ІНВЕСТИЦІЙНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ

Після вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • • основи інвестиційного планування і бюджетування;
 • • процес розробки інвестиційного бюджету;
 • • зміст бюджетного регламенту;
 • • склад інвестиційного бюджету;
 • • методи відбору проектів для включення в інвестиційний бюджет;
 • • технологію аналізу та оцінки виконання інвестиційного бюджету;

вміти

 • • використовувати отримані теоретичні знання та уявлення в процесі постановки завдань інвестиційного бюджетування на підприємствах;
 • • аналізувати і систематизувати отриману на підприємстві статистичну, бухгалтерську та проектну інформацію для складання бюджету інвестиційного проекту;
 • • використовувати методику аналізу та оцінки достовірності та результативності капітального бюджету;
 • • користуватися методичним інструментарієм аналізу та оцінки проектних ризиків, супутніх бюджетування;
 • • оцінювати і вибирати оптимальні способи фінансування інвестиційних проектів;
 • • оптимізувати інвестиційний бюджет за стандартними моделям;

володіти

 • • навичками інвестиційного планування та аналізу;
 • • методами вибору найбільш ефективних проектів для включення їх в інвестиційний бюджет;
 • • способами застосування різних фінансових моделей для оптимізації інвестиційного бюджету.

Інвестиційне планування в системі бюджетування організації

Планування як важлива ланка управління висловлює підготовку і прийняття на базі обраних варіантів поєднання параметрів управлінських рішень, пов'язаних з майбутнім розвитком організації. Основна вимога до системи планування, це його спрямованість, тобто систематична постановка і підготовка необхідних для її досягнення заходів. Іншими словами, це процес розробки різних планів.

Особливе місце в загальній системі управління займає фінансове планування. Воно являє собою складний процес прогнозу грошових надходжень і платежів організації. При дефіциті або надлишку грошових коштів фінансове планування дозволяє виявити і відібрати найбільш оптимальні варіанти здійснення господарських операцій.

Його можна уявити як планування потоку припливу грошових коштів і платежів за зобов'язаннями підприємства в розрізі наступних напрямків:

 • • прогноз грошових потоків (припливу і відпливу грошових коштів);
 • • визначення необхідного обсягу капіталовкладень (інвестицій) по підприємству в цілому і окремими інвестиційними проектами;
 • • прогноз і вибір варіантів поєднання джерел фінансування капіталовкладень (внутрішніх і зовнішніх).

На відміну від фінансового планування під інвестиційним плануванням розуміють підготовку і прийняття рішень щодо цілей, термінів, витрат і фінансових результатів за проектами, що реалізуються, включеним в капітальний бюджет.

Інвестиційне планування має ряд особливостей, які слід враховувати в процесі прийняття управлінських рішень.

 • 1. Інвестиційні об'єкти планують нерегулярно, тому доходи від них надходять також нерівномірно - після введення їх в експлуатацію і виходу на проектну потужність. Тому необхідно враховувати тимчасові зрушення платежів у формі відтоку по реальних інвестицій і грошових надходжень від них.
 • 2. Тривалість планового періоду інвестування визначають технічним і економічним термінами життя проекту, в якому співвідношення грошових виплат і надходжень буде порівнянним.
 • 3. Інформація, пов'язана з плануванням довгострокових інвестицій за періодами, надходить в розпорядження керівництва підприємства і вона носить закритий характер.
 • 4. Високий рівень ризику, пов'язаний з реалізацією довгострокових інвестиційних проектів.

Основою планування і його відправною точкою є стратегічний план, в якому відображають цілі, стратегію розвитку підприємства на тривалу перспективу, способи її реалізації, які забезпечують фінансову стійкість, платоспроможність і прибутковість його роботи. У цьому документі надають докладний структурований опис послідовності дій для досягнення довгострокових цілей, що піддаються кількісному вимірюванню.

Взаємозв'язок між стратегічним планом і іншими його видами показана на рис. 12.1.

Схема взаємозв'язку між системою планів на підприємстві, реалізує інвестиційні проекти

Мал. 12.1. Схема взаємозв'язку між системою планів на підприємстві, реалізує інвестиційні проекти

З наведеної схеми можна зробити висновок, що інвестиційний план тісно пов'язаний зі стратегічним і фінансовим планом, а інвестиційний бюджет - з операційними і фінансовими бюджетами підприємства.

Для більш раціонального управління інвестиційними проектами плани їх реалізації розбивають на декілька бюджетів, мають більш короткий термін виконання (місяць, квартал, рік), що робить можливим коригувати зведений план реального інвестування. Успішність впровадження системи інвестиційного планування і бюджетування залежить, перш за все, від якості менеджменту на підприємстві, його здатності використовувати комплексний підхід для координації процедур розробки, аналізу, впровадження та контролю виконання бюджетів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >