ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

В результаті вивчення глави 5 студент повинен:

знати

  • • поняття і класифікацію оборотних коштів підприємства;
  • • показники швидкості оборотності оборотних коштів;

вміти

  • • розраховувати показники оборотності оборотних коштів;
  • • здійснювати факторний аналіз оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів;

володіти

  • • навичками визначення потреби підприємства в оборотних коштах;
  • • методикою управління запасами.

Поняття і класифікація оборотних коштів

Оборотні кошти являють собою сукупність виражених у грошовій формі оборотних виробничих засобів і засобів в обігу, необхідних для забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції.

До складу оборотних виробничих засобів включаються предмети праці, що знаходяться в виробничих запасах (сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, тара і т.п.); предмети праці, які вступили в процес виробництва (незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва), і витрати майбутніх періодів, тобто витрати на освоєння нової продукції в поточному періоді, але випускається в майбутньому.

На відміну від основних виробничих засобів оборотні виробничі засоби повністю споживаються в кожному виробничому циклі і переносять всю вартість на новостворену продукцію, втрачають патурально-речову форму, а також мають термін служби не більше 12 міс.

До складу оборотних коштів в обігу включаються готова продукція на складі; товари відвантажені і знаходяться в дорозі; грошові кошти в касі організації, а також безготівкові грошові кошти на рахунках в банках (кредитних організаціях); дебіторська заборгованість, під якою розуміють заборгованість інших організацій, працівників і фізичних осіб даної організації (рис. 5.1).

Оборотні кошти постійно циркулюють і проходять кілька стадій обороту. На першій стадії вони з грошової форми переходять в товарну, тобто купуються предмети праці; на другій стадії відбувається перетворення виробничих запасів в незавершене виробництво або напівфабрикати, а потім в готову продукцію; на третій стадії підприємство реалізує готову продукцію і про-

Структура оборотних коштів підприємства

Мал. 5.1. Структура оборотних коштів підприємства

ротні кошти набувають грошову форму. Кругообіг вважається завершеним, коли грошові кошти надійшли на рахунки підприємства. Після цього починається новий операційний цикл. Слід зазначити, що процес кругообігу здійснюється безперервно: у кожен момент часу щось купується, виробляється, реалізується і знову купується.

Оборотні кошти можна класифікувати за основними ознаками, представленими в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Класифікація оборотних коштів

класифікаційний ознака

Види оборотних коштів

Місце і роль в процесі виробництва

Знаходяться в сфері виробництва.

Знаходяться в сфері обігу

джерела освіти

Власні.

залучені

принципи організації

Нормовані.

Ненормуємі

Залежно від місця в процесі кругообігу оборотні кошти поділяються на оборотні кошти у виробництві та в зверненні.

Однією з найважливіших завдань забезпеченості обіговими коштами є визначення джерела їх покриття. Джерелами формування власних оборотних коштів виступають: статутний, резервний та додатковий капітал, цільові надходження та нерозподілений прибуток. Позикові оборотні кошти складаються з банківських і комерційних кредитів, кредиторської заборгованості, а також залучених коштів юридичних і фізичних осіб у вигляді депозитів і розміщених облігацій. Джерела утворення оборотних засобів відображаються в пасиві балансу.

До нормованих оборотних коштів належать всі оборотні кошти, що знаходяться в сфері виробництва, а також кошти в сфері обігу - та їх частина, яка втілено у вигляді готової продукції. Шляхом нормування встановлюється мінімальна потреба в оборотних коштах на освіту виробничих запасів для нормального функціонування підприємства, а отже, стійкого фінансового становища.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >