Система вартісних показників виробництва і реалізації продукції

Для відображення результатів виробничої діяльності підприємства на різних стадіях виробничого процесу в статистиці застосовуються показники валового обороту, валової продукції, товарної продукції та реалізованої продукції. Всі показники взаємопов'язані, що наочно видно на рис. 2.3.

Валовий оборот (ВО) - це результат діяльності всіх підрозділів, який включає в себе всі вироблені готові вироби і напівфабрикати, незалежно від того, призначені вони для відпустки на сторону або для переробки на власному підприємстві, а також незавершене виробництво в розмірі різниці його залишків на кінець і початок звітного періоду:

ВО = Готові вироби + Напівфабрикати + ΔΗ3Π, (2.1)

де ΔΗ3Π - зміна залишків незавершеного виробництва.

У разі, коли незавершене виробництво на кінець звітного періоду перевищує його залишок на початок звітного періоду, воно увійде в валовий оборот позитивною величиною; якщо ж залишок на кінець звітного періоду буде менше залишку на початок періоду, то незавершене виробництво увійде в валовий оборот негативною величиною.

Внутрішньовиробничий оборот (ВПО ) - це загальна вартість спожитих в даний час в межах підприємства напівфабрикатів та послуг.

Валова продукція ( ВП) - це результат виробничої діяльності за певний період часу, в який входять:

  • - Все вироблені готові вироби;
  • - Частина напівфабрикатів, відпущених на сторону, і та їх частина, яка пішла на поповнення запасів напівфабрикатів на складі;
  • - Все закінчені і здані стороннім замовникам послуги виробничого характеру (ремонт об'єктів, що належать замовнику, і т.п.).

Визначення валової продукції підприємства можна сформулювати інакше: валовий продукцією називається

Блок-схема системи вартісних показників продукції

Мал. 2. 3. Блок-схема системи вартісних показників продукції

загальний обсяг продукції в грошовому вираженні, вироблений за звітний період всіма підрозділами підприємства, за вирахуванням внутрішньовиробничого обороту:

ВП = ВО-ВПО. (2.2)

Чиста продукція ( ПП) - це новостворена вартість в результаті виробничої діяльності підприємства. Для її визначення необхідно з валової продукції виключити вартість матеріальних витрат, понесених у процесі виробництва, а також амортизаційні відрахування:

ПП = ВП - МОЗ - А, (2.3)

де МЗ - матеріальні витрати; А - амортизаційні відрахування.

Умовно-чиста продукція ( УЧП ) - це та ж чиста продукція (вартість додана обробкою), але з включенням величини амортизаційних відрахувань:

УЧП = ВП-МЗ. (2.4)

Товарна продукція ( ТП) - це кінцевий результат діяльності підприємства за звітний період, який представляє собою вартість готових виробів і напівфабрикатів, вироблених і фактично реалізованих або призначених до реалізації, а також вартість виконаних на сторону робіт промислового характеру.

Очевидно, що товарна продукція направляється в сферу обігу, тому при її визначенні не враховується зміна залишків незавершеного виробництва, так як незавершене виробництво непридатне для використання в якості засобів виробництва або предметів особистого вжитку.

Для розрахунку величини товарної продукції можна скористатися наступними формулами:

ТП = Готова продукція + Напівфабрикати на сторону + + Послуги промислового характеру (2.5)

або

ТП = ВП - ΔΙΙ3Π. (2.6)

Відвантажена продукція ( ВП) - продукція власного виробництва, фактично відвантажена (передана) споживачам у звітному періоді:

ОП = ТП - Дготових виробів на складі. (2.7)

Оплата продукції може бути зроблена в разі відмови або згідно з договором здійснена більш пізнім терміном.

Реалізована продукція ( РП) - продукція, оплачена споживачем, що підтверджується отриманням грошей в касу підприємства або перекладом на його розрахунковий рахунок:

РП = ОП - Δпродукціі відвантаженої, але не оплаченої. (2.8)

Слід зазначити, що згідно з чинним законодавством підприємства самостійно мають право вибирати, визначати чи прибуток підприємства за фактом відвантаження або оплати. Це залежить від облікової політики кожного підприємства. В даний час більшість російських підприємств розраховують прибуток за фактом відвантаження продукції. В цьому випадку вартість відвантаженої і реалізованої продукції буде збігатися.

ПРИКЛАД 2.2

Підприємство виробило за звітний період готових виробів на суму 624 000 руб. і напівфабрикатів на суму 124 000 руб., з яких було спожито в своєму виробництві продукції на 53 000 руб., решта реалізовано на сторону. Вартість послуг непромислового характеру, наданих стороннім організаціям, - 50 000 руб.

Залишки незавершеного виробництва на початок періоду - 165 000 руб., На кінець - 145 000 руб. Залишки товарів на складі підприємства склали 130 000 руб., А залишки товарів на зберіганні споживача внаслідок відмови від оплати - 45 000 руб. Вартість матеріальних витрат становить 40% від товарної продукції.

Необхідно визначити обсяг валової, чистої, товарної, відвантаженої і реалізованої продукції за звітний період.

Рішення

ВО = Готові вироби + Напівфабрикати + ΔΗ3Π = 624 + 124 + 50 + (145- 165) + 130 + 45 = 953 (тис. Руб.);

ВП = ВО - ВПО = 953 - 53 = 900 (тис. Руб.);

ТП = ВП - ΔΗ3Π = 900 - (145 - 165) = 920 (тис. Руб.);

ПП = ВП - МОЗ = 900 - 0,4 × 920 = 532 (тис. Руб.);

ОП = ТП - Аготових виробів на складі = 920 - 130 = 790 (тис. Руб.);

РП = ОП - Δпродукціі відвантаженої, але не оплаченої = 790 - 45 = 745 (тис. Руб.).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >