Грошові потоки інвестиційного проекту

Прийнятність інвестиційного проекту для його ініціатора (забудовника) оцінюють протягом розрахункового періоду, що включає часовий інтервал (лаг) від початку проекту до його припинення. За початок розрахункового періоду рекомендується приймати дату вкладення грошових коштів в проектно-вишукувальні роботи.

Припинення реалізації інвестиційного проекту може бути наслідком:

 • • вичерпання сировинних ресурсів;
 • • припинення виробництва у зв'язку зі зміною вимог (норм і стандартів) до продукції, що випускається, технології виробництва або умов праці в даній організації (підприємстві);
 • • відсутність потреби ринку в даній продукції в зв'язку з її моральним старінням або втратою конкурентоспроможності;
 • • зносу активної частини основних виробничих фондів;
 • • інших причин, встановлених у завданні на розробку інвестиційного проекту.

При необхідності в кінці розрахункового періоду передбачають, як правило, ліквідацію об'єкта. Розрахунковий період розбивають на кроки - відрізки часу, протягом яких здійснюють агрегування даних, використовуваних для оцінки фінансових показників. При розбивці розрахункового періоду на кроки доцільно враховувати:

 • • мета розрахунку (оцінка різних видів ефективності, можливості бути реалізованим, моніторингу інвестиційного проекту для здійснення фінансового управління і т.д.);
 • • тривалість різних фаз життєвого циклу інвестиційного проекту. Необхідно також стежити за тим, щоб моменти закінчення будівництва об'єкта або його етапів, моменти завершення освоєння вводяться виробничих потужностей, а також моменти початку випуску основних видів продукції і моменти заміни основних засобів збігалися з закінченнями відповідних кроків, що дозволить оцінити фінансову реалізованість інвестиційного проекту на окремих стадіях його здійснення;
 • • нерівномірність грошових надходжень і витрат, включаючи сезонність виробництва;
 • • періодичність фінансування інвестиційного проекту. Крок розрахунку доцільно вибирати таким чином, щоб отримання і повернення кредитів та позик, а також процентні платежі припадали на його початок і кінець;
 • • оцінку рівня невизначеності і ризику. Невизначеність - неповнота і неточність інформації про умови реалізації інвестиційного проекту, здійснюваних витратах і отримувані доходи. Ризик - невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації непередбачених обставин, що призводять до втрати прибутку (доходу) або інвестованого капіталу;
 • • умови фінансування (співвідношення між власними, залученими і позиковими засобами, величину і періодичність виплати відсотків за кредити і позики, а також платежів за лізинг майна). Зокрема, моменти отримання кредитів, виплат основного боргу і відсотків по ньому рекомендується поєднувати з закінченнями кроків;
 • • зміна цін протягом кроку за рахунок інфляції та інших факторів.

Відрізки часу, на яких прогнозуються високі темпи інфляції (понад 10%), доцільно розбивати на більш дрібні кроки.

Час в розрахунковому періоді вимірюють в роках або частках року і відраховують від фіксованого моменту 1 = 0, прийнятого за базовий.

Інвестиційний проект, як і будь-яка фінансова операція, пов'язана з отриманням прибутку (доходу) і здійсненням витрат (витрат), породжує грошові потоки ( Cash Flow, CF).

Грошовий потік інвестиційного проекту - це залежність від часу грошових надходжень і платежів при реалізації інвестиційного проекту, визначається для всього розрахункового періоду.

Значення грошового потоку ДП позначають через ДПt, якщо воно відноситься до моменту часу t, або через ДПm, якщо воно відноситься до кроку розрахунку т. На кожному кроці розрахунку значення грошового потоку характеризують:

 • • припливом, рівним розміру грошових надходжень на цьому кроці;
 • • відтоком, рівним платежах на цьому кроці;
 • • сальдо (чистим грошовим припливом, ефектом), рівним різниці між припливом і відтоком грошових коштів.

Грошовий потік (ДП) зазвичай складається з приватних потоків від окремих видів діяльності: інвестиційної, поточної (операційної) і фінансової.

До відтокам інвестиційної діяльності відносять капіталовкладення, витрати на пуско-налагоджувальні роботи, ліквідаційні витрати в кінці інвестиційного періоду, витрати на збільшення оборотного капіталу і кошти, вкладені в додаткові фонди. Останні відображають вкладення частини позитивного сальдо сумарного грошового потоку на депозити в банках або в боргові цінні папери з метою отримання процентного доходу.

До притоках інвестиційної діяльності відносять продаж активів протягом і після закінчення інвестиційного періоду (за вирахуванням податків, що сплачуються), надходження за рахунок зниження потреби в оборотному капіталі та ін.

Відомості про інвестиційні витрати та витрати повинні бути класифіковані за видами. Джерелом інформації тут служать такі документи як "Техніко-економічне обґрунтування проекту" або "Обгрунтування інвестицій". Оцінку витрат на придбання окремих видів основних засобів можна здійснювати на базі оцінки відповідного майна. Розподіл інвестиційних витрат в період будівництва повинно бути пов'язане з графіком спорудження об'єкта.

У грошовому потоці поточної (операційної) діяльності на притоках відносять виручку від реалізації (продажу) продукції (робіт, послуг), позареалізаційні доходи, включаючи надходження коштів, вкладених в додаткові спеціальні фонди. До відтокам - витрати виробництва і податки. Джерелом інформації служать передпроектні і проектні матеріали, а також дослідження російського і зарубіжного ринку, підтверджені міжурядовими угодами, угодами про наміри, договорів, укладених до моменту окупності інвестиційного проекту.

До фінансової діяльності відносять операції з коштами, які не належать до інвестиційного проекту. Вони складаються з власного (акціонерного) капіталу організації (підприємства) і залучених коштів (кредитів, позик і ін.). До відтокам тут відносять повернення і обслуговування кредитів, позик і емітованих організацією (підприємством) боргових цінних паперів, виплати дивідендів акціонерам і ін.

Грошові потоки від фінансової діяльності враховують, як правило, на етапі оцінки ефективності участі в проекті. Необхідну інформацію приводять в проектних матеріалах в ув'язці зі схемою фінансування інвестиційного проекту.

Цю схему складають в прогнозних (планових) цінах. Мета її створення - забезпечення реалізованості інвестиційного проекту, тобто такої структури грошових потоків, при якій на кожному кроці розрахунку є достатній обсяг коштів для його продовження.

Якщо враховувати невизначеність і ризик, то достатньою, але не обов'язковою умовою фінансової реалізованості інвестиційного проекту є позитивне значення на кожному кроці величини накопиченого грошового потоку (Сm):

де - сумарне сальдо грошових потоків на кроці т; , , - сальдо грошових потоків від інвестиційної, поточної та фінансової діяльності на відповідному кроці розрахункового періоду.

При оцінці інвестиційного проекту використовують також термін "накопичений грошовий потік". Накопичений грошовий потік відображає накопичений приплив, накопичений відтік і накопичене сальдо (накопичений ефект) на кожному кроці розрахункового періоду як суму відповідних показників грошових потоків за даний і всі попередні кроки.

При розробці схеми фінансування інвестиційного проекту визначають потреба не тільки в залучених коштах, але і в додаткових фондах. У ці фонди можуть включатися кошти від амортизації і чистого прибутку, призначені для компенсації негативних значень сальдо сумарного грошового потоку на окремих майбутні кроки розрахунку (наприклад, при наявності високих ліквідаційних витрат) або для досягнення на них позитивного значення фінансових показників. Включення коштів в спеціальні додаткові фонди розглядають як відтік грошових ресурсів. Приплив від цих коштів вважають частиною позареалізаційних приток інвестиційного проекту (від поточної діяльності).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >