Договірні (ринкові) ціни на продукцію будівництва

Визначення вартості будівельної продукції здійснюють інвестор (замовник) та підрядник в процесі укладення договору підряду на будівництво будівель і споруд. В ході такої роботи рекомендується складати:

 • • при розробці передпроектної або проектно-кошторисної документації на замовлення інвесторів - інвесторські кошторису (розрахунок, калькуляції витрат);
 • • при підготовці остаточного договору, в тому числі при підрядних торгах на підставі інформації, що передається інвестором тендерної продукції - розрахунки (кошториси, калькуляції) витрат виробництва підрядника.

Кошториси (розрахунки) інвестора та підрядника можна складати різними методами, вибір яких здійснюють в кожному окремому випадку виходячи з договірних відносин, умов тендеру і загальної економічної ситуації.

Розрахунки (кошторису, калькуляції) підрядника рекомендується складати в поточному (прогнозному, плановому) рівні з використанням узгоджених даних про обсяги робіт і потреби в ресурсах, що містяться в документах інвестора (замовника). Крім того, враховують економічні зв'язки і ціни, що склалися у даного підрядника.

На базі поточного (прогнозного, планового) рівня вартості, зафіксованого в складі кошторисної документації, замовники і підрядники формують договірні ціни на будівельну продукцію.

Договірні ціни можуть бути відкритими (уточнюється відповідно до умов договору в ході будівництва) і твердими (остаточними). Формування цих цін, як правило, реалізується на конкурсній основі через проведення підрядних торгів. Проведення таких торгів по знову починає об'єктам, що призначаються для федеральних державних потреб, є обов'язковим.

При проведенні підрядних торгів договірну ціну будівництва встановлюють після оцінки та порівняння пропозицій, які представили підрядники.

Якщо торги не проводилися, договірні ціни встановлюються на підставі узгодження ціни між замовником і підрядником. Виходячи зі спільного рішення, оформляють протокол узгодження (відомість) договірної ціни на будівельну продукцію. Цей документ служить невід'ємною частиною договору підряду.

Прийнята замовником і підрядником договірна ціна на будівельну продукцію за погодженням сторін може бути переглянута.

Договірні ціни на будівельну продукцію рекомендується формувати по будівництвах в цілому з розподілом по об'єктах і комплексам підрядних робіт, а при необхідності - по пускових комплексах.

Після встановлення договірної ціни на будівельну продукцію і уточнення вартості обладнання замовник (в міру необхідності) вносить корективи до інвесторської кошторис для встановлення загального розміру коштів, потрібних для здійснення будівництва.

За підсумком договірної ціни на будівельну продукцію показують окремим рядком суму ПДВ.

Договірні відносини в будівництві

Взаємовідносини між замовником і проектною організацією (проектувальником) регулюються договором підряду на виконання проектно-вишукувальних робіт. Згідно ст. 758 Цивільного кодексу Російської Федерації (частина друга) проектувальник зобов'язується за завданням замовника (інвестора) розробити технічну документацію або виконати вишукувальні роботи, а замовник - прийняти до оплати їх результат. За договором підряду на виконання проектно-вишукувальних робіт замовник зобов'язаний передати проектувальнику завдання на проектування, а також інші вихідні дані для розробки технічної документації. Завдання на виконання проектних робіт може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником.

Проектувальник зобов'язаний:

 • • дотримуватися вимог, що містяться в завданні на виконання проектно-вишукувальних робіт, і має право коригувати їх за згодою замовника;
 • • виконувати роботи відповідно до завдання на проектування та укладеного з замовником договором;
 • • узгодити готову технічну документацію із замовником, компетентними державними органами і органами місцевого самоврядування;
 • • передати замовникові готову технічну документацію та результати пошукових робіт на об'єкті майбутнього будівництва в повному обсязі і належної якості.

Замовник зобов'язаний:

 • • сплатити проектувальнику встановлену договірну ціну повністю після завершення всіх робіт або сплачувати її частинами після закінчення окремих етапів робіт;
 • • використовувати технічну документацію, отриману від проектувальника, тільки на цілі, передбачені договором, не передавати її третім особам і не розголошувати міститься в ній конфіденційну інформацію;
 • • надавати допомогу проектувальнику в виконанні передбачених договором проектно-вишукувальних робіт;
 • • брати участь разом з проектувальником в погодженні готової технічної документації з відповідними державними органами та органами місцевого самоврядування;
 • • відшкодувати проектувальнику додаткові витрати, викликані зміною вихідних даних для виконання проектно-вишукувальних робіт внаслідок обставин, що не залежать від проектувальника;
 • • залучити проектувальника до участі в справі за позовом, пред'явленим до замовника третіми особами в зв'язку з недоліками розробленої технічної документації або виконаних пошукових робіт.

Організації (підприємства) -застройщікі вправі виконувати будівельно-монтажні роботи зі зведення будинків, споруд і пристроїв власними силами (господарським способом). Однак на практиці забудовники частіше залучають до виконання робіт спеціалізовані підрядні організації (підприємства). Взаємини між забудовниками і підрядчиками будуються на ринковій основі з дотриманням прав і обов'язків, що випливають з договору будівельного підряду.

Згідно ст. 740 Цивільного кодексу Російської Федерації (частина друга) договір будівельного підряду укладають на будівництво або реконструкцію підприємства, будівлі, споруди чи іншого об'єкта, а також на здійснення монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваними об'єктами робіт. Рекомендований перелік статей договору достатньо типізований і універсальний, що дозволяє використовувати його в якості базової схеми при підготовці видів договору.

Приблизний перелік основних статей договору будівельного підряду наступний:

 • • визначення: повне найменування сторін договору - замовника і підрядника - із зазначенням їх реквізитів, найменування предмета договору;
 • • предмет договору - виклад завдання замовника в загальній формі в тексті договору і деталізовано в додатках. Більш детальним предметом договору будівельного підряду можуть бути введені в дію об'єкти, комплекси робіт, частини (етапи) споруджуваного об'єкта та ін .;
 • • вартість предмета договору;
 • • терміни початку і завершення робіт за договором;
 • • порядок і умови розрахунків і платежів;
 • • зобов'язання сторін за договором;
 • • виробництво робіт;
 • • приймання робіт;
 • • поручительства і гарантії за договором;
 • • заходи відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань;
 • • умови і порядок розірвання договору.

За домовленістю сторін статті договору можуть бути доповнені і змінені виходячи із специфіки об'єкту, що будується, його місця розташування та інших умов.

Підрядник може за погодженням із замовником (якщо це передбачено умовами договору) залучати для виконання того чи іншого комплексу або виду робіт (сантехнічні, електромонтажні, благоустрій території та ін.) Інші організації (підприємства) - субпідрядників, укладаючи з ними договори субпідряду. В такому випадку відповідальність перед замовником за виконання всіх робіт в терміни, передбачені договором будівельного підряду, і з належною якістю приймає на себе підрядник. У цих умовах підрядник буде виступати перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

У будівельній практиці замовник укладає договір, як правило, з одним підрядником, що має назву генеральним, який виконує основну частину робіт і приймають на себе зобов'язання по координації робіт і відповідальність за своєчасне і якісне виконання всього комплексу робіт, передбачених договором. Він залучає для виконання окремих видів робіт організації субпідрядників. Підрядник може прийняти на себе зобов'язання щодо забезпечення будівництва всіма видами матеріальних ресурсів і обладнання. Якщо замовник крім основного договору підряду укладає інші договори на виконання окремих видів і комплексів робіт, необхідних для спорудження об'єкта, координацію робіт, передбачених основним договором, з роботами, зафіксованими іншими договорами, забезпечує замовник, оскільки він несе відповідальність за своєчасне завершення всіх робіт зі спорудження об'єкта.

Замовник може укладати і окремі договори з підрядниками на виконання фіксованих обсягів будівельно-монтажних робіт з постачанням або без поставки обладнання, разові договори на поставку і монтаж обладнання, на будівництво окремих будівель і споруд та інші договори.

За окремим договором кожен підрядник несе відповідальність перед замовником тільки за своїми прямими зобов'язаннями, а замовник координує діяльність кожного підрядника, щоб різні виконавці не перешкоджали одна одній і виконували свої види робіт в необхідній послідовності. Для генерального підрядника окремим договором є договір субпідряду. У випадках, передбачених договором, підрядник може прийняти на себе відповідальність за забезпечення експлуатації об'єкта після здачі його замовнику на період, передбачений у договорі. Підрядник несе ризик випадкової загибелі об'єкта будівництва, що є предметом договору підряду, до приймання цього об'єкта замовником. Якщо об'єкт будівництва до приймання його замовником втрачений або пошкоджений внаслідок низької якості наданих замовником матеріалів, конструкцій або неправильних вказівок забудовника, підрядник має право вимагати оплати всіх виконаних ним робіт (по кошторисної вартості).

Підрядник зобов'язаний вести будівництво і пов'язані з ним роботи відповідно до технічної документації (яка визначає обсяг, зміст робіт та інші вимоги до них) і кошторисом, яка підтверджує вартість (ціну) робіт. Як правило, підрядник зобов'язаний виконувати всі будівельно-монтажні роботи, зафіксовані в технічній документації і кошторису.

Договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст технічної документації, а також терміни і обов'язки сторін по їх надання. Підрядник, який виявив у ході будівництва не враховані в технічній документації роботи, які підлягають додатковому виконання, зобов'язаний повідомити про це замовника. При неотриманні від останньої відповіді протягом десяти днів підрядник зобов'язаний призупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, викликаних простоєм, на рахунок замовника. Замовник звільняється від відшкодування цих збитків, якщо аргументує відсутність необхідності здійснення додаткових робіт. За згодою замовника на проведення і оплату додаткових робіт підрядник може відмовитися від їх виконання тільки в тих випадках, коли вони не входять в сферу його професійної діяльності або не можуть бути виконані підрядником з незалежних від нього причин.

Замовник має право вносити зміни в технічну документацію при обов'язковій умові, що викликаються цим додаткові роботи не перевищують 10% зазначеної в кошторисі загальної вартості будівництва і не змінюють характеру зафіксованих в договорі робіт. Внесення в технічну документацію змін понад 10% загальної вартості робіт виробляють на підставі узгодженої сторонами додаткового кошторису.

Підрядник має право вимагати від замовника перегляду кошторису, якщо з не залежних від нього причин вартість робіт перевищила кошторис не менше ніж на 10%.

Підрядник може також вимагати відшкодування поміркованих витрат, понесених ним у зв'язку з усуненням дефектів технічної документації.

Обов'язок забезпечення об'єкта будівництва матеріалами або обладнанням несе підрядник, якщо договором будівельного підряду не передбачено покладання даних обов'язків на замовника.

Замовник здійснює оплату виконаних підрядником робіт в розмірі, передбаченому кошторисом, у строки та в порядку, що визначені договором будівельного підряду. Цим договором може бути передбачена оплата робіт одноразово і в повному обсязі після прийняття об'єкта забудовником.

Розрахунок можна здійснювати також у формі авансів (проміжних платежів) по конструктивних елементах за виконання окремих робіт або їх окремих етапів. Сторони вправі погодити розміри резервування коштів для фінансових гарантій та порядок їх перерахування. У договорі доцільно передбачити умови, при яких замовник має право затримати оплату виконаних робіт підряднику:

 • • неусунення виявлених в роботі дефектів;
 • • заподіяння шкоди замовнику;
 • • відставання виконання робіт за термінами від обсягів, передбачених графіком їх виробництва і т.п.

Остаточний розрахунок замовник виробляє після виконання підрядником усіх робіт за договором, включаючи і усунення дефектів, виявлених під час приймання об'єкта з заліком раніше перелічених підряднику коштів і суми коштів фінансових гарантій, якщо вони були передбачені вдоговорі підряду.

Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до здачі результату виконаних робіт за договором підряду, повинен негайно приступити до приймання готового об'єкта (етапу). Він здійснює його приймання за свій рахунок, якщо інше не передбачено договором будівельного підряду. У необхідних випадках у прийманні робіт бере участь представник державних органів і органів місцевого самоврядування.

Здачу результату робіт підрядником і приймання його замовником оформляють актом, підписаним обома сторонами. Односторонній акт здачі або приймання результату робіт може бути визнаний судом недійсним лише у тому випадку, якщо мотиви відмови від підписання акта визнані ним обгрунтованими.

Замовник має право відмовитися від приймання результату робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість його використання для зазначеної в договорі будівельного підряду мети та не можуть бути усунені підрядником або замовником.

Замовник має право здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіком), якістю наданих підрядником матеріалів, а також правильністю використання останнім матеріалів замовника.

Для здійснення контролю і нагляду за будівництвом замовник має право укласти самостійно (без згоди підрядника) договір про надання замовнику різних інженерних послуг з боку інженерної організації. В такому випадку в договорі будівельного підряду визначають функції інженерної організації, пов'язані з наслідками її дій для підрядника.

Договором будівельного підряду може бути передбачений обов'язок сторони, на якій лежить ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва, застрахувати відповідні ризики. Сторона, на яку покладено обов'язок страхування, повинна представити іншій стороні підтвердження укладення нею договору страхування на умовах, зафіксованих в договорі будівельного підряду. До складу такого докази включають необхідні відомості про страховика, розмір страхової суми та застраховані ризики.

Страхування не звільняє страхувальника від обов'язку вжити належних заходів для запобігання настання страхового випадку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >