Показники наявності, стану і руху основних засобів

Для характеристики наявності основних засобів використовують моментні (на конкретну дату, момент часу) і інтервальні (за період) показники. Для інтервальних рядів розрахунок середньорічної (квартальної) вартості основних засобів знаходиться за формулою середньої арифметичної. При визначенні середньорічної (квартальної) вартості основних засобів моментной) ряду динаміки використовується формула середньої хронологічної:

з рівновіддаленими рівнями :

(4.5)

з неравноотстоящими рівнями :

(4.6)

де - середня річна вартість основного капіталу; - вартість основних засобів на початок періоду; - вартість основних засобів на кінець періоду;

- Вартість основних засобів на початок i -го місяця (при ); - вартість вибулих протягом року основних засобів; - вартість які поступили в звітному році основних засобів; п - число місяців використання основних засобів; в - число місяців з моменту вибуття основних засобів до кінця року.

Якщо відомі значення моментних показників наявності основних засобів тільки на початок і кінець періоду, то середня сума основних засобів визначається як їх полусумма:

(4.7)

Для характеристики відтворення основних засобів за рік і їх стану на практиці широко використовуються баланси основних засобів підприємств по повної початкової (відновлювальної) вартості і по залишкової (за вирахуванням зносу) вартості. Баланс основних засобів являє собою статистичну таблицю, яка містить інформацію про обсяг, структуру і відтворенні основних засобів (табл. 4.1). І той і інший баланси можуть бути складені за балансовою оцінкою в поточних цінах, в середньорічних цінах або в постійних (базисного періоду) цінах.

Баланс основних засобів за повною вартістю в певній мірі відображає зміну їх виробничої потужності, особливо по активній частині. У цьому балансі відображаються: вартість основних засобів на початок року, вартість які поступили основних засобів, ліквідованих, що вибули з інших причин і вартість основних засобів на кінець року.

Баланс за залишковою вартістю характеризує грошовий вираз відтворення основних засобів. Крім показників, що виділяються в балансі за повною вартістю, але розрахованих з урахуванням зносу, цей баланс містить ще показник річного зносу (амортизації) всіх основних засобів.

Інформаційною базою для складання балансів є річна форма № 11 "Відомості про наявність та рух основних фондів (засобів) та інших нефінансових активів".

Таблиця 4.1

Баланс основних засобів по повній і залишкової вартості

Вид основних засобів

Вартість основних засобів на початок року

Збільшення вартості за звітний рік (надходження)

Зменшення вартості за звітний рік (вибуття)

Вартість основних засобів на кінець року

Всього, в тому числі за рахунок:

створення нової вартості (введення в дію нових основних засобів, модернізації, реконструкції)

придбання вживаних основних засобів

Всього, в тому числі за рахунок:

ліквідації основних засобів

з них внаслідок втрат від стихійних лих, техногенних катастроф, автокатастроф, пожеж, воєнних дій і т.д.

вибуття з інших причин

Амортизація (знос) за рік

За повної вартості

За залишковою вартістю (з урахуванням зносу)

Узагальнюючими характеристиками стану основних засобів є коефіцієнти придатності та зносу, які можуть розраховуватися як по повній, так і за залишковою вартістю. Коефіцієнт придатності відображає ту частину повної вартості, яку основні засоби зберегли в процесі функціонування, коефіцієнт зносу характеризує частку ту частину вартості основних засобів, яка вже перенесена на вироблений продукт. Природно, чим вище норми амортизації на повне відновлення основних засобів, тим вище, при інших рівних умовах, коефіцієнти зносу. Нормальним вважається знос, що не перевищує 40%. Розрахунок показників виробляється але такими формулами:

(4.8)

(4.9)

де І - знос основних засобів; - повна вартість основних засобів (на початок або кінець періоду); - залишкова вартість основних засобів (на початок або кінець періоду).

Між показниками придатності і зносу існує взаємозв'язок: .

Для вивчення руху основних засобів розраховуються коефіцієнти надходження , оновлення, вибуття і ліквідації. Формули розрахунку і економічний зміст показників наведені в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Методика розрахунку показників руху основних засобів

показник

Формула розрахунку

Економічний зміст

коефіцієнт надходження

Характеризує, в якому обсязі надійшли основні засоби в звітному періоді

коефіцієнт оновлення

Характеризує частку оновлених (нових) коштів в загальній вартості основних засобів за звітний період

коефіцієнт вибуття

Характеризує частку вибулих коштів в загальній вартості основних засобів за звітний період

коефіцієнт ліквідації

Характеризує частку вибулих основних засобів внаслідок старості і зносу

Примітка. ОСП - вартість які поступили в звітному році основних засобів; ОСК - вартість основних засобів на кінець року; Основа - вартість нових основних засобів; OCв - вартість вибулих протягом року основних засобів; ОСН - вартість основних засобів на початок року; ОСЛ - вартість ліквідованих основних засобів.

ПРИКЛАД 4.1

Повна відновна вартість основних засобів на початок року становить 8,4 млн руб. Величина зносу на початок року становить 1,2 млн руб. З 1 березня введено в експлуатацію основні засоби на суму 2,3 млн руб., В тому числі нові основні засоби на суму 0,8 млн руб. 1 жовтня виведено з експлуатації основні засоби на суму 1,5 млн руб., В тому числі ліквідовано на суму 0,2 млн руб.

Необхідно визначити повну і залишкову відновну вартість на кінець року; середньорічну вартість основних засобів; показники їх стану і руху.

Рішення

Повну відновлювальну вартість на кінець року визначимо балансовими методом: (млн руб.).

Залишкова вартість на кінець року дорівнюватиме

Середньорічна вартість основних засобів складе

Обчислимо коефіцієнти придатності та зносу на початок і кінець року:

Визначимо коефіцієнти надходження, оновлення, вибуття та ліквідації основних засобів:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >