на рахунках організації (підприємства) в банках на початок реалізації інвестиційного проекту;
 • • чистого доходу у формі чистого прибутку і амортизації, реінвестованого в процесі здійснення інвестиційного проекту;
 • • грошових коштів від реалізації надлишкового та вибулого майна і недоамортизованих основних засобів організації (підприємства) при перепрофілюванні його виробництва;
 • • грошових коштів, отриманих від додаткової емісії акцій і ін.

При виборі варіанту залучення кредитів і позик як джерел фінансування інвестиційних проектів (обсяг залучених коштів, процентна ставка по кредитах і позиках, початок і кінець виплати відсотків і погашення основного боргу по ним) проектоустроітелі орієнтуються на отримання максимального економічного ефекту від власних коштів, що спрямовуються на мети інвестування.

Оцінку результативності витрат, здійснюваних в ході реалізації інвестиційного проекту, виробляють за показниками комерційної і бюджетної ефективності. Найважливішою характеристикою підприємницької (комерційної) ефективності проектів є термін (період) окупності капітальних витрат (в роках або місяцях), а бюджетної ефективності - відношення обсягу надходжень до бюджету до обсягу асигнувань з бюджету.

Термін окупності власних коштів, що спрямовуються на фінансування інвестиційного проекту, дорівнює періоду від початку надання коштів до моменту, коли обсяг власних коштів дорівнюватиме накопиченої суми амортизації та залишку прибутку після сплати податків, погашення відсотків по кредитах і виплати дивідендів по акціях.

Термін окупності інвестиційного проекту в цілому (витрат за рахунок усіх джерел фінансування) дорівнює періоду від початку інвестування до моменту, коли обсяг капіталовкладень зрівняється з сумарним об'ємом амортизаційних відрахувань і чистого прибутку.

У разі залучення різних джерел фінансування об'єктів, що зводяться в рамках інвестиційної програми організації (підприємства), передбачають прийнятне для всіх учасників (партнерів) розподіл платежів протягом періоду реалізації інвестиційних проектів. У разі залучення позикових коштів вони забезпечують мінімальні відсоткові платежі і мінімальні терміни їх погашення.

Розробка бізнес-планів тісно пов'язана з обраної організацією стратегією управління портфелем реальних інвестиційних проектів.

 • [1] Решта розділів бізнес-плану інвестиційного проекту докладно висвітлені в спеціальній літературі по бізнес-плануванню. Див .: Горохов М. Ю., Малєєв В. В. Бізнес-планування та інноваційний аналіз. М .: Філін, 1998; Станістлавчік E. Н. Бізнес-план: фінансовий аналіз інвестиційного проекту. М .: Ось-89, 2001; Волков І. М., Грачова М. В. Проектний аналіз: підручник. М .: Банки і біржі; ЮНИТИ, 2008; Бочаров В. В. Фінансовий аналіз: навч, посібник. 2-е изд. СПб .: Пітер, 2008, і ін.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук