ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Після вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • • які умови необхідні для визнання активів фінансовими вкладеннями;
 • • склад фінансових вкладень;
 • • з яких джерел можна отримати інформацію про стан і динаміку фінансових вкладень організації (підприємства);
 • • зміст терміну "фінансовий інструмент";
 • • основні види фінансових інструментів фондового ринку;
 • • інструменти кредитного ринку;
 • • в яких фінансові операції враховують вартість цінних паперів;
 • • види оцінки емісійних цінних паперів;
 • • призначення резерву під знецінення фінансових вкладень;
 • • які чинники роблять пріоритетний вплив на величину вартості емісійних цінних паперів;
 • • коефіцієнти, що визначають характер обігу акцій на фондовій біржі;
 • • умови розміщення випущених емітентом цінних паперів;

вміти

 • • обґрунтовувати відмінності між реальним і фінансовим інвестуванням;
 • • визначати взаємозв'язок між реальними і фінансовими інвестиціями;
 • • розробляти і застосовувати класифікацію привілейованих акцій;
 • • розкрити які фінансові інструменти відносяться до похідних;
 • • характеризувати відмінності між вартістю і ціною емісійного цінного паперу;
 • • показувати за якими критеріями здійснюють інтегральну оцінку інвестиційних якостей акцій;
 • • розкривати основні етапи процедури емісії акцій і корпоративних облігацій;

володіти

 • • методикою визначення фактичних витрат на придбання фінансових активів, що виступають у формі фінансових вкладень;
 • • інструментами оцінки об'єкта фінансових вкладень при його вибутті;
 • • параметрами, котрі характеризують інвестиційну привабливість емісійних цінних паперів;
 • • розрахунками показників, які відображають фінансовий стан емітента акцій;
 • • механізмами визначення коефіцієнтів, що характеризують первинну емісію акцій.

Характерні особливості фінансових інвестицій (вкладень)

Фінансові інвестиції (Financial investment ) -це вкладення грошових коштів в різні види цінних паперів організацій (підприємств)-емітентів.

У російській практиці вони приймають форму фінансових вкладень. Для визнання активів фінансовими вкладеннями необхідно одноразове виконання наступних умов:

 • • наявність належно оформлених документів, що підтверджують право організації (підприємства) на фінансові вкладення і отримання грошових коштів або інших активів, що випливають із цього права;
 • • перехід до організації (підприємству) фінансових ризиків, пов'язаних з фінансовими вкладеннями (ціновий ризик, ризик неплатоспроможності боржника, ризик ліквідності та ін.);
 • • здатність активів приносити організації (підприємству) прибуток (дохід) в майбутньому у формі відсотків, дивідендів або приросту курсової вартості.

В останньому випадку прибуток (дохід) організації (підприємства)-інвестори утворюється:

 • • у вигляді різниці між ціною продажу (погашення) фінансового активу і його купівельною вартістю;
 • • в результаті його обміну;
 • • внаслідок зростання його поточної ринкової вартості;
 • • при погашенні зобов'язань організації (підприємства).

Фінансові інвестиції здійснюють в формі вкладень вільних грошових коштів:

 • • в державні та муніципальні цінні папери (облігації);
 • • в дохідні інструменти ринку капіталу (акції та корпоративні облігації);
 • • в дохідні активи грошового ринку (депозитні сертифікати);
 • • до статутних (складеному) капітали інших організацій (підприємств);
 • • у вигляді позик, наданих іншими організаціями (підприємствами);
 • • в дебіторську заборгованість, придбану на підставі поступки права вимоги;
 • • як вклади організації (підприємства) - товариша за договором простого товариства та ін.

До складу фінансових вкладень організації (підприємства) не включають:

 • • власні акції, викуплені у їх власників для подальшого перепродажу або анулювання;
 • • векселі, видані організацією (підприємством) -векселедателем організації (підприємству) -продавці при розрахунках за продані товари, продукцію, виконані роботи і надані послуги;
 • • вкладення організації (підприємства) в нерухоме та інше майно, що має матеріально-речову форму, що надаються організацією (підприємством) за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) для отримання прибутку (доходу);
 • • дорогоцінні метали, ювелірні вироби, твори мистецтва та інші аналогічні цінності, придбані не для звичайних видів діяльності.

Слід зазначити, що активи, які мають матеріально-речову форму (основні засоби, нематеріальні активи, запаси і ін.), Не відносяться до фінансових вкладень.

Облік фінансових вкладень здійснюють на рахунку 58 "Фінансові вкладення", який призначений для узагальнення інформації про наявність та рух інвестицій організації (підприємства) в державні цінні папери, акції, облігації та інші фінансові інструменти сторонніх емітентів, статутні (складеному) капітали інших організацій, а також надані іншими організаціями позики.

До рахунку 58 "Фінансові вкладення" можуть бути відкриті субрахунки:

"Паї та акції";

"Боргові цінні папери";

"Надані позики";

"Внески за договором простого товариства".

Погашення (викуп) і продаж цінних паперів, які обліковуються на рахунку 58, відображають за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати" і кредиту рахунку 58 "Фінансові вкладення" (крім організацій, які показують ці операції на рахунку 90 "Продажі"),

Одиницю бухгалтерського обліку фінансових вкладень організація (підприємство) вибирає самостійно таким чином, щоб забезпечити формування повної і достовірної інформації про ці вкладення, а також контроль за їх наявністю і рухом. Виходячи з характеру фінансових вкладень, порядку їх придбання і використання одиницею фінансових вкладень може бути серія, партія, інша однорідна сукупність фінансових вкладень.

Організація (підприємство) здійснює аналітичний облік фінансових вкладень таким чином, щоб отримати інформацію по одиницях бухгалтерського обліку фінансових вкладень і організаціям (підприємствам), в які спрямовані ці вкладення (наприклад, по емітентам, організаціям- позичальникам і т.п.).

За прийнятим до бухгалтерського обліку державних цінних паперів і фінансових інструментів інших емітентів в аналітичному обліку має бути сформована як мінімум наступна інформація: найменування емітента та назва цінного паперу, номер, серія, номінальна ціна покупки, витрати, пов'язані з придбанням, загальна кількість, дати покупки і продажу, місце зберігання.

Організація (підприємство) має право формувати у аналітичному обліку додаткову інформацію про фінансові вкладення, в тому числі за їх групами (видами).

У бухгалтерської звітності фінансові вкладення поділяються виходячи з терміну звернення (погашення) на короткострокові (до одного року) і довгострокові (понад рік). У звітності підлягає розкриттю з урахуванням вимог власника як мінімум наступна інформація:

 • • способи оцінки фінансових вкладень при їх вибутті за групами (видами);
 • • наслідки змін способів оцінки фінансових вкладень (при їх вибутті);
 • • вартість фінансових вкладень, за якими можна встановити їх поточну ринкову вартість, і вартість фінансових вкладень, за якими її не визначають;
 • • різниця між поточною ринковою вартістю на звітну дату і сумою попередньої оцінки фінансових вкладень, за якими встановлювалася поточна ринкова вартість;
 • • за борговими цінними паперами, по яких не фіксувалася поточна ринкова вартість, - різниця між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу;
 • • вартість і види цінних паперів та інших фінансових вкладень, обтяжених заставою;
 • • резерв під знецінення фінансових вкладень із зазначенням виду цих вкладень, величини резерву, утвореного в звітному році, обсягу резерву, визнаного операційним доходом звітного періоду, і сум резерву, використаних у звітному році;
 • • за борговими цінними паперами і наданими позиками - їх оцінка за дисконтованою вартістю, величина їх теперішньою вартістю, використані способи дисконтування (ці відомості розкривають в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту "Про фінансові результати").

Фінансове інвестування, на відміну від реального, що не передбачає обов'язкового створення нових виробничих потужностей та контролю за їх експлуатацією.

Фінансовий інвестор не бере безпосередньої участі в управлінні реальними активами, покладаючись на досвід фахівців-менеджерів. Тому зовні процес фінансового інвестування проявляється в акті купівлі-продажу цінних паперів. На практиці його часто називають портфельним інвестуванням, пов'язаних зі створенням фондового портфеля інвестора.

Цінні папери за низкою своїх характеристик (прибутковість, прибутковість, ліквідність і ризик) представляють собою більш гнучкий інструмент фінансування в порівнянні з традиційним банківським кредитом. Крім того, шляхом випуску фінансових інструментів (акцій і облігацій) забезпечують оптимальну структуру капіталу організації (підприємства) - емітента, якій неможливо досягти, якщо використовувати переважно один фінансове джерело, наприклад, власні кошти, банківський кредит або фінансову оренду (лізинг). Досвід підприємств (корпорацій) в країнах з розвиненою ринковою економікою (США, Канада, країни ЄЕС, Японія) показує, що оптимальна структура капіталу може бути сформована тільки при комплексному залученні різноманітних джерел фінансування.

Фінансова діяльність організацій (підприємств) реального сектора економіки відносно незалежна від інших видів діяльності. Однак вона виконує допоміжну функцію по відношенню до поточної та інвестиційної діяльності.

Фінансові інвестиції (на відміну від реальних) надають організації (підприємству) більш широкий діапазон вибору інструментів для вкладення капіталу , включаючи низькоризикові (державні облігації) і високоризикові (акції) інструменти інвестування. Організація (підприємство)-інвестор здійснює інвестиційну діяльність в більш широкому спектрі - від консервативної до агресивної стратегії поведінки на фондовому ринку.

Від реальних інвестицій (капіталовкладень) фінансові відрізняються більш високою ліквідністю завдяки можливості звернення фінансових інструментів на вторинному фондовому ринку. Швидка зміна ділової ситуації на цьому ринку передбачає необхідність більш оперативного управління портфелем фінансових активів у порівнянні з реальними інвестиційними проектами. Тому портфельний інвестор змушений систематично аналізувати і своєчасно коригувати склад і структуру фондового портфеля.

На практиці цінні папери організацій (підприємств) відіграють важливу роль у національній економіці, сприяючи перетворенню заощаджень в інвестиції. Вони здатні приносити їх власникам певний дохід (у формі дивідендів і відсотків). Прагнення до отримання такого доходу спонукає інвесторів (власників заощаджень) вкладати вільні грошові кошти в емісійні цінні папери. Мобілізовані емітентом на фондовому ринку кошти спрямовують на створення і придбання реальних активів для розширення масштабів підприємницької діяльності.

У міру розвитку фондового ринку з'являється потенційна можливість залучати для фінансування інвестицій в основний капітал кошти не тільки з внутрішніх, але і з зовнішніх джерел (у формі емісії акцій). У разі збільшення статутного капіталу організації (підприємства) спочатку відбувається випуск нового пакета акцій, а потім слідують реальні інвестиції.

Таким чином, фінансові інвестиції служать необхідною умовою інвестиційного процесу в організаціях (підприємствах).

Реальні інвестиції виявляються неможливими без фінансових інвестицій, а останні отримують своє завершення при здійсненні капіталовкладень. Подібний процес відбувається в усіх країнах з розвиненою ринковою економікою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >