Організація статистичного спостереження за підприємствами

Статистичне спостереження за підприємствами проводиться Федеральною службою державної статистики (Росстат) та її територіальними органами. Статистичне спостереження за підприємствами здійснюється на основі проведення суцільних і вибіркових спостережень. З метою підвищення ролі малого та середнього бізнесу в нашій країні з 2011 р Росстат проводить суцільне статистичне спостереження за діяльністю цих суб'єктів.

Як ми вже відзначали, підприємство вважається створеним з моменту внесення відповідного запису в ЕГРЮЛ. Відповідно, загальну інформацію про організацію (назва, адреса, вид діяльності, форму власності і т.п.) можна отримати з цього реєстру.

Основною формою спостереження за підприємствами є звітність, яка представляє собою сукупність документів строго регламентованого зразка, що містять підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств за звітний період, а також підписи посадових осіб, відповідальних за надання інформації (як правило, генеральний директор і головний бухгалтер). Перелік форм статистичної звітності затверджується уповноваженим органом Уряду РФ. Як відомо, юридичні особи відповідно до чинного законодавства РФ зобов'язані у відповідний термін подавати до територіальних органів державної статистики за місцем їх реєстрації статистичну звітність. За ухилення або надання недостовірної інформації підприємство несе адміністративну, а іноді й кримінальну відповідальність. Основною формою подання звітності є паперова форма у вигляді поштового відправлення з описом вкладення. Однак останнім часом найбільшого поширення набула електронна форма подання звітності але телекомунікаційних каналах зв'язку. Період подання звітності може становити один місяць, квартал або рік.

Залежно від розміру, виду економічної діяльності, форми власності та організаційно-правової форми підприємства надають різні форми звітності. Для комплексної оцінки підприємств Росстатом розроблені і затверджені уніфіковані (загальні для всіх підприємств) форми статистичного спостереження. До них відносяться:

  • - Форма № П-1 "Відомості про виробництво і відвантаження товарів і послуг";
  • - Форма № П-2 "Відомості про інвестиції";
  • - Форма № П-3 "Відомості про фінансовий стан організації";
  • - Форма № П-4 "Відомості про чисельності, заробітної плати і рух працівників";
  • - Форма № П-5 (м) - "Основні відомості про діяльність організації".

Форми № П-1-П-5 (м) представляють підприємства та організації, середня чисельність працівників яких перевищує 15 осіб, включаючи працюючих за сумісництвом і договорами цивільно-правового характеру, а також їх відокремлені підрозділи. Малі підприємства представляють форму № ПМ "Відомості про основні показники діяльності малого підприємства". Мікропідприємства щорічно представляють форму федерального державного статистичного спостереження № МП (мікро) "Відомості про основні показники діяльності мікропідприємства" (додаток 1) [1] .

Крім уніфікованих форм підприємства представляють інші форми звітності в залежності від видів економічної діяльності. Так, для аналізу діяльності будівельних підприємств щорічно проводиться аналіз ділової активності, регулярно надаються відомості про побудованих населенням індивідуальних житлових будинках, відомості про хід будівництва найважливіших об'єктів. Для підприємств автомобільної промисловості такими є відомості про виробничі потужності, основні засоби. У сільському господарстві формуються дані про загальної земельної площі, структурі площ за видами сільськогосподарських культур; структурі поголів'я сільськогосподарських тварин за категоріями господарств тощо В рамках спеціально-організованого обстеження в 2006 р була проведена Всеросійська сільськогосподарська перепис.

Для проведення комплексного аналізу та отримання планових показників розвитку діяльності підприємства необхідне створення багаторівневої, науково обґрунтованої системи показників, метою якої є комплексна оцінка ресурсного забезпечення підприємства, його економічних результатів і як наслідок, управління розвитком підприємства в цілому.

Для реалізації цього завдання розглянемо систему показників, що складається з декількох блоків, формування якої здійснено з урахуванням можливості її інформаційного наповнення на основі вищезгаданих уніфікованих форм статистичної звітності (рис. 1.12).

Перший блок показників характеризує поточну оцінку підприємства, включаючи стан і використання основних і оборотних коштів, а також нематеріальних активів. Одним із чинників збільшення обсягу виробництва продукції на підприємстві є саме забезпеченість його основними засобами в необхідній кількості, а також більш повне і ефективне їх використання. З цією метою в даному блоці розглядаються показники, що характеризують стан і рух основних засобів: коефіцієнти придатності та зносу, надходження та вибуття. Для оцінки ступеня ефективності їх використання розглядаються як узагальнюючі показники, такі як фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, фондорентабельность, так і приватні: показники використання устаткування і площ.

Проаналізувавши показники ефективності використання основних засобів, доцільно приділити увагу вивченню ступеня використання виробничих потужностей. Під виробничою потужністю розуміється максимально можливий випуск продукції при достігну-

Система показників діяльності підприємства

Мал. 1.12. Система показників діяльності підприємства

тому або наміченому рівні техніки і технології і організації виробництва. Для характеристики стану виробничих потужностей розраховуються коефіцієнти виробничої потужності, а також так званий фондомощностний коефіцієнт, що характеризує потребу в основних засобах на одиницю середньої річної виробничої потужності.

Важливою складовою при плануванні виробничої діяльності підприємства є оцінка його оборотних коштів. Повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами є необхідною умовою виконання планів по виробництву продукції, зниження собівартості, зростання прибутку, рентабельності. Для характеристики рівня використання оборотних коштів розрахуються три основні показники - коефіцієнт оборотності, коефіцієнт закріплення і тривалість одного обороту в днях. Прискорення або уповільнення швидкості обігу грошей безсумнівно впливає на зміну їх загальної величини. З цією метою прийнято обчислювати суму оборотного капіталу, вивільнену з обороту або додатково залучених в оборот внаслідок прискорення швидкості обороту або, відповідно, уповільнення оборотності. Важливо відзначити також, що визначення потреби підприємства в оборотних коштах є необхідним для нормального протікання виробничого процесу.

Другий блок показників характеризує стан трудових ресурсів підприємства і їх використання. Від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, і як наслідок - виробничі і економічні показники. Для реалізації цієї мети аналізується структура і динаміка трудових ресурсів підприємства, розраховуються показники наявності і руху персоналу.

Ефективність використання персоналу підприємства може розглядатися в двох напрямках: вивчення робочого часу і продуктивності праці. Для вивчення робочого часу розглядаються фонди робочого часу, а також розраховуються абсолютні, відносні і середні показники, що характеризують ступінь використання робочого часу. Для оцінки рівня ефективності використання трудових ресурсів застосовується система показників продуктивності праці. До таких показників відносяться: середньогодинна вироблення, середній денний виробіток, середня місячна вироблення, трудомісткість продукції і ін.

Ефективність роботи співробітників багато в чому залежить від чітко продуманої системи мотивації на підприємстві. Тому розгляд різних матеріальних і нематеріальних методів стимулювання є невід'ємною частиною вивчення персоналу. При цьому важливе значення має розгляд різних систем і форм заробітної плати, а також вивчення показників заробітної плати. Аналіз рівня і динаміки показників оплати праці проводиться переважно з використанням індексного методу.

Третій блок показників характеризує результати виробничої діяльності підприємства. Для оцінки виконання виробничої програми важливе значення мають натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції. Роль вартісних показників очевидна. До таких відносять: валовий оборот, внутрішньовиробничий оборот, валову продукцію, товарну продукцію. Якість продукції відіграє важливу роль в суспільному виробництві. Для визначення якості продукції використовуються такі показники, як довговічність, надійність і ін. В аналізі плану і динаміки якості продукції використовується індексна система показників.

Велике значення в запропонованій системі показників приділяється четвертого блоку показників, що характеризують фінансовий стан підприємства. Вивчення результатів діяльності доцільно почати з розгляду витрат. З цією метою слід розглянути різні класифікації і угруповання витрат, а також піддати статистичному вивченню показники собівартості продукції і витрат на карбованець виручки, використовуючи при цьому головним чином індексний метод, в тому числі для оцінки впливу окремих факторів на ці показники.

В ході подальшого аналізу слід перейти до вивчення основних фінансових результатів - прибутку і рентабельності, розглянувши різні їх види, а також оцінити вплив факторів. З метою загальної характеристики фінансового стану організації в даному блоці доцільно розгляд показників платоспроможності підприємства.

В аналізі діяльності підприємства використовуються традиційні статистичні методи динаміки, структури, індексний метод, а також графічний і табличний методи, які детально представлені в наступних розділах підручника.

  • [1] Відповідно до наказу Росстата від 29 серпня 2012 року № 470 "Про затвердження статистичного інструментарію для організації федерального статистичного спостереження за діяльністю підприємств".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >