Порівняльний аналіз фінансової спроможності інвестиційних проектів

За кордоном накопичено значний досвід розробки та використання кількісних методів вивчення, аналізу та оцінки привабливості інвестиційних проектів. В їх основі лежить порівняння доходу (прибутку) з капітальними витратами. За допомогою критеріальних показників (прибутковості, рентабельності, безпеки, періоду окупності, фінансової можливості бути реалізованим і ін.) Можна вибрати проекти для подальшого розгляду інвестором (забудовником), експертом, аналітиком на предмет їх реалізації.

Експертизу інвестиційного проекту здійснюють для того, щоб порівняти ситуацію "без проекту" з ситуацією проектом", тобто досліджувати ті зміни витрат і результатів, які будуть викликані саме даними інвестиційним проектом. У цьому випадку привабливість проекту для учасників буде визначатися отриманням вигоди в результаті його здійснення (за вирахуванням понесених інвестором витрат).

В умовах ринкової економіки критерієм привабливості служить рівень прибутковості (прибутковості), отриманої на вкладений капітал. Під прибутковістю (рентабельністю) інвестиційного проекту розуміють не просто приріст капіталу, а такий темп цього приросту, який повністю компенсує зміну купівельної спроможності грошей протягом аналізованого періоду, забезпечує прийнятний рівень прибутковості (прибутковості) і покриває ризик інвестора, пов'язаний з його реалізацією.

Отже, проблема оцінки привабливості інвестиційного проекту для інвестора полягає у визначенні його прибутковості.

У проектному аналізі використовують два основних підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів: статистичні (прості) і динамічні (дисконтовані) методи (моделі).

Статистичні методи оцінки не враховують фактор часу і використовують дані бухгалтерської звітності, на базі якої встановлюють просту норму прибутку і термін окупності інвестиційного проекту.

У практиці зарубіжних компаній часто використовують коефіцієнт ефективності інвестицій (облікову норму прибутку - Accounting Rate of Return, ARR ). Її розраховують діленням середньорічної суми чистого прибутку на середню величину інвестицій за розрахунковий період. Середню величину інвестицій визначають шляхом ділення вихідної суми капіталовкладень на два, якщо передбачається, що після закінчення терміну реалізації інвестиційного проекту всі капітальні витрати будуть списані. Якщо допускають наявність залишкової (ліквідаційної) вартості основного капіталу, її оцінку враховують в розрахунках. Найбільш поширений алгоритм розрахунку коефіцієнта ефективності інвестицій ( ARR ) наступний:

де - середньорічна чистий прибуток; - середня величина інвестицій в інвестиційний проект; RV - залишкова вартість основного капіталу.

Даний показник найчастіше порівнюють з коефіцієнтом рентабельності всього вкладеного або авансованого капіталу:

де ROA - коефіцієнт рентабельності вкладеного (авансованого) капіталу,%; - середньорічна чистий прибуток; - середня вартість активів за розрахунковий період.

Основне правило: ARR> ROA.

Параметром, зворотним коефіцієнту ефективності інвестицій, є простий термін окупності інвестиційного проекту:

де РР - строк окупності інвестицій, років; - середня величина інвестицій в інвестиційний проект; RV - залишкова вартість основного капіталу; - середньорічна чистий прибуток.

До реалізації приймають інвестиційні проекти з мінімальним терміном окупності інвестицій.

У світовій практиці найбільшого поширення набули наступні динамічні моделі оцінки ефективності інвестиційних проектів:

 • • чистий приведений ефект, або чистий дисконтований дохід - Net Present Value, NPV;
 • • поточна індекс прибутковості (рентабельності) інвестицій - Discounted Profitability Index, DPI ;
 • • дисконтований період окупності інвестицій - Discounted Payback Period, DPP;
 • • внутрішня норма прибутковості (прибутковості) - Internal Rate of Return, IRR;
 • • модифікована внутрішня норма прибутковості - Modified Internal Rate of Return, MIRR.

Метод чистого приведеного ефекту (ЧПЕ - NPV) орієнтований на досягнення головної мети інвестування - отримання прийнятного для інвестора чистого доходу у формі прибутку. Даний метод дозволяє отримати найбільш узагальнену характеристику фінансового результату реалізації інвестиційного проекту, тобто кінцевий ефект в абсолютному вираженні.

Інвестиційний проект може бути схвалений інвестором (забудовником), якщо NPV> 0. Проект відкидається при NPV <0.

Інвестори будуть задоволені, якщо підтвердиться зростання курсової вартості акцій акціонерного товариства, що успішно реалізував інвестиційний проект.

Чистий приведений ефект висловлюють різницею між приведеною до дійсної вартості (шляхом дисконтування) сумою грошових надходжень за період експлуатації проекту і сумою інвестованих в його реалізацію коштів:

Δ IPV = PV- IC,

де NPV -чистий наведений ефект; PV -сума грошових надходжень за період після дисконтування; IC - величина інвестованих коштів.

Умови реалізації інвестиційних проектів різні. До таких умов відносять: терміни експлуатації інвестиційних проектів, їх масштаби, тривалість будівельного циклу, ставки дисконтування та ін. Для їх розгляду і вивчення використовуються дані інвестиційних планів (бізнес-планів) з наступними параметрами (табл. 6.4).

Таблиця 6.4. Дані інвестиційних планів (бізнес-планів)

показники

Розрахунковий період, років

0

1

2

3

4

Інвестиційний проект № 1

Інвестиційна діяльність: відтік грошових коштів (капіталовкладення)

Поточна діяльність: грошові надходження у формі чистого прибутку і амортизаційних відрахувань (чистий приплив грошових коштів)

Інвестиційний проект № 2

Інвестиційна діяльність: відтік грошових коштів (капіталовкладення)

Поточна діяльність: грошові надходження у формі чистого прибутку і амортизаційних відрахувань (чистий приплив грошових коштів)

Розрахунок теперішньої вартості грошових надходжень можна здійснити за такою формою (табл. 6.5).

Таблиця 6.5. Розрахунок теперішньої вартості грошових надходжень по інвестиційним проектам

рік

Майбутня вартість грошових надходжень

( CFV)

Дисконтирующий множник при заданій ставці дисконтування, частки одиниці

Справжня вартість грошових надходжень ( PV) (гр. 2 х гр. 3)

Інвестиційний проект № 1

1 -й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

всього

Інвестиційний проект № 2

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

всього

Для проведення розрахунків дисконтний множник, як правило, встановлюють за формулою

де ДМ - дисконтирующий множник, частки одиниці; r - ставка дисконтування, частки одиниці; t - розрахунковий період, років.

За отриманими даними проводять дослідження і аналіз привабливості інвестиційних проектів згідно із чинними показниками по:

 • NPV - чистому наведеному ефекту;
 • • обсягом капітальних вкладень.

Якщо капітальні вкладення в інвестиційний проект здійснюють в декілька етапів (інтервалів), розрахунок чистого наведеного ефекту від реалізації цього проекту виробляють за такою формулою:

де - чистий приведений ефект інвестиційного проекту при багаторазовому (покроковому) здійсненні інвестиційних витрат; - майбутня вартість грошових надходжень від реалізації інвестиційного проекту на етапі до загального періоду реалізації проекту; - сума інвестицій в інвестиційний проект на етапі до загального періоду реалізації проекту; до - період реалізації інвестиційного проекту; r - ставки дисконтування, частки одиниці; т - загальна кількість років вкладення капіталу в інвестиційний проект; п - тривалість розрахункового періоду (життєвого циклу інвестиційного проекту), років.

Важливе значення показника чистого наведеного ефекту полягає в тому, що цей параметр для різних інвестиційних проектів можна підсумовувати. Дана властивість позитивно і виділяє цей показник з усіх інших, що дозволяє використовувати його в якості основного при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля організації (підприємства) -застройщіка.

Дисконтований індекс прибутковості розраховують за такою формулою:

де DPI - дисконтований індекс прибутковості (рентабельності) інвестиційного проекту; PV - справжня вартість грошових надходжень; IC -сума інвестицій (капіталовкладень) в інвестиційний проект.

Якщо інвестиції, пов'язані з майбутньою реалізацією інвестиційного проекту, здійснюють в декілька етапів (кроків), розрахунок дисконтованого індексу прибутковості виробляють за такою формулою:

де DPI - дисконтований індекс прибутковості при багаторазовому здійсненні інвестиційних витрат; - справжня вартість грошових надходжень на кроці розрахунку до загального періоду реалізації проекту; - сума інвестицій (капіталовкладень) в інвестиційний проект на кроці розрахунку k загального періоду реалізації проекту; r - ставки дисконтування, частки одиниці; п - число кроків (етапів) в загальному розрахунковому періоді; до - період реалізації інвестиційного проекту.

Якщо значення DPI <1,0, інвестиційний проект відкидається, тому що він не принесе інвестору додаткового доходу. До реалізації приймають тільки інвестиційні проекти, де DPP> 1,0.

Дисконтований період окупності вкладених коштів - один з найпоширеніших показників оцінки ефективності інвестиційних проектів. Його розраховують за формулою

DPP = IC: PV k,

де DPP - дисконтований період окупності інвестиційного проекту, років; 1C - сума інвестицій, спрямованих на реалізацію інвестиційного проекту; PV k - середня величина грошових надходжень в періоді к.

Характеризуючи показник DPP, необхідно відзначити, що він може бути використаний для оцінки не тільки ефективності капітальних вкладень, а й рівня інвестиційного ризику, пов'язаного з ліквідністю інвестицій. Чим довший період реалізації інвестиційного проекту до повної його окупності, тим вище рівень інвестиційного ризику. Недолік даного показника полягає в тому, що він не враховує ті грошові потоки, які формуються після періоду повної окупності капіталовкладень. Так, по інвестиційним проектам з тривалим терміном експлуатації після настання періоду окупності може бути отримана велика сума чистого приведеного ефекту, ніж за інвестиційними проектами з коротким терміном окупності.

Внутрішня норма прибутковості (або маржинальна ефективність капіталу) є найбільш складним показником для оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Цей показник прибутковості характеризує рівень прибутковості інвестиційного проекту, який виражається дисконтною ставкою, за якою майбутня вартість грошових надходжень від капітальних вкладень приводиться до теперішньої вартості вкладених (авансованих) коштів.

При одночасному вкладенні капіталу (тільки в нульовий період) внутрішню норму прибутковості можна визначити за формулою

IRR = (NPV-IQ) х 100,

де IRR - внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту,%; NPV - чистий приведений ефект інвестиційного проекту; 1C - інвестиції (капіталовкладення) в даний інвестиційний проект.

Однак наведена ситуація для інвестиційної практики не типова. У більшості випадків всі доходи і витрати за інвестиційним проектом призводять до справжньої вартості не на основі задається ззовні дисконтній ставці, а на базі внутрішньої норми прибутковості самого проекту.

У теорії інвестиційного менеджменту даний параметр висловлюють ставкою рентабельності, при якій справжня вартість грошових надходжень від інвестиційного проекту ( Cash Flow, CF) відповідає реальній вартості інвестиційних витрат, тобто величина чистого приведеного ефекту (NPV) дорівнює нулю. Це означає, що всі капітальні вкладення в інвестиційний проект окупилися.

При різнотривалому здійсненні капітальних вкладень в інвестиційний проект внутрішню норму прибутковості ( IRR ) його обчислюють за такою формулою:

де NPV - чистий приведений ефект інвестиційного проекту; - інвестиції (капіталовкладення) в даний інвестиційний проект на нульовому кроці; - грошові надходження на кроці до розрахункового періоду; IRR - внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту, обрана проектоустроітелем, частки одиниці.

Для визначення внутрішньої норми прибутковості інвестиційного проекту (IRK) часто використовують наступну формулу:

де IRR - внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту; - ставка дисконтування на період; - вибрані інвестором ставки дисконтування в певному діапазоні (наприклад, 10-11%, 11-12%, 12-13% і т.д.); NPV v - чистий приведений ефект при ставці дисконтування

Правило 1: IRR> WACC (середньої вартості капіталу) - інвестиційний проект може бути прийнятий до реалізації.

Правило 2: IRR <WACC - інвестиційний проект відкидається як неприйнятний для інвестора.

Цей показник (IRR) найбільш застосуємо для порівняльної оцінки інвестиційних проектів в рамках більш широкого діапазону випадків. Наприклад, його можна порівнювати:

 • • з рівнем рентабельності активів (майна) діючої організації (підприємства);
 • • з середньою нормою прибутковості інвестиції по організації (підприємству) в цілому;
 • • з середньою нормою прибутковості по альтернативних видів інвестування (за депозитними вкладами в банках, державним облігаційних позиках і т.д.);
 • • з нормою прибутковості аналогічних за призначенням інвестиційних проектів.

Будь-яка організація (підприємство) -застройщік з урахуванням рівня інвестиційного ризику вправі встановити для себе прийнятну величину цього показника. Інвестиційні проекти з більш низьким значенням внутрішньої норми прибутковості інвестор відкидає як не відповідають вимогам ефективності реальних інвестицій.

Модифікований метод внутрішньої норми прибутковості (MIRK) являє собою вдосконалену модель IRR. Він дає більш правильну і достовірну оцінку ставки дисконтування і знімає проблему множинності норми прибутковості на різних етапах (кроках) інвестиційного проекту.

Зміст методу полягає в наступному:

 • • обчислюють сумарну дисконтовану вартість всіх відтоків і сумарну наращенную вартість усіх приток грошових коштів;
 • • дисконтування і нарощення здійснюють за ціною джерела фінансування інвестиційного проекту (Capital Cost, СС). Нарощену вартість приток називають термінальною вартістю (Net Terminal Value, NTV);
 • • встановлюють коефіцієнт дисконтування, який врівноважує сумарну наведену вартість відтоків і термінальну вартість приток. Цей коефіцієнт і приймають за внутрішню норму прибутковості (MIRR).

Загальна розрахункова формула має вигляд:

де - відтік грошових коштів в k -періоде по абсолютній величині; - приплив грошових коштів в k -періоде; MIRR - внутрішня норма прибутковості; r -вартість (ціна) джерела фінансування інвестиційного проекту, частки одиниці; п - тривалість життєвого циклу інвестиційного проекту, років.

З наведеного рівняння визначимо значення MIRR:

де - майбутня (термінальна) вартість приток грошових коштів в натуральному вираженні; - приведена (дисконтована) вартість відтоків грошових коштів в абсолютному вираженні; п - тривалість життєвого циклу інвестиційного проекту, років.

Дана формула має сенс, якщо термінальна вартість приток коштів більше суми дисконтованих відтоків (приплив грошових коштів перевищує їх відтік).

Критерій MIRR використовують для оцінки незалежних інвестиційних проектів з неординарними грошовими потоками.

На базі розрахованих показників рекомендується складати підсумкову таблицю (табл. 6.6), що характеризує ефективність інвестиційних проектів.

Таблиця 6.6. Зведені показники, які виражають ефективність інвестиційних проектів

№ п / п

Інвестиційні проекти

Чистий приведений ефект (NPV)

Дисконтований індекс прибутковості ФРН

Дисконтований період окупності (DPP), років

Внутрішня норма прибутковості (IRR),%

1.

2.

Кожен з методів оцінки ефективності інвестиційних проектів дає можливість менеджерам організацій (підприємств) вивчити характерні особливості кожного інвестиційного проекту і прийняти правильне інвестиційне рішення. Тому досвідчені аналітики використовують всі методи в інвестиційному аналізі, а комп'ютерні технології полегшують рішення завдань з відбору найбільш ефективних інвестиційних проектів.

Таким чином, основні критерії прийняття інвестиційних рішень наступні:

 • • відсутність вигідніших альтернатив;
 • • мінімізація ризиків втрат від інфляції;
 • • стислість терміну окупності капітальних вкладень;
 • • дешевизна інвестиційного проекту;
 • • забезпечення стабільності надходження доходів від проекту протягом тривалого періоду часу;
 • • висока рентабельність інвестицій після дисконтування;
 • • достатність інвестиційних ресурсів для здійснення інвестиційного проекту;
 • • збереження фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності балансу організації (підприємства) протягом усього терміну реалізації інвестиційного проекту та ін.

Використовуючи комбінацію вказаних параметрів, менеджмент або власник організації (підприємства) може прийняти рішення на користь вибору того чи іншого інвестиційного проекту, що відповідає його стратегічним цілям.

Головна вимога до інвестиційного портфеля організації (підприємства) - його збалансованість. Збалансованість портфеля означає, що необхідно мати у своєму розпорядженні інвестиційними проектами, які в даний час і в найближчому майбутньому забезпечать організацію (підприємство) грошовими коштами і здатні принести віддачу (у формі чистого грошового потоку).

Одночасно доцільно деінвестіровать кошти з старіючих видів виробництва в сучасніші, що забезпечують конкурентоспроможність продукції організації (підприємства).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >