Основні параметри оцінки одиничного інвестиційного проекту

В основі прийняття інвестиційних рішень лежить оцінка і порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень від проекту в формі чистого прибутку і амортизаційних відрахувань, тобто порівняння капіталовкладень з планованими або прогнозованими доходами.

У зв'язку з тим, що порівнювані показники відносяться до різних моментів часу, пріоритетною є проблема їх порівнянності.

Ставлення до неї по-різному в залежності від об'єктивних і суб'єктивних умов:

  • • темпу інфляції в країні;
  • • обсягу довгострокових інвестицій і генеруються ними грошових надходжень;
  • • горизонту прогнозу;
  • • рівня кваліфікації експерта або аналітика та ін.

До найбільш важливим аспектам в процесі оцінки одиничного інвестиційного проекту відносяться:

  • • прогноз обсягу виробництва і реалізації (продажу) з урахуванням можливого попиту на продукцію;
  • • оцінка притоку грошових коштів по роках (кроках розрахункового періоду);
  • • оцінка доступних джерел фінансування інвестиційного проекту;
  • • оцінка прийнятного значення ціни капіталу, використовуваного в якості ставки дисконтування та ін.

Вивчення ємності ринку збуту продукції має принципове значення, оскільки її недооцінка може призвести до втрати певної частки ринку, а її переоцінка - до неефективного використання введених проектних потужностей.

Відносно припливу грошових коштів по роках можна відзначити, що основна проблема виникає в останні роки реалізації інвестиційного проекту, оскільки чим далі горизонт прогнозу, тим більше невизначеним і ризикованим стає майбутнє приток грошових коштів. Тому доцільно виконати ряд розрахунків, в яких грошові надходження останніх років коригуються знижувальним коефіцієнтом.

Багато організацій (підприємства) можуть мати декілька доступних для реалізації інвестиційних проектів, а головним обмеженням для їх прийняття є дефіцит інвестиційних ресурсів. Тому джерела коштів варіюють за ступенем їх доступності. На практиці найбільш доступні власні кошти (чистий прибуток і сума амортизаційних відрахувань), далі за ступенем збільшення терміну залучення - банківські кредити, позики, нові емісії акцій і ін. Ці джерела розрізняються не тільки тривалістю залучення в інвестиційний процес, а й ціною залучення для фінансування інвестиційного проекту капіталу, величина якого також залежить від багатьох факторів. Крім того, вартість (ціна) капіталу в процесі реалізації інвестиційного проекту може змінюватися (як правило у бік підвищення) в силу різних причин (наприклад, впливу інфляційного чинника). На практиці це означає, що інвестиційний проект, прийнятий при одних умовах, може стати неефективним при інших умовах.

Різні інвестиційні проекти неоднаково реагують на збільшення ціни капіталу. Для інвестора важливо, щоб основний приплив грошових коштів припадав на перші роки експлуатації інвестиційного проекту: тоді він швидко окупиться і буде в меншій мірі чутливий до збільшення вартості капіталу.

З формальної точки зору будь-який інвестиційний проект залежить від ряду показників, які в процесі аналізу призводять до дискретного розподілу, що дозволяє здійснювати імітаційне моделювання.

У найбільш загальному вигляді модель інвестиційного проекту така:

де ІП - інвестиційний проект; - довгострокові інвестиції в k-м році; - приплив (відплив) грошових коштів в k-м році; t - тривалість проекту, років; r - ставка дисконтування, частки одиниці.

Інвестиційні проекти, що розглядаються в процесі розробки капітального бюджету, підкоряються певній логіці.

По-перше, у кожного інвестиційного проекту є індивідуальний грошовий потік, елементи якого включають або чистий відтік грошових коштів, або їх чистий приплив. Під чистим відтоком грошових коштів в будь-якому році слід розуміти перевищення поточних грошових витрат за інвестиційним проектом над поточними грошовими надходженнями.

При зворотному співвідношенні має місце чистий приплив грошових коштів.

Чистий грошовий потік по інвестиційному проекту можна представити в графічному вигляді (рис. 6.1).

Графік розподілу чистих грошових надходжень і окупності інвестиційного проекту протягом його життєвого циклу

Мал. 6.1. Графік розподілу чистих грошових надходжень і окупності інвестиційного проекту протягом його життєвого циклу

По-друге, припускають, що весь обсяг капіталовкладень фінансується в кінці року, який передує появі припливу грошових коштів від інвестиційного проекту. Для зручності рік вкладення грошових коштів в інвестиційний проект приймають за нульовий. Однак на практиці капіталовкладення можна здійснювати протягом кількох наступних років.

Втім, частіше аналіз здійснюють за роками, хоча таке обмеження не є обов'язковим. Розрахунки можна проводити по кроках (в частках року, по кварталами або місяцями). Необхідно тільки пов'язувати між собою величину грошового потоку, дисконтну ставку і тривалість розрахункового періоду.

По-третє, ставка дисконтування, яка використовується для приведення майбутньої вартості грошових надходжень до теперішньої вартості, повинна відповідати тривалості періоду, зафіксованого в інвестиційному проекті (наприклад, річну ставку застосовують, якщо довжина періоду - рік).

По-четверте, приплив (відплив) грошових коштів враховують в кінці чергового року, що виправдано, так як таким же методом підраховують прибуток - за наростаючим підсумком.

Використання різних прийомів аналізу і оцінки інвестиційних проектів передбачає і множинність планових і прогнозних оцінок і фінансових розрахунків, що досягається шляхом застосування варіантів моделей з використанням комп'ютерних технологій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >